İqtisadiyyat

1) Elşar Orucov
Riyazi iqtisadiyyat
2) Xəlil Vəlizadə
Iqtisadi diplomatiya
3)
Курс экономической теории
4) Məmmədov F.
İdarəetmə mədəniyyəti
5)
Курс экономической теории:Общие основы экономической теории
6) S.Q. Nuriyev, А.Я. Ялийев, М.C.Атакишийев
Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
7) Hacızadə E.M, Z.S.Abdullayev
Neft təsərrüfatının iqtisadi strukturunun modernizasiyası
8) Hacızadə E.M.
Neft-qaz sənayesində yeni bazar mexanizmlərinin formalaşdırılması istiqamətləri
9) Hacızadə E. M.
Neftqazçıxarma kompleksinin iqtisadi inkişaf modeli
10) E.M.Hacızadə
Azərbaycanın Quruda Neftqazçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və Səmərəlilik Problemləri
11) Hacızadə E.M.
Azərbaycanın təbii qaz potensialı: reallıqlar və virtual cizgilər
12) Musayev N.X.
Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları
13) Məmmədov Z.
Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri
14) Əhmədov Ə.İ., Musayev N.X.
Ərzaq mallarının ekspertizası
15) Натиг Алиев
Нефт и нефтяной фактор в економике Азербайджана в ХХI веке
16) Tumris Yusifova
İş Yerlərinin Attestasiyası
17) Аббасова Р. А., Кашыева Л. А.
Международный бизнес
18) Аббасова С.
Практический аудит
19) Азизова Е. Д.
Словар - справочник экономиста по труду и человеческим ресурсам
20) Həsən Allahverdiyev
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları
21) Гасанзаде М. М.
Международные маркетинговые исследования
22) Исмаилзаде А.А.
Основы управления человеческими ресурсами
23) Ходов Л.Г.
Налоги и налоговие регулирование экономики
24) Эфендиев Ш. В.
Оргнизации и нормирование труда в исловиях рыночной экономики
25)
Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri : Tarixilik və müasirlik
26)
Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi: konfrans materialları
27)
Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev mərhələsi
28)
Ticarət İqtisadiyyatı: dərslik II hissə
29) Багиров Д. А., Гасанлы М.Х., Гушхани Р.И.
Корпоративные финансы
30) A. S. Aşurov
Marketinqin kommunikasiya sistemi
31) A.Q.Polşakov, M.Y.Nesmelov
Təşkilatların konfiloktologiyası
32) A.P.Qradov
Milli İqtisadiyyat
33)
Büdcə sistemi
34)
Statistika: mühazirələr
35) V.Ə. Əhmədov
Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili
36)
Mühasibat uçotu və audit
37) Y.Z. Beydiyeva
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilmisinin nəzəri-metodoloji əsasları
38) Əliyev R.
İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi
39) Alan Vest
Plan nə üçün lazımdır?
40)
Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası
41) Bayramova S.R., Qurbanova S.Ə.
Gəlirlər və əməkhaqqı siyasəti
42) Əhmədov Ə- C.İ , Əliyev N.T.
Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı
43) Əhmədov Ə-C. İ., Musayev N. X.
Ərzaq mallarının ekspertizası II Heyvanat mənşəli məhsulların ekspertizası
44) Xodov L.Q.
Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi
45) T.A. Burenina
İnternet texnologiyaları əsasında marketinq
46) Rzayev Q.R.
Mühasibat uçotu və audit
47) Səbzəliyev S.M.
Mühasibatlıq (maliyyə) hesabatı
48)
Mьhasibat uзotu
49)
İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyat
50) Musayev A.F., Hüseynov A.A., Kəlbiyev Y.A.
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr
51) G.A. Əzizova
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti
52) Əkbərov Məhərrəm
Elektron Kommersiya
53) M.Ə. Əhmədov,Hüseyn A.C.
İqtisadiyyatın dövləttənzimlənməsinin əsasları
54) Ə.C.İ Əhmədov, Hüseynov A.Ə.
Qənnadı mallarının əmtəəşünaslığı
55) Əhmədov N.
Naxçıvan İqtisadiyyatının prioritetləri: iqtisadi artım, dinamik inkişaf
56) Əlləzov Q.S.
İqtisad elminin nəzəri- metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı
57) Əlirzayev Ə.Q.
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
58) Əliyev Ü. Q.
Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri
59) Əsədov F.
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin gömrük siyasəti
60) Əzizova E.D., Mustafayeva Z.İ., Bayramova S.R., Əzizov A.A.
Əmək və insan resursları üzrə iqtisadçının lüğət -məlumat kitabçası
61) Fedotova L.N.
Kommunikasiya prosesində reklam
62) İbrahimova T. Ə., Mahmudova M.T.
Özəlləşdirilən əmlakın uçotu və auditi
63) İsayev S.Z.
İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi
64) Karminski A.M.
Biznesdə kontrollinq
65) Hacıyev Ş.,Bayramov Ə.
Beynəlxalq iqtisadiyyat
66) Kaşiyeva F. Ş.
Pul Kredit Banklar: Məlumat sorğu kitabı
67) Kındlberger Ç., Alıber R.
Dünya maliyyə böhranları: İflas, təşviş və maniyalar
68) Kazımlı X., Quliyev İ.
İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
69)
Səhmdarlıq işi
70) İmran Rzayev
Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərinin təsviri
71) N.R.Quliyev , M.M.Mahmudov
Beynəlxalq Maliyyə Münasibətləri
72) Q.N.Liferonko
Müəssisənin maliyyə təhlili
73) M.M.Mahmudov, İ.M.Mahmudova
Regionların sosial iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
74) A.A.Mazaraki
Ticarət. Pul. Mentalitet
75)
Денги, кредит, банки
76) Жуков
Денги, кредит, банки
77) Селишев А.С.
Денги, кредит, банки
78) Bəşirov R.A.
Bank işi üzrə ilk interaktiv dərs vəsaiti
79) Abbasbəyli G.A., Qlıcov V.Q., İlyasova M.X.
Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası kursundan laboratoriya işləri
80) Керимова Д.А.
Развитие новыx банковских продуктов и услуг: диссертация
81)
Mühasibat (maliyyə) uçotu: mühazirə mətnləri
82) Ə.Nağıyev
Sosial-iqtisadi inkişafın metodoloji aspektləri
83) Məmmədov N., Məhərrəmov A., Əhmədova S.
Azərbaycan iqtisadiyyatı
84) Vəliyev D.Ə.
Beynəlxalq iqtisadiyyat
85) Ələkbərov Ə.H., Əlizadə A.Ə.
Beynəlxalq marketinq
86) Миришли Ф.Р.
Мировая экономика
87) Дадашев Амрах
Земледельческо-скотоводческая экономика обществ эпохи палеометалла на территории Азербайджана
88) Запольский Сергей Васильевич
Финансовое право
89) Seyidov S.
Menecmentin psixologiyası
90) Qasımov F., Əliyev T., Nəcəfov Z.
Milli innovasiya sisteminin təşkili və idarə edilməsi
91) Məmmədli O., İsmayılov M., İsmayılov F.
Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi
92) Məhərrəmov A.M.
Sahibkarlıq: nəzəriyyədən praktikaya
93) Xankişiyev B.A., Abdullayev P.N.
Sığorta işi
94)
Курс экономической теории
95) Məmmədov F.
İdarəetmə mədəniyyəti
96) А.В.Сидорович
Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики.
97) Nurəliyeva R.N.
Azərbaycanın yanacaq-enerji kopmleksinin inkişafının iqtisadi-ekoloji problemləri
98) Telman Hьseynov
Firmanın iqtisadiyyatı
99) R.Əliquliyev, Ə.Əliyev
İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları
100) E.Kərimov
İqtisadi nəzəriyyə
101) E.Kərimov, B.Osmanov
İqtisadi nəzəriyyə
102) Seyidov K.İ.
Menecmentin psixologiyası
103) Menkyu N.Q.
Ekonomiksin prinsipləri
104) T.Ə.Quliyev
Menecmentin əsasları
105) Sьleymanov Elзin, Osman Nuri Aras
Azərbaycan iqtisadiyyatı
106)
Azərbaycan iqtisadiyyatı - 2009
107) Hacızadə Elşən, Bağırzadə Elşən
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi
108)
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelləri
109) Əliyev Müseyib
Bankların inkişaf istiqamətləri
110)
Bələdiyyə büdcəsini necə təhlil etməli
111)
Bələdiyyənin sosial-iqtisadi inkişaf proqramı
112) Alan B.
Biznes plan
113) M.C.Atakişiyev, H.M.Abbasov, N.H.Abbasova
Mikro və Makro İqtisadiyyat
114) E.M.Hacızadə, Z.S.Abdullayev
Neft təsərrüfatinin iqtisadi strukturunun modernizasiyası
115) M.M.Ağakərimov
Otel
116) Səlimova N., Ayralova T.
Sənaye təhlükəsizliyi
117) E.M.Hacızadə
Sosiallaşan İqtisadiyyat
118) Xankişiyev B., Əliyev Ş.
Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
119)
Büdcə və təhsil
120)
Çoxmənzilli binaların idarə edilməsi mexanizmləri: ölkə qanunvericiliyi və yaşı xarici təcrübələr
121)
Dövlət büdcəsi: sosial müdafiə və təminat xərcləri
122) Cihan Bulut, Sьleymanov Elзin
Dövlət maliyyəsi
123) Şəkərəliyev Arif
Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi
124) Şəkərəliyev Arif
Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
125) Bədəlov Ə.M., Ağayev A.M., Tağızadə S.J.
Dünya iqtisadiyyatı
126) Əliyev A., Şəkərəliyev A., Dadaşov İ.
Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri
127) Vəliyeva M., Cabbarova Ş.
Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı
128)
Genetik modifikasiya olunmuş ərzaq məhsullarının Azərbaycanın istehlak bazarında yayılma təhlükəsi
129)
GMO və ərzaq təhlükəsizliyi
130)
İlkin səhiyyə xidmətinin təşkili və maliyyələşdirilməsi: Azərbaycanda mövcud vəziyyət və islahatlar konsepsiyası
131) Aslanlı Kənan, İsmayıl Zöhrab
İqtisadiyyatın və ixracın diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi
132) Qarayev İlkin
İxracatlar üçün təlimat kitabı
133) Sabiroğlu İlkin
Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz
134)
Korporativ idarəetmə
135) Sadıqov M.M.
Maliyyə potensialı: formalaşma və aqrar sahənin prioritetliyi
136) Hьseynov T.
Müəssisənin iqtisadiyyatı
137) Hüseynov Aydın
Müstəqil Azərbaycan-20: iqtisadi inkişaf yolu
138) Hacıyev İ.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı
139) Raif Qaradağ
Neft fırtınası
140) Hacizadə E.M.
Neftqazçıxarma kompleksinin iqtisadi inkişaf modeli
141) Hamlet İsaxanlı
On education system in transition economy
142) Qubad İbad oğlu (Bayramov)
Özəlləşdirmə: dünya təcrübəsi və Azərbaycanın timsalında
143) İbadoğlu Q.
Qara qızıl şəffaflıq işığında
144) Abbasov Azim
Qiymətli kağizlar və onlarla əməliyyatlar (Interaktiv üsulla)
145) Quliyev C.B., Abdullayeva R.S.
Rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatda həyat səviyyəsi və onun keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasının sosial-iqtisadi problemləri
146) Həbibzadə Еlcan Ibrahim оğlu
Salam, Зin
147) Hacıyev Q.
Təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili
148) Vəliyev Akif
Torpaq istehsal vasitəsi kimi: əsas müddəalar, nəticələr, tövsiyə və təkliflər
149) Musayev A.F., Kəlbiyev Y.A., Rzayev Z.H.
Vergilər və vergitutma
150)
Vətəndaşın büdcə bələdçisi: 2005-ci il maliyyə ili
151)
Vətəndaşın büdcə bələdçisi: 2008
152)
Büdcə bələdçisi: 2006-cı il maliyyə ili
153)
Vətəndaşın büdcə bələdçisi: 2007-ci il maliyyə ili
154) Adam Smit
Xalqlarin sərvəti
155)
Yeni dünyada yeniləşən Azərbaycan iqtisadiyyatı
156)
Азербаиджанская нефть в политике мира
157) Сейфеддини М.А., Мирабдуллаев А.М.
Денежное обрашение и монетное дело Азербайджана IX-XIV веков (при феодальном государстве Ширваншахов и Ильдегизидов)
158)
Yaşıl inkişaf
159) James Powell
A History of the Canadian Dollar
160) Scheller K. H.
The European central bank
161) Frank T.
An economic history of Rome
162) Mavor J.
An economic history of Russia
163) Kenichi Ohno
The economic development of Japan
164) Wintle M.
An economic and social history of the Netherlands 1800-1920
165)
The Kyrgyz Republic: Strategic assessment of the economy—
166) James E. Gentle
Theory of statistics
167) Philippovich E.V.
History of the bank of England: and its financial services to the state
168) Donghyun Park
Pension systems in East and Southeast Asia
169) Mark Oppe
Mathematical approaches in economic evaluations
170) Schumpeter J.S.
History of economic analysis
171) Frank E. Beichelt
Stochastic processes in science, engineering and finance: probability theory
172)
Reshaping economic geography
173)
Aid architecture: an overview of the main trends in official development assistance flows
174)
Doing business and investing in Brazil
175) Romesh Dutt
The Economic History of India
176) Scott Haase
Central Asia: A Study of History, Society, Culture and its Affects on the Current Political and Economic Ideologies of Today’s Leaders
177) Joel Mokyr
The gifts of Athena
178) Ludwig von Mises
Theory and history: an interpretation of social and economic evolution
179) C.Q. Nuriyev, A.Ə. Əliyev, M.C.Atakişiyev
Gömrük işinin təşkili və idarə olunması
180) Heydərov K.F., Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M.
Gömrük rəsmiləşdirilməsi
181) А.Г. Каграманзаде
Основы менеджмента в телекоммуникации.
182) Бойко А.И., Карманов М.В.
Экономическая демография
183) Məhərrəm Qayıbqulu oğlu Ağamalıyev, Tahir Sükür oglu Sükürov
Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı: Kommersiya” ixtisası üzrə təhsil alan bakalavr tələbələr üçün proqram
184) S.M.Nəbiyeva, S.H.Kərimova, F.S.Əkbərova
English for economists
185) L.A.Rəhimova, S.İ.Allahyarlı
Elmi tədqiqatların əsasları: proqram
186) K.V.Rudıy
Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemləri
187) V.K.Senзaqov
İqtisadi təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma,Özünüqoruma və inkişaf
188) Ə.T.Şükürov
İqtisadi nəzəriyyələr üzrə praktiki məşğələlərin aparılması
189) O.Y.Sviridov
Pul, Kredit, Banklar: 100 suala imtahan cavabı
190) V.Y.Ulaxoviз
Müasir diplomatiyada protokol və etiket
191) V.İ.Yaroçkin, Y.V.Buzanova
Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları
192) Ə.X.Nuriyev
Azərbaycanda iqtisadi inkişaf və modernləşmə siyasətinin konseptual əsasları
193) F. Qasımov, T. Əliyev, Z. Nəcəfov
Milli innovasiya sisteminin təşkili və idarə edilməsi
194) F. Quliyev, R. Əzizov
Kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadiyyatı
195) Karl Marks
Kapital
196) Hamlet İsaxanlı
On education system in transition economy
197) Karminski A.M., Olenev N.İ.
Biznesdə kontrollinq
198) R.H.Məmmədov, Tofiq Bəhərçi, V.Z.Mehdiyeva, T.S.Quliyev
Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
199) Əmirov İ.B., Hacıyeva Z.E.
Menecment
200)
İqtisadiyyat fəlsəfəsi
201) Qafarov Ş.S.
Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma
202) E.M.Hacızadə
Sosiallaşan iqtisadiyyat
203) Pənahəliyeva M.Ö., Əliyev Ş.T.
Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları
204) Şəfa Əliyev
Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasəti
205) A.Musayev, A.Qəhrəmanov
Ekonometriyaya giriş
206) N.Tağıyev, R.Quliyev, F.Mirzəyev
İqtisadi proseslərdə riyazi modelləşdirmə
207) Махмудов А.
Актуальные проблемы экономики Азербайджана
208) Махмудов А.
Актуальные проблемы экономики Азербайджана
209) Кожаев Ю.П., Миришли Ф.Р.
Промышленная интеграция:теория и практика в инновационном контексте
210) Дембовский В.В.
Автоматизация упраиления производством
211) Николаева Т.П.
Банковский маркетинг
212) Костерина Т.М.
Банковское дело
213) О.Г. Карамов
Бизнес-планирование
214) Sara Helm and Rebecca Utteridge
Market Leader
215) N. Novruzov, B. Ataşov, E. İbrahimov
Maliyyə nəzəriyyəsi
216)
Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
217) Рой O. М.
Исследования социально-экономических и политических процессов
218) Т.П. Николаева
Бюджетная система РФ
219) Н.Н. Ханчук
Бюджетная система Российской Федерации
220) Е. Холоденко, А. Ростовцев
Бухгалтерский учет в торговле
221) Е.С. Соколова, З.П. Архарова
Бухгалтерский учет и аудит
222) Е.С. Соколова
Бухгалтерский учет
223) Салимжанов И.К.
Ценообразование
224) Шадрина Г.В.
Экономический анализ
225) В.И. Подолякин
Основы экономики организации: стоимость и структура капитала
226) Г.Н. Ронова, Л.А. Ронова
Финансовый менеджмент
227) А.В. Шавров
Финансовое право Российской Федерации
228) Т.П. Николаева
Финансы и кредит
229) Т.П. Николаева
Финансы предприятий
230) Ю.П. Лукашин
Финансовая математика
231) Lyndon Bird
Dictionary of business continuity management terms
232) И.А. Зенин
Гражданское и торговое право зарубежных стран
233) Митрофанова И.В.
Экономическая теория
234) Б.И . Герасимов , Т . М . Коновалова , С . П . Спиридонов
Экономический анализ
235)
Курс экономики
236) И.П. Хунгуреева, Н.Э. Шабыкова, И.Ю. Унгаева
Экономика предприятия
237) Максимова В.Ф.
Инвестиции
238) Максимова В.Ф.
Инвестиционный менеджмент
239) Шабалин А.Н.
Инвестиционное проектирование
240) С.И. Алексеев
Исследование систем управления
241) Горяинова Л.В.
История экономических учений
242) Рузакова О.Н.
Коммерческое право
243) Юрина Н.М., Алексеев С.И.
Концепции современного естествознания
244) Новоженов В.А.
Концепции современного естествознания
245) TiM Koller, Marc Goedhart, David Wessels
Valuation: Measuring and managing the value of companies
246)
Agricultural science
247) Ронова Г.Н., Ронова Л.А.
Анализ финансовой отчетности
248) Назарова Е.В.
Антикризисное управление кредитными организациями
249) Бахарев П.В.
Арбитражный процесс
250) Максимова В.Ф.
Микроэкономика
251) М. Н. Голиков
Микроэкономика
252) И.Б. Хмелев
Мировая экономика
253) И.А. Киселева
Моделирование рисковых ситуаций
254) Н.Н. Снетков
Имитационное моделирование экономических процессов
255) Т.И. Захарова, С.В. Гаврилова
Мотивация трудовой деятельности
256)
Налоги и налогообложение
257) Н.Ю. Глубокова
Налоговое планирование
258) Шувалова Е.Б., Глубокова Н.Ю., Сычева Е.И.
Налоговое право
259) S.N. Kazhanowa, I.E. Iljina, E.K. Tepljakowa,N.B. Erschowa
БИЗНЕС-КУРС НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
260) Т. В. Глотова
Объектно-ориентированная методология разработки сложных систем
261) Ронова Г.Н., Осоргин А.Н.
Оценка недвижимости
262) Г.Н. Ронова,, П.Ю. Королев и др.
Оценка стоимости предприятий
263) А.Р. Алавердов
Организация и управление безопасностью в кредитно- финансовых организациях
264) Т.И. Захарова
Организационное поведение
265) Башкатова Ю.И.
Контроллинг
266) Т.В. Юрьева,Е.А. Марыганова
Макроэкономика
267) Овчаров Д.А.
Макроэкономика
268) Е.П. Гусева
Менеджмент
269) Данченок Л.А.
Маркетинг
270) Mahmudov M., Şabanov Z., Ələkbərov F.
İdarəetmə nəzəriyyəsi
271) Максимова В.Ф., Максимов К.В., Вершинина А.А.
Международные финансовые рынки и международные финансовые отношения
272) Е.С. Соколова
Международные стандарты учета и финансовой отчетности
273) С.А.Орехов, В.А.Селезнев
Менеджмент финансово-промышленных групп
274) Н.О. Токмакова, М.В. Андриянова
Менеджмент-консалтинг
275) И.А. Зенин, И.А. Ипатова
Основы нотариата
276) Алексеева Т.А., Артемьева И.В., Худоренко Е.А.
Основания гражданского общества
277) Е. С. Соколова
Основы аудита
278) С.А. Бочаров, А.А. Иванов, С.Я. Олейников
Основы бизнеса
279) Сычев Ю.Н.
Основы информационной безопасности
280) Семенов А.К. и др.
Основы менеджмента
281) С.Д. Ильенкова, В.И. Кузнецов
Основы менеджмента
282) Н.О. Токмакова
Основы управленческого консультирования
283) С.Н. Брусникина
Правовая статистика
284) И.В. Кривенькая
Правовое регулирование в экономике и управлении
285) Г.М. Зуев, А.А. Салманова
Прикладные задачи инвестирования
286) Г.Н. Смирнова, Ю.Ф. Тельнов
Проектирование экономических информационных систем
287) В. В. Жариков
Региональная экономика
288) Ю.Ф. Тельнов
Реинжиниринг-бизнес-процессов
289) В.М. Аскинадзи
Рынок ценных бумаг
290) Лигай Г.А.
Руководство по изучению дисциплины «Рынок недвижимости и ипотека»
291) Иванов А.А., Олейников С.Я.,Бочаров С.А.
Риск-менеджмент
292) С.Д. Ильенкова, В.И. Кузнецов
СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
293) Е.В. Иода, Б.И. Герасимов
Статистика
294) В.Г. Минашкин
Статистика фондового рынка
295) А.С. Ваганов, Н.А. Шмелев
Стратегический маркетинг
296) В.А. Лисичкин, М.В. Лисичкина
Стратегический менеджмент
297) А.П. Архипов, А.С. Адонин
Страховое дело
298) С.А. Орехов, В.А. Селезнев
Теория корпоративного управления
299) П.А. Покрытан
Теория антикризисного управления
300) Г.Н. Ронова, Т.В. Кузьмина
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
301) Арапов А.А.
Теория организации и системный анализ
302) А.А. Романов
Теория и правовое регулирование рекламной деятельности
303) В.Г. Минашкин, Р.А. Шмойлова и др.
Теория статистики
304) В.П. Лисьев
Теория вероятностей и математическая статистика
305) Е.С. Соколова, Е.В. Бебнева И.В. Богачева
Теория бухгалтерского учета
306) Е.А.Девяткин
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОНКУРЕНЦИИ
307) Ю.И. Башкатова
Управленческие решения
308) А.В.Квитко
Управление качеством
309) Л.Н. Иванова-Швец, А.А. Корсакова, С.Л. Тарасова
Управление персоналом
310) Г.Я. Горбовцов
Управление проектом
311) Л.И.Кошкин, А.Е.Хачатуров, И.С.Булатов
Менеджмент на промышленном предприятии
312) Əyyubova N.S.
Statistika: ümumi nəzəriyyə
313) Qasımov F.H., Nəcəfov Z.M.
İnnovasiyalar: yaranması, yayəlması və inkişaf perspektivləri
314) Məhərrəmov A.
İqtisadi diplomatiya
315) Məmmədov N., Bərxudarov M.
İqtisadi təhlükəsizlik
316) Məmmədova Səadət
Sosial proqnozlaşdırma və layihələşdirmə
317) Alıyev İ.H., Səməndərov S.S.
“Vergi işi tarixən”
318) Rudıy K.V.
Xarici ölkələrin maliyyə, pul və kredit sistemi
319) Əhmədov M.M.
Xidmət sahələrinin marketinqi
320) Səlimzadə M., Xəlilov Q.
Yerli özünüidarəetmə: anlayış, təcrübə, əməkdaşlıq, hüquqi əsaslar
321) Abbasov İ.M., Sadıqov R.F.
Menecment
322) Abbasov İ.M.
Audit
323) Mehdiyev M.İ.
Keyfiyyətin idarə edilməsi
324) Axundov Ş.
Marketinq anlayışı
325) Axundov Ş.
Marketinq
326) Məcidov M.K.
Vergi sistemi
327) Məmmədov F.Ə., Musayev A.F,, Sadıqov M.M., Kəlbiyev Y.A., Rzayev Z.H.
Vergilər və vergitutma
328) Hacıyeva L.
Xidmət sahələrinin marketinqi
329) Axundov Ş.
Azərbaycanın regionları yeni inkişaf dövrü
330)
Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: problemlər və perspektivlər
331)
Azərbaycan regionları yeni inkişaf dövrü
332)
Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: problemlər və perspektivlər
333) Bəşirov R.A.
Bank işi
334) Kərimov C., Orucov A., Kərimova T.
Beynalxalq iqtisadi təşkilatlar
335) Allahverdiyeva M.A.
Beynəlxalq marketinq
336) Axundov Ş.
Beynəlxalq marketinq
337) Зudakov A.D.
Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi
338)
Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi
339) İsmayılov G.İ.
Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları
340) Məmmədov F.T.
İdarəetmə mədəniyyəti
341) İsmayılov G.İ.
İnformasiya iqtisadiyyatı
342) Mahmudov İ.M., Zeynalov T.Ş., İsmayılov N.M.
İqtisadi təhlil
343) Musayev Eynulla
Kargüzarlığın təşkili
344) İmanov T.İ.
Logistikanın əsasları
345) İmanov T.İ.
Logistikanın əsasları
346) Axundov Ş.
Marketinqin əlifbası
347) Ağasəf İmran
Menecment
348) Ataşıv B., Novruzov N., İbrahimov E.
Müəssisələrin maliyyələşdirilməsi
349) Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv
Mühasibat uçоtu və audit
350)
Pablik relieyşnz:ictimaiyyətlə əlaqələr
351) Кулиев Р.
Переходная экономика Азербайджана: некоторые аспекты развития
352) Kazımlı X.
Qiymətləndirmənin əsasları
353) КУЛИЕВ Р.А.
Глобализация мировой экономики и Азербайджан
354) Rehimli R.
Azərbaycan devlet personel yönetimi
355) Məmmədov Yaşar Əzimağa
Azərbaycan Respublikasında fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri
356) Hьseynov T.
Azərbaycanda investisiyalar: gəlirlər, investisiyalar, sənayeləşdirmə, məşğulluq
357) Голубков Е.П.
Маркетинговые исследования: теория, методология и практика
358) İsmayılov G.İ.
İnformasiya iqtisadiyyatı
359)
İnnovasiya menecmenti