Filologiya

1) Hьseynov S., Qaracayeva E.
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
2) Bayramov A., Məhərrəmov Z., İsgəndərzadə M.
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
3) Cəfərov V.
Diplomatik etiket və nitq mədəniyyəti
4) Abdur Rahim
Madinah Arabic Reader
5) Abdur Rahim
Madinah Arabic Reader
6) Abdur Rahim
Madinah Arabic Reader
7) Abdur Rahim
Madinah Arabic Reader
8) Abdur Rahim
Madinah Arabic Reader
9) Abdur Rahim
Madinah Arabic Reader
10) Məhərrəm Abbasəli oğlu Hüseynov
Aşıq Ələsgərin söz ümmanı
11) Fbdullayev N.
Nitq mədəniyyətinin əsasları
12) Янин Е.
Русско-арабский разговорник
13) Allahmanlı Mahmud
Təxəllüslü Vaqif, Nəzmi Dürəfşan
14) Hüseynzadə T.
Aşıq deyişmələrinin poetikası
15) Sabina Almammadova
Collection of texts and tasks in english language for improvement of oral speech
16) Almaz ÜLVİ
Ədəbiyyat ömrü yaşayan əbədiyyat memarı
17) Dadaşov A.
Folklorumuzun ilk doktoru (Məmmədhüseyn Təhmasib)
18)
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti II cild:lüğət
19)
Azərbaycan dilinin izahli lüğəti:4 cilddə, dördüncü cild
20)
Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti
21) Şurəddin Məmmədli
Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu: 1920-ci ilə qədər
22) Cəfərov N.
Azərbaycanşünaslığın əsasları
23) Adilov Məmməd
Azərbaycan paleoqrafiyası
24) Dumas Malone
Dictionary of American Biography
25)
Ərəbcə- Azərbaycanca lüğət
26)
Ərəbcə- Azərbaycanca lüğət
27) Budaqov B.Ə., Qeybullayev Q.Ə.
Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti
28)
Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti
29)
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası
30)
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası
31)
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası
32)
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası
33) Köçərli F.Bəy
Azərbaycan ədəbiyyatı
34) Köçərli F.Bəy
Azərbaycan ədəbiyyatı
35)
Azərbaycan nağılları
36)
Azərbaycan nağılları
37)
Azərbaycan nağılları
38)
Azərbaycan nağılları
39)
Azərbaycan nağılları
40)
Azərbaycan nəsri antologiyası
41)
Azərbaycan nəsri antologiyası
42)
Azərbaycan nəsri antologiyası
43)
Azərbaycan nəsri antologiyası
44)
Azərbaycan nəsri antologiyası
45)
Azərbaycan qadın şairləri antologiyası
46)
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası
47)
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası
48)
Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr
49)
Azərbaycan xalq mahnıları
50)
Antik ədəbiyyat antologiyası
51)
Azərbaycanca-Fransızca lüğət (A-Z)
52) Abbasov A.Q., Abbasova R.A., Qarayev A.A.
English for beginners
53) Rəcəbli Ə.
Göytürk dilinin morfologiyası
54)
Almanca- Azərbaycanca lüğət (A-Z)
55) Бертельс
Великий Азербайджанский поет Низами
56) Maarifə Hacıyeva, Tofiq Əbdülhəsənli
Azərbaycan dili
57) Рзаева Г. Н., Амирова Э. М., Кулиева Э.Р.
Пособие по развитию професиональной речи студентов экономических специальностей
58) Гусейнова С.
Сборник
59) Nəbiyev N. ,, Həsənov F
İşgüzar Fransız dili
60) Antonov A.İ.
Biznesmenlər üçün ingilis dili
61) Tofiq Əbdülhəsənli, Firəngiz Kazımova, İradə Sultanova
Azərbaycan dili
62) Əbdülhəsənli T., Hüseynova A.
İşgüzar Azərbaycan dili
63) Əbdülhəsənli T., Kazımova F., Sultanova İ.
Azərbaycan dili
64) Əbdülhəsənli T., Hüseynova A., İsmayılzadə G.
Azərbaycan dili: İşgüzar yazışmalar
65) Əbülhəsənli T.
İşgüzar Azərbaycan dili
66) Hacıyeva M., Əbülhəsənli T.
Azərbaycan dili
67)
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
68) Əliyev Y.
Ümumi mətnşünaslıq
69) F.Şiriyev
Azərbaycan dilinin nitq mədəniyyəti və ritorika
70) Hьseynov Sьleyman, Qaracayeva Elvira
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
71) Bayramov A., Məhərrəmov Z., İsgəndərzadə M.
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
72) Cəfərov V.
Diplomatik etiket və nitq mədəniyyəti
73) Abbasova Q.Y,
Ritorika: tarix, nəzəriyyə, praktika
74) Abdullayev Nadir
Nitq mədəniyyətinin əsasları
75) Янин Е.
Русско-арабский разговорник
76)
Antik ədəbiyyat antologiyası
77) Əliqızı A.
Azadlıq və istiqlal poeziyası
78) Зobanov M.
Azərbaycan antroponimiyasının əsasları
79)
Azərbaycan dastanları
80)
Azərbaycan dastanları
81)
Azərbaycan dastanları
82)
Azərbaycan dastanları
83)
Azərbaycan dastanları
84)
Azərbaycan dastanları
85)
Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti
86)
Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti
87) Е.С. КУЗЬМИНА
РУССКИЙ ЯЗЫК БЫСТРО (инновационный учебно-методический комплекс для интенсивного изучения РКИ на этапе довузовской подготовки)
88)
Ömür yolu və biblioqrafiya
89) Paşayev A.
Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü
90) Həsənova G.
Fel zamanlarının müqayisəli tipologiyası
91) Hьseynova G.
Tat dilinin lüğət tərkibinin leksik - semantik təhlili
92) Hьseynova G.
Tat dili leksik fondunun geneoloji təhlili (Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında)
93) Hüseynova G.İ.
Tat dilinin leksikası (Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında)
94) Richard Walton
Advanced English C.A.E. Grammar Practice
95) Rəhimoğlu A.
Azərbaycan türkcəsinin düzgün yazı qaydaları ( Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində düzgün yazmağı öyrənənlər üçün yardımçı vəsait)
96) Deirde Howard- Williams Cyntbia Herd
Business words
97) Fədai
Bəxtiyarnamə
98) Fərid Hüseyn
300-dən sonrakı azərbaycanlılar
99) Frans Kafka
Seçilmiş əsərləri
100) Tuna K.
Git Kendini Зok Sevdirmeden
101) Ernest Heminquey
Əcəl zəngi
102) A.Həsənov, Ə.Ağayev
Pedaqogika
103)
Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı
104) Qəzənfər Paşayev
Kərkük folklorunun janrları
105) Flora Əlimirzəyeva
Kitabi-Dədə Qorqud Dastanları Alman tədqiqatında
106)
Ərəb və Fars sözləri lüğəti
107) Kazımov İsmayıl
Axısqa türklərinin dili
108) Alməmmədova S.
Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili
109) Əliqızı A.
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri
110) Q.Ş.Kazımov
Müasir Azərbaycan dili sintaksis
111) Həsrət Həsənov
Müasir Azərbaycan dilinin fonetikası
112) Həsrət Həsənov
Müasir Azərbaycan dilinin leksikası
113) Fərman Zeynalov
Practical English phonetics
114) Əbülfəz Rəcəbli
Qədim Türkcə-Azərbaycanca lüğət
115) З.Е.Александровна
Словарь синонимов русского язıка
116) Xəlilov Səlahəddin
Cavid fəlsəfəsi.
117) Xəlilov Səlahəddin
Cavid fəlsəfəsi
118) Əliyev V.
Heydər Əliyevin dil siyasəti
119) Salatın Əhmədova
Heydər Əliyevin dil siyasəti
120) Kamil Vəli Nərimanoğlu
Latın əsaslı yeni türk əlifbası və I Bakı Türkolji qurultayı:Biblioqrafiya
121) Nikpur Cabbarlı
Mühacirət və klassik ədəbi irs: Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığında Klassik irs problemi
122) Abdulla Mahirə
Əbədiyyət AN
123) Əliyev Rəhim
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
124) Nəbiyev A.m.
Folklor yaradıcılığında fasiləsiz transfer və yuxu paradiqmaları
125) Gülbəniz Babaxanlı
Heydər Əliyev və Hüseyn Cavid
126) Hacılı Asif
Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası
127) Seyran Məkan Azərli
Renessans
128) Məlikov R., İbrahimov N.
Məktəblinin tarixi lüğəti
129) Fəxrəddin Salim (Baxşəliyev)
Milli yaddaş sistemində ürfan və təsəvvüf
130) Qasımov Xeyirbəy
Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti
131)
Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr: Qaravəllilər, oyunlar və xalq tamaşaları
132) Rzayev F.
Söz konstruktorluğu
133) Меликов Р.
Транслитерация, перевод, глоссарий
134) Owomoyela O.
A history of twentieth century African literatures
135) Fərman Zeynal
Supplement to the book practical English phonetics
136) Əkbər Qocayev, Şəhla Quliyeva,Sevda Əlİyeva
Tarixi anlayış və Terminlərin izahlı lüğəti
137) Ə.Rəsulov, R.Rüstəmov
Tьrk dili
138) Deniz Karakurt
Türk Söylence Sözlüğü
139) B.Ə.Budaqov
Türk uluslarının yer yaddaşı
140) Seyran Kazımoğlu
Türkcə şəxs adlarımız
141) Walter W. Skeat
A consice etymological dictionary of the English language
142) Habib M.A.
Modern literary criticism and theory: a history
143) Gregory Clark
The Price History of English Agriculture;1209-1914
144) Benner J.A.
The ancient Hebrew language and alphabet
145) Greenberg, Joseph H., Ruhlen Merritt.
An Amerind Etymological Dictionary
146) Trask R.L.
Etymological dictionary of Basque
147) Henry A. Beers
Brief History of English and American Literature
148) T. Muraoka, C.H.M. Versteegh
Arabic dialectology
149)
100 books for u nderstanding contemporary Japan
150) Nikolayev S.L., Starostin S.A.
A north Caucasian etymological dictionary
151) П.П.Литвинов
Англо-русский и русско-английский синонимический словарь с тематической классификацией.
152) Gerd Carling
Etymology of the Hebrew nouns
153) Bercovitch S.
The Cambridge history of American literature:Prose writing 1860-1920
154) Rochelle Lieber
İntroducing morphology
155) Selden R., Windowson P., Brooker P.
A readers guied to contemporary literary theory
156) Graddol D.
Profiling English in China: the pearl river Delta
157) Stockwell P.
Cognitive poetics
158) Pikington A.
Poetic thoughts and poetic effects: a relevance theory account of the literary use of rhetorical tropes and schemes
159) Hillis M.J.
Literary theory: a very short introduction
160) Cuddon J.A.
A dictionary of literary terms and literary theory
161) Fletoher R.H.
A history of English literature
162) Andrew Sanders
The short Oxford history of English literature
163)
Large English dictionary
164) Jackson, Howard
Lexicography : An Introduction
165) Peyman Mikaili
An etymological dictionary of arabic
166) Orel V.
A handbook of germanic etymology
167)
American literature
168) Julius Pokorny’s
Proto-Indo-European: Etymological Dictionary
169) Rodale Jerome Irving
The synonym finder: English language—Synonyms and antonyms
170) George Saintsbury
A short history of French literature
171) James Champlin
Synonyms and antonyms
172) Peter H.Lee
A history of Korean literature
173) Antonella Ghersetti, Alex Metcalfe
The book in fact and fiction in pre-modern arabic literature
174) Clement Huart
A history of Arabic literature
175) Joanne Suter
Vocabulary: history and geography words
176)
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
177)
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti I cild
178) Əlimirzəyev Xalid.
Nizami Gəncəvinin insan konsepsiyası
179) Bakıxanov A.
Gülüstani-İrem
180) Siracəddin Hacı
Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s)
181) Siracəddin Hacı
Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s)
182)
İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi " Lək-Lək" jurnalı
183) Cəfərov N.
Azərbaycanşünaslığın əsasları
184) Fatiyev M.
Salman Savəcinin həyat və yaradıcılığı
185) Babayev Y.
Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm
186) Seyidov Yusif.
Mir Cəlal-100 Ədəbi bədii dil problemləri ( Monoqrafiya )
187) Bahadurqızı Y.
Aşıq Əhmədin yaradıcılığı
188) Гулиева Л.М., Сеидзаде Л.Г.
Сборник упражнений по-русскому языку для студенов-иностранцев (подготовительный факультет – начальный этап)
189) Кязимов М.Д.
Персидская поэзия конца ХХ века.
190) Babazadə B.
Ədəbiyyatda lirk növ
191) Hьseynov Sьleyman
Qasım bəy Zakir
192) Hьseynov Sьleyman
Nitq mədəniyyəti
193) Tağısoy Nizami
Bir ömrün rapsodiyası
194) Tağısoy Nizami
Şilyan:Ozü, sözu-çeşmənin gözü
195) Бонк Н.А.
Английский шаг за шагом.
196) Tağısoy Nizami
Etnos və epos. Keçmişdən bu günə
197)
Tofel exam essentials
198) Elizabeth Chesla
TOEFL Exam success from Learning Express in only 6 strategic steps
199)
Практическая грамматика английского языка
200) Həsənzadə Səftər
Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirlər
201) Manafoglu R., Tağısoy N., Kamal R.
İzahlı tərcüməşünaslıq terminləri lüğəti
202) Шихирев Л.Н.
Ускоренный курс английского языка Система "Чайка Джонатан"
203) Мамедов Низами
Каракалпакская литература
204) GÜLNARƏ FƏXRƏDDİNQIZI
TÜRK DİLLƏRİNDƏ ZAMAN KATEQORİYASI
205) Cəfərli Yeqzar
Əli Fəhmi dünyası
206) Ağabəyli Sevil Sultan qızı
Koroğlu dastanında xalq inciləri
207) Siracəddin Hacı
Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.)
208) Siracəddin Hacı
Həzrət Nizami Gəncəvinin meracnamələrinin şərhi
209) Rzayev A.
Çağlayan bulaq
210) Sadıqlı A.
Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbayan dili.
211) Əfəndiyev P.
Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri
212) Əbdürrəhman Cami
Baharıstan
213) Əbdürrəhman Cami
Yusif və Züleyxa
214) Yusif Vəzir Çəmənzəminli
Hekayələr
215) Allahmanlı M.
Aşıq yaradıçılığının inkişaf mərhələləri
216)
El çələngi (xalq şerindən seçmələr)
217) Sudef Sail, Molla Abbas Fədai oğlu
Ənbiyalar məclisi
218) Sudef Sail, Molla Abbas Fədai oğlu
Ənbiyalar məclisi
219) İsmayılova Y.
"Dədə Qorqud kitabı" və müasir Azərbaycan ədəbi düşüncəsi
220) Əlişir Nəvai
Fərhad və Şirin
221) Firdovsi
Şəhnamə
222)
Кəlilə və Dimnə
223) Nəbiyev A.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatı
224) Müşfiq M.
Əsərləri
225) Müşfiq M.
Əsərləri
226) Nəbiyev A.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatı
227) Əlişir Nəvai
Yeddi səyyarə
228) Mustafayeva S.
Nitqin inkişafı (Dərs vəsaiti)
229) Ömər Xəyyam
Rübailər
230) Şirazi Sədi
Bustan
231) Şirazi Sədi
Gьlьstan
232) Hacıbəyov Ü.
Seçilmiş əsərləri
233) Haıibəyov Ü.
Seçilmiş əsərləri
234) Rzayev A.
Çağlayan bulaq
235) Nikpur Cabbarlı
Abay Dağlının mühacirət dövrü yaradıcılığı
236) Almaz Ьlvi
Azərbaycan - Özbək (Cığatay) ədəbi əlaqələri: Dövrlər, simalar, janrlar, təmayüllər
237) Yaqub Babayеv
Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm.: Ali məktəblərin filoloji fakültələri üçün dərs vəsaiti.
238) Gülnarə Fəxrəddin qızı
Türk dillərində zaman kateqoriyası
239) Lawrence J. Zwier
Inside reading 2
240) Bruce Rubin
Inside reading 3
241) Kent Richmond
Inside reading 4
242) Peterson
Master TOEFL vocabulary
243)
Dictionary of media studies
244)
Dictionary of medical terms
245) Richard Bowyer
Dictionary of military terms
246)
Dictionary of nursing
247) P.H.Collin
Dictionary of politics and government
248)
Dictionary of sport and exercise science
249) Tony Thorne
Dictionary of contemporary slang
250) Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round-up
251)
İELTS secrets
252) P.H.Collin
Easier english basic dictionary
253) Jonathan Marks
English pronunciation elementary
254) Marion Grussendorf
English for presentations
255) Adrian Wallwork
English for writing research papers
256) Ed Swick
English sentence builder
257) Felicity Odell, Michael Mccarthy
English collocations advanced
258)
Essential grammar in use Supplementary exercises
259) F.R.Mirishli, Y.P.Kozhaev, A.Y.Rzaev, S.E.Sadikova
World currency-financial system
260) Patrizia Caruzzo
Flash on English for construction
261) Josefa B. Abrera
Illinois
262) Martin Jones
How idioms Work
263) Jeremy Harmer
Teach english
264) Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round - up 4
265) Richard Mann
Gold exam maximise
266) Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round - up 2
267) Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round-up
268) Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round-up 1
269) Jonathan
Total English
270)
How to prepare for the writing tasks of the next generation TOEFL
271) Jennifer Seidi
English idioms:exercises on idioms
272) David Grant, Robert McLarty
Business basics
273) John Eastwood
Oxford guide to english grammar
274)
Oxford preparation course for the TOEIC test
275) Ruth Gairns, Stuart Redman
Oxford word skills
276) Rawdon Wyatt
Phrasal verbs and idioms
277) Steven Collins
Practical everyday english
278) Thomson A.J., Martinet A.V.
A practical english grammar
279)
Toefl IBT
280)
Road to IELTS: Reading
281) Malcoln Mann, Steve Taylore
Reading and writing
282) Adıgözəl S.
Elçin romanlarının struktural-sosioloji təhlili
283) Virginia Evans, Jenny Dooley, İrina Kondrasheva
New round - up 3
284) Sample Essays for the TOEFL Writing Test
Sample Essays for the TOEFL Writing Test
285) Richard Mann, Jacky Newbrook, Judith Wilson
Gold exam maximiser
286) Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round- up-2
287) Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round- up - 1
288) Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round - up 1
289)
Total English (starter)
290) Jennifer Seidl
English idioms:Exercises on idioms
291) David Grant, Robert McLarty
Business basics
292) John Eastwood
Oxford guide to English grammar
293) Ruth Gairns, Stuart Redman
Oxford word skills
294) Rawdon Wyatt
Phrasal verbs and idioms
295) Steven Collins
Practical everyday English
296)
TOEFL İBT
297)
Road to IELTS: preparation and practise
298) H. Andrews
Say it with us:an advanced course of spoken English
299) Ebrahim Tahasoni
Master IELTS speaking: course material and supplements
300)
1001 vocabulary and spelling questions
301) Solovova E.N., Solokova I.E.
State exam: maximiser
302) Митрошкина Т.В.
Английские предлоги
303) Митрошкина Т.В.
Все способы Английского словообразования
304) Митрошкина Т.В.
Полный курс подготовки:к централизованному тестированию и экзамену
305)
Teach english abroad
306) Michael Dean
Reading
307)
Dictionary
308)
The official guide to the TOEFL test
309) Jake Allsop
Very short stories
310) Peter Dainty
Newspaper articles to get teenagers talking
311) Gwen Berwick, Sydney Thorne
Writing activities
312)
Free TOEFL practise questions
313) Bruce Stirling
Speaking and writing strategies for the TOEFL IBT
314)
TOEFL test prep Planner
315) Jonathan Bygrave
Total English: starter
316) Barbara Thomas, Laura Matthews
Vocabulary for first certificate
317) Peter Watcyn- Jones
Vocabulary: games and activities for teachers
318) Glennis Pye
Vocabulary in practise 2: elementary
319) Glennis Pye
Vocabulary in practise: pre intermediate
320) Glennis Pye
Vocabulary in practice: intermediate
321) I. Olson, Judith F.
Writing skills success in 20 minutes a day
322) Tricia Aspinall, Annette Capel
Advanced masterclass CAE
323) Tricia Aspinall, Annette Capel
Advanced masterclass CAE: workbook
324) Malcolm Goodale
Phrasal verbs: workbook
325) Jill Hadfield
Elementary grammar games
326) Т.В. Митрошкина
Английские фразовые гдаголы
327) Suzanne W. Woodward
Fun with Grammar
328) Peter Watcyn- Jones
Grammar games and activities
329) Jill Hadfield
Intermediate grammar games
330) Ruth Gairns, Sturart Redman
Oxford word skills: basic
331) Peter Watcyn- Jones, Olivia Jonston
Test your vocabulary 2
332) Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А.,
Английский язык
333) Lin Lougheed
Essential words for the IELTS
334) Jane Straus
The blue book of Grammar and punctuation
335) Karen Kovacs
Speaking for IELTS
336) Əzizova N.
H.Cavid dramaturgiyasında insan, iblis, tanrı ("Şeyx Sənan", "İblis", "Peyğəmbər")
337) Michael McCarthy, Felicity O Dell
English collocation in use
338) Adrian Wallwork
English for academic research: vocabulary exercises
339) Suzanne W. Woodward
Fun with grammar
340) Linda James, Olga Smith
Get rid of your accent
341) Malcoln Mann, Steve Taylore- Knowles
Grammar and vocabulary
342)
Innovations
343) Sue Kay, Vaughan Jones
Inside out: Intermediate
344)
Learn hot english
345) Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles
Подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика
346) Marianna Pascal
Say it better in english
347)
Azərbaycan folkloru anatologiyası: XVI kitab, Ağdaş Folkloru
348)
Çağdaş dünya ədəbiyyatı
349)
Çağdaş dünya ədəbiyyatı:Dramaturgiya. Pyeslər Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası İkinci buraxılış - II cild
350)
Çağdaş dünya ədəbiyyatı:Bədii nəsr. ROMANLAR. POVESTLƏR Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası Üçüncü buraxılış - III cild
351)
Çağdaş dünya ədəbiyyatı:Bədii nəsr ROMANLAR, POVESTLƏR Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası Dördüncü buraxılış - IV cild İkinci kitab
352)
Çağdaş dünya ədəbiyyatı: Poeziya. Lirika... Yeni tərcümələr Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə məqalələri e-Antologiyası Yeddinci buraxılış - VII cild
353)
Çağdaş dünya ədəbiyyatı:Elmi-kulturoloji publisitika Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə məqalələri e-Antologiyası Beşinci buraxılış - V cild
354)
Biznesmenlər üçün ingilis dili
355) Həcər Hüseynova
Nitqin inkişafına dair praktik məşğələlər:Əcnəbi tələbələrin Azərbaycan dilini öyrənmələri üçün
356) Quliyev E.
Türk xalqları ədəbiyyatı
357) Təranə Rəhimli
Ədəbiyyat və tənqidin yaradıcılıq problemləri: Akademik Kamal Talıbzadənin elmi-nəzəri irsi əsasında (Dərs vəsaiti)
358) Şəhla Nağıyeva
Bədii tərcümə: nəzəriyyə və praktika
359) Quliyev E.
Şərq xalqları ədəbiyyatı: müntəxəbat 2 cilddə. I cild
360) Quliyev E.
Şərq xalqları ədəbiyyatı: müntəxəbat. 2 cilddə. II cild.
361) Arif Əmrahoğlu (Məmmədov)
Türk xalqları ədəbiyyatı
362) Sədi Sadiyev
Balkan türklərinin ədəbiyyatı
363)
Almanca - Azərbaycanca lüğət
364) Bayramov A., Bayramova A.
Ağbaba şivəsi sözlüyü
365) Gaafar Mahmoud, Wightwick Jane
Verbs and essentials of grammar arabic
366) С.М.Мамедова
Русский язык
367)
Русский язык
368) Aydın Paşayev
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisinin bəzi problemləri
369) Y.Seyidov
Azərbaycan dili
370) Abbas Hacıyev
Ədəbiyyatşünaslığın əsasları
371) Hughes J.
Telephone english
372) Friederike Klippel
Keep Talking
373)
Key English test
374)
Good-proof spelling
375) Elizabeth Chesta
Just in time vocabulary
376)
An essay colletction for TOEFL
377) Elizabeth Chesla
Read better, remember more
378) Robert W. Bly
Letter writing handbook
379) Jack C. Richard
Listen carefully
380) Susan Norman, Eleanor Meiville
We mean business
381) Susan Norman
We mean business
382) Virginia E., Jenny D.
New Round-up
383) Deborah Phillips
Preparation course for the TOEFL Test- IBT
384) Michael McCarthy
Test your English vocabulary in use (upper-intermediate)
385) Mark Powell
In company
386)
Examinee handbook and admission form
387) Peter Dainty
Phrasal verbs in context
388) Virginia Evans, Jenny Dooley
Neь Round - up 3
389) Virginia Evans, Jenny Doolay
New Round-up 4
390) Malcoln Mann, Steve Taylore-Knowles
Reading and writing
391) P.H.Collin
Dictionary of business
392)
Dictionary of leisure, travel and tourism
393) S.M.H .Collin
Dictionary of computing
394)
Dictionary of food science and nutrition
395) A. Ivanovic MBA P.H.Collin
Dictionary of marketing
396) Jacky Newbrook, Judith Wilson
New proficiency Gold coursebook
397) Kent Richmond
Inside Reading:4
398) Annette Capel, Wendy Sharp
Objective proficiency
399) David Grant, Robert McLarty
Business basics: teachers book
400) David Grant, Robert McLarty
Business basics: workbook
401)
Oxford phrasal verbs dictionary
402)
Englsih skills 3
403) Richard Side, Guy Wellman
Grammar and vocabulary for cambridge advanced and proficiency
404) Митрошкина Т.В.
Справочник по грамматике английского языка в таблицах
405) Lin Lougheed
The great preposition mystery
406) Ruth Gairns, Stuart Redman
Oxford word skills
407) Serena Murdoch-Stern
Accueil and contacts en anglais
408) Шевелева С.А.
Деловой Английский
409) İbrahimov S.
İran, Əfqanıstan, Tacikistan ədəbiyyatı
410) İbrahimov S.
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığın tarixi və problemləri
411) İbrahimov S.
Orta əsrlər Azərbaycan romantik ədəbiyyatı
412) İbrahimov S.
Divan ədəbiyyatının poetikası
413) Jennifer Seidi, W. McMordie
English idioms
414) Martin Hewing
Advanced Grammar in use
415) Aspinall T., Capel A.
Advanced masterclass
416) Rawdon Wyatt
Check your english vocabulary for law
417) Mark Nettle, Diana oipkins
Developing Grammar in context
418) Zaorob L. M., Chin E.
Games for grammar practice
419) Hashemi L., Thomas B.
Grammar for first certificate
420) Peter Watcyn- Jones, Olivia Johnston
Test your vocabulary
421) Gough C.
English vocabulary organiser
422)
How to prepare for the next generation TOEFL test and communicate with confidence
423) Rawdon Wyatt
Check your english vocabulary for IELTS
424) Luke Prodromou
Grammar and vocabulary for first certificate
425) Jon Marks
Check your vocabulary english for banking and finance
426) Matt ERREY
1000 Phrasal Verbs in Context
427) S. Xəlilov
Cavid Fəlsəfəsi
428) Jill Hadfield
Elementary Vocabulary Games
429) George Woolard
Key Words for Fluency
430) Peter Watcyn-Jones Olivia johnston
Test Your Vocabulary 3
431) Jill Hadfield
Intermediate Vocabulary games
432)
Phrasal Verbs
433) Peter Watcyn-Jones and Mark Farrell
Vocabulary 4
434) lynn Stafford-Yilmaz and Lawrence J.Zwier
McGraw-Hills 400 must have words for the toefl
435) Paul Nation
4000 Essential English Words
436) Donna Scovell, Vickie Pastellas Max knobel
Study Guide to 404 essential tests for ielts general training module workbook
437) Penny Ur Andrew Wright
Five-Minute Activities
438) Peter Watcyn-Jones Mark Farrell
Vocabulary5
439) Bruce Stirling
Toefl İBT
440) Virginia Evans Jonny Dooley
New Round-Up
441) Peter Watcyn-Jones
Fun Class activities games and activities for teachers
442) John Flower
Phrasal verb organiser with mini-dictionary
443)
Vocabulary list
444) Jean Greenwood
Activity box
445) Jill Hadfield
Advanced communication games
446) Matt Purland
Big activity book
447) Rawedon Wyatt
Check your english vocabulary for living in the UK
448) A. Bayramoglu
Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi oçerki
449) Sam McCarter
Academic Writing Practice for IELTS
450) Fiana Davis Wayne Rimmer
Active Grammar
451) Mark lloyd and Jeremy day
Active grammar
452) Jim Burke and Rick Smith
Academic vocabulary list
453) Adrian Wallwork
English for academic research; vocabulary exercises
454) Т. Ю.Дрознова
Английский для подготовки к экзаменам
455)
Fundamentals of english grammar
456) Paul Edmunds, Nancie Mckinnon, Jeff Zeter
Building skills for the toefl ibt second edition beginning
457) Deirdre Howard-Williams Cyntbia herd
Business words
458) Michael Mccarthy, Felicity o Dell
English vocabulary in use elementary
459) Pauline cullen
Vocabulary for ielts with answers
460) Vanessa Jakeman, Clare Mcdowel
Practice tests for ielts
461) S. Xəlilov
Cavid fəlsəfəsi
462) Rawdon Wyatt
Business and administration
463) Jon Marks
Computers and information technology
464) David Porter
Academic English
465) Rawdon Wyatt
FCE+
466) Jon Marks Alison Woder
Natural English Collocations
467) Judy B.Gilbert
Clear speech
468) Dave Wills, Jon Wright
Basic grammar
469) Fiona Aish Tomlinson
Listening for IELTS
470) Anneli Williams
Writing for IELTS
471) Mahmudov M.R.
Klassik ərəb ədəbiyyatı
472) П.П. Калинин, С.В. Нарцева
Английский язык
473) Иванова Н.А.
Английский язык: Учебное пособие
474) Александрова Г.А.
Английский язык
475) Karel Tahal
Aspect pairs of czech verbs
476) Мормуль Т.В.
Немецкий язык
477) О.З. Муштук
Основы общей риторики
478) Заболотный В.М.
Древние языки и культуры (Латинский Язык)
479) Е.Н. Зверева
Основы культуры речи
480)
Русский язык и культура речи
481) Блохина Н.Г., Жукова Т.Е., Иванова И.С.
Блохина Н.Г., Жукова Т.Е., Иванова И.С. Современный русский язык. Текст. Стили речи. Культура речи
482) Nadirli İ.
Hikmətli dünyam
483) Mirzadə M.F.
Humayi-Ərş
484) Nadirli İ.
My world
485) Nadirli İ.
Muğamlı dünyam
486) Nadirli İ.
Ömrün payız akkordları
487) Tağısoy N.
Qaraçay ədəbiyyatı
488)
Türk filologiyası: №1
489) Mahmudov M.R.
Klassik ərəb ədəbiyyatı
490) Aristotel
Poetika
491) Aristotel
Ritorika
492) Gülxanı Pənah, Əhmədli Salatın
Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri (Müasir ədəbi mühitə ümumi baxış)
493) Vüqar Əhməd
Ədəbiyyatşünaslıq
494) Adilxan Hüseynəli oğlu Bayramov
Səməd Vurğun: milli və ümumbəşəri
495) Əliyev Ramil
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. (Müasir aktual problemlər).
496) İsaxanlı İsaxan
Serqey Esenin
497) Islam Sadıq
Şumer və türk dastanlan
498) Quliyeva M.
Aşıq yaradıcılığı və dastanlar Şərq poetikası və islami dəyərlər baxımından
499) Əsədova A.i.
Avropa ədəbiyyatşünaslığı və Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri
500) İbrahimov S.
Аzərbаусаnədəbiyyatşünaslığının tarixi, rnetodologiyası və рrоЬlеmləri
501) Orucova S.
Azərbaycan folklorunun toplanma, tərcümə və nəşr problemləri (QƏXTMT-SMOMPK materialları əsasında)
502) Əfəndiyev Paşa
Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri
503)
Cağdaş folklor: problemlər, perspektivlər
504) Xəlilov Ə.
Dünya ədəbiyyatı
505) Xəlilov Ə.
Dünya ədəbiyyatı (İntibah dövrü və XVII-XVIII əsr dünya ədəbiyyatı)
506) Xəlilov Ə.
Dünya ədəbiyyatı. (XIX əsr dünya ədəbiyyatı)
507) Xəlilov Ə.
Dünya ədəbiyyatı
508) Xəlilov Ə.
Dünya ədəbiyyatı
509) Xəlilov Ə.
Dünya ədəbiyyatı
510) Xəlilov Ə.
Dünya ədəbiyyatı
511) Əlimirzəyev X.
Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsaslarıı
512) Şəmsizadə N.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
513) Mir Cəlal, Xəlilov P.İ.
Ədəbiyyatşünaslığın əsasları
514) Ənvəroğlu Himalay
Azərbaycan romanının inkişaf problemləri
515)
Elmi axtarışlar
516) Quliyev T.
Əruz və qafiyəşünaslıq tarixi (VIII-XVI əsrlər)
517) Rüstəmova Təhminə
Fars dili
518) Rzasoy Seyfəddin
Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kontekst
519) Kelenterova M., Paşazade N.
Terk Cumhuriyyeti Universitetləri
520)
Urdu dilinin qrammatikası