Sosial elmlər

1) Философские взгляды и метод принципов Алберта
Müəllif(lər): Ахмедли Джамил Теймур, Фельдман Иосиф Исаакович
Nəşr ili: 1981
2) Философия и методология частнонаучного знания
Müəllif(lər): Ахмедли Джамил Теймур и др.
Nəşr ili: 1983
3) Sosiologiyaya dair söhbətlər
Müəllif(lər): Əhmədli Cəmil Teymur, Soqomonov Yuri
Nəşr ili: 1972
4) Nəzəriyyə, onun tipləri və funksiyaları
Müəllif(lər): Əhmədli Cəmil Teymur
Nəşr ili: 1997
5) Cəmiyyət. Siyasət. İdeologiya
Müəllif(lər): Əhmədli Cəmil Teymur
Nəşr ili: 1997
6) Qanun kateqoriyasının formalaşması tarixinə dair
Müəllif(lər): Əhmədli Cəmil Teymur
Nəşr ili: 1974
7) Личность и труд
Müəllif(lər): Ахмедли Джамил Теймур, Рагимов А.А.
Nəşr ili: 1981
8) Свобода и необходимость
Müəllif(lər): Ахмедли Джамил Теймур
Nəşr ili: 1960
9) Активизация человеческого фактора и проблемы
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 1988
10) Рабочий в эпоху НТР
Müəllif(lər): Ахмедли Дж., Рагимов А.
Nəşr ili: 1976
11) Новое мышление и философия
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 1976
12) Новое мышление и философия
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 1994
13) Lenin ideyaları və müasir dövr
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 1970
14) F.Engels və marksizm fəlsəfəsinin müasir problemləri
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 1971
15) V.İ.Leninin fəlsəfi irsi və müasirlik
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 1980
16) Burjua sosiologiyası və ictimai qanunlar
Müəllif(lər): Əhmədli C.T., Paşayev V.Ə.
Nəşr ili: 1968
17) Введение в мультикультурализм
Müəllif(lər): Мир-Багирзаде Самира Алтай
Nəşr ili: 2021
18) Psixologiya
Müəllif(lər): Mir-Bağırzadə Samirə Altay
Nəşr ili: 2020
19) Multikulturalizmə giriş
Müəllif(lər): Mir-Bağırzadə Samirə Altay
Nəşr ili: 2021
20) Kulturologiya: dünya mədəniyyətinin tarixi və nəzəriyyəsi (sxemlər, cədvəllər)
Müəllif(lər): Mir-Bağırzadə Samirə Altay
Nəşr ili: 2020
21) İncəsənət tarixi
Müəllif(lər): Mir-Bağırzadə Samirə Altay
Nəşr ili: 2012
22) Etika və estetika
Müəllif(lər): Mir-Bağırzadə Samirə Altay
Nəşr ili: 2022
23) Praktik pedaqogika
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 2021
24) Diplomatik psixologiya
Müəllif(lər): Məmmədov Cabbar
Nəşr ili: 2001
25) Diplomatik psixologiya
Müəllif(lər): Məmmədov C.
Nəşr ili: 2001
26) Логика: учебник для юридических вузов
Müəllif(lər): Кириллов В. И., Старченко А. А.
Nəşr ili: 2008
27) Orta əsrlərdə Azərbaycan alimlərinin elmi əlaqələri və tədris fəaliyyəti
Müəllif(lər): Əliyeva Nərgiz
Nəşr ili: 2015
28) Magistr dissertasiyası və onun müdafiəsi
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2015
29) Korifeylərin portretləri
Müəllif(lər): Əhmədli Nasir
Nəşr ili: 2008
30) Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri
Müəllif(lər): F.Ə.Əliyev, Ş.S.Ağayev
Nəşr ili: 2011
31) Tam orta məktəbdə tarixin fəal/interaktiv təlimi metodikası
Müəllif(lər): Əmirov M.
Nəşr ili: 2011
32) Elmşünasllğa giriş
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2010
33) Elmi-texniki tərəqqi və onun sosial-iqtisadi nəticələri
Müəllif(lər): Xəlilov S.S.
Nəşr ili: 1996
34) Руководство по правильному питанию семьи для Северного Кавказа
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
35) Ailə
Müəllif(lər): Əlizadə Ə., Abbasov A.
Nəşr ili: 1989
36) Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən
Müəllif(lər): Hüseynov Heydər
Nəşr ili: 2007
37) Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2015
38) Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik
Müəllif(lər): Hьseynov Sakit
Nəşr ili: 2012
39) Azərbaycan təhsilinin inkişaf strategiyası
Müəllif(lər): Əhmədov H.
Nəşr ili: 2010
40) Azərbaycan-2003-2008: zaman haqqında düşünərkən
Müəllif(lər): Mehdiyev R.
Nəşr ili: 2009
41) Tolerantlıq: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz
Müəllif(lər): İsmayılov G.
Nəşr ili: 2014
42) “The scientist passed ahead of centuries – Nasiraddin Tusi”
Müəllif(lər): Ramiz Daniz
Nəşr ili: 2014
43) Социальные изменения: методологические и теоретические проблемы
Müəllif(lər): Мамедова С.Д.
Nəşr ili: 2011
44) Siyasi elmin müasir problemləri
Müəllif(lər): ƏləkbərovaNigar
Nəşr ili: 2013
45) Psixika:İnsan orqanizmində psixikanın müəyyənləşdirilməsi və öyrənilməsi
Müəllif(lər): Dədəyev Şükran
Nəşr ili: 2007
46) Постмодерн и мультикультурализм: междисциплинарный дискурс
Müəllif(lər): Рзаева Роида
Nəşr ili: 2015
47) Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər
Müəllif(lər): Əhədova Sevda
Nəşr ili: 2014
48) Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi
Müəllif(lər): Hacılı Asif
Nəşr ili: 2002
49) Культурология
Müəllif(lər): Мамедов Ф.
Nəşr ili: 2002
50) Культурология как путь к эффективной жизнедеятельности
Müəllif(lər): Мамедов Ф.
Nəşr ili: 2006
51) Kulturologiya effektivli həyat və fəaliyyətə aparan yol kimi
Müəllif(lər): Məmmədov F.
Nəşr ili: 2008
52) Keçid dövründə şəxsiyyət problemi
Müəllif(lər): Məmmədova S.
Nəşr ili: 2005
53) Genderə giriş
Müəllif(lər): Abasov Ə., Mirzəzadə R.
Nəşr ili: 2004
54) Философия
Müəllif(lər): Мехтиев Р.
Nəşr ili: 2009
55) Etika
Müəllif(lər): Şahhüseynova S.
Nəşr ili: 2009
56) XX əsr qərb fəlsəfəsi tarixi
Müəllif(lər): İsmayılov F.
Nəşr ili: 1999
57) XX əsr qərb fəlsəfəsi tarixi
Müəllif(lər): İsmayılov F.
Nəşr ili: 2000
58) Xarici ölkələrin fəlsəfə tarixi
Müəllif(lər): Zeynalov M.B.
Nəşr ili: 2009
59) Ümumi və hərbi sosiologiya
Müəllif(lər): Rzayev N.R., Əzizov X.K.
Nəşr ili: 2006
60) Ьmumi sosiologiya
Müəllif(lər): Qolenkova Z.T., Akuliз M.M., Kuznetsov V.N.
Nəşr ili: 2007
61) Təhsildə sosial-psixoloji xidmət
Müəllif(lər): Nuriyev S., İbrahimova D.
Nəşr ili: 2016
62) İslama giriş
Müəllif(lər): Həmdullah M.
Nəşr ili: 2000
63) Elm haqqında elm
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2011
64) Fəlsəfə
Müəllif(lər): Əhmədov Y.
Nəşr ili: 2014
65) Fəlsəfə tarixi
Müəllif(lər): Rzayev M.
Nəşr ili: 2015
66) Əmək bazarı və əhalinin sosial müdafiəsi
Müəllif(lər): Mehbaliyev S., İsgəndərov R.
Nəşr ili: 2002
67) Sosiologiya və politologiya fənnindən mühazirə mətnləri
Müəllif(lər): Piriyeva A.M., Əfəndieyva X.B.
Nəşr ili: 2009
68) Sosial fəlsəfə
Müəllif(lər): Abbasova Q., Hacıyev Z.
Nəşr ili: 2001
69) Məntiq
Müəllif(lər): Hacıyev Z.
Nəşr ili: 2007
70) Əlahiddə pedaqogikanın əsasları
Müəllif(lər): Qasımov S., Talıbov Y.
Nəşr ili: 2000
71) Eksperimental şəraitlərdə psixoloji xidmət
Müəllif(lər): Cavadov R.Ə., Tağıyeva G.B.
Nəşr ili: 2006
72) Davamlı insan inkişafının əsasları
Müəllif(lər): Ələkbərov U.
Nəşr ili: 2007
73) Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi
Müəllif(lər): Məmmədov Z.
Nəşr ili: 2006
74) Психология общения
Müəllif(lər): Панфилова А. П.
Nəşr ili: 2013
75) Психология общения
Müəllif(lər): Вердербер Р., Вердербер К.
Nəşr ili: 2003
76) Психология общения
Müəllif(lər): А.А.Леонтьев
Nəşr ili: 1997
77) Юридическая психология
Müəllif(lər): О.Э. Петруня
Nəşr ili: 2007
78) Tibbin tarix və fəlsəfə ilə əlaqəsi
Müəllif(lər): Axundov İ.A.
Nəşr ili: 2014
79) Социология
Müəllif(lər): Е.В. Ковалевская
Nəşr ili: 2006
80) Социология и психология управления
Müəllif(lər): Т.И.Захарова, Д.Е.Стюрина
Nəşr ili: 2008
81) СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
82) Социология: Сборник методических материалов
Müəllif(lər): Ломтев Ю.А., Данилов Д.Н., Гуреева О.Б., Бочарова Л.Н.
Nəşr ili: 2004
83) Психология деловых отношений
Müəllif(lər): Т.А. Рытченко, Н.В. Татаркова
Nəşr ili: 2005
84) ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Müəllif(lər): А.Е. Швецов, Е.В. Швецова
Nəşr ili: 2003
85) Политология
Müəllif(lər): О.З. Муштук
Nəşr ili: 2006
86) Отечественная история
Müəllif(lər): Лизогуб Г.В.
Nəşr ili: 2007
87) Основы логистики
Müəllif(lər): А.А. Корсаков
Nəşr ili: 2005
88) Логика
Müəllif(lər): Овинова Н.Н.
Nəşr ili: 2006
89) Логика
Müəllif(lər): В.В. Горбатов
Nəşr ili: 2008
90) История политических и правовых учений
Müəllif(lər): Цыбульская М.В.
Nəşr ili: 2003
91) Физическая культура
Müəllif(lər): С.И. Бочкарева, Н.Ф. Митина, А.Г. Ростеванов
Nəşr ili: 2006
92) Философия
Müəllif(lər): Е.М. Борисова, Н.И. Джохадзе
Nəşr ili: 2007
93) Философия
Müəllif(lər): В.А.Канке
Nəşr ili: 2001
94) Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarix, nəzəriyyə, tədris
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
95) Профессиональная этика и этикет
Müəllif(lər): Солоницина А.А.
Nəşr ili: 2005
96) Дидактика и педагогическая психология
Müəllif(lər): Гребенюк Т. Б.
Nəşr ili: 1996
97) İnsan: təbiət və cəmiyyət
Müəllif(lər): D.E.Yusifov
Nəşr ili: 2014
98) Human Resources
Müəllif(lər): P.H.Collin A.İvanovic
Nəşr ili: 2005
99) Dünyada təhsil sistemləri
Müəllif(lər): Mahmudov M.
Nəşr ili: 2014
100) Qədim və erkən orta əsrlərdə Azərbaycanda tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikir
Müəllif(lər): R.L. Hüseynzadə
Nəşr ili: 2007
101) Педагогика
Müəllif(lər): Р. Л. Гусейнзаде , Т. М. Мамедов
Nəşr ili: 2015
102) Suyun strukturu
Müəllif(lər): E.Məsimov, A.Həsənov
Nəşr ili: 2009
103) Sağlamlığın rəmzi
Müəllif(lər): İ.Osmanov
Nəşr ili: 2002
104) Rəmz
Müəllif(lər): Rəmzi Yüzbaşov
Nəşr ili: 2006
105) Fəlsəfə
Müəllif(lər): Z.Hacıyev
Nəşr ili: 2012
106) Azərbaycanda tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikir
Müəllif(lər): R.L.Hüseynzadə
Nəşr ili: 2007
107) Ulduzlar dənizi
Müəllif(lər): Kamran Qədirli
Nəşr ili: 2007
108) Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi
Müəllif(lər): P.Paşayev
Nəşr ili: 1977
109) “Ümumi orta təhsil səviyyəsinin yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi üzrə” təlim kursunun iştirakçilari üçün təlim materialı
Müəllif(lər): Qəhrəmanov A.
Nəşr ili: 2012
110) Gəmiqayırma və gəmi təmiri müəssisələrinin layihələndirilməsi
Müəllif(lər): Bəşirov R.C., Ümid Y.M.
Nəşr ili: 2012
111) Gəminin idarə olunması
Müəllif(lər): Bəşirov A.A.
Nəşr ili: 2003
112) Gəmi təmiri texnologiyası
Müəllif(lər): Bəşirov R.C.
Nəşr ili: 2011
113) Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti
Müəllif(lər): Nəzərova A.
Nəşr ili: 2014
114) Fəlsəfə
Müəllif(lər): Şükürov A.
Nəşr ili: 2011
115) Fəal interaktiv təlim
Müəllif(lər): Veysova Z.
Nəşr ili:
116) Düşüncələrim
Müəllif(lər): Nəsibov E.M.
Nəşr ili: 2014
117) Böyük dinlərlə tanışlıq
Müəllif(lər): Hьseyn Tofiqi
Nəşr ili: 2013
118) Adəmin izləri ilə xatirələr
Müəllif(lər): Heyerdal Tur
Nəşr ili: 2011
119) Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi
Müəllif(lər): P. Paşayev
Nəşr ili: 1977
120) Abbas Mirzə və Azərbaycan
Müəllif(lər): Əminə Pakrəvan
Nəşr ili: 2007
121) Erməni sindromu
Müəllif(lər): Aygün Həsənoğlu
Nəşr ili: 2007
122) Təhsildə şəxsiyyət problemi
Müəllif(lər): Bəxtiyar Əliyev, Rəşid Cabbarov
Nəşr ili: 2014
123) Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri
Müəllif(lər): Aydın Xan Əbilov
Nəşr ili: 2014
124) Qloballaşma dövründə “zəka axını”: Fəlsəfi–sosioloji təhlil (Dissertasiya - monoqrafiya)
Müəllif(lər): ELİZƏ İSMAYILOVA
Nəşr ili: 2014
125) Qədim miniatür və xəttatlıq sənəti Bakı tarixindən kollaj:Tarixi-kreativ araşdırmalar toplusu
Müəllif(lər): İlqar Fəhmi
Nəşr ili: 2014
126) Театр и театральность в культуре Ислама:поэтика форм проявления театра в средневековых странах Ближнего и Среднего Востока /Х-ХVI вв./
Müəllif(lər): Айдын Талыбзаде
Nəşr ili: 2006
127) Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dünyagörüşü
Müəllif(lər): Faiq Ələkbərov
Nəşr ili: 2014
128) Milli ideologiya probleminə tarixi - fəlsəfi baxış (I hissə)
Müəllif(lər): Ələkbərov F.
Nəşr ili: 2011
129) Maşın hissələrinin uzunömürlüyü
Müəllif(lər): Kərimov Z.
Nəşr ili: 2009
130) Cihaz elementlərinin hazırlanma texnologiyası
Müəllif(lər): Haşımov Q.B.
Nəşr ili: 2007
131) Milli ideologiyamız:Türklük, çağdaşlıq, islam
Müəllif(lər): Şirvan Ədilli
Nəşr ili: 2013
132) Həcc
Müəllif(lər): Doktor Əli Şəriəti
Nəşr ili:
133) Yaşam
Müəllif(lər): Mәnzәrә Sadıqova
Nəşr ili: 2011
134) Zəka və xarakter:Tarixi - fəlsəfi esselər
Müəllif(lər): Hüseynağa Qəniyev
Nəşr ili: 2011
135) Geidar Aliyev
Müəllif(lər): Viktor Andriyanov, Guseinbala Miralamov
Nəşr ili: 2005
136) Sonuncu döyüş:Fəlsəfi esse
Müəllif(lər): Bayramlı E.
Nəşr ili: 2010
137) İbrahim bəyin siyasətnaməsi
Müəllif(lər): Zeynalabdin Marağayi
Nəşr ili:
138) Основы социологической науки и ее признаки
Müəllif(lər): Джалилова Н.М.
Nəşr ili: 2012
139) Sosiologiya
Müəllif(lər): Z.İ.Məmmədov, X.H.Orucov, H.Q.Əhmədov, N.M.Cəlilova, A.Y.Əhmədova
Nəşr ili: 2006
140) İslam
Müəllif(lər): Feyzullabəyli H.İ., Bayramov Ə.
Nəşr ili: 2008
141) Azərbaycan və Atət
Müəllif(lər): Ramin Qurbanov
Nəşr ili: 2010
142) Sosial - mənəvi tərəqqi və islam
Müəllif(lər): Əliyeva G.
Nəşr ili: 2010
143) Diplomatiyanın əsasları
Müəllif(lər): A. Eyyubov
Nəşr ili: 2010
144) Основы социологии труда
Müəllif(lər): Азизова Э.Д., Мустафаева З.И., Байрамова С.И.
Nəşr ili:
145) Путь к триумфу:Эссе
Müəllif(lər): Гусейнбала Мираламов
Nəşr ili: 2003
146) Каспийская нефть Азербайджана
Müəllif(lər): Алиев И.
Nəşr ili: 2003
147) Кавказская цивилизация в контексте глобализации
Müəllif(lər): Метревели Р.
Nəşr ili: 2009
148) Ильхам Алиев: Взгляд из Москвы
Müəllif(lər): Зенькович Н.
Nəşr ili: 2008
149) Геополитика:Учебник
Müəllif(lər): Гасанов А.М.
Nəşr ili: 2012
150) Вовлечение женщин Азербайджанской ССР в органы Государственной власти:(20-30-ые годы ХХ века)
Müəllif(lər): Алмас Мурадова
Nəşr ili: 2007
151) Yeni təlim texnologiyaları və müasir dərs:pedaqoji ali təhsil müəssisələrinin tələbləri, ümumtəhsil məktəb müəllimlərinin və ixtisasartırma və yenidən hazırlanma fakültələrinin dinləyiciləri üçün vəsait
Müəllif(lər): Aslan Dəmirov, Səhyəddin Məmmədov, Şahismayıl İsmayılov
Nəşr ili: 2007
152) Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili:Dərslik
Müəllif(lər): Hüseynov İ., Əfəndiyeva N.
Nəşr ili: 2008
153) Vətəndaş və tarix: tarixin olaylarında
Müəllif(lər): Irşad İbrahimov
Nəşr ili: 2009
154) Sosiologiya:Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti
Müəllif(lər): Vahidov F. Q., Ağayev T. B.
Nəşr ili: 2008
155) Siyasətnamə
Müəllif(lər): Əbu Əli Həsən ibn Əli Xacə Nizamülmülk
Nəşr ili: 2007
156) Sığorta fəaliyyətinin əsasları: Dərs vəsaiti
Müəllif(lər): Xankişiyev B.
Nəşr ili: 2006
157) Şəxsi mövqe
Müəllif(lər): Heydər Əliyev
Nəşr ili: 1994
158) Rejissorluğun üslub problemləri
Müəllif(lər): Dadaşov A.
Nəşr ili: 2010
159) Pedaqogika:Mədəniyyət və İncəsənət təmayüllü ali məktəblərin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərslik
Müəllif(lər): Əliyeva Zərifə
Nəşr ili: 2004
160) Önemli politik yaşamdan esintiler
Müəllif(lər): Dilara Seyidzade
Nəşr ili: 1994
161) Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar
Müəllif(lər): Quliyev B.
Nəşr ili: 2011
162) Məntiq еlmi:Fəlsəfə elmləri ensiklopediyası 1-ci cild
Müəllif(lər): Georq Vilhelm Fredrix Hegel
Nəşr ili: 2005
163) Mədəniyyətşünaslıq:Dərs vəsaiti
Müəllif(lər): S.K.Məmmədova.
Nəşr ili: 2001
164) Fəlsəfə
Müəllif(lər): Mehdiyev R.Ə.
Nəşr ili: 2010
165) Etika:Dərslik
Müəllif(lər): Şahhüseynova S. A.
Nəşr ili: 2009
166) Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər:Dərslik
Müəllif(lər): Babaoğlu H.
Nəşr ili: 2010
167) Azerbaycan devlet personel yцnetimi
Müəllif(lər): Recep Rəhimli
Nəşr ili: 2011
168) Современная сельская семья и семейный быт в Азербайджане
Müəllif(lər): Кулиева Н.М.
Nəşr ili: 2011
169) Azərbaycanın Qərb bölgəsinin mənəvi mədəniyyətindən (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)
Müəllif(lər): Allahmanlı M.Q.
Nəşr ili: 2011
170) XIX-XX əsrlərdə Bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti
Müəllif(lər): Quliyeva N.
Nəşr ili: 2011
171) Ey oğul
Müəllif(lər): Əbu Hamid Qəzali
Nəşr ili: 2011
172) Family and family life in modern Azerbaijani villagе.
Müəllif(lər): Guliyeva N.M.
Nəşr ili: 2011
173) Психика власти: Теории субъекции
Müəllif(lər): Батлер Дж.
Nəşr ili: 2002
174) Бог как иллюзия
Müəllif(lər): Докинз Ричард
Nəşr ili: 2008
175) Общая теория роста человечества. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. Очерк теории роста человечества.
Müəllif(lər): Капица С.П.
Nəşr ili: 1999
176) Информация и самоорганизация Макроскопический подход к сложным системам
Müəllif(lər): Хакен Г.
Nəşr ili: 1991
177) Шопенгауэр за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2006
178) Фома Аквинский за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
179) Макиавелли за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
180) Беркли за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
181) Аристотель за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
182) Юм за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
183) Спиноза за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2004
184) Сартр за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
185) Ницше за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2006
186) Конфуций за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
187) Лейбниц за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
188) Кант за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2004
189) Фуко за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
190) Uluyurd aqibəti - Bütöv Azərbaycan (İzharlar, Müsahibələr, Məqamlar..)
Müəllif(lər): Asif Ata Nurtəkin Atal, Soylu Atalı
Nəşr ili: 2007
191) ASİF ATA: On Kutsal Bitiq’in (On Müqəddəs Kitabın – Onluğun) Yan Bitiqləri (Əlavə Cildləri). Mütləqə İnam Fəlsəfəsi və Ruhaniyyatı
Müəllif(lər): Asif Ata Nurtəkin Atal, Soylu Atalı
Nəşr ili: 2011
192) Асрар ат-таухид фи макамат аш-шейх Абу Са’ид (Тайны единобожия в деяниях шейха Абу Са’ида)
Müəllif(lər): Мухаммад бин Мунаввар
Nəşr ili: 2010
193) Индивидуальные особенности поведения:(моноаминергические механизмы).
Müəllif(lər): Исмайлова, Х.Ю., Агаев, Т.М., Семенова, Т.П.
Nəşr ili: 2007
194) Qurani-Kərimdə bioloji fikirlər
Müəllif(lər): Qənbərov X.
Nəşr ili: 2009
195) İlk həqiqi liberal və müasir siyasi fəlsəfənin atası: Con Lokk
Müəllif(lər): Tağıyev Ə., İsmayılov D.
Nəşr ili: 2009
196) Sosiologiya
Müəllif(lər): Vahidov F.Q., Ağayev T.B.
Nəşr ili: 2008
197) Qədim dünya mədəniyyəti
Müəllif(lər): Hüseynova İ., Əfəndiyeva N.
Nəşr ili: 2009
198) Nostradamusun möcüzəli aləmi
Müəllif(lər): Paşayev Q.
Nəşr ili: 2007
199) Mədəniyyətşünaslıq
Müəllif(lər): Məmmədova Sədaqət
Nəşr ili: 2001
200) Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi (dərslik)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
201) Y.V.Çəmənzəminlinin fəlsəfi və sosial-siyasi görüşləri
Müəllif(lər): İbrahimov Ə.
Nəşr ili: 2008
202) Məntiq kursu ( dərslik)
Müəllif(lər): İsrafilov M.M.
Nəşr ili: 2001
203) Fəlsəfə tarixi (Qərb fəlsəfəsi)
Müəllif(lər): Zeynalov M.B.
Nəşr ili: 2001
204) Дидактические материалы Курса "Философия"
Müəllif(lər): Захаров А.В.
Nəşr ili: 2001
205) Материалы по курсу "Преподования философии"
Müəllif(lər): Андрейчук Н.В.
Nəşr ili: 2003
206) Краткий политологический толковый словарь
Müəllif(lər): Ацюковский В.А., Ермилов Б.Л.
Nəşr ili:
207) Методические рекомендации по учебной и производственной практике
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2003
208) Социология молодежи
Müəllif(lər): Безрукова О.Н.
Nəşr ili: 2004
209) Социальная экология
Müəllif(lər): Быстряков И.К., Меерсон Е.А., Карякина И.Т.
Nəşr ili: 1999
210) История политических и правовых учений
Müəllif(lər): Доржиев Ж.Б., Хлыстов Е.А., Мадаев Е.О., Ускеев С.Ш.
Nəşr ili: 2004
211) Восточная философия XIX-XX веков
Müəllif(lər): Джинджолия Б.Д.
Nəşr ili: 2006
212) Философия
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2001
213) Электроальное поведение
Müəllif(lər): Галовятинская М.Д.
Nəşr ili: 2003
214) Homo institutius-Человек институтциональный
Müəllif(lər): Иншакова О.В.
Nəşr ili: 2005
215) Парадигмы в социологии
Müəllif(lər): Иванов Д.М.
Nəşr ili: 2005
216) История русской философии
Müəllif(lər): Карпенко Л.И.
Nəşr ili: 2002
217) Социальная этнография и демография
Müəllif(lər): Карякина Н.Т.
Nəşr ili: 2005
218) Социальная экология
Müəllif(lər): Карякина Н.Т., Андреева М.В., Яцышена Т.Л.
Nəşr ili: 2005
219) Социология коммуникации
Müəllif(lər): Кирьянов В.И., Сергеева О.В.
Nəşr ili: 2004
220) Философия
Müəllif(lər): Коробкова Ю.Е.
Nəşr ili: 2005
221) Пределы власти (история возникновения , содержание и практика реализации доктрины, разделения властей )
Müəllif(lər): Косов Р.В.
Nəşr ili: 2005
222) Социальная философия
Müəllif(lər): Крапивенский С.Э., Стризое А.Л.
Nəşr ili: 2004
223) Философия
Müəllif(lər): Крюков В.В.
Nəşr ili: 2006
224) Проблемы философии, религии и религиоведения
Müəllif(lər): Красников А.Н., Гаврилина Л.М., Элбякан Е.С.
Nəşr ili: 2003
225) Политология в вопросах и ответах
Müəllif(lər): Курьянов М.А., Наумова М.Д.
Nəşr ili: 2005
226) Французская "новая философия" и култура постмодерна
Müəllif(lər): Кусаинов А.А.
Nəşr ili: 2003
227) Античная философия
Müəllif(lər): Кушнаренко С.П., Кушнаренко Я.В.
Nəşr ili: 2003
228) Социальные системы и процессы: Методология исслeдеования
Müəllif(lər): Кузнецова М.А.
Nəşr ili: 2004
229) Социология. Сборник методических материалов
Müəllif(lər): Ломтев Ю.А., Данилов Д.Н., О.Б.Гуреева О.Б., Бочорова Л.Н.
Nəşr ili: 2004
230) Политология: методические указания по курсу политологии для курсантов судоводительского факультета
Müəllif(lər): Малик И.П.
Nəşr ili: 2004
231) Социология културы. Учебное пособие
Müəllif(lər): Матецкая А.В. Матецкая А.В.
Nəşr ili: 2006
232) Экономика и социология непроизводственной сферы
Müəllif(lər): Меньшикова Г.А.
Nəşr ili: 2001
233) Социология: Курс лекций для студентов всех направлений и специальностей
Müəllif(lər): Михайлова В.А.
Nəşr ili: 2004
234) Социология общественного мнения. Методические указания и рекомендации для студентов специальности «связи с общественностью», других направлений и специальностей социально-экономического и гуманитарного профиля
Müəllif(lər): Михайлов В.А.
Nəşr ili: 2002
235) Брак, семья, родительство : социологические и демографические аспекты
Müəllif(lər): Михеева А.Р.
Nəşr ili: 2001
236) Электоральное поведение: теория вопроса
Müəllif(lər): Охременко И.В.
Nəşr ili: 2002
237) Электоральное поведение: теория вопроса
Müəllif(lər): Охременко И.В.
Nəşr ili: 2002
238) Гендерные проблемы в информационном обществе
Müəllif(lər): Плимо Н.
Nəşr ili: 2004
239) Социология организаций: некоторые аспекты становления и современная проблематика
Müəllif(lər): Попова Е.П.
Nəşr ili: 2002
240) Политология Конспект лекций
Müəllif(lər): Пронин Э.Н.
Nəşr ili: 2005
241) Введение в философию. История философских учений
Müəllif(lər): Министерство образования Российской Федерации Тамбовский государственный технический университет
Nəşr ili: 2004
242) Социология
Müəllif(lər): Токарева Е.М.
Nəşr ili: 2005
243) Метофизика, философия, теология, или Сумма оснований духовности
Müəllif(lər): Троепольский А.Н.
Nəşr ili: 1996
244) Семьеведение
Müəllif(lər): Тюгашев Е.А., Попкова Т.В.
Nəşr ili: 2003
245) Методика и техника конкpетного социологического исследования
Müəllif(lər): Васильева Е.Г.
Nəşr ili: 2000
246) Семьеведение
Müəllif(lər): Тюгашев Е.А., Попкова Т.В.
Nəşr ili: 2003
247) История Российкой социологии
Müəllif(lər): Василенко И.В., Парамонова В.А.
Nəşr ili: 2004
248) Təhsilin idarə edilməsinin bəzi problemləri
Müəllif(lər): R.Məmmədzadə, A.Abdullayev, F.Kərimova, R.Cabbarov, S.Rəsulov, Ə.Quliyev
Nəşr ili: 2008
249) The complete book of intelligence tests
Müəllif(lər): Philip Carter
Nəşr ili:
250) Tətbiqi pedaqogika
Müəllif(lər): N.Kazımov
Nəşr ili: 2010
251) Təhsilin idarə olunmasının əsasları
Müəllif(lər): O.H.Rzayev, S.M.Məmmədov, Ş.N.İsmayılov
Nəşr ili: 2010
252) Sosiologiya
Müəllif(lər): Rüfət Quliyev
Nəşr ili: 1995
253) Sosial təminat hüququ
Müəllif(lər): Mayis Əliyev
Nəşr ili: 2007
254) Sosial psixologiya
Müəllif(lər): Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə
Nəşr ili: 2003
255) Şərabçılıqdan praktikum
Müəllif(lər): H.K.Fətəliyev
Nəşr ili: 2012
256) İctimaiyyət əlaqələr işi
Müəllif(lər): Ramil Məhərrəmov
Nəşr ili: 2002
257) Qeyri-hökumət təşkilatlar və ictimaiyyətlə əlaqələr
Müəllif(lər): Oqtay Məmmədov
Nəşr ili: 2004
258) Pedaqogika
Müəllif(lər): Qasımova L.N., Mahmudova R.M.
Nəşr ili: 2012
259) Pedaqogika
Müəllif(lər): Firədun İbrahimov, Rüfət Hüseynzadə
Nəşr ili: 2012
260) Pedaqogika
Müəllif(lər): Firədun İbrahimov,Rüfət Hüseynzadə
Nəşr ili: 2012
261) Paleontologiya
Müəllif(lər): V.B.Ağayev, Ş.R.Balaməmmov, H.M.Hüseynov
Nəşr ili: 2010
262) Паблик рилейшнз в системе социального управления
Müəllif(lər): Шишкина М. А.
Nəşr ili: 2002
263) Müəyyənliyin sonu.Zaman Xaos və təbiətin yeni qanunları
Müəllif(lər): İlya Priqojin
Nəşr ili: 2003
264) Müasir təlim texnologiyaları
Müəllif(lər): Akif Nəzərov
Nəşr ili: 2012
265) Təhsildə keyfiyyət aparıcı istiqamətlərdən biri kimi
Müəllif(lər): Ramiz Məmmədzadə
Nəşr ili: 2010
266) Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri
Müəllif(lər): Rasim Əfəndiyev
Nəşr ili: 1960
267) Korrupsion məktəblər,korrupsion universitetlər:nə etmək olar?
Müəllif(lər): Jak Xallak, Muriel Puasson
Nəşr ili: 2007
268) Konsantrasyonun gьcь
Müəllif(lər): Theron Q.Dumont
Nəşr ili: 2006
269) Şamaxı tarix-diyarşünaslıq muzeyi
Müəllif(lər): Fariz Xəlili
Nəşr ili: 2009
270) Hacı-Bektaşi Velinin Vilayetnamesindeki İslam öncesi və İslami motiflerin değerlendirilməsi
Müəllif(lər): Fatih Yavaş
Nəşr ili: 2006
271) İslam
Müəllif(lər): Masse A.
Nəşr ili: 1991
272) İpək yolu bəşəriyyətin tərəqqi yoludur
Müəllif(lər): A.Əliyev,Ə.Qasımov, N.Qasımov
Nəşr ili: 1999
273) Həzrət Muhəmməd (s)
Müəllif(lər): Cəfər Sübhani
Nəşr ili: 2010
274) Ьmumi psixologiya
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2014
275) Справочник
Müəllif(lər): П.Г.Гленсон
Nəşr ili: 1988
276) Fransızca-Azərbaycanca lüğət
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
277) Başarı Öyküləri
Müəllif(lər): Adem Цzbay
Nəşr ili: 2009
278) Язык Жестов
Müəllif(lər): Гленн Вилсон, Крис Макклафлин
Nəşr ili: 2001
279) Мотивационный менеджмент
Müəllif(lər): В.В. Травин, М.И. Магура, М.Б. Курбатова
Nəşr ili: 2005
280) Менеджмент персонала
Müəllif(lər): Самыгии СИ., Столяренко Л,Д.
Nəşr ili: 1997
281) Стратегия информациоонного противоборства на совремменном этапе
Müəllif(lər): Рудаков А.Б.
Nəşr ili: 2003
282) Основы информационной культуры
Müəllif(lər): Одинцова Л.В.
Nəşr ili: 2004
283) Формирование информационной культуры личности: теорическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины
Müəllif(lər): Гендина Н.И.
Nəşr ili: 2006
284) Bərdə şəhəri coğrafi, siyasi və mədəni tarixi
Müəllif(lər): Hacıyev Q.
Nəşr ili: 2008
285) Риторика и ораторское искусство
Müəllif(lər): Любезная, Е.В.
Nəşr ili: 2008
286) Beyin Gücüyle Karşındakini Anında Etkile
Müəllif(lər): Eckhart Handler
Nəşr ili: 2009
287) Azərbaycanın geosiyasəti
Müəllif(lər): Həsənov Ə.M.
Nəşr ili: 2015
288) Avrasya Etьdleri
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
289) Arış dergi
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2011
290) Akıl okulu Aklı geliştirmenin yolları
Müəllif(lər): Demir Haki
Nəşr ili: 2009
291) Akıl oyunları
Müəllif(lər): Murat Takma
Nəşr ili: 2008
292) ADVANCED IQ TESTS
Müəllif(lər): PHILIP CARTER
Nəşr ili: 2008
293) 100 böyük Azərbaycanlı
Müəllif(lər): Əlisa Nicat
Nəşr ili: 1999
294) Большая книга IQ- тестов
Müəllif(lər): Рассел К.
Nəşr ili: 2009
295) Harmonik inkişafın yüksəliş dövrü
Müəllif(lər): Ağamalı F.
Nəşr ili: 2008
296) Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri
Müəllif(lər): Əliyev M.
Nəşr ili: 2003
297) Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri
Müəllif(lər): Əliyev F.Ə., Ağayev Ş.S.
Nəşr ili: 2011
298) Azərbaycan incəsənəti
Müəllif(lər): Əfəndi Rasim
Nəşr ili: 2007
299) Dünya filosofları
Müəllif(lər): Əlisa Nicat
Nəşr ili: 1995
300) Dahi Beyin
Müəllif(lər): Ali Topdağ
Nəşr ili: 2009
301) Bolonya prosesi və Azərbaycan
Müəllif(lər): Mahmudov M.
Nəşr ili: 2008
302) Azərbaycanın xarici işlər nazirləri
Müəllif(lər): Qasımlı M., Hüseynova E.
Nəşr ili: 2003
303) Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri:Geyimlər
Müəllif(lər): Rasim Əfəndiyev
Nəşr ili: 1960
304) Azərbaycan Respublikasının müasir dünya siyasətində yeri və rolu
Müəllif(lər): Hikmət Babaoğlu
Nəşr ili: 2009
305) Azərbaycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti
Müəllif(lər): Hüseynov İ.
Nəşr ili: 2002
306) Recording oral history
Müəllif(lər): Valerie Raleigh Yow
Nəşr ili: 2005
307) Quantum psychology
Müəllif(lər): Wilson R.A.
Nəşr ili: 1990
308) Psychology for a better world: strategies to inspire sustainability
Müəllif(lər): Niki Harre
Nəşr ili: 2011
309) Psychology intelligence analysis
Müəllif(lər): Richards J. Heuer
Nəşr ili: 1999
310) The Government and Politics of France
Müəllif(lər): Andrew Knapp, Vincent Wright
Nəşr ili: 2006
311) Introduction to Psychology
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2011
312) General Psychology
Müəllif(lər): Girma Lemma
Nəşr ili: 2005
313) Literary theory : an Introduction
Müəllif(lər): Terry Eagleton
Nəşr ili: 2003
314) Dynamics of liver disease in egypt: shifting paradigms of a complex etiology
Müəllif(lər): Elizabeth M. Lehman
Nəşr ili: 2008
315) The development of education in Japan
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2004
316) A history of philosophy
Müəllif(lər): Copleston F.
Nəşr ili: 1993
317) The philosophy of history
Müəllif(lər): Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Nəşr ili: 2001
318) Tajikistan: Demographic and health Survey
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2012
319) Evidence-based Psychological Interventions in the Treatment of Mental Disorders: A Literature Review
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
320) History of European dramam and theatre
Müəllif(lər): Fischer-Lichte E.
Nəşr ili: 2002
321) Theory into practice
Müəllif(lər): Ann B.Doble
Nəşr ili: 2012
322) Spinoza: practical philosophy
Müəllif(lər): Deleuze G.
Nəşr ili: 1988
323) Critical Theory and Practice: A Coursebook
Müəllif(lər): Green K., Lebihan J.
Nəşr ili: 2001
324) Creativity: theory, history, practice
Müəllif(lər): Pope R.
Nəşr ili: 2005
325) History and description Chinese porcelain
Müəllif(lər): Bushell S.W.
Nəşr ili:
326) The Consolation of Philosophy
Müəllif(lər): Anicius Manlius Severinus Boethius
Nəşr ili: 2009
327) The civilization of the Ancient Egyptians
Müəllif(lər): Gosse A. Bothwell
Nəşr ili:
328) Basic probability theory
Müəllif(lər): Robert B. Ash
Nəşr ili: 2008
329) A natural introduction to probability theory
Müəllif(lər): Ronald Meester
Nəşr ili:
330) Probability Theory: the logic of science
Müəllif(lər): E. T. Jaynes
Nəşr ili: 1995
331) The blackwell guide to literary theory
Müəllif(lər): Gregory Castle
Nəşr ili: 2007
332) Literary criticism and theory
Müəllif(lər): Sri. Sreekumar .P.
Nəşr ili:
333) The big questions: a short introduction to philosophy
Müəllif(lər): Solomon R.C., Higgins K.M.
Nəşr ili: 2010
334) Psychology of space exploration
Müəllif(lər): Douglas V.
Nəşr ili: 2011
335) Psychology of terrosim
Müəllif(lər): Borum R.
Nəşr ili: 2004
336) Психология и педагогика
Müəllif(lər): Е.О. Тарасова
Nəşr ili: 2007
337) Педагогика
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
338) Основы педагогики
Müəllif(lər): Жук А.И., Казимирская И.И., Жук О.Л., Коновальчик
Nəşr ili: 2003
339) Дифференциальная психология
Müəllif(lər): Либин А.В.
Nəşr ili: 2000
340) Социальная психология старения:
Müəllif(lər): Краснова О.В., Лидерс А.Г.
Nəşr ili: 2002
341) Общая и социальная психология
Müəllif(lər): М.И.Еникеев
Nəşr ili: 1999
342) Социальная психология
Müəllif(lər): Дэвид Майерс
Nəşr ili: 1997
343) Этика
Müəllif(lər): Баранова С.В.
Nəşr ili:
344) Социальная психология
Müəllif(lər): Андриенко Е.В.
Nəşr ili: 2000
345) Семейная психология
Müəllif(lər): Андреева Т. В.
Nəşr ili: 2004
346) Аналитическая психология
Müəllif(lər): Карл Густав Юнг
Nəşr ili: 1994
347) Principles of Physiological Psychology
Müəllif(lər): Wilhelm Wundt
Nəşr ili: 2002
348) Демократическая педагогика для XXI века
Müəllif(lər): Корнетов Г.Б.
Nəşr ili: 2009
349) Словарь терминов по общей и социальной педагогике
Müəllif(lər): А.С. Воронин
Nəşr ili: 2006
350) Общая и профессиональная педагогика
Müəllif(lər): М. Б. Есаулова Н. Н. Кравченко
Nəşr ili: 2011
351) Основы курса «Психология и педагогика»
Müəllif(lər): Дерябин Ю.И., Дерябина В.А.
Nəşr ili: 2007
352) Experimental psychology
Müəllif(lər): Titchener E.B.
Nəşr ili: 1971
353) Социальная психология
Müəllif(lər): Березин С.В.
Nəşr ili: 2007
354) Социальная психология
Müəllif(lər): Галсанова, О.Д.
Nəşr ili: 2011
355) Social and cultural history of Britain
Müəllif(lər): Padmanabhan N.
Nəşr ili:
356) Методы математической обработки в психологии
Müəllif(lər): Сидоренко Е. В.
Nəşr ili: 2000
357) Педагогика высшей школы
Müəllif(lər): Егоров В.В., Скибицкий Э.Г., Храпченков В.Г.
Nəşr ili: 2008
358) Психология и педагогика
Müəllif(lər): А.Е. Швецов, Е.В. Швецова
Nəşr ili: 2003
359) Скрытое управление человеком
Müəllif(lər): Шейнов Виктор Павлович
Nəşr ili: 2006
360) Основы общей психологии
Müəllif(lər): Сергей Леонидович Рубинштейн
Nəşr ili: 2002
361) Когнитивная психология
Müəllif(lər): Robert L.Solso
Nəşr ili: 2006
362) Организационная психология
Müəllif(lər): Реньш М.А.
Nəşr ili: 2009
363) Психология детства
Müəllif(lər): А. А. Реан
Nəşr ili: 2003
364) International Encyclopedia of the Social Sciences
Müəllif(lər): William A. Darity Jr.
Nəşr ili:
365) Психология и педагогика
Müəllif(lər): Иванкина Л.И.
Nəşr ili: 2011
366) Профессиональная педагогика
Müəllif(lər): С.Я. Батышева, А.М. Новикова
Nəşr ili: 2009
367) Психология и педагогика
Müəllif(lər): Позина М. Б.
Nəşr ili: 2001
368) История педагогики и образования.
Müəllif(lər): А.И. Пискунов
Nəşr ili: 2001
369) Перинатальная психология
Müəllif(lər): Игорь Валерьевич Добряков
Nəşr ili: 2010
370) Психология и педагогика
Müəllif(lər): Л.А.Болотина
Nəşr ili: 2007
371) Педагогика : 100 вопросов — 100 ответов
Müəllif(lər): Подласый И.П.
Nəşr ili: 2006
372) Педагогическая психология
Müəllif(lər): Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л.
Nəşr ili: 2013
373) Педагогика: Курс Лекций По Актуальным Проблемам Общего И дошкольного Образования
Müəllif(lər): Клюева Е.В., Наумова Т.В., Губанихина Е.В., Корешкова М.Н.
Nəşr ili: 2013
374) Педагогика
Müəllif(lər): Тесленко А.Н.
Nəşr ili: 2010
375) Педагогика музыкального образования
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2011
376) Психология искусства
Müəllif(lər): Рягузова Е.В.
Nəşr ili:
377) Основы психологии и педагогики
Müəllif(lər): Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И.,
Nəşr ili: 2002
378) Основания педагогики
Müəllif(lər): А.М. Новиков
Nəşr ili: 2010
379) Общая психология. Психология мотивации и эмоций
Müəllif(lər): Серебрякова М.Е.
Nəşr ili: 2007
380) Общая и профессиональная педагогика
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2003
381) Специальная педагогика
Müəllif(lər): Назарова Н.М.
Nəşr ili: 2000
382) Социальная педагогика
Müəllif(lər): Мудрик А.В.
Nəşr ili: 2007
383) Музейная педагогика за рубежом
Müəllif(lər): Юхневич М.Ю.
Nəşr ili: 1997
384) Социальная педагогика
Müəllif(lər): Мардахаев Л.В.
Nəşr ili: 2005
385) Психология и педагогика
Müəllif(lər): Лачугина Ю. Н.
Nəşr ili: 2008
386) Психология и педагогика
Müəllif(lər): Лачугина Ю. Н.
Nəşr ili: 2008
387) Этническая психология
Müəllif(lər): Крысько В.Г.
Nəşr ili: 2008
388) Клиническая и медицинская психология
Müəllif(lər): В.Д.Менделевич
Nəşr ili: 2008
389) Клиническая психология
Müəllif(lər): Карвасарский Б.Д.
Nəşr ili: 2004
390) Социальная психология
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2004
391) Human phsy Human physiology
Müəllif(lər): Mikayilzade N.J.
Nəşr ili: 2004
392) The history of psychology
Müəllif(lər): George Boeree C.
Nəşr ili: 2008
393) Психология конфликта
Müəllif(lər): Гришина Н. В.
Nəşr ili: 2008
394) Социальная педагогика
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
395) Основы специальной психологии
Müəllif(lər): Кузнецова Л.В.
Nəşr ili: 2005
396) Социальная психология личности
Müəllif(lər): Белинская Е.П.
Nəşr ili: 2009
397) Педагогика
Müəllif(lər): Голованова Н.Ф.
Nəşr ili: 2013
398) Педагогика
Müəllif(lər): Сластенина Е.С., Исаев И.Ф.,
Nəşr ili: 2011
399) Отчаянная педагогика
Müəllif(lər): Виталий Еремин
Nəşr ili: 2008
400) The individual in a social world
Müəllif(lər): Stanley Milgram
Nəşr ili: 2000
401) Психология лжи. Обмани меня, если сможешь
Müəllif(lər): Пол Экман
Nəşr ili:
402) Educational Psychology
Müəllif(lər): Kelvin Seifert, Rosemary Sutton
Nəşr ili: 2009
403) Health Care Systems in Transition
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2000
404) Духовная психология: Двенадцать Основных Жизненных Уроков
Müəllif(lər): Ротер Стив
Nəşr ili: 2011
405) Психология и педагогика
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
406) Психология критического мышления
Müəllif(lər): Даяна Халперн
Nəşr ili: 2000
407) Социальная психология
Müəllif(lər): Майерс Д.
Nəşr ili:
408) Developmental Psychology: childhood and adolescence
Müəllif(lər): David R. Shaffer, Katherine Kipp
Nəşr ili: 2010
409) Детская психология
Müəllif(lər): Обухова Л.Ф.
Nəşr ili: 1996
410) Детская психология в схемах и таблицах
Müəllif(lər): Г. Н. Рошко
Nəşr ili: 2009
411) Детская психология
Müəllif(lər): Смирнова Е.О.
Nəşr ili: 2009
412) Педагогика
Müəllif(lər): Н. В. Бордовская, А. А. Реан
Nəşr ili: 2006
413) Психология
Müəllif(lər): Б. М. Теплов
Nəşr ili: 1953
414) Педагогика высшей школы
Müəllif(lər): А.А. Андреев
Nəşr ili: 2002
415) Belarusian Identity: the Impact of Lukashenka’s Rule
Müəllif(lər): Vadzim Smok
Nəşr ili: 2013
416) Education in Belarus
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2004
417) Arab Americans: an integral part of american society
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2000
418) American sniper
Müəllif(lər): Scott Mcewen, Jin DeFelice
Nəşr ili:
419) A history of modern psychology in context
Müəllif(lər): Wade E.Pickren, Alexandra Rutherford
Nəşr ili: 2010
420) Political turbulence in Kyrgyzstan and Russian foreign policy
Müəllif(lər): Evgeny Troitskiy
Nəşr ili: 2009
421) Педагогические аспекты формирования медийной и информационной грамотности
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2012
422) Основы общей педагогики : теория и методика воспитания
Müəllif(lər): Селиванов В. С.
Nəşr ili: 2007
423) Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности
Müəllif(lər): Троянская С.Л.
Nəşr ili: 2007
424) Социальная педагогика конспект лекций
Müəllif(lər): Альжев Д. В.
Nəşr ili:
425) Экспериментальная психология
Müəllif(lər): Дружинин Владимир Николаевич
Nəşr ili: 2000
426) Социальная психология
Müəllif(lər): Андреева Г.М.
Nəşr ili: 2001
427) Психология мотивации. Теория и практика мотивирования.
Müəllif(lər): Сергей Занюк
Nəşr ili:
428) Социальная психология
Müəllif(lər): Стрельцова Е.В.
Nəşr ili: 2012
429) Modern architecture
Müəllif(lər): Otto Wagner
Nəşr ili: 1988
430) Любовь и интеллект
Müəllif(lər): Халилов С.
Nəşr ili: 2009
431) Двуликий Нобелеат
Müəllif(lər): Гусейнов Г.
Nəşr ili: 2012
432) Zirvədən baxış
Müəllif(lər): Cəlilova Nərminə
Nəşr ili: 2012
433) Asif Ata (İnam Ata)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2011
434) XIX-XX əsrlərdə bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti
Müəllif(lər): Quliyeva N.
Nəşr ili: 2011
435) Xatirələrdə davam edən dostluq (Şəxsiyyətlər, portretlər)
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2013
436) Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış
Müəllif(lər): Məmmədov N.
Nəşr ili: 2013
437) Torpağı şərəfləndirənlər
Müəllif(lər): Yaqub Paşa
Nəşr ili: 2011
438) Təhsilimiz: dünən, bu gün, sabah
Müəllif(lər): Əsgərov Ş.
Nəşr ili: 2003
439) Siyasi liderlərin psixoloji portretləri
Müəllif(lər): Məmmədov A.
Nəşr ili: 2008
440) Sivilizasiyalararası dialoq
Müəllif(lər): Xəlilov S.S.
Nəşr ili: 2009
441) Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası
Müəllif(lər): Həbibbəyli Ərəstü
Nəşr ili: 2011
442) Semiotika
Müəllif(lər): Veysəlli Fəxrəddin
Nəşr ili: 2010
443) Səbr edənlərin azuqəsi, şükr edənlərin tədarükü
Müəllif(lər): İbn Qeyyim əl-Cövziyyə əd-Dəməşqi
Nəşr ili: 2013
444) Qüsl, dəstəmaz, namaz
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
445) QARABAĞ: dünən, bu gün (foto şəkillərdə)
Müəllif(lər): Baratoglu Babek
Nəşr ili: 2007
446) Nəsirəddin Tusi və müasirlik
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2001
447) Muğamat və İbrahim Peyğəmbər
Müəllif(lər): Qabıssanlı (Həmzəyev) Şakir
Nəşr ili: 2010
448) Möcüzəsiz möcüzə
Müəllif(lər): Əzimzadə Ərşad
Nəşr ili: 2009
449) Missiya
Müəllif(lər): Quliyev F.
Nəşr ili: 2002
450) Milli mətbəx və qonaqpərvərlik
Müəllif(lər): Qədirzadə H.Q.
Nəşr ili: 2012
451) Məxfilik qrifi, yaxud mif, fəlsəfə, din və dil düyünü
Müəllif(lər): Əliyev R.
Nəşr ili: 2002
452) Məntiq elmi
Müəllif(lər): Georq Vilhelm Fredrix Hegel
Nəşr ili: 2005
453) Məhəbbət və intellekt
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2006
454) Massonluq: dünyanı idarə edən qüvvə
Müəllif(lər): Məmmədov S.
Nəşr ili: 2007
455) Kamilləşən düşüncə
Müəllif(lər): Şahlar Əsgərov
Nəşr ili: 2013
456) İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları
Müəllif(lər): Əliquliyev R.M.
Nəşr ili: 2009
457) Human physiology: lectures
Müəllif(lər): Mikayilzade N.J.
Nəşr ili: 2004
458) Güney Azərbaycan: tarixi, siyasi və kulturoloji müstəvidə
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
459) Gəncliyin fəlsəfəsi
Müəllif(lər): Bünyadzadə K.
Nəşr ili: 2009
460) Fəlsəfə tarixi: Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına bir baxış
Müəllif(lər): Skirbekk Q., Gilye N.
Nəşr ili: 2007
461) Fenomenlərin sirri
Müəllif(lər): Mikayılzadə Nijad
Nəşr ili: 2009
462) Fəlsəfə: tarix və müasirlik
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2006
463) Erkən yaşlı uşaqlarda həzm sistemi və qidalanma
Müəllif(lər): Mirişli Adil, Cəfərov Tofiq
Nəşr ili: 2006
464) Elmşünaslığa giriş
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2010
465) Elmin fəziləti
Müəllif(lər): Musayev Ə.
Nəşr ili: 2002
466) Elm haqqında elm
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2011
467) Elm adamları elm haqqında
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2010
468) Boloniya prosesi və Azərbaycan
Müəllif(lər): Mahmudov Müdafiə
Nəşr ili: 2008
469) Bioetika və cəmiyyət
Müəllif(lər): Mustafayeva Aytən
Nəşr ili: 2006
470) Bioetika. Sənədlər... terminlər...
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
471) Bəzəriyyətin nicat yolu
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
472) Azərbaycanda siyasi partiyalar: seçkidən seçkiyə
Müəllif(lər): Allahyarova T., Məmmədov F.
Nəşr ili: 2010
473) Azərbaycanda elm və onun aktual problemləri
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2010
474) Azərbaycanda araşdırma və beyin mərkəzləri (yaranması, inkişafı və perspeltivləri)
Müəllif(lər): Məmmədov F., Allahyarova T.
Nəşr ili: 2013
475) Azərbaycan qadını naminə
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010