Fizika

1) Qəhrəmanov Nadir
Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika
2) Cəfərov Y.İ.
Elektrolit məhlulları nəzəriyyələri
3) Abdinov Ə.Ş., Həsənov İ.S., Hüseynov T.X.
Elektron cihazları və emissiya elektronikasının əsasları
4) Abdinov Ə., Səfərov V.
Elektron texnikasının materialları və nanotexnologiyanın əsasları
5) Sadıqov O.M., Musayev Z.S.
Elektronika
6) Quliyev S.Ə.,
Elastiklik nəzəriyyəsinin fiziki qeyri-xətti məsələləri
7) Hacızadə E.M,
Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində
8) Məmmədov F., Səmədova Ü., Hüseynov Q.
Günəş energetikasının terminləri lüğəti
9) Paşayev A.M., Məmmədov Q.Ş., Quliyev H.İ., Əhmədov İ.H.
Aeronaviqasiyada kartoqrafik proyeksiyalar
10) A.Şirinova
Minerallarda izomorfizm
11) T.Mürsəlov, N.Qəhrəmanov
Molekul fizikası
12) İşNəcəfov
Mьasir klassik elektrodinamika
13) L.Landan, E.Lifşas
Nəzəri fizika. Mexanika
14) M.Məmmədov
Nobelçi Fiziklər
15) R.Sultanov, N.Sadıqova
Ümumi fizika kursu üzrə məsələlər "Elektrik və maqnit hadisələri"
16) V.Tahirov, E.Tahirov, N.Qəhrəmanov
Ümumi fizika kursu. Atom fizikası
17) Quluzadə C.M.
Klassik astronomiya
18) Əliyeva R.Ə., Çıraqov F.M., Paşacanov A.M.
Atom-absorbsiya spektroskopiya
19) Qцliyev T.N.
Atomun quruluşu və elementlərin dövri sistemi
20) Nurullayev Y.Q., Qəhrəmanov N.F. və b.
Radiasiya və həyat fəaliyyəti
21) Cəfərov E.S.
Radiobiologiya
22) Qəhrəmanzadə A.H.
Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri
23) Əliyev B.Z.
Ьmumi fizika kursu
24) Abdinov Ə.Ş., Məmmədov H.M.
Bərk cisimlər elektronikası
25) Əsgərov B.M.
Bərk cisimlər nəzəriyyəsi: Fononlar
26) Quliyev S.Ə.
Elastiklik nəzəriyyəsinin fiziki qeyri-xətti məsələləri
27) Sadıqov O.M., Musayev Z.S.
Elektronika
28) S.R.Fiqarova
Termodinamika və Statistik Fizikadan məsələlər
29) Çingiz Qacar, Abbas Cilovdarlı
Fizika həyatımızda
30) Qocayev E.M. Əliyev S.A.
Fizika kursu
31) F.А,Əhmаdоv, S.H.Abbasov
Fizika məsələləri
32) Y.C.Bayramov
Fizika praktikumu
33) Y.C.Bayramov
Fizika praktikumu
34)
Fizika praktikumu üzrə metodik göstəriş
35) İlyasov T.M., Sadıqov F.M., Eynullayev A.V.,Yusifov Y.Ə.
Fiziki-kimyəvi analiz praktikumu
36) M.B.Babanlı, T.M.İlyaslı, F.M.Sadıov, Y.Ə.Yusibov
Fiziki-kimyəvi analizin əsasları
37) Sabir Abbas
Fiziki və kolloid kimya
38) Yаsiп Cəfərov
Fiziki və kolloid kimya
39) Ə.M.Əhmədov
Funksional analiz
40) A.Q.Əhmədov
Geofiziki məlumatlar və onların interpretasiyası
41) Bəylər Aslanov
Geofiziki metodların komplekləşməsi
42) Bayramov Ə.R.
Sərbəst iş üçün praktiki materiallar müqaviməti kursu
43) Məhəmməd Quliyev
İnteqral çevirmələr və onların bəzi tətbiqləri
44) R.C. Qаsımоvа
Kvant elektronikası kursu üzrə məsələlər toplusu həlli ilə
45)
Physics 102 Laboratory Manual
46) Лазарева Т.Я., Мартемьянов Ю.Ф., Схиртладзе А.Г.
Интегрированные системы проектирования и управления. Структура и состав: Учеб. пособие.
47) Zeynalov E.B.
Füllerenler: Məlumat toplusu (1991-2006)
48) Гарибов Г.И., Садыxзаде Г.М.
Газоразрядная плазма в учебной лаборотории
49) Əhmədov Şahin, Mirzəyev Fərhad
Atmosferdə işıq təzahürləri
50) Məmmədov F.F.
Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları
51) Əhmədov Faiq
Mexanika və molekulyar fizika
52) X.Ş.Abdullayev
Nüvə Fizikası
53) X.Ş.Abdullayev
Nüvə Fizikasından laboratoriya işləri
54) Ə.Ş.Abdinov, N.M.Mehdiyev
Optoelektronika
55) Göyüşov.Z.M.
Ortotrop elastik-plastik çoxsaylı lövhə və qabıqların dayanıqlığı
56) Мансуров К.Т.
Основы программирования в среде Lazarus
57) Gülağa Məmi
Qoruyucu konstruksiyaların istilik fizikası
58) Fuad Məmmədov, Ülviyyə Səmədova, Qafar Hüseynov
Günəş Energetikasi Terminləri Lüğəti:Yeddi dildə Azərbaycan, Rus, İngilis, Alman, Fransız, İspan və İtalyan
59) Cəfərov M.
Məişət cihazlarının təmir texnologiyası
60) Həsənov İlham
Plazma və dəstə teхnologiyası
61) B.Əsgərov
Termodinamika və statistik fizika
62) F.Əhmədov
Ьmumi Fizika
63) T.Pənahov, V.Əhmədov
Ьmumi Fizika kursu
64) Ş.Əsgərov, M.Ağayev, G.Sadıqzadə
Vakuum texnikasının əsasları
65) Stone M., Gorldbart P.
Mathematics for physics
66) Michael Zingale
Computational Hydrodynamics for Astrophysics
67) Fitzpatrick R.
Computational physics
68) A.S. Demidov
Generalized functions in mathematical physics. Main ideas and concepts
69) James Nearing
Mathematical tools for physics
70) Tarantola A.
Elements for Physics: Quantities, Qualities, and Intrinsic Theories
71) Eric L. Michelsen
Funky mathematical physics concepts
72)
Physics experiments:that you can do at home
73) Jonathan Braithwaite
An introduction to hydrodinamics
74) Lars Umlauf, Hans Burchard
Hydrodynamics
75)
College Physics
76) E.B. Podgorsak
Radiation oncology physics: A handbook for teachers and students
77) David Tong
Statistical physics
78) Флюгге З.
Задачи по квантовой механики
79) Флюгге З.
Задачи по квантовой механики
80) Hacıyev S.A., Məmmədov M.Ş
Atom fizikası
81) Qəribov Q.İ.
Qaz boşalması və plazma fizikası praktikumu
82) Muxtarov A.İ.
Kvant mexanikası
83) Ramazanov M.Ə., Həsənov Ə.Q.
Nanotexnologiyadan laborotoriya işləri
84) Məsimov E.Ə., Mürsəlov T.Ə.
Atom fizikası
85) Мамедов Р.К.
Контакты металл-полупроводник с электрическим полем пятен.
86) Abdinov Ə.Ş., Mehdiyev R.F., Hüseynov T.X.
Fiziki elektronikanın tarixi və metodologiyası
87) Məmmədov R.Q.
Mayelərdə səthi gərilmə və daxili sürtünmə hadisələri.
88) Davudov B., Daşdəmirov K.
Radiofizika. Dərs vəsaiti.
89) Əhmədov F.A.
Mexanika və molekulyar fizika
90) O.M.SADIQOV, Z.S.MUSAYEV
ELEKTRONİKA .İngilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət
91) Берман В.Л.
Основные модели и гипотезы физики
92) Бессараб Майя
Так говорил Ландау
93)
Applications of classical physics
94) Шутов В.И., Сухов В.Г. Подлесный Д.В
Экспериментальная физика
95) Киржниц Д.А.
Лекции по физике
96) Кабардин О.Ф.
Физика
97) Гершензон Е.М.,Малов Н.Н., Мансуров А.Н.
Молекулярная физика
98) Конавалов В.К.
Основы новой физики и картины мироздания
99) Демков В.П., Третьякова О.Н.
Физика. Теория. Методика. Задачи
100) Абражевич Э.Б., Иванов Д.А., Кириченко А.В.
Физика.Молекулярная физика и термодинамика. Ч.2.
101) Пул Ч.
Справочное руководство по физике
102) Бриджмен П.
Анализ размерностей
103) Кошкин Н., Васильчикова Е.
Элементарная физика: справочник
104) Джексон Р.Г.
Мир Электроники Новейшие датчики
105) Перельман Я.И.
Знаетели вы физику
106) Иванов Ю.Н.
Ритмодинамика
107) Иванов Ю.Н.
Ритмодинамика Издание 2-е переработанное, дополненное
108) Оура К., Лифщиц В.Г., Саранин А.А., Зотова А.В., Катаяма М.
Введение в физику поверхности.
109) Трубецкова С.В.
Физика. Вопросы-ответы. Задачи-решения. Часть 1, 2, 3. Механика
110) Трубецкова С.В.
Физика. Вопросы-ответы. Задачи-решения. Часть 4. Основы молекулярной физики и термодинамики.
111) Трубецкова С.В.
Физика. Вопросы-ответы. Задачи-решения. Часть 5,.6. Электричество и магнетизм.
112) Becchi C.M., D’Elia M.
Introduction to the basic concepts of modern physics
113) Алешкевич В.А., Деденко Л.Г., Караваев В.А.
Колебания и волны. Лекции
114) редактор Шелест В.И.
Физика в вопросах и ответах
115) Савчук В.П.
Обработка результатов измерений Методическое пособие
116) Яковлев Г.П.
Краткие сведения по обработке результатов физических измерений. Методические указания
117) Агеев Е.П.
Неравновесная термодинамика в вопросах и ответах.
118) Красильников В.А.
Введение в акустику.
119) Тарасов Л.В.
Закономерности окружающего мира. Книга 1. Случайность, необходимость, вероятность.
120) Тарасов Л.В.
Закономерности окружающего мира. Книга 2. Вероятность в современном обществе.
121) Тарасов Л.В.
Закономерности окружающего мира. Книга 3. Эволюция естественно-научного знания.
122) Типлер П., Ллуэллин Р.
Современная физика. В двух томах. Том 1
123) Типлер П., Ллуэллин Р.
Современная физика. В двух томах. Том 2
124) Блюменфельд Л.А.
Решаемые и нерешаемые проблемы биологической физики
125) Роберт Орос ди Бартини
Статьи по физике и философии
126) edited by Robert K. Prud'homme, Saad A. Khan
Foams: Theory, Measurements, and Applications
127) Шаталов В.Ф.
Физика на всю жизнь
128) Шабетник В.
Фрактальная физика
129) Богословский С.В.
Физические свойства газов и жидкостей
130) Дворсон А.Н.
Термодинамика и молекулярная физика
131) Ванклив Дж.
Занимательные опыты по физике
132) Alexander K.Hartmann, Heiko Rieger
Optimization algorithms in physics
133) Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А.
Основы физики. Курс общей физики. Т.1 Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика
134) Гинзбург В.Л., Левин Л.М., Сивухин Д.В., Яковлев И.А.
Сборник задач по общему курсу физики
135) Alain Nouailhat
An introduction to nanoscience and nanotechnology
136) Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А.
Основы физики. Курс общей физики. Т.1 Механика, электричество и магнетимз, колебания и волны, волновая оптика
137)
Практикум абитуриента. Молекулярная физика. Oптика. Kвантовая физика
138) Латышова М.Г., Мартынов В.Г., Соколова Т.Ф,
Практическое руководство по интерпретации данных ГИС
139) Перельман Я.И.
Занимательная физика Книга 2
140) A.Kazımzadə, V.Salmanov, A.Salmanova
Yarımkeçirici opto və fotoelektronika
141) M.Zərbəliyev
Yarımkeçiricilər fizikası
142) A.Kazımzadə, V.Salmanov, A.Salmanova
Yarımkeçiricilər fizikasından məsələlər
143) E.Məmmədova
Yeraltı suların dinamikası
144)
Astronomy and Astrophysics Astronomy and Astrophysics in the New Millennium
145) H. Karttunen, P. Krцger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner
Fundamental Astronomy
146) Charles A. Young
General astronomy for collegies and scientific schools
147) Yuri M. Galperin
Introduction to Modern Solid State Physics
148) Bill Wilson
Introduction to Physical Electronics
149) W. Luther
Application of nanotechnologies in the energy sector
150) Shahmerdan SH. Amirov
Elementary physics: For Listeners of Preparatory Courses
151) Hüseynov R.Ə.
Astronomiya
152) Hacıyev S.A., Məmmədov M.Ş.
Atom fizikası
153) Hümbətov R.T.
Bərkcisimli elektronika
154) Nəsirov V.İ., Nəsirov E.V., Səmədov S.A.
Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları
155) Hümbətov R.T.
Elektronika
156) Rəhimova E.H.
Elektrotexnikanın nəzəri əsasları
157) Abbasov Ə.Q.
Əməyin mühafizəsi və elektrik təh
158) Cəfərov İ.H.
Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları
159) Qocayev E.M., Əliyev S.A,
Fizika kursu
160) Mehdiyev H.A.
Gəmilərin elektrik avadanlığı
161) Hьseynov V.A.
Kvant elektrodinamikası
162) R.Ə.Hüseynov
Ьmumi astrofizika
163) Ramazanov Telman
Zəlzələlərin mexanikası, xəbərvericiləri və tektonik dalğalar
164) A.O.Orucov, S.N.Niftiyev, B.Q.İbrahimova
Elektrotexniki materiallar
165) E.S.Cəfərov
Fizika
166) E.Ə.Məsimov
Aşağı temperaturlar. Kvant mayeləri
167) E.Ə.Məsimov, T.M.Mürsəlov
Atom Fizikası
168) E.Ə.Məsimov, M.Ş.Məmmədov, R.M.Bağırov
Atom Fizikasından məsələlər
169) F.Paşayev, A.Həsənov
Atom və molekul fizikasında riyazi metodlar
170) M.M.Mahmudov
Bərk cisimlər fizikasının seçmə məsələləri
171) E.Ə.Məsimov
Bioloji sistemlərdə suyun rolu. Hidrofobluq
172) E.Ə.Məsimov,H.Ş.Həsənov
Bioloji sistemlərin termodinamikası
173) E.Ə.Məsimov, N.F.Əhmədov
Biosistemlərin quruluşu və xassələri
174) N.S.Məmmədov
Kainat və onun tərkib hissələri olan ulduz və qalaktikalar necə yaranmışdır?
175) P.Qəhrəmanov, İ.Cabbarov, İ.Səfərli
Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
176) Ə.Süleymanov
Kosmologiyanın yeni nəzəriyyəsi
177) M.Pənahov, R.Kərəməliyev
Kvant elektrinikasının əsasları
178) F.Sadıxov
Kvant mexanikası
179) A.Muxtarov
Kvant mexanikası
180) F.Sadıxov
Kvant və yüksək enerjilər fizikasının əsasları
181) E.Məsimov
Maddənin quruluşu
182) İ.Sadıqov
Маtеriаllаr müqaviməti
183) İ.Sadıqov
Маtеriаllаr mtiqaviməti
184) E.Məsimov, H.Həsənov, B.Paşayev
Maye məhsullarının elektrik keçiriciliyi
185) T.Ramazanov
Maye, qaz mexanikası və dalğa dinamikasına giriş
186) R.Q.Məmmədov
Mayelərdə səthi gərilmə və daxili sürtünmə hadisələri
187) J. Clarence Davies
Nanotechnology oversight:an agenda for the new administration
188)
Space based astronomy
189) Бутимов Е.И. и др.
Автоматизированный практикум по физике: Механика
190) Платт Ч.
Электроника для начинающих
191) Jьrgen R.Reuter
İntroduction to thereoretical particle physics
192) Косарева Е.А.
Аэрология
193) Лахтин Ю., Леонтьева В.Н.
Материаловедение
194)
Аэрология: методы аэрологических измерений
195) Giri P.K.
A project completed under the Curriculum Development Cell, Quality Improvement Program (Q.I.P), IIT Guwahati, sponsored by A.I.C.T.E., India.
196) Ondrej Certik
Theoretical Physics Reference
197) Трофимова Т. И.
Курс физики
198) Aristotel
Metofizika
199) Bəşirov Mirnamik
Ümumi fizika kursu üzrə laboratoriya işləri: Mexanika və molekulyar fizika
200) Bəşirov Mirnamik
Ümumi fizika kursu üzrə məsələ həlli: Mexanika