Tarix

1) ЛЯТИФ ШАМХАЛ
ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ
2) Mustafayeva S., Cavadova Z., Hьseynli R.
Almaniya və İtaliyanın ən yeni tarixi (1918-1929-ci illər)
3) Baxışov M.Ə.
Almaniyanın yeni və müasir tarixi
4) Балаев А.
Мамед Эмин Расулзаде (1884–1955).
5) Qarayev E.
Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən (XVII yüzilliyin sonu-XIX yüzilliyin ortalarında)
6) Vəliyev T., Qocayev Ə.
Azərbaycan tarixi
7) Vəliyev T., Qpcayev Ə.
Azərbaycan tarixi
8) Məmmədov İ.
Azərbaycan tarixi
9) RəsuIzadə M.Ə.
Bakı və Azərbaycan tarixinə dair əsərlər (1918-1919)
10) Məmmədov H.
Bolqarıstan tarixi
11) Paşayev Aydın
Türk mənşəli beynəlmiləl onomastik vahidlər (Müqayisəli onomastika).
12) Qarayeva G., Hacıqədirli A.
Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi
13) Qarayeva G., Hacıqədirli A.
Ərəb ölkələrinin ortaəsrlər və yeni dövr tarixi
14) Musalı N.
I Şah İsmayılın hakimiyyəti
15) Məhəmməd Təqi Zəhtabi (Kirişçi)
İran türklərinin qədim tarixi
16) Məmməd Əmin Rəsulzadə
Əsrimizin Səyavuşu
17) Cahangir Hüseyn Əfşar
Azərbaycan Nadir Əfşar dövləti
18) Nəsiman Yaqublu
Məmməd Əmin Rəsulzadə
19) Qurbanov Rafiq
Qafqaz tarixi
20) Rəcəbli Əbülfəz
Qədim türk yazısı abidələrinin dili
21) Əliyev M.
Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının tarixşünaslığı
22) Vəliyev T.T., Şahmuradov A.Ş.
Slavyan ölkələri tarixi (XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəlləri)
23) Məmmədova M.S.
Tarixin tədrisinin aktual problemləri
24) Sultanlə V.
İstiqlal sevgisi
25)
История Азербайджана с древнейших времен до начала XX в.
26) Məhərrəm Zülfüqarlı
Dağlıq Qarabağda erməni terroru:Qaradağli Faciəsi 17 fevral 1992-ci il
27) Ramiz Mehdiyev
Demokratiya Yolunda: irs haqqında düşünərkən
28) Nəcəfov B.
Deportasiya:III hissə
29) Eldar Əzizov
Difai:XX əsrin əvvəllərində Erməni-Azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin tarixi şərtləri və səbəbləri
30) Fəxrəddin Ağamirzəyev
Dönüşdən qurtuluşa
31) Nəsir Rzayev
Əcdadlarin izi ilə
32) Çavçavadze İ. Q.
Erməni alimləri və fəryad edən daşlar
33) Qazıyev Y.
Erməni məsələsi yalanlar və gerçəklər
34) Mehman Sьleymanov
Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən
35) Əroğul Ə.
Erməni-Daşnak faşizmi və Azərbaycan
36) Fazil. Qaraoğlu
Ermənilər və həqiqətlər: rəsmi sənədlərlə
37) Lev Qumilyov
Etnogenez və yerin problemi
38) Viktor Andriyanov , Guseinbala Miralamov
Geidar Aliev
39) Mehdiyev R.
Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən modernləşmə xətti
40) RövĢən Novruzoğlu
Genocid... Ecocid
41) Jalal Aliyev, Budag Budagov
Genocide of historical truth: Turks, Azerbaijanians, Armenians
42) Mehdiyev R.
Gorus- 2010: Absurd teatrı mövsümü
43) Əsli Xəlilqızı
Güllələnmiş uşaqlıq
44) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:otuz dördüncü kitab, may, 2001 - iyun, 2001
45) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:otuzuncu kitab, sentyabr 2000- noyabr 2000
46) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:Qırx birinci kitab, sentyabr, 2002 - oktyabr, 2002
47) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:səkkizinci kitab
48) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:Üçüncü kitab, dekabr 1994- iyun 1995
49) Məmmədov A.
Baş tutmamış çevriliş
50) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:Yeddinci kitab
51) Sьleymanov Mehman
Nadir Şah
52) Nailə Vəlixanlı
Naxçıvan – ərəblərdən monqollaradək:VII – XII
53) Vasif Talıbov
Naxçıvan abidələri ensiklopediyası
54)
Naxçıvan ensiklopediyası
55) Zəhmət Şahverdiyev, Ismayil Zeynalov
Naxçıvan Muxtar Respublikası 1991-2001-ci illərdə
56) Sadıqov S. H.
Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən
57) Ələddin Eyvazlı
Naxçıvan qədim türk torpağıdır
58)
Naxçıvan tarixi atlası
59) Fuad Əliyev, Mirabdulla Əliyev
Naxçıvan xanlığı (1747—1828)
60) S.N.Qlinka
Azərbaycan Ermənilərinin Rusiya hüdudlarına köçürülməsinin təsviri
61) Nəzirli Ş.Ə.
Azərbaycan generalları.
62) Yaqublu N.
Azərbaycan legionerləri
63) Sьleymanov M.
Azərbaycan milyonçuları: Hacı Zeynalabdin Tağıyev
64) Nikpur Cabbarlı
Azərbaycan mühacirət nəsri
65) İlham Əliyev
Azərbaycan nefti dünya siyasətində
66) Rəna Bayramova
Azərbaycan rəhbərliyində ixtilaflar və daxili siyasi çəkişmələr: 1920 – 1925-ci illər
67) Hakim İsakov
Azərbaycan Respublikasının “Böyük ipək yolu”nun bərpasında iştirakı: 1991-2005-ci illər
68) Həsənov Ə.
Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti
69) Nağıyev H.
Azərbaycan tarixi (e.ə. IX- e. XII əsrləri): Dərs vəsaiti
70)
Azərbaycan tarixi atlası
71) Səbuhi Əhmədov
Azərbaycan Tarixindən Yüz Şəxsiyyət
72) Məhərrəm Zülfüqarlı
Azərbaycan tarixinə yeni baxış
73) Qeybullayev Q.
Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən
74) Esmira Fuad
Azərbaycan xalça sənətinin kamili
75) Həvva Məmmədova
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət:Erməni terrorizminin güclənməsi (1918-1920)
76) Yaqub Mahmudov
Azerbaycan xalq cümhuriyyəti ensklopediyası:II cilddə I cild
77) Fərzəliyev Ş.
Azərbaycan XV- XVI əsrlərdə
78) Seyidzadə D.
Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar
79) T.Ə.Əzizov
Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində:Ümumi tarixi icmal
80) Ramiz Mehdiyev
Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi
81) İlhamə Məmmədova
Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları:Tarixi etnoqrafik tədqiqat
82) Şamil Rəhmanzadə
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri:(Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin materialları əsasında, 1917-1930-cu illərin əvvəlləri).
83) Yaqub Mahmudov
Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri:Ağqoyunlu Dövrü (XV əsrin II Yarisi)
84) Qasımlı M., Hüseynov C.
Azərbaycanın baş nazirləri
85) Sьleymanov M.
Azərbaycanın hərb tarixi sovet dövrü (1923-1990)
86) Mehman Sьleymanov
Azərbaycanın hərb tarixi Sovet dövrü:I cild 1920-1922
87) Vüqar Əsgərov
Azərbaycanın milli qəhrəmanları
88) Manafova M.
Azərbaycanın Şərqi Asiya ölkələri ilə mədəni əlaqələri: Dərs vəsaiti
89) Yaqub Mahmudov
Azərbaycanlılar:etnik-siyasi tarixə ümumi baxış
90) Ramiz Mehdiyev
Azərbaycanlılara qarşı soyqırım gerçəklikləri
91) Ramiz Mehdiyev
Azərbaycanlılara qarşı Soyqırım gerçəklikləri
92) İsmayılov İ.Z.
Azərbaycanlıların II Dünya Müharibəsində iştirakı
93) Ibrahimov F.
Bakıda metalişləmə tarixi (IX – XVII əsrlər)
94) A.Məmmədov
Baş tutmamış çevriliş
95) A.N.Abbasbəyli, S.Z.Yusifzadə
Beynəlxalq münasibətlər tarixi (ən qədim dövrlərdən XIX yüzilliyin 70-ci illərinin sonuna qədər):Dərslik
96) Я. М. Махмудов
Bзаимоотношения государств Аккоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими странами:II половина XV - начало XVII века
97)
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti (1918-1920) Parlament
98)
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti (1918-1920) Parlament
99)
Dilçilik ensiklopediyası
100) Mahmudov Yaqub M., Şükürov Kərim K.
Dövlətlərarası müqavilələr və digər xarici siyasət aktları
101) Orucov A.Ş.
İlk orta əsrlərdə Azərbaycanda dulusçuluq (IV- VIII əsrlərdə)
102) Əlisa Nicat
Dünya tarixçiləri
103) Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi Bəy Şirazi
Təkmilətül-əxbar
104) Əkbər N. Nəcəf
Səlcuqlu dövlətləri və Atabəyləri tarixi
105) Cabbarlı Ə,
Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri
106) Бабаев Э.
Из истории Гянджинского Ханства
107) Əliyev
Əlincə yaddaşı: Naxçıvan-1914-1992
108) Vəlixanlı N.
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
109) Вердиева Х., Гусейнзаде Р.
"Родословная" Армян и их миграция
110)
Azərbaycan Etnoqrafiyası
111)
Azərbaycan Etnoqrafiyası
112)
Azərbaycan Etnoqrafiyası
113) Allahverdiyev V., Mehdiyev Ş.
Azərbaycan Demokratik Respublikası: Azərbaycan höküməti 1918-1920
114) Дадашев С.А., Усейнов М.А.
Архитектура Азербайджана
115) Əlibəyzadə E.
Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixi
116) Dəmirli A., Məmmədli M.
Azərbaycan tarixi (mühazirə mətnləri)
117)
Azərbaycan tarixi
118)
Azərbaycan tarixi
119)
Azərbaycan tarixi
120)
Azərbaycan tarixi
121)
Azərbaycan tarixi
122)
Azərbaycan tarixi
123)
Azərbaycan tarixi
124)
Azərbaycanın təhsil nazirləri
125) Нейматова М.С.
Мемориальные памятники Азербайджана (XII-XIX века)
126) Николай Михайлович Карамзин
История государства Российского.От Великого князя Андрея до Великого князя Георгия Всеволодовича
127) Николай Михайлович Карамзин
История государства Российского.От Великого князя Дмитрия Иоанновича до Иоана III
128) Николай Михайлович Карамзин
История государства Российского.От древних славян до великого князя Владимира
129) Sayman Aruz
100 il inqilab
130) Ağamalı Fəzail Rəhim oğlu
XVIII əsrin II yarısı - XIX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqtisadi münasibətlər
131) V.H. Əliyev, F.S.Xəlilov
Ağsunun tarixi səhifələri
132) Aleksandr Dьma
Qafqaz
133) Əliyev İ., Məhərrəmov E.
Azərbaycan respublikasının dövlət rəmzləri
134) Гурам Мархулия
Армяно-Грузинские взаимоотношения в 1918-1920 годах
135) Жорж Де Малевил
Армянская трагедия 1915 года
136) Камран Иманов
Армянские в народным сказки
137) Сеидов М. Г.
Армянский Вандализм
138) Перинчек Мехмет
Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов
139) Дашдамиров Ф.
Армянский терроризм и сепаратизм
140) Гюрюн К.
Армянское досье.: Перевод с турецкого
141) Марджанлы М.
Армянство. Россия. Кавказ
142) Дадашев С. А.,М. А. Усейнов
Архитектура Азербайджана III - XIX века:Очерки по истории архитектуры народов СССР
143) Д. А. Ахундов
Архитектура древнего Иранне -Средневекового Азербайджана
144) Искендерова М.С.
Бакинское ханство.
145) Л. Бретаницкий
Баку
146) Денстервиль
Британский империализм в Баку и Персии 1917-1918
147) Гасанов Тахир
Великая ложь о «великой армении»: Книга– I
148) Мамедзаде Наргиз Сабир кызы
Взаимоотношения Азербайджанской Республики со Славянскими странами СНГ и Восточной Европы
149) Эльдар Исмаилов
Власть и Народ:Послевоенный сталинизм в Азербайджане 1945 -1953
150) Мурадов В. Г.
Градостроительство Азербайджана ХIII— XVI вв.
151) Юсиф Джафаров
Гунны и Азербайджан
152) Бакиханов А. К.
Гюлистани Ирам
153) Мустафа-заде Р.
Две Республики: Азербайджано-российские отношения в 1918-1922 гг.
154) Пиркулиева Ганира Али Кызы
Денежное обращение и метрология монет Aзербайджана в конце XIV-начале XV в.:на основе нумизматических данных
155) Гаджиева У.
Деэтнизация Кавказских Албан в Xıx веке
156)
Дипломатические беседы А. А. Топчибашеба в Стамбуле: Записи чрезвычайного посланника и полномочного Министра Азербайджанской Республики) 1918-1919гг.
157) Г. М. Асланов, Р. М. Ваидов, г. И. Ионе
Древний Мингечаур: Эпоха энеолита и бронзы
158) Сейран Велиев
Древний, Древний Азербайджан: Историко— географические очерки
159) Церцвадзе Ф.
Забытый геноцид
160) Гусейнбала Мираламов
Зарифа Алиева
161) Эльгюн Бабаев
Из Истории Гянджинского Ханства
162) Бабаева Н.
Из истории общественно - политической мысли южного азербайджана (последняя четверть xıx - начало xx в. )
163) Гасанов Г.Н.
Из истории североазербайджанской деревни в конце XIX- начале XX вв.
164) З. М. Буниятов
Избранные Сочинения:В Трех Томах
165) Андриянов В. И., Мираламов Г. Ф.
Ильхам Алиев
166) Л. С. Бретаницкий, Б. В. Веймарн
Искусство Азербайджана: IV—XVIII веков
167) Н.И.Рзаев
Искусство Кавказской Албании:IV в. до н. э. - VII в. н. э
168) М. М. Альтман
Исторический очерк города Ганджи
169) Махмуд Исмаил
История Азербайджана:Краткий обзор с древнейших времен до 1920 г.
170) Мамедова Ф.
История албан Моисея Каланкатуйского как источник по общественнуму строю раннесредневековой Албании
171) Р.А.Векилов
История возникновения Азербайджанской Республики
172) Ф.А.Тагиев
История города Баку в первой половине XIX века (1806 - 1859)
173) Хумар Ваидова
История города Ордубад: В XIX - начале XX в.
174) Kərimov Kərəm
Akafemik Zərifə xanim Əliyeva və milli oftalmologiyamız
175) Г.А.Гейбуллаев
К Этногенезу Азербайджанцев:(Историко–Этнографическое Исследование)
176) Величко В. Л
Кавказ:Русское дело и междуплеменные вопросы
177) Мамедов Т. М.
Кавказская Албания в IV-VII вв
178) Аскер Эйюбов
Карабах, краткая хронология Большой лжи и Фарисейства
179) Абасов Ф.
Карабахская Тетрадь
180) Н.А.Абдуллаева
Ковровое искусство Азербайджана
181) МирБабаев М.Ф.
Краткая история азербайджанской нефти:2-ое издание, переработанное и дополненное
182) Помпеев Ю.
Кровавый омут Карабаха
183) Алиев И
Лжеистория очередная попытка оправдать агрессию
184) Бахтияр Наджафов
Лицо Врага:История армянского Национализма в Закавказье в конце xıx – Начале xx в, Часть Вторая
185) Балаев А.
Мамед Эмин Расулзаде (1884–1955).
186) Абуталыбов Р.
Мамед Эмин Расулзаде и Кавказская Конфедерация
187) К.Н.Смирнов
Материалы по истории и этнографии Нахичеванского края
188) Ганира Пиркулиева.
Медные монеты Азербайджана
189) Мехтиев Р. Э. .
Межнациональные отношения на исходе XX столетия: проблемы теории и политики.
190) Сабир Асадов.
Миф о Великой Армении.
191) Е. А. ПАХОМОВ
Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа:ВЫПУСК III
192) Е.А.Пахомов
Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа:Выпуск VII
193) А.K.Pзаев
Мухаммед Али М. Казем – бек
194) Муса Марджанлы
Нагорно-Карабахская проблема с позиций геополитики:аналитический ракурс
195) Аракелов Р.
Нагорный Карабах: виновники трaгедии известны
196) Играр Алиев
Нагорный Карабах:История. Факты. События
197) Назарли А.Э
Народное образование в Азербайджанской Республике:(1918-1920 гг.).
198) Салаева Роза
Нахчыван - наследие архитектуры
199) Гусейнов Д.Х.
Национально-освободительное движение в Азербайджане в начале XX в. (1900-1907 г.г.)
200) Султанов Ч. А.
Нашествие:(вторая книга)
201) Судаба Зейналова
Немецкие Колонии В Азербайджане:1819-1941
202) İbrahimov N.A.
Немецкие страницы азербайджанской истории
203) Джафаров Мамед Шамсаддин оглы
Немцы в Азербайджане
204) Хаджар Вердиева.
Немцы в Северном Азербайджане.
205) Туран Ахундова
Немцы колонисты Азербайджана: XIX нац- XX в.
206) Судаба Зейналова
Немцы На Кавказе
207) Играр Алиев
Несколько замечаний на авестологическую тему
208) Раджабли А.
Нумизматика Азербайджана: Очерки истории монетного дела и денежного обращения Азербайджана
209) Мамедова ГЛ.
О походе В.Зубова в Азербайджан в 1796 г.
210)
Erməni cinayətləri
211) Р.Н.Иванов
Оборона Баязета: правда и ложь:Документальная повесть
212) Фазлаллах Рашидаддин
Огузнаме
213) Шукуров И.
ОИК: Армения признана Агрессором
214) Əsədov F.N.
Tariximizin səhifələrində Makedoniyalı İskəndər
215) Əsədov F.
Nadir Şah Əfşar
216) Əsədov- Nurullabəyli Firudin
Mir Mustafa Xan
217) Ə.Abdullayev
Azərbaycanlıların soyqırımı unudulmamalıdır
218) Əsgər Abdullayev
Yaddaşlardan silinməz xatirələr
219) Əsgər Abdullayev
Müstəqil Azərbaycan və Fransa
220) Qurbanov R.
Türk xalqlarının tarixi
221) Əmirxanov S.
Azərbaycanda muzeyşünaslığın aktual problemləri
222) Muradəliyeva E.
Olduğu kimi görünən insan
223) Мурадалиева Э.
Кров земная - нефть Азербайджана и история
224) Fərəh Pəhləvi
YIXILAN REJİMİN VƏ BİTMƏYƏN EŞQİN HEKAYƏSİ
225) Mustafayeva S., Cavadova Z., Hьseynli R.
Almaniya və İtaliyanın ən yeni tarixi (1918-2010-cu illər)
226) Baxışov M.
Almaniyanın yeni və müasir tarixi
227) Əmirov M.
İnsan və cəmiyyət
228) Балаев А.
Мамед Эмин Расулзаде (1884–1955)
229) Elзin Qarayev
Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən (XVII yüzilliyin sonu-XIX yüzilliyin ortalarında).
230) Vəliyev T.T., Qocayev Ə.Ə.
Azərbaycan tarixi. Ən qədim zamanlardan 2003-cü ilədək
231) Vəliyev T.T., Qocayev Ə.Ə.
Azərbaycan tarixi. Ən qədim zamanlardan 2003-cü ilədək
232) Məmmədov İsmayıl
Azərbaycan tarixi (Ali məktəblər üçün dərslik)
233) Rəsulzadə M.Ə.
Bakı və Azərbaycan tarixinə dair əsərlər (1918-1919)
234) Məmmədov H.
Bolqarıstan tarixi
235) Aydın Paşayev
Türk mənşəli beynəlmiləl onomastik vahidlər (Müqayisəli onomastika).
236) Qarayeva G., Hacıqədirli A.
Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi
237) Sьleymanov E., Sьleymanov V.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
238) Qarayeva G., Hacıqədirli A.
Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi
239) Namiq Musalı
I Şah İsmayılın hakimiyyəti
240) Məhəmməd Təqi Zəhtabi (Kirişçi)
İran türklərinin qədim tarixi
241) Cagangir Hüseyn Əfşar
Azərbaycan nadir Əfşar dövləti
242) Yaqublu N.Q.
Məmməd Əmin Rəsulzadə
243) Qurbanov R.
Qafqaz tarixi
244) Əbülfəz Rəcəbli
Qədim türk yazısı abidələrinin dili
245) Əliyev Məhəmməd
Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının tarixşünaslığı
246) Vəliyev T.T., Şahmuradov A.Ş.
Slavyan ölkələri tarixi (XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəlləri)
247) Məmmədova M.S.
Tarixin tədrisinin aktual problemləri
248) Muxtarova Əsməd
Türk xalqlarının dövlətçilik tarixi
249) Muxtarova Əsməd
Türk xalqlarının tarixi
250) Vaqif Sultanlı
İstiqlal sevgisi
251) Играр Алиев
История Азербайджана с древнейших времен до начала XX в.
252) АСАДОВ Ф. М.
Арабские источники о тюрках в раннее средневековье
253)
Армянская анонимная хроника 1722—1736 гг
254) Qarayev E.
Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində
255)
Азербайджанская Демократическая Республика
256) Лятиф Керимов
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КОВЕР
257)
Azərbaycan xalq cumhuriyyəti ensiklopediyası
258)
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Ensiklopediyası
259)
Azərbaycan arxeologiyası: Daş dövrü
260) Николай Михайлович Карамзин
История государства Российского. От Великого князя Святополка до Великого князя Мстислава Изяславовича
261) Николай Михайлович Карамзин
История государства Российского. От Великого князя Ярослава II до Великого князя Дмитрия Константиновича
262) Mirzə Yusif Qarabaği
Qarabağnamələr: Tarixi Şərif
263)
Qarabağnamələr
264)
Qarabağnamələr
265) Dadaşova R.İ.
Səfəvilərin son dövrü (ingilisdilli tarixşünaslıqda)
266)
Riyaziyyat ensiklopediyası
267) Şuşinski F.
Azərbaycan xalq musiqiçiləri
268) Bьnyadov Z.
Azərbaycan VII - IX əsrlərdə
269) Aşurbəyli S.
Bakı şəhərinin tarixi
270) İbrahimov F.
Bakıda metalişləmə tarixi (IX-XVII əsrlər)
271) Yaqublu N.
Bakının qurtuluşu
272) Искендерова М.С.
Бакинское ханство
273) Əkbərov R., Nəzirov C.
Baltikyanı və Slavyan xalqlarının dövlət və hüquq tarixi
274) Фируз Каземзаде
Борьба за Закавказье (1917–1921)
275) Cavadova Z.Ə.
Şimal- Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik araşdırma)
276) Qocayev Ə.
Bayramlar və tarixi günlər
277) Paşa Yaqub
Baş daşağıl ensiklopediyası
278) Paşa Yaqub
Eminli ensiklopediyası
279) Нагдалиев,Ф.
Ханы Нахичеванские в Российской Империи
280) Rövşən Mustafayev
Fikir Azaddır
281)
Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət
282)
Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət
283)
Северо-западный Азербайджан: Илисуйское султанство
284)
The İravan Khanate
285) Ziya Bьnyadov
İrəvan əyalətinin icmal dəftəri
286)
Иреванского ханства
287) Y.Məmmədov, T.Mustafazadə və b.
İrəvan Xanlığı
288) Y.Məmmədov, T.Mustafazadə və b.
İrəvan xanlığı
289) Александра Осиповна Ишимова
История России в рассказах для детей
290) İsmayıl bey Zərdabi
The History of Azerbaijan
291) Ф. А. Тагиев
История города Баку в первой половине XIX века
292) Esmira Fuad
Azərbaycan xalça sənətinin kamili
293) Kərim ağa Fateh, Hacı Seyid Əbdülhəmid
Şəki xanları və onların nəsilləri, Şəki xanlarının müxtəsər tarixi
294) Mahmud İsmayıl
Azərbaycan tarixi
295) Mahmud İsmayıl, Maya Bağırova
Şəki xanlığı
296) Y.Mahmudov,K.Şükürov
Naxçıvan: tarixi və abidələri
297)
Rusiyanın Ərzurumdakı baş konsulu Mayevskinin qeydləri
298) Vəlixanlı N.
Naxçıvan ərəblərdən-monqollaradək (VII-XII əsrlər)
299) Şahverdiyev Z.
Naxçıvan bölgəsi XIX -XX əsrin əvvəllərində
300) Zülfüqarlı M.
Azərbaycan tarixinə yeni baxış
301) Mustafayev A.
Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixi (Etnoqrafik materiallar əsasında tipoloji tədqiqat)
302)
10 il öncə başlanan yol
303) Bayramov Rizvan
XI-XVII əsrlər Azərbaycan Memarlıq abidələrinin tipoloji təsnifatı
304) Mir Möhsün Nəvvab
1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası
305) Aşırlı Akif
31 mart soyqırımı: 1918-1920-ci illər mətbuatında
306) Sьleymanov Manaf
Azərbaycan milyonçuları. Ağa Musa Nağıyev
307) Nağıyeva-Muxtarova Dilarə
Ağa Musa Nağıyevin xeyriyyəçilik və ictimai fəaliyyəti
308) Rzaquliyev Xaqani, Quluzadə Rəhman
Ağdərədə nələr oldu. Şəhidlər və şahidlər
309)
Ağsu şəhəri orta əsrlərdə
310) Əliyev V.H., Xəlilov F.S.
Ağsunun tarixi səhifələri
311) Nadir Ramal
Alovdan yaranmışlar. Qarabağ atları və dünya türk atçılığı
312) Bayramzadə Elşən
Amerika prezidentləri
313) Babayev Vaqif
Ana dilli Azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü və epik şerin inkişafı (XIII-XIV əsrlər)
314) Агаев Юсиф, Ахмедов Сабухи
Ак-Коюнлу-Османская война (1472-1473 годы)
315) Gaibov Ismet, Sharifov Azad
Armenian terrorizm
316) Fazili Abdulla
Ulusunu tanımayan tanrısını tanımaz.(Atropatena e. ə. IV – e. VII əsri)
317) Hacılı Asif
Axlsqa türkləri: vətən bilgisi
318) Qarançəli Azər
Azadlıq nitqləri
319) Paşayev Elbrus, Həsənov Fərzəli
Azdövsutəslayihə institutunun tarixi və inkişaf yolu
320) Mahmudov Yaqub
Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi
321)
Azərbaycan Arxeologiyası. Orta əsrlər
322) Mahmudov Y., Şükürov K.
Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi. Dövlətlərarası müqavilələr və digər xarici siyasət aktları. 1639-1828
323) Rəsulzadə M.Ə.
Azərbaycan Cumhuriyyəti
324)
Azərbaycan diasporu
325) Kərimov V.İ.
Azərbaycan ərazisində ən qədim tayfa i􀀓ifaqlarının və dövlətlərin inşaat sənəti
326)
Azərbaycan ərazisində erməni quldur və terror birləşmələrinin törətdikləri cinayətlərə dair faktlar
327) İsgəndərli Anar
Azərbaycan həqiqətləri. 1917-1920
328) Ağazadə R., İbrahimli Y.
Azərbaycan memarlığı inkişaf yollarında
329) Aşırlı Akif
Azərbaycan mətbuatı tarixi (1875-1920)
330)
Azərbaycan milli geyimləri
331) Əsgərov V.
Azərbaycanın milli qəhrəmanları
332) Səfərova Zemfira
Azərbaycanın musiqi elmi (XIII-XX əsrlər)
333) Mirbabayev M.F.
Azərbaycan neftinin qısa tarixi
334) Bayramova R.M.
Azərbaycan rəhbərliyində ixtilaflar və daxili siyasi çəkişmələr (1920-1925-ci illər)
335) Əliyev İ., Məhərrəmov E.
Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri
336)
Azərbaycan Respublikasının Parlamenti
337)
Azərbaycan tarixi günbəgün
338) Əliyarlı S.
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
339) Piriyev Yusif
Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası
340) Fərzəlibəyli Şahin Fazil
Azərbaycan və Osmanlı imperiyası (XV-XVI əsrlər)
341)
Azərbayсan Xalq Cumhuriyyəti (1918-1920)
342)
Azərbayсan Xalq Cumhuriyyəti (1918-1920). Parlament
343)
Azərbayсan Xalq Cumhuriyyəti-90 (1918-1920)
344) Təkləli M., Rıhtım M.
Qafqaz İslam Ordusunun xronologiyası
345) Həsənli C.
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin xarici siyasəti (1918-1920)
346) Nəcəfli Gültəkin Nəcəf qızı
Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı dövləti ilə siyasi münasibətləri (XVIII əsrin II yarısı)
347) Qarayev Elзin
Azərbaycan XVIII əsr və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində
348) Mir Cəlal
Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917)
349)
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi (XVIII əsr-XXI əsrin əvvəlləri)
350) Mahmudov M.C.
Bolonya prosesi və Azərbaycan
351) Nuriyev Cümşüd
Azərbaycanın gömrük tarixi
352) Piriyev Vaqif
Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası
353) Abışov Vaqif
Azərbaycanlıların soyqırımı (1917-1918-ci illər)
354) Yaqublu Nəsiman
Azərbaycan-Polşa əlaqələrində M. Ə. Rəsulzadənin rolu
355) Mustafazadə T.
Azərbaycan-Rusiya münasibətləri XVIII əsrin ikinci yarısı-XIX əsrin əvvəllərində
356)
Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri son 20 oldə. Uğurlar və imkanlar
357) Nəfisi Səid
Babək
358) Fətullayev-Fiqarov Şamil
Bakı memarları XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində
359) Fəhmi İlqar
Bakı tarixindən kollaj
360) Fətullayev Şamil
Bakıda şəhərsalma XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində
361) Hacıyev Qasım
Bərdə şəhəri- coğrafi, siyasi və mədəni tarixi
362) Bəhmən Laçınsız
Biganəlik və unutqanlığımızın acı həqiqətləri
363) Eyvazov Əli
Bir batalyonun tarixi: hadisələr. İnsanlar.Faktlar
364) Rəsulzadə Məmməd Əmin
Bir türk millətçisinin Stalinə ixtilal xatirələri
365) Orucova E.
Bizi əsirlikdən qurtarın
366)
Азербайджанская националная энциклопедия: Азербайджан
367) Mirzə Bala Məmmədzadə
Milli Azərbaycan hərəkatı
368) Faiq Ələkbərov
Milli ideologiya probleminə Tarixi-Fəlsəfi baxış
369) Nəsiman Yaqublu
Azərbaycan Milli İstiqlal Mübarizəsi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
370) Nailə Vəlixanlı
Naxçıvan-ərəblərdən monqollaradək (VII-XII)
371) К. Н. Смирнов
Материалы по истории и этнографии Нахичеванского края
372) Hüsaməddin Məmmədov
Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri
373) A.Əliyev, Ə.Qasımov
Naxçıvan Muxtar Respublikası
374) Nəcəfli Tofiq
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında.
375)
Novruz bayramı ensiklopediyası
376) Z.M.Bьnyadov
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
377) И. П. Петрушевский
Очерки по истории феодальных отношений в азербайджане и армении в xvi — начале xix вв.
378) Г.А.Пиркулиева
Денежное обращение и метрология монет Азербайджана в конце xiv-начале xv в.
379) Тофик Мамедов
Кавказская Албания
380)
Кавказский Этнографический Сборник
381)
Azərbaycan Xalq cümhuriyyəti və Qafqaz İslam ordusu
382) Абасов Фахри
Гарабагское Ханство
383)
War Against Azerbaijan Targeting Cultural Heritage
384) Tofiq Köçərli
Qarabağ: yalan və həqiqət
385) Эльмира Мурадалиева
Города Кавказа на Великом Шелковом пути
386) İskəndər Bəy Hacınski
Qubalı Fətəli Xanın həyatı
387) Şahin Fazil Fərzəlibəyli
XV əsr Azərbaycan Dövlətlərinin Quruluşu
388) Məmmədov A. B.
Şamaxıda maarif və maarifçilik
389) Чингиз Каджар
Старая Шуша
390)
Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə
391) Сергей Михайлович Соловьев
История России с древнейших времен
392) Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
Bolşeviklərin Şərq siyasəti
393) İsayev Elbrus
Böyük ipək yolu və Naxçıvan
394) Hьseyn Ciddi
Buğurt qalası
395) Elçibəy Əbülfəz
Bütöv Azərbaycan yolunda
396)
Cəbrayıl yaddaşlarda
397) Qədirzadə Hacı Qadir
Cəhriçay vadisi: m.ö.IV minillikdən günümüzədək
398) Həsənov Zaur
Çar skiflər
399) Aşırlı Akif
Cümhuriyyət dövrü mətbuatında QAFQAZ İSLAM ORDUSU
400) Nəzirli Şəmistan
Cumhuriyyət generalları
401)
Dağlıq Qarabağ: hadisələrin xronikası (1988-1994-cü illər)
402)
Dağlıq Qarabağ: Zəka qalib gələcək
403) A.Bakıxanov
Gülüstani-İrəm
404) Məmmədli Ş.
Gürcüstan Azərbaycanlıları
405) Alışanova M.
Heydər Əliyev İqtisadi müstəqilliyimizin banisidir
406) Zakir Sərdarov
Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz
407) Abdulla Əl - Fəlah
Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər
408) Hüseynova İ.
Heydər Əliyev və qafqazda sülh prosesi: proqram
409) Qasımov Ədalət Qasım Oğlu
Heydər Əliyevin tərəqqi Strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası: XX əsrin 70-80-ci illəri
410) Sabir Hьseynov
Humanizm və xeyirxahlıq missiyası.
411)
Erməni terroru
412) Qəhrəmanov N.
I Dünya Müharibəsində Qafqaz cəbhəsində erməni amili
413) Məhərrəm Məmmədov
III Respublika: Milli inkişaf modeli və strategiyasi
414) A.Ş.Orucov
İlk orta əsrlərdə Azərbaycanda dulusçuluq (ıv-vııı əsrlərdə)
415) İlham Əliyev
İnkişaf – Məqsədimizdir:Doqquzuncu kitab mart 2005 - may 2005
416) İlham Əliyev
İnkişaf – Məqsədimizdir:İkinci kitab,Oktyabr 2003-Fevral 2004
417) Əliyev İ.
İnkişaf məqsədimizdir
418) Əliyev İ.
İnkişaf məqsədimizdir
419) Əliyev İ.
İnkişaf məqsədimizdir:beşinci kitab
420) İlham Əliyev
İnkişaf məqsədimizdir:Birinci kitab, avqust 2003 - oktyabr 2003
421) İlham Əliyev
İnkişaf məqsədimizdir:üçüncü kitab fevral 2004 aprel 2004
422) İlham Əliyev
İnkişaf məqsədimizdir:Yeddinci Kitab, Noyabr 2004 - Dekabr 2004
423) Fuad Əliyev, Urfan Həsənov
İrəvan Xanlığı
424) Gültekin Avcı
İstihbarat teknikləri
425) Rovshan Novruzoglu Yunus Oguz
Karabakh: Uncontrolled zone…
426) Yunusov, Arif S.
Karabakh:Past and Present
427) Havva Mammadova
Khodjali: Victims and Witnesses.
428) Ataxan Paşayev
Köçürülmə
429) Asbrink B.
Ludvig Nobel: »Petroleum har en lysande framtid«
430) Solmaz Qaşqay
Manna Dövləti
431)
Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi:Dövri mətbuat materialları əsasında tərtib edilmişdir (1995-2007)
432) Aydın Dadaşov
Məhəmməd Həsən Hacınski
433) Vəliyeva S.
Milli dövlətçilik hərəkatının yüksəlişi və xalq cumhuriyyəti dövründə Azərbaycançılıq ideologiyası
434) Ramiz Mehdiyev
Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə:yanvar 2002-dekabr 2006
435) Ramiz Mehdiyev
Milli məfkurə,dövlətçilik, müstəqillik yolları ilə:iyun 1971- iyun 2001
436) Mehdiyev R.
Modernləşmə xətti yenə də gündəlikdədir
437) Cəlal Qasımov, Araz Aşurov
MTN tarixi: hüquqi mənbələr (1991-2004)
438) Əliyev H.
Müstəqillik yolu
439) Əliyev H.
Müstəqilliyimiz əbədidir
440) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir
441) Əliyev H.
Müstəqilliyimiz əbədidir
442) Əliyev H.
Müstəqilliyimiz əbədidir
443) Əliyev H.
Müstəqilliyimiz əbədidir
444) Əliyev H.
Müstəqilliyimiz əbədidir
445) Əliyev H.
Müstəqilliyimiz əbədidir
446) Əliyev H.
Müstəqilliyimiz əbədidir
447) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir.:On beşinci kitab
448) Əliyev Heydər
Müstəqilliyimiz əbədidir.:otuz beşinci kitab
449) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir.:otuz səkkizinci kitab
450) Süleymanlı Nəsrin
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin informasiya modeli
451) Ağasıoğlu F.
Daşbaba
452) Hacıyeva Q.
Dilimiz, tariximiz, yaddaşımız
453) Hüseynova İradə
Dövlətçilik naminə
454) Harun Yəhya
Dövlətə bağlılığın önəmi
455) Hacı Niftalı Şıxlar
Dünyamızın 20 Yanvar faciəsi
456) İsgəndər nəy Münşi Türkman
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi
457) Şükürova Rahilə
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
458)
Heydər Əliyev-90
459) Əliyev Əli
Əlli dörd gün erməni mühasirəsində
460) İsaxanlı Hamlet
Elm və sənət məclisi
461) İsaxanlı H.
Elm və sənət məclisi
462)
Terror, soyqırım və deportasiya siyasəti
463) Əroğul Əlisahib
Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan
464) Məmmədov S.
Ermənilər tərəfindən Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım
465) Hacıyev İ.
Ermənilərin azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri
466) Məmmədli Atamoğlan
Ermənilərin gerçək tarixi
467) Ağasıoğlu Firudin (Cəlilov)
Etrusk-Türk bağı
468) Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu
Əxbarnamə (Talış xanlığının tarixindən)
469) Nəzərli Şəmistan
General Əli Ağa Şıxlinski və silahdaşları
470)
Vandalism: genocide against the historical names
471) Cəbiyev Qafar
Girdiman tarixi (IV-IX əsrlər)
472) Nəzərli Şəmistan
Güllələnmiş Azərbaycan generalları
473) Bakıxanov A.
Gülüstani-İrəm
474) Xınаlı Zəminə
Hərbi Məktəblərin bаnisi
475)
Heydər Əliyev Atatürk haqqında
476) Həbibbəyli İ.
Heydər Əliyev dövlətçilik təlimi və müasir dövr
477)
Heydər Əliyev fondu-milli yaddaşın keşiyində
478)
Heydər Əliyev fondu-milli yaddaşın keşiyində
479)
Heydər Əliyev və ordu quruculuğu
480) Hüseynova İradə
Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi
481)
Heydər Əliyev və qanunçuliq
482)
Heydər Əliyev və sülh siyasəti
483) Qaralov Zahid
Heydər Əliyevin elmi irsi
484) Qaralov Z.
Heydər Əliyevin elmi irsi
485) Musayev M.
Heydər Əliyevin qayıdışı parlamentdə
486) Qarayev E.T.
F.İ.Soymonovun "Xəzər dənizinin və orada həyata keçirilən Rusiya işğallarının, imperator böyük Pyotrun tarixinin bir hissəsi kimi təsviri" adlı səyahətnaməsi Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi
487) Suleymanov Elkhan, Suleymanov Vurgun
Invasion of Azerbaijani lands
488) Ağaoğlu Əhməd
İran və inqilabı
489) Ağayev Yusif, Əhmədov Səbuhi
İstiqlal yürüşü-1918
490) Osman Nuri Aras, Bilal Dedeyev
Karabağ savaşı
491) İslamoğlu Sərtib
Kəndimiz-dərdimiz. Qərbi Azərbaycan-Vedibasar mahalı-Xalisa kəndi
492) Altay Məmmədov
Kəngərlər
493) Muslum Sariyya
Khojaly is not dead
494) Paşayev Ataxan
Köçürülmə
495) Qılman İlkin
Köhnə Bakını tanıyırsanmı?
496)
Konstruktivizm dövrü. XX əsrin 1920-1930-cu illərinin Bakı memarlığı
497) Эйюбов Аскер
Карабах, краткая хронология большой лжи и фарисейства
498) İsmayılov Faiq
Laçın: həqiqətlər, mülahizələr, tarixi dəyərlər
499) Nəbibəyli Ziyadxan
Laçın-85
500) Ağasıoğlu Firudin, Bağırzadə Yusif
Lidiya kralı Krez Azərbaycanda
501) Bəxtiyar Tuncay
Paralel dünyadan mesaj Nuh oğlu Yasəflə (Olcayla) bağlı etnoqonik miflər: türklərin ilk ata yurdu və ilk türk dövləti-Manna dövrünə aid türkcə yazı nümunəsi
502) Mustafayev Rovshan
March of Death. Armenian crimes against the Jewish people
503)
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai-siyasi ideallar
504) Fətullayev-Fiqarov Ş.
Azərbaycan memarlığının klassikləri. Memar İ.K.Pioşko-"ismailiyyə"nin müəllifi
505) Yaqubli Nəsiman
Məmməd Əmin Rəsulzadə
506) Rəsulzadə Məhəmməd Əmin
Milli birlik
507) Mehdiyev R.
Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə iyun 1971-iyun 2001
508) Mehdiyev R.
Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə yanvar 2002-dekabr 2006
509) Cəfərov N.
Milli – ictimai fikir tariximizdən (1914- fevral 1917)
510) Hüseynova İradə
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu
511) Hüseynova İradə
Müstəqilliyimizin təminatçısı
512) Keykurin N.
Nağıbəy Şeyxzamanlının xatirələri və istiqlaliyyət fədailəri
513) Aşırlı Akif
Nargin adasında Türk əsirləri
514) Hermann Kulke, Dietmar Rothermund
A history of İndia
515) Naxçivan: tarixi və abidələri
Mahmudov Y., Şükürov K.
516) General Veysəl Ünüvar
Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar (1920-1921)
517)
Nəriman Nərimanov
518) Məmmədova M.
Nəriman Nərimanov arxivinin təsviri
519) Həsənov Həsən
Nəriman Nərimanovun milli dövlətçilik baxışları və fəaliyyəti
520) Faruq Sümər
Oğuzlar
521) Məmmədov F.Q.
Orta əsrlər Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri
522) Fətullayev-Fiqarov Ş.S.
Qacarlar dövründə İranda şəhərsalma və memarlığın inkişafı
523) Bəhcət Bəhlul
Qaçaq Nəbinin tarixi
524) Voroşil Q.
Qafqaz Albaniyası
525)
Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəni irsi insan hüquqları kontekstində
526) Bəxtiyar Tuncay
Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı
527) Avşarova İradə, Pirquliyeva Qənirə
Qafqaz arxeologiyası
528) Təkləli M., Rıhtım M.
Qafqaz islam ordusunun xronologiyası
529) Məhərrəmov V.
Qanlı gecə - Qanlı tarix
530)
QARABAĞ: dünən, bu gün (foto şəkillərdə)
531) Əmiraslanov Tahir, Əmiraslanova Aynurə
Qarabağ mətbəxi
532) Akif Nağı
Qarabağ müharibəsi. (Qısa tarix)
533) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir.:otuz üçüncü kitab
534) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:18ci kitab
535) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:25ci kitab
536) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:36ci kitab
537) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:40cı kitab
538) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:beşinci kitab, noyabr, 1995- mart, 1996
539) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:doqquzuncu kitab
540) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:iyirmi altıncı kitab
541) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:iyirmi səkkizinci kitab
542) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:İyirmi üçüncü kitab
543) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:iyirmi yeddinci kitab, aprel, 2000- iyun, 2000
544) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:iyirminci kitab, aprel, 1999- iyul, 1999
545) Əliyev Heydər
Müstəqilliyimiz əbədidir:on altıcı kitab
546) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:On birinci kitab
547) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:On doqquzuncu kitab
548) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:on dördüncü kitab, dekabr 1997- fevral 1998
549) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:on ikinci kitab
550) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:on səkkizinci kitab. oktyabr, 1998- dekabr, 1998
551) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:onaltıncı kitab, iyun 1998- iyul 1998
552) Heydər Əliyev
Müstəqilliyimiz əbədidir:otuz birinci kitab
553) Əliyev H.
Müstəqilliyimiz əbədidir:otuz doqquzuncu, iyun, 2002 - iyul, 2002
554) Aslanlı Araz
Qarabağ problemi: tarixi, mahiyyəti, həll prosesi
555) Sabiroğlu Hikmət
Qarabağ söhbətləri
556) Çingizoğlu Ənvər, Qarabağlı Rizvan
Qarabağda sənət və sənətkarlar
557) Fəridə Hicran
Qarabağda talan var
558) Ağasıoğlu F.
Pazırıq xalısı. (Qarabağın sehirli bir basırıq xalısı)
559) Paşayeva Qənirə, Aslanov Şaiq
Qaradağlı Soyqırımı:Şahidlərin dili ilə
560) Hacıyev Aydın
Qars və Araz-Türk Respublikalarının tarixində
561)
Qayıdış (1990-1993).
562) Səfərov Y.
Qədim Azərbaycan: nə bilirik
563) Ağasıoğlu F.
Qədim türk eli (Saqa-Qamər boyları)
564) David McDowall
An illustrated history of Britain
565) Qeybullayev Qiyasəddin
Qədim Türklər və Ermənistan
566) Hьseynov Ramazan
Qərbi Azərbaycan
567)
Qızılbaşlar tarixi
568) Rüstəmov C., Muradova F.
Qobustan
569) Cəfərov Ə.
Quruçay dərəsində
570) Məmmədov V.
Sədərək şəhidləri
571) Vəlizadə R., Siyami H., M.S. əl Həmid
Şamaxı: 100 il "Tam məxfi qrif"i altında
572) Bayramova Nailə
Şamaxı xanlığı
573) Manaflı Həbibulla
Şəki üsyanları
574) Tahirzadə Ədalət
Şəkinin tarixi qaynaqlarda
575)
Şəmkir: arxeoloji irsi tarixi və memarlığı
576) Sara Aşurbəyli
Şirvanşahlar dövləti
577) Rəhimoğlu H.
Silinməz adlar, sağalmaz yaralar
578) Məmmədov Eyruz, Məmmədov Ramazan
Sumqayıt 1988: Cinayət və cəza.
579) Məmmədov R.S.
Sumqayıt hadisələri Dağlıq Qarabağ problemi kontekstində
580) İsmayılov Aslan
Sumqayıt-SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı
581) Reha Yılmaz
Tariximizdə iz qoyanlar
582)
Təfsir üsulu və tarixi
583) Qajar Chingiz
The Famous Sons of Ancient and Medieval Azerbaijan
584) Mansourov A.
The Genes of Hyenas
585) Cəlaloğlu Sərdar
Totalitarizmin metamorfozası
586)
Türk kitabı
587) Aliyev Ds. Budagov B.
Tьrken, Aserbeidshaner und armenier das genozid an der historischen wahrheit
588) Mədətoğlu Aydın Qasımlı
Türklər (tarixi oçerklər)
589) Əzizoğlu H.
Tьrklьyьmьz
590) Şükürov K.
Türkmənçay– 1828: Tarixi xronika (İxtisarla)
591)
Two Photo-Talks on a Tragedy
592) Nərimanov N. N.
Ucqarlarda inqilabımızın tarixinə dair (İ.V. Stalinə məktub)
593) İnam Ata (Asif Ata)
Uluyurd aqibəti-Bütöv Azərbaycan
594)
Urmiya gölü faciəsi
595) Nəbiyev B.
Üzeyir Hacıbəylinin ömürnaməsi
596) İbrahimov i.
Vətən düşüncələri
597) Bədəlova T.
Vətəni tanı
598) Axundov İ. S.
Xatirələrimdə yaşayan Lənkəran
599) Onullahi Seyidağa
XIII-XVII əsrlərdə Təbriz şəhəri
600) Bayramov R.
XI-XVIII əsrlər Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipoloji təsnifatı
601) Məmmədova H.
Xocalı: şəhidlər, şahidlər
602) Müslimqızı S.
Xocalı uşaqları
603)
Xocalı 1992
604) Ağasiyev İkram
XVIII əsrin sonu — XX əsrin əvvəllərində almanların Qafqazda məskunlaşması
605) Məmmədli Ş.
XVII–XVIII əsrlərdə Azərbaycan-Hindistan ticarət əlaqələri
606) Kənan Aslan
XX əsrdə repressiyaya məruz qalanlar
607) Fərəcov Fərəc
Yaycı soyqırımı
608) Dilqəm Əhməd
Yolun yarpaqları
609)
Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman Fraksiyası və Azərbaycan Milli Şurası iclaslarının protokolları 1918-ci il
610) Abdullayev F.
Zəngəzur aslanı-Aslan bəy Sultanov
611) Nərimanoğlu Hacı
Zəngəzurda doğuldular, Anadoluda əbədiyyətə qovuşdular
612) Юнусов Ариф
Азербайджан в начале ХХI века: конфликты и потенциальные угрозы
613) Сеидова Гюльшан
Азербайджан во взаимоотношениях Сефевидской империи и Русского государства в XVII веке
614) Абдурахманов А.
Азербайджан во взаимоотношениях России, Турции и Ирана в первой половине XVIII в.
615) Алиева С.
Азербайджан и народы Северного Кавказа (XVIII – начало XXI вв.).
616) Агаев Ю.Ш., Ахмедов С.А.
Ак-Коюнлу-Османской война
617)
Антология. Бакинцы. Возвращение памяти...
618)
Антология. Бакинские отдельние школы Морской Авиации-БОШМА
619) Гулиев Г.
Архетипичные Азери: лики менталитета
620) Эфендиев Агасалим
Батальный жанр в Азербайджанской Миниатюрной живописи XIII-XVI веков.
621) Каземзаде Фируз
Борьба за Закавзазье (1917–1921)
622) Махмудов Я. М.
Взаимоотношения государств Аккоюнлу и Сефевидов с запапноевропейскими странами /II половина XV — начало XVII века/
623) Дарабади П.
Военно-политическая история Азербайджана (1917-1920)
624) Эфендиев O.
Вооруженные конфликты и военные преступления на Центральном Кавказе: международно-правовой аспект
625) Алибекова Э.Б.
Вопросы древней истории Азербайджана в российской историографии XIX - начала XX вв.
626)
Вопросы истории Кавказкой Албании
627)
Гарабаг: Курекчай – 200
628) Оджагова Кямаля
Оджагова. Городское самоуправление Баку в конце XIX - начале XX вв.
629) Гаибов Б.
Дашнаки
630) М. Асад бек
Двенадцать тайн на Кавказе
631) Тагиев Искендер
Дворец Ширваншахов или Ханака С.Я. Бакуви?
632) Фазлуллах Рашид-ад-дин
Джами-Ат-Таварих
633) Гусейнов М.
Древний Палеолит Азербайджана
634) ЯМПОЛЬСКИЙ 3. И.
Древняя Албания III—I вв. до н. э.
635) Юнусов А.С.
Исламская палитра Азербайджана
636)
Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле
637)
История Азербаиджана по документам и публикациям
638)
История города Дербента
639) Османов Ф.Л.
История и культура Кавказской Албании IV в. до н.э. - III в. н.э. (на основании археологических материалов).
640)
История Карабага
641) Дьяконов И.М.
История Мидии от древнейших времен до конца IV века до н.э.
642) Гусейн-заде Рауф А.
Кавказ и сельджуки
643) Аракелов Р. К.
Карабахская тетрадь
644) Чаладзе Т.
Карабахский геноцид: обреченный Ходжалы
645)
Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах
646) Алиева Ф.К.
Культура Античного Азербайджана -Мидийской Атропатены и Кавказской Албании (IV в. до н.э. - III в.н.э.)
647) Soucek S.
A history of inner ASIA
648) Elзin Qarayev
Xəzər dənizinin və orada həyata keçirilən Rusiya işğallarının, imperator Böyük Pyotrun tarixinin bir hissəsi kimi təsviri
649) Mustafazadə Tofiq
Quba xanlığı
650) Əbülfəz Rəcəbli
Ulu Türklər
651) V.Z.Piriyev
Azərbaycan Hülakülər Dövlətġnġn Tənəzzülü Dövründə
652) З. М. Буниятов
Избранные Сочинения
653) Qarayev E.
Azərbaycan XVIII əsr rus və qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində
654)
XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası
655) Z. Ə. Cavadova
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
656) Gordon A.
A modern history of Japan: from Tokugawa times to the present
657) Howard Zinn
A peoples history of the United States: 1492 - present
658) Curtis Andressen
A short history of Japan: from Samurai to Sony
659) McDowall D.
A modern history of the kurds
660) Brady M., Brady M.
American history handbook
661) Murphey R.
A history of ASİA
662)
Краеведение: потенциал развития в XXI веке
663) David McDowall
An illusrtated history of Britain
664) Callaghan O. Bryn
An illustrated history of the USA
665) Harding A.H.
Ancient Rome
666) Maria Lourdes Olivares-Escobedo, Eleanor T. Raggett, Patricia Weaver
Ancient Egypt
667)
European history
668) Artue Goldshmidt Jr.
A brief history of Egypt
669) James H. Breasted
A histiry of Egypt
670) Roberts R.
British history traced from Egypt and Palestine
671) Suraiya N. Faroqhi
Turkey: the later ottoman empire 1603-1839
672) Yonge C.Y.
The constitutional history of England: from 1760 to 1860
673) Garrett G. Fagan
The History of Ancient Rome
674) Bob Brier
The Historynof Ancient Egypt
675) Maspera S.G.
Egyptian archeology
676) Francis Parker Yockey
The enemy of Europe
677) Fairbank J.K., Goldman M.
China: a new history
678)
Frontiers of the Roman Empire
679) Thompson A.
History of the kings of Britain
680) David Reed, Edward Gibbon
History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire
681) Frank Brinkley
A history of the Japanese people
682) Jackson W.
History of İndia
683) Konstantin Kemaev
İntroduction to the history of Russia (IX-XVIII centruies)
684)
USA history in brief
685) Guldi J., Armitage D.
The history manifesto
686) Futuh Misr
The history of the conquest of Egypt, North Africa and Spain
687) Perrie M.
Russia: from early rus to 1689
688) Rauch G.
A history of Soviet Russia
689)
US History
690) Falileyev A.
Etymological glossary of old Welsh
691) Ajcques Gernet
A history of Chinese civilization
692)
The peopling of ancient Egypt and the deciphering of Meroitic script^The general history of Africa studies and documents
693) Mehrali Toshmuhammadov
Civil war in Tajikistan and Post-conflict rehabilitation
694) Kenneth G.H.
A history of Japan: from stone age to superpower
695)
History of civilizations of Central Asia
696)
History of civilizations of Central Asia
697) Engwall J.
The state as investment market:an analitycal framework for interprenting politics and bureaucracy in Kyrgyzstan
698) Shahak İ.
Jewish history, Jewish religion
699) Barbara Yorke
Kings and Kingdoms of early Anglo-Saxon England
700)
An atlas of ancient Egypt
701)
USA hsitory in brief
702) Titus Livius
The history of Rome
703) Joseph de Maistre
Considerations on France
704) Marius B.Jansen
The making of modern Japan
705) Emily Teeter
Before the pyramids
706) Cobbett W.
History of the protestant reformation in England and İreland
707) Gunther H.F.
The racial elements of European history
708) Rashdall H.
The universities of Europe in the middle ages
709) Rayner K.
The history of the curch of England in quensland
710) Beard M., North J., Price S.
Religions of Rome
711) Wilkinson T.
The rise and fall of ancient Egypt
712) Motaz Khorshid, Ahmed Kamaly and o.
Assessing development strategies to achieve the MDGs inThe Arab Republic of Egypt
713) Roman Mogilevsky, Anara Omorova
Assessing Development Strategies to Achieve the MDGs in The Kyrgyz Republic
714) Nancy L. Thompson
Roman art
715) Niebuhr B.G.
The history of Rome
716) Leon Trotsky
The history of the Russian revolution
717) Henry J. Sage
U.S. History I: United States History 1607-1865
718) S. Neil MacFarlane, Stina Torjesen
Small arms in Kyrgyzstan: post-revolutionary proliferation
719) Shaw J.S., Shaw E.K.
History oh the Ottoman Empire and modern Turkey
720) William L. Shirer
The rise and fall of the third reich: a history of Nazi Germany
721) Lackenbauer P.W.
A commemorative history of aboriginal people in the of Canadian military
722) Andrew Lang
A Short History of Scotland
723) V.O. Kluchevsky
A history of Russia
724) Gabor Agoston, Bruce Masters
The ottoman Empire
725) Marshall Cavendish
Ancient Greece:An illustrated history
726) Thomas R. Martin
Ancient Greece
727) Young İck Lew
Brief history of Korea
728) Sarah B.Pomeroy
A Brief History of Ancient Greece:politics, society, and culture
729) Clive D. Field
Religious Statistics in Great Britain: An Historical Introduction
730) Karim Sadjadpour
The battle of Dubai
731) Karin Myhrberg
Heritage from the Communist Period in Albania
732) C. Michael Herndon
The history of the architectural guidebook and the development ofan architectural information system
733) Roberntson William
History of Scotland queen mary and of King James VI
734) Adelphi Terrace
A literary history of the Arabs
735) Bernard Lewis
The Arabs in history
736) Thomas R.Martin
Nacient Greece
737) Masov R.
The history of a National catastrophe
738) John S. Koliopoulos, Thanos M. Veremis
A history since 1821
739)
New Zealand History
740) Casale G.
The Ottoman age of exploration
741) Margaret Tennant, Mike O’Brien & Jackie Sanders
The History of the Non-profit Sector in New Zealand
742) Rev J.A., Wylie L.L.D.
History of the Scottish Nation
743) Jenny Wormald
Scotland: a history
744) Callum G.Brown
The death of christian Britain:understanding secularisation 1800-2000
745) Colonel C.P. Stacey
Six year of war:the army Canada, Brtiain and the Pacific
746) Anton Pelinka
Kyrgyzstan tragedy in the south: political provocation or ethnic confrontation
747) Ortaylı İ.
Tarihin izinde
748)
Monograph of the Republic of Angola
749) Serhii Plokhy
The Origins of the Slavic Nations
750) Edward George
The cuban intervention in Angola 1965-1991
751) Angela T., Pasikale T.
Tokelau: A history of government
752) Mesut Uyar, Edvard J. Erickson
Amilitary history of the Ottomans
753) Иванченко А.В.
Российское народовластие: развитие, современные тендеции и противоречия
754) Нигяр Гезалова
Вопросы истории Азербайджана XVIII в.
755) Намик Алиев
Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте
756) Каджар Чингиз.
Выдающиеся сыны древнего и средневекового Азербайджана.
757) Магеррамов Э.
Газета "Коммунист" и вопросы восстановления сельского хозяства Азербайджанской ССР (1921-1928 гг)
758) Абасов Ф. М.
Гарабагское ханство
759) Гаджиева З. А.
Гарабагское ханство::социально-экономические отношения и государственное устройство
760) Мяммядов Т.М.
Гафгаз Албанийасы илк орта ясрлярдя.
761) Андриянов В., Мираламов Г.
Гейдар Алиев.
762) Фатьма Абдуллазаде
Гейдар Алиев:Политический портрет
763) Иванов Р.Н.
Генерал-Адъютант Его величества
764) Халилов Аслан
Геноцид против мусульманского населения Закавказья в 1917 - 1920 гг. в исторических источниках
765) Пашаев А.
Город Ордубад в XIX - начале XX вв.:Историко - этнографическое исследование
766) Мирзоева Э.Г.
Городское управление Азербайджана:XI-XIII века
767) 3. М. БУНИЯТОВ
Государство Атабеков Азербайджана:1136-1225
768) Qasımlı M., Hüseynov C.
Azərbaycanşn baş nazirləri
769) Aşurbəyli Sara .
Şirvanşahlar dövləti
770) Balayev X.
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən ( XVI-XX əsrlər)
771) Baxşəlyev Vəli.
Azərbaycan arxeologiyası
772) Bьnyadov Ziya
Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136-1225-ci illər )
773) Mahmudov Yaqub
Azərbaycan: (qısa dövlətçilik tarixi )
774) Əmrahov M.İ., Çingizoğlu Ə., Həsənov H.İ.
Qarabağ xanlığı
775) Əminə Pakrəvan
Abbas Mirzə və Azərbaycan
776) Əfəndiyev Oqtay.
Azərbaycan Səfəvilər dövləti
777) Həsənli Cəmil.
Güney Azərbaycan (Tehran-Bakı-Moskva arasında, 1939-1945)
778) Nağıyev H., Verdiyeva H.
Azərbaycan tarixi ( IX e.ə.-XII əsrlər)
779) Nəzirli Şəmistan
1920-cı illərdə Qarabağ döyüşləri
780) Nəzirli Şəmistan
General Əliağa Şıxlınski dili
781) Nəzirli Şəmistan
General Yadigarov qardaşları
782) Topçubaşov Əlimərdanbəy
Paris məktubları ( Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Sülh Nümayəndə heyəti sədrinin Azərbaycan hökumətinə məlumatları (mart 1919 - noyabr 1919))
783) Məmmədov T.
Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə
784)
Azərbaycan tarixi XIX – XXI əsrin əvvəli : Ali məktəblər üçün mühazirələr kursu
785) Səmayə Mustafayeva
ABŞ VƏ BÖYÜK BRİTANİYANIN ƏN YENİ TARİXİ
786) Mustafayeva S. M.
Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi
787) Məmmədova Ş.
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
788) Ziyadxan Nəbibəyli.
Sultan bəy və Xosrov qardaşları
789) Seyfəddin Qəniyev
1918 – ci il Şamaxı soyqırımı: I kitab
790) Arzumanlı V., Həbiboğlu V., Muxtarov K.
1918-ci il qırğınları
791) Pakrəvan Ə.
Abbas Mirzə və Azərbaycan
792) Abbasoğlu B.
Ağdam Ağrıları
793) Fazil Osmanov
Ağsu ərazisində arxeoloji tədqiqatlar
794) Sevil Piriyeva.
Ahıska türkləri Azərbaycanda: tarixi, sosial-mədəni həyatı
795) Babaoğlu H.
Akdamardan Sarı gəlinədək erməni yalanı
796) Moisey Kalankatuklu
Albaniya tarixi:Alban salnaməsi
797) Samuel A. Weems
Armenia Secrets of a “Christian” terrorist state
798) Musa Marjanlı
Armenians. Russia. The Caucasus
799) Dilara Seyidzade
Azerbaijan in the Beginning of XX Century: Roads Leading to Independence
800) Yagub Mahmudlu
Azerbaijan: short history of statehood
801) Ramiz Mehdiyev
Azərbaycan 2003-2008: zaman haqqında düşünərkən
802) Ziya Bьnyadov
Azərbaycan Atabəyləri dövləti:1136-1225-ci illər
803) Xaqan Balayev
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən:XVI- XX əsrlər
804) Q.Ə. Pirquliyeva
Numizmatikanın əsasları
805) Şurəddin Məmmədli
Paralanmış Borçalı:və ya Ermənilər 1918-də Borçalinin güney qismini işğal etmişlər
806) Şardən
Parisdən İsfahana Səyahət: Amsterdam 1711
807)
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət: 2008-2013 - I cild
808) Mirzə Bağır Əliyev.
Qanlı günlərimiz:(1918—1920, Naxçıvan)
809) Vəliyev İ.
Qara gündəlik
810) Kəngərli Qulu
Qara Yanvar şəhidləri:Məlumat kitabı
811) Mahmudov Y., Şükürov K.
Qarabağ
812) Yuri Pompeyev
Qarabağ qan içində
813) Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği
Qarabağ tarixi
814) Göyüşov R.
Qarabağın keçmişinə səyahət.
815) Yunis Rza oğlu Hüsеynоv
Qarabağnamələr Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi
816) Nəcəfli T.H.
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında
817) Səfərov Y.
Qədim Azərbaycan: nə bilirik
818) Hüseynov İ., Əfəndiyeva N.
Qədim dünya mədəniyyəti:Dərslik
819) Qeybullayev Q.
Qədim Türklər və Ermənistan
820) İbrahim Bayramov
Qərbi Azərbaycanin Türk mənşəli Toponimləri
821) Nağıyev S. F.
Qızılbaşlıq haqqında
822) İsmayılov Q.
Quruçay və Köndələnçay vadisində qədim mədəniyyət izləri
823) Zülfüqarlı M.
Şamaxı soyqırımı 1918
824) Alxan Bayramoğlu
Şamaxıda maarif və maarifçilik: (XIX əsrin ortalarından mart 1918 -ci ilə qədərki ədəbi mühit)
825) Əfəndiyev O.
Səfəvilər dövləti
826) Mahmud İsmayıl, Maya Bağırova
Şəki xanlığı
827) Əkrəm Rəhimli (Bije)
Seyid Cəfər Pişəvəri:Mübarizə burulğanlarında keçən ömür (Həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti)
828) Umudlu Vidadi
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə:1801-1828
829) Cavadova Z. Ə.
Şimal-Qərbi Azərbaycan:tarixi-demoqrafik araşdırma
830) Sara Aşurbəyli
Şirvanşahlar dövləti
831) Cəmil Həsənli
SSRİ-Türkiyə: Soyuq müharibənin sınaq meydanı
832) Arzumanlı V., Mustafa N.
Tarixin qara səhifələri
833) Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi Bəy Şirazi
Təkmilətül-Əxbar:(Səfəvi dövrü - Şah İsmayıl və Şah Təhmasib dövrlərinin tarixi)
834)
The Iravan Khanate
835) Sultanov Chapay Ali oglu
The last blow from the Empire:Baku, 20 January, 1990
836) Chingiz Garasharly
The Turkic Civilization lost in the Mediterranean basin
837) Nəzirli Ş.
Topoqraf – general İbrahim Ağa Vəkilov
838) Görüryılmaz Mustafa
Türk Qafqaz İslam Ordusu və Ermənilər:1918
839) Budag Budagov
Turkic toponyms of Eurasia
840) Abdulhamit Avşar
Türkiyənin istiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri
841) Justin McCarthy, Carolyn McCarthy
Turks and Armenians: A manual on the Armenian question
842) Akif Aşırlı
Türkün Xocalı soyqırımı
843) Xocalı A.
Vətən ağrısı, torpaq yanğısı
844) Mehdiyev R.
Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar
845) Hacıyev Q., Nuriyev S.
Vladimir Kazimirovun “Qarabağa sülh” arzusu və əsl niyyəti
846) Elmar Məhərrəmov, Aynur Məhərrəmli
Xalq qəzeti:Yaranması və inkişafı Tarixindən
847) Onulllahi S.
XIII-XVII əsrlərdə Təbriz şəhəri (sosial-iqtisadi tarixi)
848) Yaqublu Nəsiman
Xocalı Qırğını
849) Qənirə Paşayeva, Həvva Məmmədova
Xocalı Soyqırımı:Şahidlərin dilindən
850) Həvva Məmmədova
Xocalı:Şəhidlər, Şahidlər
851) Leyla Əliyeva
Xocalıya Ədalət:Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model
852) F. M. Əliyev
XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda ticarət
853) Mustafazadə T.T.
XVIII yüzillik – XIX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri:: monoqrafiya
854) Mustafazadə T.T.
XVIII yüzillik – XIX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri:monoqrafiya
855) Ramiz Mehdiyev
XXI əsrdə milli dövlətçilik
856) Səlimzadə Mehdi
Yerli özünüidarəetmə hakimiyyətinin əsasları: nəzəri və praktik məsələlər
857) H.Mirələmov
Zəfər yolu.:Esse
858) Musa Urud
Zəngəzur
859) Eloğlu S.
Zəngəzur hadisələri
860) Vilayət Əliyev
Zəngəzurda qalan izimiz
861) Илхам Алиев
Азербаиджанская нефть в политике мира
862) Зия Буниятов
Азербайджан VII-IX вв.
863) Касумова С. Ю.
Азербайджан в ııı—vıı вв.
864) Муса Гасымлы
Азербайджан в международных культурных связях: 1946-1990 гг.
865) Мустафазаде Т. Т.
Азербайджан и русско-турецкие отношения в первой трети XVIII в.
866) Мамедов С. А.
Азербайджан по источникам XV — первой половины XVIII вв
867) Махмудов Я.
Азербайджан: краткая история государственности
868) ЮсифЗаде С. З.
Азербайджано-Британские отношения в начале хх века
869) Судаба Зейналова
Азербайджано-Германские отношения в контексте Интеграции Азербайджана В Европейское сообщество
870) Искендерова М.С
Азербайджано-русские отношения XVIII – начала XIX вв. в азербайджанской и русской историо- графии (20-80-е годы ХХ века).
871) Гусейнов А
Азербайджано-Русские отношения ХV-XVII веков
872) Институт истории АН Азербайджана им. А. А. Бакиханова
Азербайджанская Демократическая pеспублика:1918 - 1920
873) Нифталиев И.
Азербайджанская ССР в экспансионистских планах армян
874) Д.Б.Сеидзаде
Азербайджанские Депутаты в Государственной Думе России
875) А. Балаев
Азербайджанское национальное движение в 1917-1918 гг
876) Мащмудов Й.М.
Азярбайъан: гыса дювлятчилик тарихи.
877) Алиев К.
Античная Кавказская Албания
878) Алиев К. Г.
Античные источники по истории Азербайджана.
879) Ф. М. Асадов.
Арабские источники о тюрках в раннее средневековье
880) Гурам Мархулия
Армяне в поисках Армении
881) Араслы Д.
Армяно- Азербайджанский конфликт: Военный Аспект
882) Фарах Гусейн
Османо-сефевидская война 1578-1590:по материалам трудов османского летописца Ибрахима Рахимизаде
883) Лев Гумилев
Открытие Хазарии
884) Алиев И. Г.
Очерк истории Атропатены
885) В. Н. Левиатов
Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке
886) Академия наук азербайджанской сср Институт истории и философии
Очерки По древней истории Азербайджана
887) И. П. Петрушевский
Очерки по истории феодальных отношений В Азербайджане и Армении в xvı — начале xıx вв.
888) А.М. Топчибаши
Переписка. 1923–1926
889) Топчибашев А. М.
Письма из Парижа
890) Мамед Джафарли
Политический террор и судьбы азербайджанских немцев:Второе издание
891) Султанов Ч.А.
Последний удар Империи
892) Эрих Файгл
Правда о терроре:армянский терроризм - истоки и причины
893) Исмайлов М. А.
Правда об армянской агрессии
894) Мустафаев Р.
Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества (XIX-XXI вв.)
895) Каграманзаде А.Г.
Прогнозирование и проектирование телекоммуникационных сетей
896) Рамиз Мехтиев
Реалии Геноцида Азербайджанцев
897) А. Гасанова
Сады и парки Азербайджана (фотокнига).:история развития ландшафтной архитектуры
898) Иоанн Де Галонифонтибус
Сведения о народах Кавказа: 1404 г.
899) Мустафаев Дж. М.
Северные ханства Азербайджана и Россия:конец XVIII —начало XIX
900) Qasan Quliyev
Смерть дипломата, или к истокам конфликта в Карабахе
901) Гасанов А.
Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана: Учебник
902) Джамиль Гасанлы
СССР-Иран: Азербайджанский кризис и начало холодной войны:1941 – 1946
903) Каджар Ч.
Старая Шуша
904) Мамедзаде К. М.
Строительное искусство Азербайджана: С древнейших времен до XIX в.
905) Нуриев Д.
Тайны истории фальсификации
906) Асадов C., Мамедов И.
Терроризм причина и cледствие
907) А.Г. Каграманзаде
Техническая эксплуатация и проектирование коммутационных систем
908) Мая Мамедовна Расулова
Торгово-экономические и культурные связи кавказской Албании с античным И эллинистическим миром:: IV век до н.э. - III век н.э.
909) Судаба Зейналова
Формирование Европейских этнических общин на Кавказе: XIX–первая половина ХХ вв.
910) Зейнаб Кафарова
Формирование рабочего класса Азербайджана
911) N. Yaqublu
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Ensiklopediyası
912) N. Yaqublu
Mehemmed Emin Resulzade
913) Н. Ягублу
Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде
914) N. Yagublu
Mehmet Emin Resulzade Ensiklopedisi
915) N. Yaqublu
Ermənilər türklərə qarşı (Rusiya arxivlərinin izi ilə)
916) M. Sьleymanov
Mehmandarov
917) M.Sьleymanov
Gülüstan müqaviləsi
918) M. Sьleymanov
Nuru Paşa və silahdaşları
919) З. Salmanov
Qubadlının yer-yurd adları
920) З. Salmanov
Xələc iman yeri, möcüzələr ocağıdır
921) Semyuel A.Uimz
Ermənistan- terrorçu "xristian" ölkənin gizlinləri
922) Ahmet Kuyaş və b.
Tarih 1839-1939
923) Qılman İlkin
Bakı və Bakılılar
924) Orucov T.
Dünyanın gizli tarixinin mükəmməl tədqiqat təşəbbüsü
925) Mirələmov H.
Zəfər yolu
926) З.M.Буниятов
Государство Атабеков Азербайджана
927) Qumilyov L.
Qədim Türklər
928) Xanlar Həmid
Babək Xürrəmi:Mənzum tarixi faciə
929) Aslan Ismayilov
Sumqayıt – SSCB’nin çöküşünün başlanğıcı
930) Фарид Алекперли
Тысяча и один секрет Востока:том I
931) Алекперли Фарид.
Тысяча и один секрет Востока. :Том II
932) Гасан Гулиев
Смерть дипломата, или к истокам конфликта в Карабахе: Историко-публицистический очерк
933)
Əsgər şöhrəti
934) Prof. Fazil. Qaraoğlu
Ermənilər və həqiqətlər
935) Minaxanim Təkləli
Türk Əsilli Ruslar: I KİTAB
936) Elshan Bayramzadeh
Presidents of the United States of America
937) Akçura oğlu Yusuf
Tьrkзьlьyьn tarixi
938) Əfəndiyev O.
Azərbaycan Səfəvilər dövləti
939) Tyрал Гумбатов
Процесс нейтрализации международного терроризма в условиях глобализации
940) Faiq Ələkbərov
Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış: II HİSSƏ Elmi-ictimai monoqrafiya
941) Bəxtiyar Tuncay
Sakların dili və ədəbiyyatı
942) Şəmistan Nəzərli
1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri
943) Moisey Kalankatuklu
Albaniya tarixi
944) Məhərrəm Zülfüqarlı
Azərbaycan tarixinə yeni baxış
945) Kərəm Bayramov, Yunis İsmayılov, Sona İmanova
Latın Amerikası ölkələri
946) Məmmədli B., Çingizoğlu Ə.
Urmiya xanlığı
947) Çingizoğlu B.M.
Oğuz-Türkmən tayfaları orta əsr qaynaqlarında
948) Avşarova İ., Pirquliyeva Q.
Qafqazın arxeologiyası
949) Rüstəm Əhmədov
Türk xalqlarının tarixi (XIII-XX əsrin əvvəlləri)
950)
Bakı Məişət tullantılarının yandırılma ilə emalı zavodunun tikintisi və istismarı dövründə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
951)
Azərbaycan mühacirət irsi
952) Илларионова Е.В., Фомина А.С., Гуськов С.А.
Отечественная история
953) Н.М. Чепурнова, А.В. Серёгин
История государства и права зарубежных стран
954) Şərifli M.X.
IX əsrin II yarısı- XI əsrlərdə Azərbaycanda feodal dövlətləri
955) Baxşəliyev T.Ş.
Slavyan ölkələrinin tarixi 1917-2015
956) Амирханов Р.М.
Тюрко-татарская философия мысль средневековья (XIII-XVI вв.)
957) Hacılı Arif
Ahıska türkləri: inanc dünyası
958) Əlizadə Aydın
Antik fəlsəfə tarixi
959) İbrahimov S.
Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər
960)
İntibahın 15 ili
961) Рамиз Дениз
Христофор Колумб, Насирэддин Туси и подлинная история открытия Америки
962) Рамиз Дениз
Насирэддин Туси – ученый, опередивший века
963) Mərdanov Misir
Azərbaycan təhsil tarixi
964) Mərdanov Misir
Azərbaycan təhsil tarixi
965) Mərdanov Misir
Azərbaycan təhsil tarixi
966) Cəfərov Həmzə
Naxçıvanda təhsil: inkişaf yolu və imkanları
967) Zəkiyev İmaməddin
Azərbaycan kitabının inkişaf yolu (qədim dövrdən XIX əsrin sonuna qədər)
968) Zeynalzadə A.
Azərbaycan mətbuatı və çаr senzurası (1850-1905)
969)
"Azərbaycan" qəzetində parlament hesabatları və şərhlər (noyabr 1918- aprel 1920)
970) Mir-Bağırzadə S.A.
İncəsənət tarixi
971) Yaqublu Nəsiman
Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski
972) Hüseynov Şirməmməd
Mənəvi irsimiz və gerçəklik
973) Hüseynov Şirməmməd
Mətbu irsimizdən səhifələr
974) İsmayıl Vəliyev
Mif: keçmişdən gələcəyə
975) Hüseynov Ş.
Milli haqq və ədalət axtarışında
976) Nağıyev Cəlil
Qədim Şərq ədəbiyyatı tarixi
977) Ələkbərli Fərid
Vatikan arxivlərində saxlanan Azərbaycana aid əlyazmalar
978) Guliyev Ahmad
Safavids in Venetian and European sources
979) Мамедов Исмаил
История Азербайджана
980) Əliyeva İradə
Repressiya burulğanı
981) Məmmədov İsmayıl, Məmmədova Lalə
Azərbaycan Dövlətləri və Hökmdarları
982) Əliyeva İradə
Müzəffər Komandan
983) Əliyeva İradə
Bəşir bəy Aşurbəyov və zəmanəsi
984) Baxşəliyev Tahir Şamil oğlu
Rusiya tarixi ən qədim zamanlardan günümüzədək