Sosial elmlər

1) Ali məktəb pedaqogikası
Müəllif(lər): Əliyeva Sevinc Sərdar qızı
Nəşr ili: 2024
2) Yeniyetmə və gənclərin asudə vaxtının təşkili
Müəllif(lər): İmamverdiyeva Nəzakət, Cəfərova Səbinə, Mirzəliyeva Nərminə
Nəşr ili: 2023
3) Yeniyetməlik və yetginlik yaşına çatmış uşaqların sosiallaşmasına ailədaxili münasibətlərin təsiri
Müəllif(lər): İmamverdiyeva Nəzakət Bəylər qızı, Mirzəliyeva Nərminə Seyfəl qızı
Nəşr ili: 2022
4) Koreya mədəniyyəti
Müəllif(lər): Mir-Bağırzadə Samirə Altay qızı
Nəşr ili: 2023
5) Философские взгляды и метод принципов Алберта
Müəllif(lər): Ахмедли Джамил Теймур, Фельдман Иосиф Исаакович
Nəşr ili: 1981
6) Философия и методология частнонаучного знания
Müəllif(lər): Ахмедли Джамил Теймур и др.
Nəşr ili: 1983
7) Sosiologiyaya dair söhbətlər
Müəllif(lər): Əhmədli Cəmil Teymur, Soqomonov Yuri
Nəşr ili: 1972
8) Nəzəriyyə, onun tipləri və funksiyaları
Müəllif(lər): Əhmədli Cəmil Teymur
Nəşr ili: 1997
9) Cəmiyyət. Siyasət. İdeologiya
Müəllif(lər): Əhmədli Cəmil Teymur
Nəşr ili: 1997
10) Qanun kateqoriyasının formalaşması tarixinə dair
Müəllif(lər): Əhmədli Cəmil Teymur
Nəşr ili: 1974
11) Личность и труд
Müəllif(lər): Ахмедли Джамил Теймур, Рагимов А.А.
Nəşr ili: 1981
12) Свобода и необходимость
Müəllif(lər): Ахмедли Джамил Теймур
Nəşr ili: 1960
13) Активизация человеческого фактора и проблемы
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 1988
14) Рабочий в эпоху НТР
Müəllif(lər): Ахмедли Дж., Рагимов А.
Nəşr ili: 1976
15) Новое мышление и философия
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 1976
16) Новое мышление и философия
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 1994
17) Lenin ideyaları və müasir dövr
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 1970
18) F.Engels və marksizm fəlsəfəsinin müasir problemləri
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 1971
19) V.İ.Leninin fəlsəfi irsi və müasirlik
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 1980
20) Burjua sosiologiyası və ictimai qanunlar
Müəllif(lər): Əhmədli C.T., Paşayev V.Ə.
Nəşr ili: 1968
21) Введение в мультикультурализм
Müəllif(lər): Мир-Багирзаде Самира Алтай
Nəşr ili: 2021
22) Psixologiya
Müəllif(lər): Mir-Bağırzadə Samirə Altay
Nəşr ili: 2020
23) Multikulturalizmə giriş
Müəllif(lər): Mir-Bağırzadə Samirə Altay
Nəşr ili: 2021
24) Kulturologiya: dünya mədəniyyətinin tarixi və nəzəriyyəsi (sxemlər, cədvəllər)
Müəllif(lər): Mir-Bağırzadə Samirə Altay
Nəşr ili: 2020
25) İncəsənət tarixi
Müəllif(lər): Mir-Bağırzadə Samirə Altay
Nəşr ili: 2012
26) Etika və estetika
Müəllif(lər): Mir-Bağırzadə Samirə Altay
Nəşr ili: 2022
27) Praktik pedaqogika
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 2021
28) Diplomatik psixologiya
Müəllif(lər): Məmmədov Cabbar
Nəşr ili: 2001
29) Diplomatik psixologiya
Müəllif(lər): Məmmədov C.
Nəşr ili: 2001
30) Логика: учебник для юридических вузов
Müəllif(lər): Кириллов В. И., Старченко А. А.
Nəşr ili: 2008
31) Orta əsrlərdə Azərbaycan alimlərinin elmi əlaqələri və tədris fəaliyyəti
Müəllif(lər): Əliyeva Nərgiz
Nəşr ili: 2015
32) Magistr dissertasiyası və onun müdafiəsi
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2015
33) Korifeylərin portretləri
Müəllif(lər): Əhmədli Nasir
Nəşr ili: 2008
34) Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri
Müəllif(lər): F.Ə.Əliyev, Ş.S.Ağayev
Nəşr ili: 2011
35) Tam orta məktəbdə tarixin fəal/interaktiv təlimi metodikası
Müəllif(lər): Əmirov M.
Nəşr ili: 2011
36) Elmşünasllğa giriş
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2010
37) Elmi-texniki tərəqqi və onun sosial-iqtisadi nəticələri
Müəllif(lər): Xəlilov S.S.
Nəşr ili: 1996
38) Руководство по правильному питанию семьи для Северного Кавказа
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
39) Ailə
Müəllif(lər): Əlizadə Ə., Abbasov A.
Nəşr ili: 1989
40) Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən
Müəllif(lər): Hüseynov Heydər
Nəşr ili: 2007
41) Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2015
42) Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik
Müəllif(lər): Hьseynov Sakit
Nəşr ili: 2012
43) Azərbaycan təhsilinin inkişaf strategiyası
Müəllif(lər): Əhmədov H.
Nəşr ili: 2010
44) Azərbaycan-2003-2008: zaman haqqında düşünərkən
Müəllif(lər): Mehdiyev R.
Nəşr ili: 2009
45) Tolerantlıq: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz
Müəllif(lər): İsmayılov G.
Nəşr ili: 2014
46) “The scientist passed ahead of centuries – Nasiraddin Tusi”
Müəllif(lər): Ramiz Daniz
Nəşr ili: 2014
47) Социальные изменения: методологические и теоретические проблемы
Müəllif(lər): Мамедова С.Д.
Nəşr ili: 2011
48) Siyasi elmin müasir problemləri
Müəllif(lər): ƏləkbərovaNigar
Nəşr ili: 2013
49) Psixika:İnsan orqanizmində psixikanın müəyyənləşdirilməsi və öyrənilməsi
Müəllif(lər): Dədəyev Şükran
Nəşr ili: 2007
50) Постмодерн и мультикультурализм: междисциплинарный дискурс
Müəllif(lər): Рзаева Роида
Nəşr ili: 2015
51) Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər
Müəllif(lər): Əhədova Sevda
Nəşr ili: 2014
52) Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi
Müəllif(lər): Hacılı Asif
Nəşr ili: 2002
53) Культурология
Müəllif(lər): Мамедов Ф.
Nəşr ili: 2002
54) Культурология как путь к эффективной жизнедеятельности
Müəllif(lər): Мамедов Ф.
Nəşr ili: 2006
55) Kulturologiya effektivli həyat və fəaliyyətə aparan yol kimi
Müəllif(lər): Məmmədov F.
Nəşr ili: 2008
56) Keçid dövründə şəxsiyyət problemi
Müəllif(lər): Məmmədova S.
Nəşr ili: 2005
57) Genderə giriş
Müəllif(lər): Abasov Ə., Mirzəzadə R.
Nəşr ili: 2004
58) Философия
Müəllif(lər): Мехтиев Р.
Nəşr ili: 2009
59) Etika
Müəllif(lər): Şahhüseynova S.
Nəşr ili: 2009
60) XX əsr qərb fəlsəfəsi tarixi
Müəllif(lər): İsmayılov F.
Nəşr ili: 1999
61) XX əsr qərb fəlsəfəsi tarixi
Müəllif(lər): İsmayılov F.
Nəşr ili: 2000
62) Xarici ölkələrin fəlsəfə tarixi
Müəllif(lər): Zeynalov M.B.
Nəşr ili: 2009
63) Ümumi və hərbi sosiologiya
Müəllif(lər): Rzayev N.R., Əzizov X.K.
Nəşr ili: 2006
64) Ьmumi sosiologiya
Müəllif(lər): Qolenkova Z.T., Akuliз M.M., Kuznetsov V.N.
Nəşr ili: 2007
65) Təhsildə sosial-psixoloji xidmət
Müəllif(lər): Nuriyev S., İbrahimova D.
Nəşr ili: 2016
66) İslama giriş
Müəllif(lər): Həmdullah M.
Nəşr ili: 2000
67) Elm haqqında elm
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2011
68) Fəlsəfə
Müəllif(lər): Əhmədov Y.
Nəşr ili: 2014
69) Fəlsəfə tarixi
Müəllif(lər): Rzayev M.
Nəşr ili: 2015
70) Əmək bazarı və əhalinin sosial müdafiəsi
Müəllif(lər): Mehbaliyev S., İsgəndərov R.
Nəşr ili: 2002
71) Sosiologiya və politologiya fənnindən mühazirə mətnləri
Müəllif(lər): Piriyeva A.M., Əfəndieyva X.B.
Nəşr ili: 2009
72) Sosial fəlsəfə
Müəllif(lər): Abbasova Q., Hacıyev Z.
Nəşr ili: 2001
73) Məntiq
Müəllif(lər): Hacıyev Z.
Nəşr ili: 2007
74) Əlahiddə pedaqogikanın əsasları
Müəllif(lər): Qasımov S., Talıbov Y.
Nəşr ili: 2000
75) Eksperimental şəraitlərdə psixoloji xidmət
Müəllif(lər): Cavadov R.Ə., Tağıyeva G.B.
Nəşr ili: 2006
76) Davamlı insan inkişafının əsasları
Müəllif(lər): Ələkbərov U.
Nəşr ili: 2007
77) Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi
Müəllif(lər): Məmmədov Z.
Nəşr ili: 2006
78) Психология общения
Müəllif(lər): Панфилова А. П.
Nəşr ili: 2013
79) Психология общения
Müəllif(lər): Вердербер Р., Вердербер К.
Nəşr ili: 2003
80) Психология общения
Müəllif(lər): А.А.Леонтьев
Nəşr ili: 1997
81) Юридическая психология
Müəllif(lər): О.Э. Петруня
Nəşr ili: 2007
82) Tibbin tarix və fəlsəfə ilə əlaqəsi
Müəllif(lər): Axundov İ.A.
Nəşr ili: 2014
83) Социология
Müəllif(lər): Е.В. Ковалевская
Nəşr ili: 2006
84) Социология и психология управления
Müəllif(lər): Т.И.Захарова, Д.Е.Стюрина
Nəşr ili: 2008
85) СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
86) Социология: Сборник методических материалов
Müəllif(lər): Ломтев Ю.А., Данилов Д.Н., Гуреева О.Б., Бочарова Л.Н.
Nəşr ili: 2004
87) Психология деловых отношений
Müəllif(lər): Т.А. Рытченко, Н.В. Татаркова
Nəşr ili: 2005
88) ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Müəllif(lər): А.Е. Швецов, Е.В. Швецова
Nəşr ili: 2003
89) Политология
Müəllif(lər): О.З. Муштук
Nəşr ili: 2006
90) Отечественная история
Müəllif(lər): Лизогуб Г.В.
Nəşr ili: 2007
91) Основы логистики
Müəllif(lər): А.А. Корсаков
Nəşr ili: 2005
92) Логика
Müəllif(lər): Овинова Н.Н.
Nəşr ili: 2006
93) Логика
Müəllif(lər): В.В. Горбатов
Nəşr ili: 2008
94) История политических и правовых учений
Müəllif(lər): Цыбульская М.В.
Nəşr ili: 2003
95) Физическая культура
Müəllif(lər): С.И. Бочкарева, Н.Ф. Митина, А.Г. Ростеванов
Nəşr ili: 2006
96) Философия
Müəllif(lər): Е.М. Борисова, Н.И. Джохадзе
Nəşr ili: 2007
97) Философия
Müəllif(lər): В.А.Канке
Nəşr ili: 2001
98) Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarix, nəzəriyyə, tədris
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
99) Профессиональная этика и этикет
Müəllif(lər): Солоницина А.А.
Nəşr ili: 2005
100) Дидактика и педагогическая психология
Müəllif(lər): Гребенюк Т. Б.
Nəşr ili: 1996
101) İnsan: təbiət və cəmiyyət
Müəllif(lər): D.E.Yusifov
Nəşr ili: 2014
102) Human Resources
Müəllif(lər): P.H.Collin A.İvanovic
Nəşr ili: 2005
103) Dünyada təhsil sistemləri
Müəllif(lər): Mahmudov M.
Nəşr ili: 2014
104) Qədim və erkən orta əsrlərdə Azərbaycanda tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikir
Müəllif(lər): R.L. Hüseynzadə
Nəşr ili: 2007
105) Педагогика
Müəllif(lər): Р. Л. Гусейнзаде , Т. М. Мамедов
Nəşr ili: 2015
106) Suyun strukturu
Müəllif(lər): E.Məsimov, A.Həsənov
Nəşr ili: 2009
107) Sağlamlığın rəmzi
Müəllif(lər): İ.Osmanov
Nəşr ili: 2002
108) Rəmz
Müəllif(lər): Rəmzi Yüzbaşov
Nəşr ili: 2006
109) Fəlsəfə
Müəllif(lər): Z.Hacıyev
Nəşr ili: 2012
110) Azərbaycanda tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikir
Müəllif(lər): R.L.Hüseynzadə
Nəşr ili: 2007
111) Ulduzlar dənizi
Müəllif(lər): Kamran Qədirli
Nəşr ili: 2007
112) Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi
Müəllif(lər): P.Paşayev
Nəşr ili: 1977
113) “Ümumi orta təhsil səviyyəsinin yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi üzrə” təlim kursunun iştirakçilari üçün təlim materialı
Müəllif(lər): Qəhrəmanov A.
Nəşr ili: 2012
114) Gəmiqayırma və gəmi təmiri müəssisələrinin layihələndirilməsi
Müəllif(lər): Bəşirov R.C., Ümid Y.M.
Nəşr ili: 2012
115) Gəminin idarə olunması
Müəllif(lər): Bəşirov A.A.
Nəşr ili: 2003
116) Gəmi təmiri texnologiyası
Müəllif(lər): Bəşirov R.C.
Nəşr ili: 2011
117) Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti
Müəllif(lər): Nəzərova A.
Nəşr ili: 2014
118) Fəlsəfə
Müəllif(lər): Şükürov A.
Nəşr ili: 2011
119) Fəal interaktiv təlim
Müəllif(lər): Veysova Z.
Nəşr ili:
120) Düşüncələrim
Müəllif(lər): Nəsibov E.M.
Nəşr ili: 2014
121) Böyük dinlərlə tanışlıq
Müəllif(lər): Hьseyn Tofiqi
Nəşr ili: 2013
122) Adəmin izləri ilə xatirələr
Müəllif(lər): Heyerdal Tur
Nəşr ili: 2011
123) Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi
Müəllif(lər): P. Paşayev
Nəşr ili: 1977
124) Abbas Mirzə və Azərbaycan
Müəllif(lər): Əminə Pakrəvan
Nəşr ili: 2007
125) Erməni sindromu
Müəllif(lər): Aygün Həsənoğlu
Nəşr ili: 2007
126) Təhsildə şəxsiyyət problemi
Müəllif(lər): Bəxtiyar Əliyev, Rəşid Cabbarov
Nəşr ili: 2014
127) Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri
Müəllif(lər): Aydın Xan Əbilov
Nəşr ili: 2014
128) Qloballaşma dövründə “zəka axını”: Fəlsəfi–sosioloji təhlil (Dissertasiya - monoqrafiya)
Müəllif(lər): ELİZƏ İSMAYILOVA
Nəşr ili: 2014
129) Qədim miniatür və xəttatlıq sənəti Bakı tarixindən kollaj:Tarixi-kreativ araşdırmalar toplusu
Müəllif(lər): İlqar Fəhmi
Nəşr ili: 2014
130) Театр и театральность в культуре Ислама:поэтика форм проявления театра в средневековых странах Ближнего и Среднего Востока /Х-ХVI вв./
Müəllif(lər): Айдын Талыбзаде
Nəşr ili: 2006
131) Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dünyagörüşü
Müəllif(lər): Faiq Ələkbərov
Nəşr ili: 2014
132) Milli ideologiya probleminə tarixi - fəlsəfi baxış (I hissə)
Müəllif(lər): Ələkbərov F.
Nəşr ili: 2011
133) Maşın hissələrinin uzunömürlüyü
Müəllif(lər): Kərimov Z.
Nəşr ili: 2009
134) Cihaz elementlərinin hazırlanma texnologiyası
Müəllif(lər): Haşımov Q.B.
Nəşr ili: 2007
135) Milli ideologiyamız:Türklük, çağdaşlıq, islam
Müəllif(lər): Şirvan Ədilli
Nəşr ili: 2013
136) Həcc
Müəllif(lər): Doktor Əli Şəriəti
Nəşr ili:
137) Yaşam
Müəllif(lər): Mәnzәrә Sadıqova
Nəşr ili: 2011
138) Zəka və xarakter:Tarixi - fəlsəfi esselər
Müəllif(lər): Hüseynağa Qəniyev
Nəşr ili: 2011
139) Geidar Aliyev
Müəllif(lər): Viktor Andriyanov, Guseinbala Miralamov
Nəşr ili: 2005
140) Sonuncu döyüş:Fəlsəfi esse
Müəllif(lər): Bayramlı E.
Nəşr ili: 2010
141) İbrahim bəyin siyasətnaməsi
Müəllif(lər): Zeynalabdin Marağayi
Nəşr ili:
142) Основы социологической науки и ее признаки
Müəllif(lər): Джалилова Н.М.
Nəşr ili: 2012
143) Sosiologiya
Müəllif(lər): Z.İ.Məmmədov, X.H.Orucov, H.Q.Əhmədov, N.M.Cəlilova, A.Y.Əhmədova
Nəşr ili: 2006
144) İslam
Müəllif(lər): Feyzullabəyli H.İ., Bayramov Ə.
Nəşr ili: 2008
145) Azərbaycan və Atət
Müəllif(lər): Ramin Qurbanov
Nəşr ili: 2010
146) Sosial - mənəvi tərəqqi və islam
Müəllif(lər): Əliyeva G.
Nəşr ili: 2010
147) Diplomatiyanın əsasları
Müəllif(lər): A. Eyyubov
Nəşr ili: 2010
148) Основы социологии труда
Müəllif(lər): Азизова Э.Д., Мустафаева З.И., Байрамова С.И.
Nəşr ili:
149) Путь к триумфу:Эссе
Müəllif(lər): Гусейнбала Мираламов
Nəşr ili: 2003
150) Каспийская нефть Азербайджана
Müəllif(lər): Алиев И.
Nəşr ili: 2003
151) Кавказская цивилизация в контексте глобализации
Müəllif(lər): Метревели Р.
Nəşr ili: 2009
152) Ильхам Алиев: Взгляд из Москвы
Müəllif(lər): Зенькович Н.
Nəşr ili: 2008
153) Геополитика:Учебник
Müəllif(lər): Гасанов А.М.
Nəşr ili: 2012
154) Вовлечение женщин Азербайджанской ССР в органы Государственной власти:(20-30-ые годы ХХ века)
Müəllif(lər): Алмас Мурадова
Nəşr ili: 2007
155) Yeni təlim texnologiyaları və müasir dərs:pedaqoji ali təhsil müəssisələrinin tələbləri, ümumtəhsil məktəb müəllimlərinin və ixtisasartırma və yenidən hazırlanma fakültələrinin dinləyiciləri üçün vəsait
Müəllif(lər): Aslan Dəmirov, Səhyəddin Məmmədov, Şahismayıl İsmayılov
Nəşr ili: 2007
156) Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili:Dərslik
Müəllif(lər): Hüseynov İ., Əfəndiyeva N.
Nəşr ili: 2008
157) Vətəndaş və tarix: tarixin olaylarında
Müəllif(lər): Irşad İbrahimov
Nəşr ili: 2009
158) Sosiologiya:Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti
Müəllif(lər): Vahidov F. Q., Ağayev T. B.
Nəşr ili: 2008
159) Siyasətnamə
Müəllif(lər): Əbu Əli Həsən ibn Əli Xacə Nizamülmülk
Nəşr ili: 2007
160) Sığorta fəaliyyətinin əsasları: Dərs vəsaiti
Müəllif(lər): Xankişiyev B.
Nəşr ili: 2006
161) Şəxsi mövqe
Müəllif(lər): Heydər Əliyev
Nəşr ili: 1994
162) Rejissorluğun üslub problemləri
Müəllif(lər): Dadaşov A.
Nəşr ili: 2010
163) Pedaqogika:Mədəniyyət və İncəsənət təmayüllü ali məktəblərin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərslik
Müəllif(lər): Əliyeva Zərifə
Nəşr ili: 2004
164) Önemli politik yaşamdan esintiler
Müəllif(lər): Dilara Seyidzade
Nəşr ili: 1994
165) Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar
Müəllif(lər): Quliyev B.
Nəşr ili: 2011
166) Məntiq еlmi:Fəlsəfə elmləri ensiklopediyası 1-ci cild
Müəllif(lər): Georq Vilhelm Fredrix Hegel
Nəşr ili: 2005
167) Mədəniyyətşünaslıq:Dərs vəsaiti
Müəllif(lər): S.K.Məmmədova.
Nəşr ili: 2001
168) Fəlsəfə
Müəllif(lər): Mehdiyev R.Ə.
Nəşr ili: 2010
169) Etika:Dərslik
Müəllif(lər): Şahhüseynova S. A.
Nəşr ili: 2009
170) Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər:Dərslik
Müəllif(lər): Babaoğlu H.
Nəşr ili: 2010
171) Azerbaycan devlet personel yцnetimi
Müəllif(lər): Recep Rəhimli
Nəşr ili: 2011
172) Современная сельская семья и семейный быт в Азербайджане
Müəllif(lər): Кулиева Н.М.
Nəşr ili: 2011
173) Azərbaycanın Qərb bölgəsinin mənəvi mədəniyyətindən (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)
Müəllif(lər): Allahmanlı M.Q.
Nəşr ili: 2011
174) XIX-XX əsrlərdə Bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti
Müəllif(lər): Quliyeva N.
Nəşr ili: 2011
175) Ey oğul
Müəllif(lər): Əbu Hamid Qəzali
Nəşr ili: 2011
176) Family and family life in modern Azerbaijani villagе.
Müəllif(lər): Guliyeva N.M.
Nəşr ili: 2011
177) Психика власти: Теории субъекции
Müəllif(lər): Батлер Дж.
Nəşr ili: 2002
178) Бог как иллюзия
Müəllif(lər): Докинз Ричард
Nəşr ili: 2008
179) Общая теория роста человечества. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. Очерк теории роста человечества.
Müəllif(lər): Капица С.П.
Nəşr ili: 1999
180) Информация и самоорганизация Макроскопический подход к сложным системам
Müəllif(lər): Хакен Г.
Nəşr ili: 1991
181) Шопенгауэр за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2006
182) Фома Аквинский за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
183) Макиавелли за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
184) Беркли за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
185) Аристотель за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
186) Юм за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
187) Спиноза за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2004
188) Сартр за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
189) Ницше за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2006
190) Конфуций за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
191) Лейбниц за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
192) Кант за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2004
193) Фуко за 90 минут
Müəllif(lər): Стретери П.
Nəşr ili: 2005
194) Uluyurd aqibəti - Bütöv Azərbaycan (İzharlar, Müsahibələr, Məqamlar..)
Müəllif(lər): Asif Ata Nurtəkin Atal, Soylu Atalı
Nəşr ili: 2007
195) ASİF ATA: On Kutsal Bitiq’in (On Müqəddəs Kitabın – Onluğun) Yan Bitiqləri (Əlavə Cildləri). Mütləqə İnam Fəlsəfəsi və Ruhaniyyatı
Müəllif(lər): Asif Ata Nurtəkin Atal, Soylu Atalı
Nəşr ili: 2011
196) Асрар ат-таухид фи макамат аш-шейх Абу Са’ид (Тайны единобожия в деяниях шейха Абу Са’ида)
Müəllif(lər): Мухаммад бин Мунаввар
Nəşr ili: 2010
197) Индивидуальные особенности поведения:(моноаминергические механизмы).
Müəllif(lər): Исмайлова, Х.Ю., Агаев, Т.М., Семенова, Т.П.
Nəşr ili: 2007
198) Qurani-Kərimdə bioloji fikirlər
Müəllif(lər): Qənbərov X.
Nəşr ili: 2009
199) İlk həqiqi liberal və müasir siyasi fəlsəfənin atası: Con Lokk
Müəllif(lər): Tağıyev Ə., İsmayılov D.
Nəşr ili: 2009
200) Sosiologiya
Müəllif(lər): Vahidov F.Q., Ağayev T.B.
Nəşr ili: 2008
201) Qədim dünya mədəniyyəti
Müəllif(lər): Hüseynova İ., Əfəndiyeva N.
Nəşr ili: 2009
202) Nostradamusun möcüzəli aləmi
Müəllif(lər): Paşayev Q.
Nəşr ili: 2007
203) Mədəniyyətşünaslıq
Müəllif(lər): Məmmədova Sədaqət
Nəşr ili: 2001
204) Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi (dərslik)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
205) Y.V.Çəmənzəminlinin fəlsəfi və sosial-siyasi görüşləri
Müəllif(lər): İbrahimov Ə.
Nəşr ili: 2008
206) Məntiq kursu ( dərslik)
Müəllif(lər): İsrafilov M.M.
Nəşr ili: 2001
207) Fəlsəfə tarixi (Qərb fəlsəfəsi)
Müəllif(lər): Zeynalov M.B.
Nəşr ili: 2001
208) Дидактические материалы Курса "Философия"
Müəllif(lər): Захаров А.В.
Nəşr ili: 2001
209) Материалы по курсу "Преподования философии"
Müəllif(lər): Андрейчук Н.В.
Nəşr ili: 2003
210) Краткий политологический толковый словарь
Müəllif(lər): Ацюковский В.А., Ермилов Б.Л.
Nəşr ili:
211) Методические рекомендации по учебной и производственной практике
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2003
212) Социология молодежи
Müəllif(lər): Безрукова О.Н.
Nəşr ili: 2004
213) Социальная экология
Müəllif(lər): Быстряков И.К., Меерсон Е.А., Карякина И.Т.
Nəşr ili: 1999
214) История политических и правовых учений
Müəllif(lər): Доржиев Ж.Б., Хлыстов Е.А., Мадаев Е.О., Ускеев С.Ш.
Nəşr ili: 2004
215) Восточная философия XIX-XX веков
Müəllif(lər): Джинджолия Б.Д.
Nəşr ili: 2006
216) Философия
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2001
217) Электроальное поведение
Müəllif(lər): Галовятинская М.Д.
Nəşr ili: 2003
218) Homo institutius-Человек институтциональный
Müəllif(lər): Иншакова О.В.
Nəşr ili: 2005
219) Парадигмы в социологии
Müəllif(lər): Иванов Д.М.
Nəşr ili: 2005
220) История русской философии
Müəllif(lər): Карпенко Л.И.
Nəşr ili: 2002
221) Социальная этнография и демография
Müəllif(lər): Карякина Н.Т.
Nəşr ili: 2005
222) Социальная экология
Müəllif(lər): Карякина Н.Т., Андреева М.В., Яцышена Т.Л.
Nəşr ili: 2005
223) Социология коммуникации
Müəllif(lər): Кирьянов В.И., Сергеева О.В.
Nəşr ili: 2004
224) Философия
Müəllif(lər): Коробкова Ю.Е.
Nəşr ili: 2005
225) Пределы власти (история возникновения , содержание и практика реализации доктрины, разделения властей )
Müəllif(lər): Косов Р.В.
Nəşr ili: 2005
226) Социальная философия
Müəllif(lər): Крапивенский С.Э., Стризое А.Л.
Nəşr ili: 2004
227) Философия
Müəllif(lər): Крюков В.В.
Nəşr ili: 2006
228) Проблемы философии, религии и религиоведения
Müəllif(lər): Красников А.Н., Гаврилина Л.М., Элбякан Е.С.
Nəşr ili: 2003
229) Политология в вопросах и ответах
Müəllif(lər): Курьянов М.А., Наумова М.Д.
Nəşr ili: 2005
230) Французская "новая философия" и култура постмодерна
Müəllif(lər): Кусаинов А.А.
Nəşr ili: 2003
231) Античная философия
Müəllif(lər): Кушнаренко С.П., Кушнаренко Я.В.
Nəşr ili: 2003
232) Социальные системы и процессы: Методология исслeдеования
Müəllif(lər): Кузнецова М.А.
Nəşr ili: 2004
233) Социология. Сборник методических материалов
Müəllif(lər): Ломтев Ю.А., Данилов Д.Н., О.Б.Гуреева О.Б., Бочорова Л.Н.
Nəşr ili: 2004
234) Политология: методические указания по курсу политологии для курсантов судоводительского факультета
Müəllif(lər): Малик И.П.
Nəşr ili: 2004
235) Социология културы. Учебное пособие
Müəllif(lər): Матецкая А.В. Матецкая А.В.
Nəşr ili: 2006
236) Экономика и социология непроизводственной сферы
Müəllif(lər): Меньшикова Г.А.
Nəşr ili: 2001
237) Социология: Курс лекций для студентов всех направлений и специальностей
Müəllif(lər): Михайлова В.А.
Nəşr ili: 2004
238) Социология общественного мнения. Методические указания и рекомендации для студентов специальности «связи с общественностью», других направлений и специальностей социально-экономического и гуманитарного профиля
Müəllif(lər): Михайлов В.А.
Nəşr ili: 2002
239) Брак, семья, родительство : социологические и демографические аспекты
Müəllif(lər): Михеева А.Р.
Nəşr ili: 2001
240) Электоральное поведение: теория вопроса
Müəllif(lər): Охременко И.В.
Nəşr ili: 2002
241) Электоральное поведение: теория вопроса
Müəllif(lər): Охременко И.В.
Nəşr ili: 2002
242) Гендерные проблемы в информационном обществе
Müəllif(lər): Плимо Н.
Nəşr ili: 2004
243) Социология организаций: некоторые аспекты становления и современная проблематика
Müəllif(lər): Попова Е.П.
Nəşr ili: 2002
244) Политология Конспект лекций
Müəllif(lər): Пронин Э.Н.
Nəşr ili: 2005
245) Введение в философию. История философских учений
Müəllif(lər): Министерство образования Российской Федерации Тамбовский государственный технический университет
Nəşr ili: 2004
246) Социология
Müəllif(lər): Токарева Е.М.
Nəşr ili: 2005
247) Метофизика, философия, теология, или Сумма оснований духовности
Müəllif(lər): Троепольский А.Н.
Nəşr ili: 1996
248) Семьеведение
Müəllif(lər): Тюгашев Е.А., Попкова Т.В.
Nəşr ili: 2003
249) Методика и техника конкpетного социологического исследования
Müəllif(lər): Васильева Е.Г.
Nəşr ili: 2000
250) Семьеведение
Müəllif(lər): Тюгашев Е.А., Попкова Т.В.
Nəşr ili: 2003
251) История Российкой социологии
Müəllif(lər): Василенко И.В., Парамонова В.А.
Nəşr ili: 2004
252) Təhsilin idarə edilməsinin bəzi problemləri
Müəllif(lər): R.Məmmədzadə, A.Abdullayev, F.Kərimova, R.Cabbarov, S.Rəsulov, Ə.Quliyev
Nəşr ili: 2008
253) The complete book of intelligence tests
Müəllif(lər): Philip Carter
Nəşr ili:
254) Tətbiqi pedaqogika
Müəllif(lər): N.Kazımov
Nəşr ili: 2010
255) Təhsilin idarə olunmasının əsasları
Müəllif(lər): O.H.Rzayev, S.M.Məmmədov, Ş.N.İsmayılov
Nəşr ili: 2010
256) Sosiologiya
Müəllif(lər): Rüfət Quliyev
Nəşr ili: 1995
257) Sosial təminat hüququ
Müəllif(lər): Mayis Əliyev
Nəşr ili: 2007
258) Sosial psixologiya
Müəllif(lər): Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə
Nəşr ili: 2003
259) Şərabçılıqdan praktikum
Müəllif(lər): H.K.Fətəliyev
Nəşr ili: 2012
260) İctimaiyyət əlaqələr işi
Müəllif(lər): Ramil Məhərrəmov
Nəşr ili: 2002
261) Qeyri-hökumət təşkilatlar və ictimaiyyətlə əlaqələr
Müəllif(lər): Oqtay Məmmədov
Nəşr ili: 2004
262) Pedaqogika
Müəllif(lər): Qasımova L.N., Mahmudova R.M.
Nəşr ili: 2012
263) Pedaqogika
Müəllif(lər): Firədun İbrahimov, Rüfət Hüseynzadə
Nəşr ili: 2012
264) Pedaqogika
Müəllif(lər): Firədun İbrahimov,Rüfət Hüseynzadə
Nəşr ili: 2012
265) Paleontologiya
Müəllif(lər): V.B.Ağayev, Ş.R.Balaməmmov, H.M.Hüseynov
Nəşr ili: 2010
266) Паблик рилейшнз в системе социального управления
Müəllif(lər): Шишкина М. А.
Nəşr ili: 2002
267) Müəyyənliyin sonu.Zaman Xaos və təbiətin yeni qanunları
Müəllif(lər): İlya Priqojin
Nəşr ili: 2003
268) Müasir təlim texnologiyaları
Müəllif(lər): Akif Nəzərov
Nəşr ili: 2012
269) Təhsildə keyfiyyət aparıcı istiqamətlərdən biri kimi
Müəllif(lər): Ramiz Məmmədzadə
Nəşr ili: 2010
270) Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri
Müəllif(lər): Rasim Əfəndiyev
Nəşr ili: 1960
271) Korrupsion məktəblər,korrupsion universitetlər:nə etmək olar?
Müəllif(lər): Jak Xallak, Muriel Puasson
Nəşr ili: 2007
272) Konsantrasyonun gьcь
Müəllif(lər): Theron Q.Dumont
Nəşr ili: 2006
273) Şamaxı tarix-diyarşünaslıq muzeyi
Müəllif(lər): Fariz Xəlili
Nəşr ili: 2009
274) Hacı-Bektaşi Velinin Vilayetnamesindeki İslam öncesi və İslami motiflerin değerlendirilməsi
Müəllif(lər): Fatih Yavaş
Nəşr ili: 2006
275) İslam
Müəllif(lər): Masse A.
Nəşr ili: 1991
276) İpək yolu bəşəriyyətin tərəqqi yoludur
Müəllif(lər): A.Əliyev,Ə.Qasımov, N.Qasımov
Nəşr ili: 1999
277) Həzrət Muhəmməd (s)
Müəllif(lər): Cəfər Sübhani
Nəşr ili: 2010
278) Ьmumi psixologiya
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2014
279) Справочник
Müəllif(lər): П.Г.Гленсон
Nəşr ili: 1988
280) Fransızca-Azərbaycanca lüğət
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
281) Başarı Öyküləri
Müəllif(lər): Adem Цzbay
Nəşr ili: 2009
282) Язык Жестов
Müəllif(lər): Гленн Вилсон, Крис Макклафлин
Nəşr ili: 2001
283) Мотивационный менеджмент
Müəllif(lər): В.В. Травин, М.И. Магура, М.Б. Курбатова
Nəşr ili: 2005
284) Менеджмент персонала
Müəllif(lər): Самыгии СИ., Столяренко Л,Д.
Nəşr ili: 1997
285) Стратегия информациоонного противоборства на совремменном этапе
Müəllif(lər): Рудаков А.Б.
Nəşr ili: 2003
286) Основы информационной культуры
Müəllif(lər): Одинцова Л.В.
Nəşr ili: 2004
287) Формирование информационной культуры личности: теорическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины
Müəllif(lər): Гендина Н.И.
Nəşr ili: 2006
288) Bərdə şəhəri coğrafi, siyasi və mədəni tarixi
Müəllif(lər): Hacıyev Q.
Nəşr ili: 2008
289) Риторика и ораторское искусство
Müəllif(lər): Любезная, Е.В.
Nəşr ili: 2008
290) Beyin Gücüyle Karşındakini Anında Etkile
Müəllif(lər): Eckhart Handler
Nəşr ili: 2009
291) Azərbaycanın geosiyasəti
Müəllif(lər): Həsənov Ə.M.
Nəşr ili: 2015
292) Avrasya Etьdleri
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
293) Arış dergi
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2011
294) Akıl okulu Aklı geliştirmenin yolları
Müəllif(lər): Demir Haki
Nəşr ili: 2009
295) Akıl oyunları
Müəllif(lər): Murat Takma
Nəşr ili: 2008
296) ADVANCED IQ TESTS
Müəllif(lər): PHILIP CARTER
Nəşr ili: 2008
297) 100 böyük Azərbaycanlı
Müəllif(lər): Əlisa Nicat
Nəşr ili: 1999
298) Большая книга IQ- тестов
Müəllif(lər): Рассел К.
Nəşr ili: 2009
299) Harmonik inkişafın yüksəliş dövrü
Müəllif(lər): Ağamalı F.
Nəşr ili: 2008
300) Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri
Müəllif(lər): Əliyev M.
Nəşr ili: 2003
301) Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri
Müəllif(lər): Əliyev F.Ə., Ağayev Ş.S.
Nəşr ili: 2011
302) Azərbaycan incəsənəti
Müəllif(lər): Əfəndi Rasim
Nəşr ili: 2007
303) Dünya filosofları
Müəllif(lər): Əlisa Nicat
Nəşr ili: 1995
304) Dahi Beyin
Müəllif(lər): Ali Topdağ
Nəşr ili: 2009
305) Bolonya prosesi və Azərbaycan
Müəllif(lər): Mahmudov M.
Nəşr ili: 2008
306) Azərbaycanın xarici işlər nazirləri
Müəllif(lər): Qasımlı M., Hüseynova E.
Nəşr ili: 2003
307) Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri:Geyimlər
Müəllif(lər): Rasim Əfəndiyev
Nəşr ili: 1960
308) Azərbaycan Respublikasının müasir dünya siyasətində yeri və rolu
Müəllif(lər): Hikmət Babaoğlu
Nəşr ili: 2009
309) Azərbaycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti
Müəllif(lər): Hüseynov İ.
Nəşr ili: 2002
310) Recording oral history
Müəllif(lər): Valerie Raleigh Yow
Nəşr ili: 2005
311) Quantum psychology
Müəllif(lər): Wilson R.A.
Nəşr ili: 1990
312) Psychology for a better world: strategies to inspire sustainability
Müəllif(lər): Niki Harre
Nəşr ili: 2011
313) Psychology intelligence analysis
Müəllif(lər): Richards J. Heuer
Nəşr ili: 1999
314) The Government and Politics of France
Müəllif(lər): Andrew Knapp, Vincent Wright
Nəşr ili: 2006
315) Introduction to Psychology
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2011
316) General Psychology
Müəllif(lər): Girma Lemma
Nəşr ili: 2005
317) Literary theory : an Introduction
Müəllif(lər): Terry Eagleton
Nəşr ili: 2003
318) Dynamics of liver disease in egypt: shifting paradigms of a complex etiology
Müəllif(lər): Elizabeth M. Lehman
Nəşr ili: 2008
319) The development of education in Japan
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2004
320) A history of philosophy
Müəllif(lər): Copleston F.
Nəşr ili: 1993
321) The philosophy of history
Müəllif(lər): Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Nəşr ili: 2001
322) Tajikistan: Demographic and health Survey
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2012
323) Evidence-based Psychological Interventions in the Treatment of Mental Disorders: A Literature Review
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
324) History of European dramam and theatre
Müəllif(lər): Fischer-Lichte E.
Nəşr ili: 2002
325) Theory into practice
Müəllif(lər): Ann B.Doble
Nəşr ili: 2012
326) Spinoza: practical philosophy
Müəllif(lər): Deleuze G.
Nəşr ili: 1988
327) Critical Theory and Practice: A Coursebook
Müəllif(lər): Green K., Lebihan J.
Nəşr ili: 2001
328) Creativity: theory, history, practice
Müəllif(lər): Pope R.
Nəşr ili: 2005
329) History and description Chinese porcelain
Müəllif(lər): Bushell S.W.
Nəşr ili:
330) The Consolation of Philosophy
Müəllif(lər): Anicius Manlius Severinus Boethius
Nəşr ili: 2009
331) The civilization of the Ancient Egyptians
Müəllif(lər): Gosse A. Bothwell
Nəşr ili:
332) Basic probability theory
Müəllif(lər): Robert B. Ash
Nəşr ili: 2008
333) A natural introduction to probability theory
Müəllif(lər): Ronald Meester
Nəşr ili:
334) Probability Theory: the logic of science
Müəllif(lər): E. T. Jaynes
Nəşr ili: 1995
335) The blackwell guide to literary theory
Müəllif(lər): Gregory Castle
Nəşr ili: 2007
336) Literary criticism and theory
Müəllif(lər): Sri. Sreekumar .P.
Nəşr ili:
337) The big questions: a short introduction to philosophy
Müəllif(lər): Solomon R.C., Higgins K.M.
Nəşr ili: 2010
338) Psychology of space exploration
Müəllif(lər): Douglas V.
Nəşr ili: 2011
339) Psychology of terrosim
Müəllif(lər): Borum R.
Nəşr ili: 2004
340) Психология и педагогика
Müəllif(lər): Е.О. Тарасова
Nəşr ili: 2007
341) Педагогика
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
342) Основы педагогики
Müəllif(lər): Жук А.И., Казимирская И.И., Жук О.Л., Коновальчик
Nəşr ili: 2003
343) Дифференциальная психология
Müəllif(lər): Либин А.В.
Nəşr ili: 2000
344) Социальная психология старения:
Müəllif(lər): Краснова О.В., Лидерс А.Г.
Nəşr ili: 2002
345) Общая и социальная психология
Müəllif(lər): М.И.Еникеев
Nəşr ili: 1999
346) Социальная психология
Müəllif(lər): Дэвид Майерс
Nəşr ili: 1997
347) Этика
Müəllif(lər): Баранова С.В.
Nəşr ili:
348) Социальная психология
Müəllif(lər): Андриенко Е.В.
Nəşr ili: 2000
349) Семейная психология
Müəllif(lər): Андреева Т. В.
Nəşr ili: 2004
350) Аналитическая психология
Müəllif(lər): Карл Густав Юнг
Nəşr ili: 1994
351) Principles of Physiological Psychology
Müəllif(lər): Wilhelm Wundt
Nəşr ili: 2002
352) Демократическая педагогика для XXI века
Müəllif(lər): Корнетов Г.Б.
Nəşr ili: 2009
353) Словарь терминов по общей и социальной педагогике
Müəllif(lər): А.С. Воронин
Nəşr ili: 2006
354) Общая и профессиональная педагогика
Müəllif(lər): М. Б. Есаулова Н. Н. Кравченко
Nəşr ili: 2011
355) Основы курса «Психология и педагогика»
Müəllif(lər): Дерябин Ю.И., Дерябина В.А.
Nəşr ili: 2007
356) Experimental psychology
Müəllif(lər): Titchener E.B.
Nəşr ili: 1971
357) Социальная психология
Müəllif(lər): Березин С.В.
Nəşr ili: 2007
358) Социальная психология
Müəllif(lər): Галсанова, О.Д.
Nəşr ili: 2011
359) Social and cultural history of Britain
Müəllif(lər): Padmanabhan N.
Nəşr ili:
360) Методы математической обработки в психологии
Müəllif(lər): Сидоренко Е. В.
Nəşr ili: 2000
361) Педагогика высшей школы
Müəllif(lər): Егоров В.В., Скибицкий Э.Г., Храпченков В.Г.
Nəşr ili: 2008
362) Психология и педагогика
Müəllif(lər): А.Е. Швецов, Е.В. Швецова
Nəşr ili: 2003
363) Скрытое управление человеком
Müəllif(lər): Шейнов Виктор Павлович
Nəşr ili: 2006
364) Основы общей психологии
Müəllif(lər): Сергей Леонидович Рубинштейн
Nəşr ili: 2002
365) Когнитивная психология
Müəllif(lər): Robert L.Solso
Nəşr ili: 2006
366) Организационная психология
Müəllif(lər): Реньш М.А.
Nəşr ili: 2009
367) Психология детства
Müəllif(lər): А. А. Реан
Nəşr ili: 2003
368) International Encyclopedia of the Social Sciences
Müəllif(lər): William A. Darity Jr.
Nəşr ili:
369) Психология и педагогика
Müəllif(lər): Иванкина Л.И.
Nəşr ili: 2011
370) Профессиональная педагогика
Müəllif(lər): С.Я. Батышева, А.М. Новикова
Nəşr ili: 2009
371) Психология и педагогика
Müəllif(lər): Позина М. Б.
Nəşr ili: 2001
372) История педагогики и образования.
Müəllif(lər): А.И. Пискунов
Nəşr ili: 2001
373) Перинатальная психология
Müəllif(lər): Игорь Валерьевич Добряков
Nəşr ili: 2010
374) Психология и педагогика
Müəllif(lər): Л.А.Болотина
Nəşr ili: 2007
375) Педагогика : 100 вопросов — 100 ответов
Müəllif(lər): Подласый И.П.
Nəşr ili: 2006
376) Педагогическая психология
Müəllif(lər): Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л.
Nəşr ili: 2013
377) Педагогика: Курс Лекций По Актуальным Проблемам Общего И дошкольного Образования
Müəllif(lər): Клюева Е.В., Наумова Т.В., Губанихина Е.В., Корешкова М.Н.
Nəşr ili: 2013
378) Педагогика
Müəllif(lər): Тесленко А.Н.
Nəşr ili: 2010
379) Педагогика музыкального образования
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2011
380) Психология искусства
Müəllif(lər): Рягузова Е.В.
Nəşr ili:
381) Основы психологии и педагогики
Müəllif(lər): Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И.,
Nəşr ili: 2002
382) Основания педагогики
Müəllif(lər): А.М. Новиков
Nəşr ili: 2010
383) Общая психология. Психология мотивации и эмоций
Müəllif(lər): Серебрякова М.Е.
Nəşr ili: 2007
384) Общая и профессиональная педагогика
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2003
385) Специальная педагогика
Müəllif(lər): Назарова Н.М.
Nəşr ili: 2000
386) Социальная педагогика
Müəllif(lər): Мудрик А.В.
Nəşr ili: 2007
387) Музейная педагогика за рубежом
Müəllif(lər): Юхневич М.Ю.
Nəşr ili: 1997
388) Социальная педагогика
Müəllif(lər): Мардахаев Л.В.
Nəşr ili: 2005
389) Психология и педагогика
Müəllif(lər): Лачугина Ю. Н.
Nəşr ili: 2008
390) Психология и педагогика
Müəllif(lər): Лачугина Ю. Н.
Nəşr ili: 2008
391) Этническая психология
Müəllif(lər): Крысько В.Г.
Nəşr ili: 2008
392) Клиническая и медицинская психология
Müəllif(lər): В.Д.Менделевич
Nəşr ili: 2008
393) Клиническая психология
Müəllif(lər): Карвасарский Б.Д.
Nəşr ili: 2004
394) Социальная психология
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2004
395) Human phsy Human physiology
Müəllif(lər): Mikayilzade N.J.
Nəşr ili: 2004
396) The history of psychology
Müəllif(lər): George Boeree C.
Nəşr ili: 2008
397) Психология конфликта
Müəllif(lər): Гришина Н. В.
Nəşr ili: 2008
398) Социальная педагогика
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
399) Основы специальной психологии
Müəllif(lər): Кузнецова Л.В.
Nəşr ili: 2005
400) Социальная психология личности
Müəllif(lər): Белинская Е.П.
Nəşr ili: 2009
401) Педагогика
Müəllif(lər): Голованова Н.Ф.
Nəşr ili: 2013
402) Педагогика
Müəllif(lər): Сластенина Е.С., Исаев И.Ф.,
Nəşr ili: 2011
403) Отчаянная педагогика
Müəllif(lər): Виталий Еремин
Nəşr ili: 2008
404) The individual in a social world
Müəllif(lər): Stanley Milgram
Nəşr ili: 2000
405) Психология лжи. Обмани меня, если сможешь
Müəllif(lər): Пол Экман
Nəşr ili:
406) Educational Psychology
Müəllif(lər): Kelvin Seifert, Rosemary Sutton
Nəşr ili: 2009
407) Health Care Systems in Transition
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2000
408) Духовная психология: Двенадцать Основных Жизненных Уроков
Müəllif(lər): Ротер Стив
Nəşr ili: 2011
409) Психология и педагогика
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
410) Психология критического мышления
Müəllif(lər): Даяна Халперн
Nəşr ili: 2000
411) Социальная психология
Müəllif(lər): Майерс Д.
Nəşr ili:
412) Developmental Psychology: childhood and adolescence
Müəllif(lər): David R. Shaffer, Katherine Kipp
Nəşr ili: 2010
413) Детская психология
Müəllif(lər): Обухова Л.Ф.
Nəşr ili: 1996
414) Детская психология в схемах и таблицах
Müəllif(lər): Г. Н. Рошко
Nəşr ili: 2009
415) Детская психология
Müəllif(lər): Смирнова Е.О.
Nəşr ili: 2009
416) Педагогика
Müəllif(lər): Н. В. Бордовская, А. А. Реан
Nəşr ili: 2006
417) Психология
Müəllif(lər): Б. М. Теплов
Nəşr ili: 1953
418) Педагогика высшей школы
Müəllif(lər): А.А. Андреев
Nəşr ili: 2002
419) Belarusian Identity: the Impact of Lukashenka’s Rule
Müəllif(lər): Vadzim Smok
Nəşr ili: 2013
420) Education in Belarus
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2004
421) Arab Americans: an integral part of american society
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2000
422) American sniper
Müəllif(lər): Scott Mcewen, Jin DeFelice
Nəşr ili:
423) A history of modern psychology in context
Müəllif(lər): Wade E.Pickren, Alexandra Rutherford
Nəşr ili: 2010
424) Political turbulence in Kyrgyzstan and Russian foreign policy
Müəllif(lər): Evgeny Troitskiy
Nəşr ili: 2009
425) Педагогические аспекты формирования медийной и информационной грамотности
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2012
426) Основы общей педагогики : теория и методика воспитания
Müəllif(lər): Селиванов В. С.
Nəşr ili: 2007
427) Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности
Müəllif(lər): Троянская С.Л.
Nəşr ili: 2007
428) Социальная педагогика конспект лекций
Müəllif(lər): Альжев Д. В.
Nəşr ili:
429) Экспериментальная психология
Müəllif(lər): Дружинин Владимир Николаевич
Nəşr ili: 2000
430) Социальная психология
Müəllif(lər): Андреева Г.М.
Nəşr ili: 2001
431) Психология мотивации. Теория и практика мотивирования.
Müəllif(lər): Сергей Занюк
Nəşr ili:
432) Социальная психология
Müəllif(lər): Стрельцова Е.В.
Nəşr ili: 2012
433) Modern architecture
Müəllif(lər): Otto Wagner
Nəşr ili: 1988
434) Любовь и интеллект
Müəllif(lər): Халилов С.
Nəşr ili: 2009
435) Двуликий Нобелеат
Müəllif(lər): Гусейнов Г.
Nəşr ili: 2012
436) Zirvədən baxış
Müəllif(lər): Cəlilova Nərminə
Nəşr ili: 2012
437) Asif Ata (İnam Ata)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2011
438) XIX-XX əsrlərdə bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti
Müəllif(lər): Quliyeva N.
Nəşr ili: 2011
439) Xatirələrdə davam edən dostluq (Şəxsiyyətlər, portretlər)
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2013
440) Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış
Müəllif(lər): Məmmədov N.
Nəşr ili: 2013
441) Torpağı şərəfləndirənlər
Müəllif(lər): Yaqub Paşa
Nəşr ili: 2011
442) Təhsilimiz: dünən, bu gün, sabah
Müəllif(lər): Əsgərov Ş.
Nəşr ili: 2003
443) Siyasi liderlərin psixoloji portretləri
Müəllif(lər): Məmmədov A.
Nəşr ili: 2008
444) Sivilizasiyalararası dialoq
Müəllif(lər): Xəlilov S.S.
Nəşr ili: 2009
445) Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası
Müəllif(lər): Həbibbəyli Ərəstü
Nəşr ili: 2011
446) Semiotika
Müəllif(lər): Veysəlli Fəxrəddin
Nəşr ili: 2010
447) Səbr edənlərin azuqəsi, şükr edənlərin tədarükü
Müəllif(lər): İbn Qeyyim əl-Cövziyyə əd-Dəməşqi
Nəşr ili: 2013
448) Qüsl, dəstəmaz, namaz
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
449) QARABAĞ: dünən, bu gün (foto şəkillərdə)
Müəllif(lər): Baratoglu Babek
Nəşr ili: 2007
450) Nəsirəddin Tusi və müasirlik
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2001
451) Muğamat və İbrahim Peyğəmbər
Müəllif(lər): Qabıssanlı (Həmzəyev) Şakir
Nəşr ili: 2010
452) Möcüzəsiz möcüzə
Müəllif(lər): Əzimzadə Ərşad
Nəşr ili: 2009
453) Missiya
Müəllif(lər): Quliyev F.
Nəşr ili: 2002
454) Milli mətbəx və qonaqpərvərlik
Müəllif(lər): Qədirzadə H.Q.
Nəşr ili: 2012
455) Məxfilik qrifi, yaxud mif, fəlsəfə, din və dil düyünü
Müəllif(lər): Əliyev R.
Nəşr ili: 2002
456) Məntiq elmi
Müəllif(lər): Georq Vilhelm Fredrix Hegel
Nəşr ili: 2005
457) Məhəbbət və intellekt
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2006
458) Massonluq: dünyanı idarə edən qüvvə
Müəllif(lər): Məmmədov S.
Nəşr ili: 2007
459) Kamilləşən düşüncə
Müəllif(lər): Şahlar Əsgərov
Nəşr ili: 2013
460) İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları
Müəllif(lər): Əliquliyev R.M.
Nəşr ili: 2009
461) Human physiology: lectures
Müəllif(lər): Mikayilzade N.J.
Nəşr ili: 2004
462) Güney Azərbaycan: tarixi, siyasi və kulturoloji müstəvidə
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
463) Gəncliyin fəlsəfəsi
Müəllif(lər): Bünyadzadə K.
Nəşr ili: 2009
464) Fəlsəfə tarixi: Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına bir baxış
Müəllif(lər): Skirbekk Q., Gilye N.
Nəşr ili: 2007
465) Fenomenlərin sirri
Müəllif(lər): Mikayılzadə Nijad
Nəşr ili: 2009
466) Fəlsəfə: tarix və müasirlik
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2006
467) Erkən yaşlı uşaqlarda həzm sistemi və qidalanma
Müəllif(lər): Mirişli Adil, Cəfərov Tofiq
Nəşr ili: 2006
468) Elmşünaslığa giriş
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2010
469) Elmin fəziləti
Müəllif(lər): Musayev Ə.
Nəşr ili: 2002
470) Elm haqqında elm
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2011
471) Elm adamları elm haqqında
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2010
472) Boloniya prosesi və Azərbaycan
Müəllif(lər): Mahmudov Müdafiə
Nəşr ili: 2008
473) Bioetika və cəmiyyət
Müəllif(lər): Mustafayeva Aytən
Nəşr ili: 2006
474) Bioetika. Sənədlər... terminlər...
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
475) Bəzəriyyətin nicat yolu
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
476) Azərbaycanda siyasi partiyalar: seçkidən seçkiyə
Müəllif(lər): Allahyarova T., Məmmədov F.
Nəşr ili: 2010
477) Azərbaycanda elm və onun aktual problemləri
Müəllif(lər): Xəlilov S.
Nəşr ili: 2010
478) Azərbaycanda araşdırma və beyin mərkəzləri (yaranması, inkişafı və perspeltivləri)
Müəllif(lər): Məmmədov F., Allahyarova T.
Nəşr ili: 2013
479) Azərbaycan qadını naminə
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010