Fizika

1) Ümumi fizika kursu üzrə məsələ həlli: Mexanika (4.26 MB)
Müəllif(lər): Bəşirov Mirnamik
Nəşr ili: 2016
Nəşriyyat:
2) Ümumi fizika kursu üzrə laboratoriya işləri: Mexanika və molekulyar fizika (4.52 MB)
Müəllif(lər): Bəşirov Mirnamik
Nəşr ili: 2016
Nəşriyyat:
3) Metofizika (9.03 MB)
Müəllif(lər): Aristotel
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: "Mütərcim"
4) Курс физики (8.38 MB)
Müəllif(lər): Трофимова Т. И.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
5) Theoretical Physics Reference (2.04 MB)
Müəllif(lər): Ondrej Certik
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
6) A project completed under the Curriculum Development Cell, Quality Improvement Program (Q.I.P), IIT Guwahati, sponsored by A.I.C.T.E., India. (1.36 MB)
Müəllif(lər): Giri P.K.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
7) Аэрология: методы аэрологических измерений (19.02 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1961
Nəşriyyat:
8) Материаловедение (28.56 MB)
Müəllif(lər): Лахтин Ю., Леонтьева В.Н.
Nəşr ili: 1980
Nəşriyyat:
9) Аэрология (547.34 KB)
Müəllif(lər): Косарева Е.А.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
10) İntroduction to thereoretical particle physics (12.23 MB)
Müəllif(lər): Jьrgen R.Reuter
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
11) Электроника для начинающих (11.82 MB)
Müəllif(lər): Платт Ч.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
12) Автоматизированный практикум по физике: Механика (759.26 KB)
Müəllif(lər): Бутимов Е.И. и др.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
13) Space based astronomy (8.16 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
14) Nanotechnology oversight:an agenda for the new administration (1.58 MB)
Müəllif(lər): J. Clarence Davies
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
15) An introduction to nanoscience and nanotechnology (15.71 MB)
Müəllif(lər): Alain Nouailhat
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
16) Yeraltı suların dinamikası (6.32 MB)
Müəllif(lər): E.Məmmədova
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
17) Yarımkeçiricilər fizikasından məsələlər (7.51 MB)
Müəllif(lər): A.Kazımzadə, V.Salmanov, A.Salmanova
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Müəllim
18) Yarımkeçiricilər fizikası (23.95 MB)
Müəllif(lər): M.Zərbəliyev
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Təhsil
19) Yarımkeçirici opto və fotoelektronika (10.86 MB)
Müəllif(lər): A.Kazımzadə, V.Salmanov, A.Salmanova
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
20) Ümumi fizika kursu. Atom fizikası (42.89 MB)
Müəllif(lər): V.Tahirov, E.Tahirov, N.Qəhrəmanov
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Sumqayıt Dövlər Universiteti nəşriyyatı
21) Ümumi fizika kursu üzrə məsələlər "Elektrik və maqnit hadisələri" (9.66 MB)
Müəllif(lər): R.Sultanov, N.Sadıqova
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
22) Nobelçi Fiziklər (5.11 MB)
Müəllif(lər): M.Məmmədov
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Naşir
23) Nəzəri fizika. Mexanika (10.55 MB)
Müəllif(lər): L.Landan, E.Lifşas
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Elm
24) Mьasir klassik elektrodinamika (25.99 MB)
Müəllif(lər): İşNəcəfov
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Adiloğlu
25) Molekul fizikası (19.41 MB)
Müəllif(lər): T.Mürsəlov, N.Qəhrəmanov
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
26) Minerallarda izomorfizm (3.50 MB)
Müəllif(lər): A.Şirinova
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
27) Mayelərdə səthi gərilmə və daxili sürtünmə hadisələri (2.40 MB)
Müəllif(lər): R.Q.Məmmədov
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
28) Maye, qaz mexanikası və dalğa dinamikasına giriş (6.18 MB)
Müəllif(lər): T.Ramazanov
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
29) Maye məhsullarının elektrik keçiriciliyi (3.25 MB)
Müəllif(lər): E.Məsimov, H.Həsənov, B.Paşayev
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
30) Маtеriаllаr mtiqaviməti (27.97 MB)
Müəllif(lər): İ.Sadıqov
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Təhsil
31) Маtеriаllаr müqaviməti (16.24 MB)
Müəllif(lər): İ.Sadıqov
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Təhsil
32) Maddənin quruluşu (28.20 MB)
Müəllif(lər): E.Məsimov
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
33) Kvant və yüksək enerjilər fizikasının əsasları (9.33 MB)
Müəllif(lər): F.Sadıxov
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Avropa
34) Kvant mexanikası (18.40 MB)
Müəllif(lər): A.Muxtarov
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
35) Kvant mexanikası (9.01 MB)
Müəllif(lər): F.Sadıxov
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: İsmayıl
36) Kvant elektrinikasının əsasları (5.27 MB)
Müəllif(lər): M.Pənahov, R.Kərəməliyev
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Əbilov, Zeynalov və oğlulları
37) Kosmologiyanın yeni nəzəriyyəsi (5.00 MB)
Müəllif(lər): Ə.Süleymanov
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Elm
38) Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi (56.00 MB)
Müəllif(lər): P.Qəhrəmanov, İ.Cabbarov, İ.Səfərli
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
39) Kainat və onun tərkib hissələri olan ulduz və qalaktikalar necə yaranmışdır? (1.93 MB)
Müəllif(lər): N.S.Məmmədov
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Elm
40) Biosistemlərin quruluşu və xassələri (5.47 MB)
Müəllif(lər): E.Ə.Məsimov, N.F.Əhmədov
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
41) Bioloji sistemlərin termodinamikası (19.30 MB)
Müəllif(lər): E.Ə.Məsimov,H.Ş.Həsənov
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
42) Bioloji sistemlərdə suyun rolu. Hidrofobluq (13.00 MB)
Müəllif(lər): E.Ə.Məsimov
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
43) Bərk cisimlər fizikasının seçmə məsələləri (56.04 MB)
Müəllif(lər): M.M.Mahmudov
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
44) Atom və molekul fizikasında riyazi metodlar (4.14 MB)
Müəllif(lər): F.Paşayev, A.Həsənov
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Müəllim
45) Atom Fizikasından məsələlər (6.23 MB)
Müəllif(lər): E.Ə.Məsimov, M.Ş.Məmmədov, R.M.Bağırov
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
46) Atom Fizikası (63.97 MB)
Müəllif(lər): E.Ə.Məsimov, T.M.Mürsəlov
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Çaşıoğlu
47) Aşağı temperaturlar. Kvant mayeləri (6.03 MB)
Müəllif(lər): E.Ə.Məsimov
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Şirvannəşr
48) Fizika (8.80 MB)
Müəllif(lər): E.S.Cəfərov
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Elm
49) Elektrotexniki materiallar (183.99 MB)
Müəllif(lər): A.O.Orucov, S.N.Niftiyev, B.Q.İbrahimova
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
50) Zəlzələlərin mexanikası, xəbərvericiləri və tektonik dalğalar (7.27 MB)
Müəllif(lər): Ramazanov Telman
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
51) Ьmumi astrofizika (14.68 MB)
Müəllif(lər): R.Ə.Hüseynov
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
52) Kvant elektrodinamikası (4.79 MB)
Müəllif(lər): Hьseynov V.A.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
53) Gəmilərin elektrik avadanlığı (691.03 KB)
Müəllif(lər): Mehdiyev H.A.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
54) Fizika kursu (724.82 KB)
Müəllif(lər): Qocayev E.M., Əliyev S.A,
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Təhsil
55) Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları (1.99 MB)
Müəllif(lər): Cəfərov İ.H.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
56) Əməyin mühafizəsi və elektrik təh (3.57 MB)
Müəllif(lər): Abbasov Ə.Q.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
57) Elektrotexnikanın nəzəri əsasları (4.69 MB)
Müəllif(lər): Rəhimova E.H.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
58) Elektronika (10.22 MB)
Müəllif(lər): Hümbətov R.T.
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: Maarif
59) Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları (11.55 MB)
Müəllif(lər): Nəsirov V.İ., Nəsirov E.V., Səmədov S.A.
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat: ADPU
60) Bərkcisimli elektronika (6.32 MB)
Müəllif(lər): Hümbətov R.T.
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: Azərb. DNA
61) Atom fizikası (9.08 MB)
Müəllif(lər): Hacıyev S.A., Məmmədov M.Ş.
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: BUN
62) Astronomiya (24.14 MB)
Müəllif(lər): Hüseynov R.Ə.
Nəşr ili: 1997
Nəşriyyat: Maarif
63) Elementary physics: For Listeners of Preparatory Courses (0 bytes)
Müəllif(lər): Shahmerdan SH. Amirov
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
64) Application of nanotechnologies in the energy sector (3.85 MB)
Müəllif(lər): W. Luther
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
65) Introduction to Physical Electronics (7.39 MB)
Müəllif(lər): Bill Wilson
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: C O N N E X I O N S
66) Introduction to Modern Solid State Physics (16.14 MB)
Müəllif(lər): Yuri M. Galperin
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
67) General astronomy for collegies and scientific schools (14.07 MB)
Müəllif(lər): Charles A. Young
Nəşr ili: 1888
Nəşriyyat:
68) Fundamental Astronomy (19.07 MB)
Müəllif(lər): H. Karttunen, P. Krцger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Springer
69) Astronomy and Astrophysics Astronomy and Astrophysics in the New Millennium (6.11 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
70) Günəş Energetikasi Terminləri Lüğəti:Yeddi dildə Azərbaycan, Rus, İngilis, Alman, Fransız, İspan və İtalyan (0 bytes)
Müəllif(lər): Fuad Məmmədov, Ülviyyə Səmədova, Qafar Hüseynov
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
71) Занимательная физика Книга 2 (17.53 MB)
Müəllif(lər): Перельман Я.И.
Nəşr ili: 1994
Nəşriyyat: ВАП
72) Практическое руководство по интерпретации данных ГИС (32.04 MB)
Müəllif(lər): Латышова М.Г., Мартынов В.Г., Соколова Т.Ф,
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Недра
73) Практикум абитуриента. Молекулярная физика. Oптика. Kвантовая физика (2.23 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1995
Nəşriyyat: Бюро "Квантум"
74) Основы физики. Курс общей физики. Т.1 Механика, электричество и магнетимз, колебания и волны, волновая оптика (5.28 MB)
Müəllif(lər): Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Физматлит
75) Сборник задач по общему курсу физики (1.39 MB)
Müəllif(lər): Гинзбург В.Л., Левин Л.М., Сивухин Д.В., Яковлев И.А.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Физматлит; Лань
76) Основы физики. Курс общей физики. Т.1 Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика (5.28 MB)
Müəllif(lər): Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Физматлит
77) Optimization algorithms in physics (4.08 MB)
Müəllif(lər): Alexander K.Hartmann, Heiko Rieger
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.
78) Занимательные опыты по физике (5.69 MB)
Müəllif(lər): Ванклив Дж.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Астрель
79) Термодинамика и молекулярная физика (3.44 MB)
Müəllif(lər): Дворсон А.Н.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: СМИО Пресс
80) Физические свойства газов и жидкостей (986.97 KB)
Müəllif(lər): Богословский С.В.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
81) Фрактальная физика (8.48 MB)
Müəllif(lər): Шабетник В.
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: ОАО "Тибр"
82) Физика на всю жизнь (1.93 MB)
Müəllif(lər): Шаталов В.Ф.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: ГУП ЦРП "Москва - Санкт-Петербург"
83) Foams: Theory, Measurements, and Applications (15.71 MB)
Müəllif(lər): edited by Robert K. Prud'homme, Saad A. Khan
Nəşr ili: 1995
Nəşriyyat:
84) Статьи по физике и философии (3.10 MB)
Müəllif(lər): Роберт Орос ди Бартини
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Самообразование
85) Решаемые и нерешаемые проблемы биологической физики (1.82 MB)
Müəllif(lər): Блюменфельд Л.А.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Едиториал УРСС
86) Современная физика. В двух томах. Том 2 (6.82 MB)
Müəllif(lər): Типлер П., Ллуэллин Р.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Мир
87) Современная физика. В двух томах. Том 1 (8.12 MB)
Müəllif(lər): Типлер П., Ллуэллин Р.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Мир
88) Закономерности окружающего мира. Книга 3. Эволюция естественно-научного знания. (7.34 MB)
Müəllif(lər): Тарасов Л.В.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Физматлит
89) Закономерности окружающего мира. Книга 2. Вероятность в современном обществе. (4.43 MB)
Müəllif(lər): Тарасов Л.В.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Физматлит
90) Закономерности окружающего мира. Книга 1. Случайность, необходимость, вероятность. (6.66 MB)
Müəllif(lər): Тарасов Л.В.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Физматлит
91) Введение в акустику. (2.67 MB)
Müəllif(lər): Красильников В.А.
Nəşr ili: 1992
Nəşriyyat: МГУ
92) Неравновесная термодинамика в вопросах и ответах. (1.11 MB)
Müəllif(lər): Агеев Е.П.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Эдиториал УРСС
93) Краткие сведения по обработке результатов физических измерений. Методические указания (322.24 KB)
Müəllif(lər): Яковлев Г.П.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Издательство Уральского университета
94) Обработка результатов измерений Методическое пособие (709.10 KB)
Müəllif(lər): Савчук В.П.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: ОНПУ
95) Физика в вопросах и ответах (908.83 KB)
Müəllif(lər): редактор Шелест В.И.
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat:
96) Колебания и волны. Лекции (2.93 MB)
Müəllif(lər): Алешкевич В.А., Деденко Л.Г., Караваев В.А.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Физический факультет МГУ
97) Introduction to the basic concepts of modern physics (1.23 MB)
Müəllif(lər): Becchi C.M., D’Elia M.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Springer
98) Физика. Вопросы-ответы. Задачи-решения. Часть 5,.6. Электричество и магнетизм. (2.85 MB)
Müəllif(lər): Трубецкова С.В.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Физматлит
99) Физика. Вопросы-ответы. Задачи-решения. Часть 4. Основы молекулярной физики и термодинамики. (1.04 MB)
Müəllif(lər): Трубецкова С.В.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Физматлит
100) Физика. Вопросы-ответы. Задачи-решения. Часть 1, 2, 3. Механика (2.64 MB)
Müəllif(lər): Трубецкова С.В.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Физматлит
101) Введение в физику поверхности. (9.03 MB)
Müəllif(lər): Оура К., Лифщиц В.Г., Саранин А.А., Зотова А.В., Катаяма М.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Наука
102) Ритмодинамика Издание 2-е переработанное, дополненное (3.65 MB)
Müəllif(lər): Иванов Ю.Н.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: ИАЦ Энергия
103) Ритмодинамика (6.11 MB)
Müəllif(lər): Иванов Ю.Н.
Nəşr ili: 1997
Nəşriyyat: Новый Центр
104) Знаетели вы физику (3.01 MB)
Müəllif(lər): Перельман Я.И.
Nəşr ili: 1992
Nəşriyyat: Наука
105) Мир Электроники Новейшие датчики (16.08 MB)
Müəllif(lər): Джексон Р.Г.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Техносфера
106) Элементарная физика: справочник (5.62 MB)
Müəllif(lər): Кошкин Н., Васильчикова Е.
Nəşr ili: 1998
Nəşriyyat: Столетие
107) Анализ размерностей (558.87 KB)
Müəllif(lər): Бриджмен П.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: РХД
108) Справочное руководство по физике (3.61 MB)
Müəllif(lər): Пул Ч.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Мир
109) Физика.Молекулярная физика и термодинамика. Ч.2. (304.34 KB)
Müəllif(lər): Абражевич Э.Б., Иванов Д.А., Кириченко А.В.
Nəşr ili: 1997
Nəşriyyat: МЭИ
110) Физика. Теория. Методика. Задачи (6.79 MB)
Müəllif(lər): Демков В.П., Третьякова О.Н.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat:
111) Основы новой физики и картины мироздания (3.74 MB)
Müəllif(lər): Конавалов В.К.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
112) Молекулярная физика (2.53 MB)
Müəllif(lər): Гершензон Е.М.,Малов Н.Н., Мансуров А.Н.
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: Академия
113) Физика (7.14 MB)
Müəllif(lər): Кабардин О.Ф.
Nəşr ili: 1991
Nəşriyyat: Просвещение
114) Лекции по физике (1.85 MB)
Müəllif(lər): Киржниц Д.А.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Наука
115) Экспериментальная физика (2.59 MB)
Müəllif(lər): Шутов В.И., Сухов В.Г. Подлесный Д.В
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Физматлит
116) Applications of classical physics (11.77 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
117) Так говорил Ландау (659.88 KB)
Müəllif(lər): Бессараб Майя
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Физматлит
118) Основные модели и гипотезы физики (4.25 MB)
Müəllif(lər): Берман В.Л.
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat: Издательство Московского Универистета
119) ELEKTRONİKA .İngilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət (0 bytes)
Müəllif(lər): O.M.SADIQOV, Z.S.MUSAYEV
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
120) Mexanika və molekulyar fizika (0 bytes)
Müəllif(lər): Əhmədov F.A.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
121) Radiofizika. Dərs vəsaiti. (4.06 MB)
Müəllif(lər): Davudov B., Daşdəmirov K.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
122) Mayelərdə səthi gərilmə və daxili sürtünmə hadisələri. (531.09 KB)
Müəllif(lər): Məmmədov R.Q.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: BDU
123) Fiziki elektronikanın tarixi və metodologiyası (1.43 MB)
Müəllif(lər): Abdinov Ə.Ş., Mehdiyev R.F., Hüseynov T.X.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
124) Контакты металл-полупроводник с электрическим полем пятен. (2.38 MB)
Müəllif(lər): Мамедов Р.К.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: БГУ
125) Atom fizikası (23.22 MB)
Müəllif(lər): Məsimov E.Ə., Mürsəlov T.Ə.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Caşıoğlu
126) Nanotexnologiyadan laborotoriya işləri (3.84 MB)
Müəllif(lər): Ramazanov M.Ə., Həsənov Ə.Q.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
127) Газоразрядная плазма в учебной лаборотории (2.13 MB)
Müəllif(lər): Гарибов Г.И., Садыxзаде Г.М.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Бак.ун-т
128) Füllerenler: Məlumat toplusu (1991-2006) (1.57 MB)
Müəllif(lər): Zeynalov E.B.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Nurlan
129) Kvant mexanikası (21.80 MB)
Müəllif(lər): Muxtarov A.İ.
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat: Maarif
130) Qaz boşalması və plazma fizikası praktikumu (1.62 MB)
Müəllif(lər): Qəribov Q.İ.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
131) Atom fizikası (10.32 MB)
Müəllif(lər): Hacıyev S.A., Məmmədov M.Ş
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
132) Задачи по квантовой механики (9.70 MB)
Müəllif(lər): Флюгге З.
Nəşr ili: 1971
Nəşriyyat: Мир
133) Задачи по квантовой механики (9.70 MB)
Müəllif(lər): Флюгге З.
Nəşr ili: 1987
Nəşriyyat: Мир
134) Vakuum texnikasının əsasları (3.80 MB)
Müəllif(lər): Ş.Əsgərov, M.Ağayev, G.Sadıqzadə
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Təhsil
135) Ьmumi Fizika kursu (4.74 MB)
Müəllif(lər): T.Pənahov, V.Əhmədov
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: 9 №-li KM
136) Ьmumi Fizika (56.92 MB)
Müəllif(lər): F.Əhmədov
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
137) Termodinamika və statistik fizika (18.89 MB)
Müəllif(lər): B.Əsgərov
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
138) Qoruyucu konstruksiyaların istilik fizikası (7.24 MB)
Müəllif(lər): Gülağa Məmi
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Elm
139) Основы программирования в среде Lazarus (6.23 MB)
Müəllif(lər): Мансуров К.Т.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
140) Ortotrop elastik-plastik çoxsaylı lövhə və qabıqların dayanıqlığı (2.34 MB)
Müəllif(lər): Göyüşov.Z.M.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Elm
141) Optoelektronika (17.13 MB)
Müəllif(lər): Ə.Ş.Abdinov, N.M.Mehdiyev
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Maarif
142) Nüvə Fizikasından laboratoriya işləri (6.57 MB)
Müəllif(lər): X.Ş.Abdullayev
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
143) Nüvə Fizikası (15.63 MB)
Müəllif(lər): X.Ş.Abdullayev
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Təhsil
144) Mexanika və molekulyar fizika (69.12 MB)
Müəllif(lər): Əhmədov Faiq
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
145) Интегрированные системы проектирования и управления. Структура и состав: Учеб. пособие. (1.23 MB)
Müəllif(lər): Лазарева Т.Я., Мартемьянов Ю.Ф., Схиртладзе А.Г.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Машиностроение
146) Physics 102 Laboratory Manual (369.26 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
147) Kvant elektronikası kursu üzrə məsələlər toplusu həlli ilə (1.45 MB)
Müəllif(lər): R.C. Qаsımоvа
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
148) İnteqral çevirmələr və onların bəzi tətbiqləri (4.01 MB)
Müəllif(lər): Məhəmməd Quliyev
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
149) Sərbəst iş üçün praktiki materiallar müqaviməti kursu (3.58 MB)
Müəllif(lər): Bayramov Ə.R.
Nəşr ili: 1998
Nəşriyyat: Maarif
150) Geofiziki metodların komplekləşməsi (2.29 MB)
Müəllif(lər): Bəylər Aslanov
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
151) Geofiziki məlumatlar və onların interpretasiyası (25.83 MB)
Müəllif(lər): A.Q.Əhmədov
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Qanun
152) Funksional analiz (2.30 MB)
Müəllif(lər): Ə.M.Əhmədov
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
153) Fiziki və kolloid kimya (35.30 MB)
Müəllif(lər): Yаsiп Cəfərov
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
154) Fiziki və kolloid kimya (15.73 MB)
Müəllif(lər): Sabir Abbas
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat: Dan ulduzu
155) Fiziki-kimyəvi analizin əsasları (8.80 MB)
Müəllif(lər): M.B.Babanlı, T.M.İlyaslı, F.M.Sadıov, Y.Ə.Yusibov
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
156) Fiziki-kimyəvi analiz praktikumu (6.67 MB)
Müəllif(lər): İlyasov T.M., Sadıqov F.M., Eynullayev A.V.,Yusifov Y.Ə.
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
157) Fizika praktikumu üzrə metodik göstəriş (3.67 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1991
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
158) Fizika praktikumu (5.08 MB)
Müəllif(lər): Y.C.Bayramov
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: El-ALİance
159) Fizika praktikumu (5.36 MB)
Müəllif(lər): Y.C.Bayramov
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: El-ALİance
160) Fizika məsələləri (56.69 MB)
Müəllif(lər): F.А,Əhmаdоv, S.H.Abbasov
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Adiloğlu
161) Fizika kursu (724.82 KB)
Müəllif(lər): Qocayev E.M. Əliyev S.A.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: «Təhsil» NPM
162) Fizika həyatımızda (8.68 MB)
Müəllif(lər): Çingiz Qacar, Abbas Cilovdarlı
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
163) Termodinamika və Statistik Fizikadan məsələlər (218.23 KB)
Müəllif(lər): S.R.Fiqarova
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
164) Elektronika (2.33 MB)
Müəllif(lər): Sadıqov O.M., Musayev Z.S.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Elm
165) Elastiklik nəzəriyyəsinin fiziki qeyri-xətti məsələləri (9.28 MB)
Müəllif(lər): Quliyev S.Ə.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Azərnəşr
166) Bərk cisimlər nəzəriyyəsi: Fononlar (3.88 MB)
Müəllif(lər): Əsgərov B.M.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: BUN
167) Bərk cisimlər elektronikası (5.59 MB)
Müəllif(lər): Abdinov Ə.Ş., Məmmədov H.M.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Təhsil
168) Ьmumi fizika kursu (9.72 MB)
Müəllif(lər): Əliyev B.Z.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Elm
169) Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri (4.19 MB)
Müəllif(lər): Qəhrəmanzadə A.H.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Elm
170) Radiobiologiya (4.00 MB)
Müəllif(lər): Cəfərov E.S.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Elm
171) Radiasiya və həyat fəaliyyəti (4.38 MB)
Müəllif(lər): Nurullayev Y.Q., Qəhrəmanov N.F. və b.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Sumqayıt Dövlət Universiteti
172) Atomun quruluşu və elementlərin dövri sistemi (7.34 MB)
Müəllif(lər): Qцliyev T.N.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
173) Atom-absorbsiya spektroskopiya (3.91 MB)
Müəllif(lər): Əliyeva R.Ə., Çıraqov F.M., Paşacanov A.M.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Elm
174) Klassik astronomiya (2.15 MB)
Müəllif(lər): Quluzadə C.M.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: BUN
175) Aeronaviqasiyada kartoqrafik proyeksiyalar (9.99 MB)
Müəllif(lər): Paşayev A.M., Məmmədov Q.Ş., Quliyev H.İ., Əhmədov İ.H.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Nafta Press
176) Günəş energetikasının terminləri lüğəti (1.67 MB)
Müəllif(lər): Məmmədov F., Səmədova Ü., Hüseynov Q.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Elm
177) Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində (1.99 MB)
Müəllif(lər): Hacızadə E.M,
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: Elm
178) Elastiklik nəzəriyyəsinin fiziki qeyri-xətti məsələləri (9.28 MB)
Müəllif(lər): Quliyev S.Ə.,
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Azərnəşr
179) Elektronika (1.87 MB)
Müəllif(lər): Sadıqov O.M., Musayev Z.S.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
180) Elektron texnikasının materialları və nanotexnologiyanın əsasları (8.87 MB)
Müəllif(lər): Abdinov Ə., Səfərov V.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Təhsil
181) Elektron cihazları və emissiya elektronikasının əsasları (14.62 MB)
Müəllif(lər): Abdinov Ə.Ş., Həsənov İ.S., Hüseynov T.X.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Təhsil
182) Elektrolit məhlulları nəzəriyyələri (24.13 MB)
Müəllif(lər): Cəfərov Y.İ.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: UniPrint
183) Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika (8.50 MB)
Müəllif(lər): Qəhrəmanov Nadir
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Elm
184) Statistical physics (1.45 MB)
Müəllif(lər): David Tong
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
185) Radiation oncology physics: A handbook for teachers and students (6.73 MB)
Müəllif(lər): E.B. Podgorsak
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
186) College Physics (28.76 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Rice University
187) Hydrodynamics (582.55 KB)
Müəllif(lər): Lars Umlauf, Hans Burchard
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
188) An introduction to hydrodinamics (1.39 MB)
Müəllif(lər): Jonathan Braithwaite
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
189) Physics experiments:that you can do at home (1.07 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: University of Wisconsin
190) Funky mathematical physics concepts (3.43 MB)
Müəllif(lər): Eric L. Michelsen
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
191) Elements for Physics: Quantities, Qualities, and Intrinsic Theories (3.25 MB)
Müəllif(lər): Tarantola A.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
192) Mathematical tools for physics (2.82 MB)
Müəllif(lər): James Nearing
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
193) Generalized functions in mathematical physics. Main ideas and concepts (1.17 MB)
Müəllif(lər): A.S. Demidov
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
194) Computational physics (3.17 MB)
Müəllif(lər): Fitzpatrick R.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
195) Computational Hydrodynamics for Astrophysics (1.72 MB)
Müəllif(lər): Michael Zingale
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
196) Mathematics for physics (4.86 MB)
Müəllif(lər): Stone M., Gorldbart P.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
197) Plazma və dəstə teхnologiyası (1.05 MB)
Müəllif(lər): Həsənov İlham
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Elm
198) Məişət cihazlarının təmir texnologiyası (5.58 MB)
Müəllif(lər): Cəfərov M.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
199) Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları (12.88 MB)
Müəllif(lər): Məmmədov F.F.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Proqres
200) Atmosferdə işıq təzahürləri (31.71 MB)
Müəllif(lər): Əhmədov Şahin, Mirzəyev Fərhad
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: