Filologiya

1) Mətn şərhinin metodoloji əsasları (5.33 MB)
Müəllif(lər): Abdullayeva Mətanət Əli qızı
Nəşr ili: 2024
Nəşriyyat: Füyuzat
2) AVESTA (Videvdat) (2.81 MB)
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 2023
Nəşriyyat: APOSTROF-A
3) Aşıq deyişmələrinin poetikası (1.48 MB)
Müəllif(lər): Hüseynzadə T.
Nəşr ili: 2017
Nəşriyyat: "Gənclik"
4) Təxəllüslü Vaqif, Nəzmi Dürəfşan (1.69 MB)
Müəllif(lər): Allahmanlı Mahmud
Nəşr ili: 2017
Nəşriyyat:
5) Русско-арабский разговорник (1.32 MB)
Müəllif(lər): Янин Е.
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: "Феникс"
6) Nitq mədəniyyətinin əsasları (2.09 MB)
Müəllif(lər): Fbdullayev N.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
7) Aşıq Ələsgərin söz ümmanı (1.97 MB)
Müəllif(lər): Məhərrəm Abbasəli oğlu Hüseynov
Nəşr ili: 2017
Nəşriyyat: “Elm və təhsil”
8) Madinah Arabic Reader (10.95 MB)
Müəllif(lər): Abdur Rahim
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
9) Madinah Arabic Reader (11.12 MB)
Müəllif(lər): Abdur Rahim
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
10) Madinah Arabic Reader (10.43 MB)
Müəllif(lər): Abdur Rahim
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Goodword Books
11) Madinah Arabic Reader (10.51 MB)
Müəllif(lər): Abdur Rahim
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
12) Madinah Arabic Reader (9.58 MB)
Müəllif(lər): Abdur Rahim
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Goodword Books
13) Madinah Arabic Reader (7.85 MB)
Müəllif(lər): Abdur Rahim
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Goodword Books
14) Diplomatik etiket və nitq mədəniyyəti (38.76 MB)
Müəllif(lər): Cəfərov V.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
15) Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (1.28 MB)
Müəllif(lər): Bayramov A., Məhərrəmov Z., İsgəndərzadə M.
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat: "ULU"
16) Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (3.60 MB)
Müəllif(lər): Hьseynov S., Qaracayeva E.
Nəşr ili: 2016
Nəşriyyat: "Eım və təhsil"
17) Русско-арабский разговорник (1.32 MB)
Müəllif(lər): Янин Е.
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: <Феникс»
18) Nitq mədəniyyətinin əsasları (2.09 MB)
Müəllif(lər): Abdullayev Nadir
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
19) Diplomatik etiket və nitq mədəniyyəti (38.76 MB)
Müəllif(lər): Cəfərov V.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
20) Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (1.28 MB)
Müəllif(lər): Bayramov A., Məhərrəmov Z., İsgəndərzadə M.
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat: "ULU"
21) Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (3.60 MB)
Müəllif(lər): Hьseynov Sьleyman, Qaracayeva Elvira
Nəşr ili: 2016
Nəşriyyat: "Elm və təhsil”
22) Urdu dilinin qrammatikası (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: "Adiloğlu"
23) Terk Cumhuriyyeti Universitetləri (10.87 MB)
Müəllif(lər): Kelenterova M., Paşazade N.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat:
24) Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kontekst (1.35 MB)
Müəllif(lər): Rzasoy Seyfəddin
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
25) Fars dili (10.63 MB)
Müəllif(lər): Rüstəmova Təhminə
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Elm və təhsil
26) Əruz və qafiyəşünaslıq tarixi (VIII-XVI əsrlər) (12.02 MB)
Müəllif(lər): Quliyev T.
Nəşr ili: 1998
Nəşriyyat:
27) Elmi axtarışlar (17.18 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: Elm
28) Azərbaycan romanının inkişaf problemləri (2.16 MB)
Müəllif(lər): Ənvəroğlu Himalay
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
29) Ədəbiyyatşünaslığın əsasları (2.16 MB)
Müəllif(lər): Mir Cəlal, Xəlilov P.İ.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Çaşıoğlu
30) Ədəbiyyat nəzəriyyəsi (19.16 MB)
Müəllif(lər): Şəmsizadə N.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
31) Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsaslarıı (25.90 MB)
Müəllif(lər): Əlimirzəyev X.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
32) Dünya ədəbiyyatı (24.88 MB)
Müəllif(lər): Xəlilov Ə.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
33) Dünya ədəbiyyatı (24.88 MB)
Müəllif(lər): Xəlilov Ə.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
34) Dünya ədəbiyyatı (28.84 MB)
Müəllif(lər): Xəlilov Ə.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Araz
35) Dünya ədəbiyyatı (31.57 MB)
Müəllif(lər): Xəlilov Ə.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Araz
36) Dünya ədəbiyyatı. (XIX əsr dünya ədəbiyyatı) (29.20 MB)
Müəllif(lər): Xəlilov Ə.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
37) Dünya ədəbiyyatı (İntibah dövrü və XVII-XVIII əsr dünya ədəbiyyatı) (28.22 MB)
Müəllif(lər): Xəlilov Ə.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
38) Dünya ədəbiyyatı (19.96 MB)
Müəllif(lər): Xəlilov Ə.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Araz
39) Cağdaş folklor: problemlər, perspektivlər (13.75 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat: Elm
40) Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri (16.83 MB)
Müəllif(lər): Əfəndiyev Paşa
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Elm və təhsil
41) Azərbaycan folklorunun toplanma, tərcümə və nəşr problemləri (QƏXTMT-SMOMPK materialları əsasında) (33.52 MB)
Müəllif(lər): Orucova S.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Elm
42) Аzərbаусаnədəbiyyatşünaslığının tarixi, rnetodologiyası və рrоЬlеmləri (10.33 MB)
Müəllif(lər): İbrahimov S.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
43) Avropa ədəbiyyatşünaslığı və Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri (15.94 MB)
Müəllif(lər): Əsədova A.i.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Elm
44) Aşıq yaradıcılığı və dastanlar Şərq poetikası və islami dəyərlər baxımından (27.59 MB)
Müəllif(lər): Quliyeva M.
Nəşr ili: 2016
Nəşriyyat: Elm və təhsil
45) Şumer və türk dastanlan (5.30 MB)
Müəllif(lər): Islam Sadıq
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Azəməşr
46) Serqey Esenin (2.94 MB)
Müəllif(lər): İsaxanlı İsaxan
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
47) Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. (Müasir aktual problemlər). (2.05 MB)
Müəllif(lər): Əliyev Ramil
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
48) Səməd Vurğun: milli və ümumbəşəri (1.69 MB)
Müəllif(lər): Adilxan Hüseynəli oğlu Bayramov
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
49) Ədəbiyyatşünaslıq (1.13 MB)
Müəllif(lər): Vüqar Əhməd
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Müəllim
50) Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri (Müasir ədəbi mühitə ümumi baxış) (3.97 MB)
Müəllif(lər): Gülxanı Pənah, Əhmədli Salatın
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
51) Ritorika (5.60 MB)
Müəllif(lər): Aristotel
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
52) Poetika (2.07 MB)
Müəllif(lər): Aristotel
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
53) Klassik ərəb ədəbiyyatı (9.30 MB)
Müəllif(lər): Mahmudov M.R.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat:
54) Ritorika: tarix, nəzəriyyə, praktika (28.22 MB)
Müəllif(lər): Abbasova Q.Y,
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
55) Türk filologiyası: №1 (2.22 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2016
Nəşriyyat:
56) Qaraçay ədəbiyyatı (1.83 MB)
Müəllif(lər): Tağısoy N.
Nəşr ili: 2016
Nəşriyyat:
57) Ömrün payız akkordları (5.63 MB)
Müəllif(lər): Nadirli İ.
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
58) Muğamlı dünyam (998.63 KB)
Müəllif(lər): Nadirli İ.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
59) My world (8.50 MB)
Müəllif(lər): Nadirli İ.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
60) Humayi-Ərş (7.73 MB)
Müəllif(lər): Mirzadə M.F.
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
61) Hikmətli dünyam (1.72 MB)
Müəllif(lər): Nadirli İ.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
62) Блохина Н.Г., Жукова Т.Е., Иванова И.С. Современный русский язык. Текст. Стили речи. Культура речи (866.10 KB)
Müəllif(lər): Блохина Н.Г., Жукова Т.Е., Иванова И.С.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
63) Русский язык и культура речи (916.88 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
64) Основы культуры речи (2.36 MB)
Müəllif(lər): Е.Н. Зверева
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
65) Древние языки и культуры (Латинский Язык) (902.72 KB)
Müəllif(lər): Заболотный В.М.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
66) Основы общей риторики (2.18 MB)
Müəllif(lər): О.З. Муштук
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
67) Немецкий язык (431.62 KB)
Müəllif(lər): Мормуль Т.В.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat:
68) Aspect pairs of czech verbs (581.16 KB)
Müəllif(lər): Karel Tahal
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: FACTUM CZ,
69) Английский язык (466.38 KB)
Müəllif(lər): Александрова Г.А.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
70) Английский язык: Учебное пособие (766.90 KB)
Müəllif(lər): Иванова Н.А.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: МГУС
71) Английский язык (404.04 KB)
Müəllif(lər): П.П. Калинин, С.В. Нарцева
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Юрист
72) Klassik ərəb ədəbiyyatı (9.30 MB)
Müəllif(lər): Mahmudov M.R.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat:
73) Writing for IELTS (59.04 MB)
Müəllif(lər): Anneli Williams
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
74) Listening for IELTS (76.00 MB)
Müəllif(lər): Fiona Aish Tomlinson
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
75) Basic grammar (59.01 MB)
Müəllif(lər): Dave Wills, Jon Wright
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
76) Clear speech (8.97 MB)
Müəllif(lər): Judy B.Gilbert
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
77) Natural English Collocations (38.71 MB)
Müəllif(lər): Jon Marks Alison Woder
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
78) FCE+ (11.46 MB)
Müəllif(lər): Rawdon Wyatt
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
79) Academic English (529.71 KB)
Müəllif(lər): David Porter
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
80) Computers and information technology (1.26 MB)
Müəllif(lər): Jon Marks
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
81) Business and administration (741.76 KB)
Müəllif(lər): Rawdon Wyatt
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
82) Cavid fəlsəfəsi (860.43 KB)
Müəllif(lər): S. Xəlilov
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Nurlar
83) Practice tests for ielts (2.87 MB)
Müəllif(lər): Vanessa Jakeman, Clare Mcdowel
Nəşr ili: 1997
Nəşriyyat:
84) Vocabulary for ielts with answers (24.64 MB)
Müəllif(lər): Pauline cullen
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
85) English vocabulary in use elementary (4.27 MB)
Müəllif(lər): Michael Mccarthy, Felicity o Dell
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat:
86) Business words (15.37 MB)
Müəllif(lər): Deirdre Howard-Williams Cyntbia herd
Nəşr ili: 1992
Nəşriyyat:
87) Building skills for the toefl ibt second edition beginning (72.55 MB)
Müəllif(lər): Paul Edmunds, Nancie Mckinnon, Jeff Zeter
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
88) Fundamentals of english grammar (12.73 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
89) Английский для подготовки к экзаменам (32.86 MB)
Müəllif(lər): Т. Ю.Дрознова
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
90) English for academic research; vocabulary exercises (801.97 KB)
Müəllif(lər): Adrian Wallwork
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
91) Academic vocabulary list (374.11 KB)
Müəllif(lər): Jim Burke and Rick Smith
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
92) Active grammar (64.95 MB)
Müəllif(lər): Mark lloyd and Jeremy day
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
93) Active Grammar (67.36 MB)
Müəllif(lər): Fiana Davis Wayne Rimmer
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
94) Academic Writing Practice for IELTS (13.88 MB)
Müəllif(lər): Sam McCarter
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
95) Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi oçerki (1.82 MB)
Müəllif(lər): A. Bayramoglu
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Elm və təhsil
96) Check your english vocabulary for living in the UK (1.92 MB)
Müəllif(lər): Rawedon Wyatt
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
97) Big activity book (1.81 MB)
Müəllif(lər): Matt Purland
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
98) Advanced communication games (7.85 MB)
Müəllif(lər): Jill Hadfield
Nəşr ili: 1987
Nəşriyyat:
99) Activity box (7.30 MB)
Müəllif(lər): Jean Greenwood
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
100) Vocabulary list (385.73 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
101) Phrasal verb organiser with mini-dictionary (4.02 MB)
Müəllif(lər): John Flower
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
102) Fun Class activities games and activities for teachers (2.54 MB)
Müəllif(lər): Peter Watcyn-Jones
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat:
103) New Round-Up (39.71 MB)
Müəllif(lər): Virginia Evans Jonny Dooley
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Longman
104) Toefl İBT (1.58 MB)
Müəllif(lər): Bruce Stirling
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
105) Vocabulary5 (36.47 MB)
Müəllif(lər): Peter Watcyn-Jones Mark Farrell
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
106) Five-Minute Activities (11.41 MB)
Müəllif(lər): Penny Ur Andrew Wright
Nəşr ili: 1992
Nəşriyyat:
107) Study Guide to 404 essential tests for ielts general training module workbook (2.27 MB)
Müəllif(lər): Donna Scovell, Vickie Pastellas Max knobel
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
108) 4000 Essential English Words (10.01 MB)
Müəllif(lər): Paul Nation
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
109) McGraw-Hills 400 must have words for the toefl (2.30 MB)
Müəllif(lər): lynn Stafford-Yilmaz and Lawrence J.Zwier
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
110) Vocabulary 4 (7.55 MB)
Müəllif(lər): Peter Watcyn-Jones and Mark Farrell
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
111) Phrasal Verbs (26.88 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
112) Intermediate Vocabulary games (24.16 MB)
Müəllif(lər): Jill Hadfield
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
113) Test Your Vocabulary 3 (9.93 MB)
Müəllif(lər): Peter Watcyn-Jones Olivia johnston
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
114) Key Words for Fluency (35.82 MB)
Müəllif(lər): George Woolard
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
115) Elementary Vocabulary Games (9.46 MB)
Müəllif(lər): Jill Hadfield
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
116) Cavid Fəlsəfəsi (869.82 KB)
Müəllif(lər): S. Xəlilov
Nəşr ili: 1996
Nəşriyyat: Qanun
117) 1000 Phrasal Verbs in Context (2.75 MB)
Müəllif(lər): Matt ERREY
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
118) Check your vocabulary english for banking and finance (2.42 MB)
Müəllif(lər): Jon Marks
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
119) Grammar and vocabulary for first certificate (66.77 MB)
Müəllif(lər): Luke Prodromou
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
120) Check your english vocabulary for IELTS (1.91 MB)
Müəllif(lər): Rawdon Wyatt
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Black
121) How to prepare for the next generation TOEFL test and communicate with confidence (2.99 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
122) English vocabulary organiser (9.23 MB)
Müəllif(lər): Gough C.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Language Teaching Publications
123) Test your vocabulary (30.47 MB)
Müəllif(lər): Peter Watcyn- Jones, Olivia Johnston
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Penguin
124) Grammar for first certificate (41.30 MB)
Müəllif(lər): Hashemi L., Thomas B.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
125) Games for grammar practice (19.79 MB)
Müəllif(lər): Zaorob L. M., Chin E.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
126) Developing Grammar in context (9.58 MB)
Müəllif(lər): Mark Nettle, Diana oipkins
Nəşr ili:
Nəşriyyat: Cambridge University Press
127) Check your english vocabulary for law (9.07 MB)
Müəllif(lər): Rawdon Wyatt
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
128) Advanced masterclass (30.65 MB)
Müəllif(lər): Aspinall T., Capel A.
Nəşr ili:
Nəşriyyat: Oxford University Press
129) Advanced Grammar in use (6.52 MB)
Müəllif(lər): Martin Hewing
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat:
130) English idioms (35.83 MB)
Müəllif(lər): Jennifer Seidi, W. McMordie
Nəşr ili: 1978
Nəşriyyat:
131) Divan ədəbiyyatının poetikası (1.20 MB)
Müəllif(lər): İbrahimov S.
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat: BUN
132) Orta əsrlər Azərbaycan romantik ədəbiyyatı (2.00 MB)
Müəllif(lər): İbrahimov S.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
133) Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığın tarixi və problemləri (1.42 MB)
Müəllif(lər): İbrahimov S.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
134) İran, Əfqanıstan, Tacikistan ədəbiyyatı (4.99 MB)
Müəllif(lər): İbrahimov S.
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
135) Деловой Английский (3.50 MB)
Müəllif(lər): Шевелева С.А.
Nəşr ili: 1997
Nəşriyyat: Юнити
136) Accueil and contacts en anglais (11.40 MB)
Müəllif(lər): Serena Murdoch-Stern
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Actrel
137) Oxford word skills (51.56 MB)
Müəllif(lər): Ruth Gairns, Stuart Redman
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
138) The great preposition mystery (1.62 MB)
Müəllif(lər): Lin Lougheed
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
139) Справочник по грамматике английского языка в таблицах (15.29 MB)
Müəllif(lər): Митрошкина Т.В.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
140) Grammar and vocabulary for cambridge advanced and proficiency (4.90 MB)
Müəllif(lər): Richard Side, Guy Wellman
Nəşr ili: 1990
Nəşriyyat:
141) Englsih skills 3 (8.36 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Cambridge
142) Oxford phrasal verbs dictionary (49.90 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat:
143) Business basics: workbook (11.95 MB)
Müəllif(lər): David Grant, Robert McLarty
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Oxford
144) Business basics: teachers book (23.83 MB)
Müəllif(lər): David Grant, Robert McLarty
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Oxford
145) Objective proficiency (12.07 MB)
Müəllif(lər): Annette Capel, Wendy Sharp
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
146) Inside Reading:4 (63.86 MB)
Müəllif(lər): Kent Richmond
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Oxford
147) New proficiency Gold coursebook (25.64 MB)
Müəllif(lər): Jacky Newbrook, Judith Wilson
Nəşr ili:
Nəşriyyat: Longman
148) Dictionary of marketing (3.44 MB)
Müəllif(lər): A. Ivanovic MBA P.H.Collin
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
149) Dictionary of food science and nutrition (5.76 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
150) Dictionary of computing (11.11 MB)
Müəllif(lər): S.M.H .Collin
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
151) Dictionary of leisure, travel and tourism (9.07 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
152) Dictionary of business (8.29 MB)
Müəllif(lər): P.H.Collin
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
153) Reading and writing (17.99 MB)
Müəllif(lər): Malcoln Mann, Steve Taylore-Knowles
Nəşr ili:
Nəşriyyat: Macmillan
154) New Round-up 4 (32.22 MB)
Müəllif(lər): Virginia Evans, Jenny Doolay
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Longman
155) Neь Round - up 3 (29.31 MB)
Müəllif(lər): Virginia Evans, Jenny Dooley
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Longman
156) Phrasal verbs in context (3.23 MB)
Müəllif(lər): Peter Dainty
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
157) Examinee handbook and admission form (992.10 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
158) In company (24.80 MB)
Müəllif(lər): Mark Powell
Nəşr ili:
Nəşriyyat: Macmillan
159) Test your English vocabulary in use (upper-intermediate) (6.40 MB)
Müəllif(lər): Michael McCarthy
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Cambridge University Press
160) Preparation course for the TOEFL Test- IBT (54.66 MB)
Müəllif(lər): Deborah Phillips
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
161) New Round-up (26.50 MB)
Müəllif(lər): Virginia E., Jenny D.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Longman
162) We mean business (1,006.08 KB)
Müəllif(lər): Susan Norman
Nəşr ili: 1990
Nəşriyyat: Longman
163) We mean business (13.02 MB)
Müəllif(lər): Susan Norman, Eleanor Meiville
Nəşr ili:
Nəşriyyat: Longman
164) Listen carefully (59.09 MB)
Müəllif(lər): Jack C. Richard
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Oxford University Press
165) Letter writing handbook (10.01 MB)
Müəllif(lər): Robert W. Bly
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Wiley Publishing
166) Read better, remember more (729.92 KB)
Müəllif(lər): Elizabeth Chesla
Nəşr ili: 1997
Nəşriyyat: LearningExpress
167) An essay colletction for TOEFL (979.69 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
168) Just in time vocabulary (650.13 KB)
Müəllif(lər): Elizabeth Chesta
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
169) Good-proof spelling (740.95 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Learning Express LLC
170) Key English test (49.36 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
171) Keep Talking (6.58 MB)
Müəllif(lər): Friederike Klippel
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
172) Telephone english (16.19 MB)
Müəllif(lər): Hughes J.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
173) Master TOEFL vocabulary (1.83 MB)
Müəllif(lər): Peterson
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
174) Inside reading 4 (63.86 MB)
Müəllif(lər): Kent Richmond
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
175) Inside reading 3 (18.33 MB)
Müəllif(lər): Bruce Rubin
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Oxford University Press
176) Inside reading 2 (67.28 MB)
Müəllif(lər): Lawrence J. Zwier
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Oxford University press
177) Azərbaycan dilinin nitq mədəniyyəti və ritorika (22.41 MB)
Müəllif(lər): F.Şiriyev
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Nurlar
178) Ədəbiyyatşünaslığın əsasları (23.36 MB)
Müəllif(lər): Abbas Hacıyev
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
179) Azərbaycan dili (14.70 MB)
Müəllif(lər): Y.Seyidov
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
180) Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisinin bəzi problemləri (2.00 MB)
Müəllif(lər): Aydın Paşayev
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Hədəf nəşrləri
181) Русский язык (336.69 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
182) Русский язык (946.94 KB)
Müəllif(lər): С.М.Мамедова
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
183) Verbs and essentials of grammar arabic (2.23 MB)
Müəllif(lər): Gaafar Mahmoud, Wightwick Jane
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
184) Ağbaba şivəsi sözlüyü (189.91 MB)
Müəllif(lər): Bayramov A., Bayramova A.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: AM 965
185) Almanca - Azərbaycanca lüğət (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
186) Balkan türklərinin ədəbiyyatı (0 bytes)
Müəllif(lər): Sədi Sadiyev
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: YYSQ
187) Türk xalqları ədəbiyyatı (0 bytes)
Müəllif(lər): Arif Əmrahoğlu (Məmmədov)
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: YYSQ
188) Şərq xalqları ədəbiyyatı: müntəxəbat. 2 cilddə. II cild. (0 bytes)
Müəllif(lər): Quliyev E.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Constant empire
189) Şərq xalqları ədəbiyyatı: müntəxəbat 2 cilddə. I cild (0 bytes)
Müəllif(lər): Quliyev E.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: CONSTANT EMPİRE
190) Bədii tərcümə: nəzəriyyə və praktika (0 bytes)
Müəllif(lər): Şəhla Nağıyeva
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
191) Ədəbiyyat və tənqidin yaradıcılıq problemləri: Akademik Kamal Talıbzadənin elmi-nəzəri irsi əsasında (Dərs vəsaiti) (0 bytes)
Müəllif(lər): Təranə Rəhimli
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Avropa
192) Türk xalqları ədəbiyyatı (0 bytes)
Müəllif(lər): Quliyev E.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Apostrof
193) Nitqin inkişafına dair praktik məşğələlər:Əcnəbi tələbələrin Azərbaycan dilini öyrənmələri üçün (0 bytes)
Müəllif(lər): Həcər Hüseynova
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Elm və təhsil
194) Biznesmenlər üçün ingilis dili (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat:
195) Çağdaş dünya ədəbiyyatı:Elmi-kulturoloji publisitika Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə məqalələri e-Antologiyası Beşinci buraxılış - V cild (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
196) Çağdaş dünya ədəbiyyatı: Poeziya. Lirika... Yeni tərcümələr Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə məqalələri e-Antologiyası Yeddinci buraxılış - VII cild (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
197) Çağdaş dünya ədəbiyyatı:Bədii nəsr ROMANLAR, POVESTLƏR Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası Dördüncü buraxılış - IV cild İkinci kitab (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
198) Çağdaş dünya ədəbiyyatı:Bədii nəsr. ROMANLAR. POVESTLƏR Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası Üçüncü buraxılış - III cild (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
199) Çağdaş dünya ədəbiyyatı:Dramaturgiya. Pyeslər Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası İkinci buraxılış - II cild (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
200) Çağdaş dünya ədəbiyyatı (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
201) Azərbaycan folkloru anatologiyası: XVI kitab, Ağdaş Folkloru (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Səda
202) Say it better in english (10.03 MB)
Müəllif(lər): Marianna Pascal
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Language success press
203) Подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика (10.66 MB)
Müəllif(lər): Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
204) Learn hot english (9.48 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
205) Inside out: Intermediate (23.81 MB)
Müəllif(lər): Sue Kay, Vaughan Jones
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
206) Innovations (37.06 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
207) Grammar and vocabulary (36.36 MB)
Müəllif(lər): Malcoln Mann, Steve Taylore- Knowles
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
208) Get rid of your accent (10.33 MB)
Müəllif(lər): Linda James, Olga Smith
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
209) Fun with grammar (4.68 MB)
Müəllif(lər): Suzanne W. Woodward
Nəşr ili: 1997
Nəşriyyat:
210) English for academic research: vocabulary exercises (771.81 KB)
Müəllif(lər): Adrian Wallwork
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Springer
211) English collocation in use (60.97 MB)
Müəllif(lər): Michael McCarthy, Felicity O Dell
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
212) H.Cavid dramaturgiyasında insan, iblis, tanrı ("Şeyx Sənan", "İblis", "Peyğəmbər") (1,010.53 KB)
Müəllif(lər): Əzizova N.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Elm
213) Speaking for IELTS (53.60 MB)
Müəllif(lər): Karen Kovacs
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: HarperCollins
214) The blue book of Grammar and punctuation (886.58 KB)
Müəllif(lər): Jane Straus
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: PB
215) Essential words for the IELTS (26.03 MB)
Müəllif(lər): Lin Lougheed
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
216) Английский язык (57.75 MB)
Müəllif(lər): Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А.,
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
217) Test your vocabulary 2 (2.80 MB)
Müəllif(lər): Peter Watcyn- Jones, Olivia Jonston
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
218) Oxford word skills: basic (38.52 MB)
Müəllif(lər): Ruth Gairns, Sturart Redman
Nəşr ili:
Nəşriyyat: Oxford
219) Intermediate grammar games (8.88 MB)
Müəllif(lər): Jill Hadfield
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
220) Grammar games and activities (11.19 MB)
Müəllif(lər): Peter Watcyn- Jones
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
221) Fun with Grammar (4.68 MB)
Müəllif(lər): Suzanne W. Woodward
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
222) Английские фразовые гдаголы (13.11 MB)
Müəllif(lər): Т.В. Митрошкина
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: ТетраСистемс
223) Elementary grammar games (9.39 MB)
Müəllif(lər): Jill Hadfield
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
224) Phrasal verbs: workbook (4.22 MB)
Müəllif(lər): Malcolm Goodale
Nəşr ili: 1997
Nəşriyyat: Collins Build
225) Advanced masterclass CAE: workbook (7.49 MB)
Müəllif(lər): Tricia Aspinall, Annette Capel
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Oxford
226) Advanced masterclass CAE (15.13 MB)
Müəllif(lər): Tricia Aspinall, Annette Capel
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Oxford
227) Writing skills success in 20 minutes a day (1.85 MB)
Müəllif(lər): I. Olson, Judith F.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
228) Vocabulary in practice: intermediate (41.26 MB)
Müəllif(lər): Glennis Pye
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
229) Vocabulary in practise: pre intermediate (35.04 MB)
Müəllif(lər): Glennis Pye
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
230) Vocabulary in practise 2: elementary (27.47 MB)
Müəllif(lər): Glennis Pye
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
231) Vocabulary: games and activities for teachers (7.27 MB)
Müəllif(lər): Peter Watcyn- Jones
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
232) Vocabulary for first certificate (22.77 MB)
Müəllif(lər): Barbara Thomas, Laura Matthews
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
233) Total English: starter (24.89 MB)
Müəllif(lər): Jonathan Bygrave
Nəşr ili:
Nəşriyyat: Pearson
234) TOEFL test prep Planner (1.47 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
235) Speaking and writing strategies for the TOEFL IBT (3.40 MB)
Müəllif(lər): Bruce Stirling
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
236) Free TOEFL practise questions (2.79 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
237) Writing activities (12.11 MB)
Müəllif(lər): Gwen Berwick, Sydney Thorne
Nəşr ili:
Nəşriyyat: Scholastic
238) Newspaper articles to get teenagers talking (3.40 MB)
Müəllif(lər): Peter Dainty
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
239) Very short stories (1.77 MB)
Müəllif(lər): Jake Allsop
Nəşr ili: 1989
Nəşriyyat: Plantin
240) The official guide to the TOEFL test (3.28 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
241) Dictionary (47.33 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
242) Reading (3.19 MB)
Müəllif(lər): Michael Dean
Nəşr ili:
Nəşriyyat: Penguin
243) Teach english abroad (2.75 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
244) Полный курс подготовки:к централизованному тестированию и экзамену (20.77 MB)
Müəllif(lər): Митрошкина Т.В.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: ТетраСистема
245) Все способы Английского словообразования (18.67 MB)
Müəllif(lər): Митрошкина Т.В.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: ТетрфСистем
246) Английские предлоги (10.58 MB)
Müəllif(lər): Митрошкина Т.В.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: ТетраСистем
247) State exam: maximiser (15.60 MB)
Müəllif(lər): Solovova E.N., Solokova I.E.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
248) 1001 vocabulary and spelling questions (469.68 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: USA
249) Master IELTS speaking: course material and supplements (1.47 MB)
Müəllif(lər): Ebrahim Tahasoni
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
250) Say it with us:an advanced course of spoken English (3.31 MB)
Müəllif(lər): H. Andrews
Nəşr ili: 1974
Nəşriyyat: WIEDZA POWSZECHNA
251) Road to IELTS: preparation and practise (404.71 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Clarity
252) TOEFL İBT (404.71 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
253) Practical everyday English (65.39 MB)
Müəllif(lər): Steven Collins
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
254) Phrasal verbs and idioms (2.07 MB)
Müəllif(lər): Rawdon Wyatt
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Black
255) Oxford word skills (50.83 MB)
Müəllif(lər): Ruth Gairns, Stuart Redman
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
256) Oxford guide to English grammar (5.72 MB)
Müəllif(lər): John Eastwood
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
257) Business basics (27.34 MB)
Müəllif(lər): David Grant, Robert McLarty
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
258) English idioms:Exercises on idioms (2.50 MB)
Müəllif(lər): Jennifer Seidl
Nəşr ili: 1995
Nəşriyyat: Oxford University Press
259) Total English (starter) (62.87 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
260) New Round - up 1 (23.66 MB)
Müəllif(lər): Virginia Evans, Jenny Dooley
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Longman
261) New Round- up - 1 (17.69 MB)
Müəllif(lər): Virginia Evans, Jenny Dooley
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Longman
262) New Round- up-2 (72.46 MB)
Müəllif(lər): Virginia Evans, Jenny Dooley
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Longman
263) Gold exam maximiser (38.66 MB)
Müəllif(lər): Richard Mann, Jacky Newbrook, Judith Wilson
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
264) Sample Essays for the TOEFL Writing Test (1.11 MB)
Müəllif(lər): Sample Essays for the TOEFL Writing Test
Nəşr ili: 0
Nəşriyyat:
265) New round - up 3 (41.93 MB)
Müəllif(lər): Virginia Evans, Jenny Dooley, İrina Kondrasheva
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Pearson
266) Elçin romanlarının struktural-sosioloji təhlili (2.08 MB)
Müəllif(lər): Adıgözəl S.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Qafqaz Universiteti
267) Reading and writing (17.99 MB)
Müəllif(lər): Malcoln Mann, Steve Taylore
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
268) Road to IELTS: Reading (404.71 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: British Council
269) Toefl IBT (1.09 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Educational Testing Service
270) A practical english grammar (1.94 MB)
Müəllif(lər): Thomson A.J., Martinet A.V.
Nəşr ili:
Nəşriyyat: Oxford University Press
271) Practical everyday english (65.38 MB)
Müəllif(lər): Steven Collins
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
272) Phrasal verbs and idioms (2.07 MB)
Müəllif(lər): Rawdon Wyatt
Nəşr ili:
Nəşriyyat: Black
273) Oxford word skills (50.83 MB)
Müəllif(lər): Ruth Gairns, Stuart Redman
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Oxford University Press
274) Oxford preparation course for the TOEIC test (37.45 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Oxford University Press
275) Oxford guide to english grammar (5.72 MB)
Müəllif(lər): John Eastwood
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Oxford University Press
276) Business basics (27.34 MB)
Müəllif(lər): David Grant, Robert McLarty
Nəşr ili:
Nəşriyyat: Oxford University Press
277) English idioms:exercises on idioms (2.50 MB)
Müəllif(lər): Jennifer Seidi
Nəşr ili: 1995
Nəşriyyat:
278) How to prepare for the writing tasks of the next generation TOEFL (1.27 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
279) Total English (62.87 MB)
Müəllif(lər): Jonathan
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
280) New Round-up 1 (23.66 MB)
Müəllif(lər): Virginia Evans, Jenny Dooley
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Longman
281) New Round-up (17.69 MB)
Müəllif(lər): Virginia Evans, Jenny Dooley
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Longman
282) New Round - up 2 (25.13 MB)
Müəllif(lər): Virginia Evans, Jenny Dooley
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Longman
283) Gold exam maximise (38.66 MB)
Müəllif(lər): Richard Mann
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
284) New Round - up 4 (33.26 MB)
Müəllif(lər): Virginia Evans, Jenny Dooley
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Longman
285) Teach english (20.82 MB)
Müəllif(lər): Jeremy Harmer
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
286) How idioms Work (50.60 MB)
Müəllif(lər): Martin Jones
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
287) Illinois (2.86 MB)
Müəllif(lər): Josefa B. Abrera
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
288) Flash on English for construction (10.10 MB)
Müəllif(lər): Patrizia Caruzzo
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
289) World currency-financial system (5.46 MB)
Müəllif(lər): F.R.Mirishli, Y.P.Kozhaev, A.Y.Rzaev, S.E.Sadikova
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: izvestiya
290) Essential grammar in use Supplementary exercises (33.82 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
291) English collocations advanced (19.88 MB)
Müəllif(lər): Felicity Odell, Michael Mccarthy
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
292) English sentence builder (33.82 MB)
Müəllif(lər): Ed Swick
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
293) English for writing research papers (19.88 MB)
Müəllif(lər): Adrian Wallwork
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
294) English for presentations (12.36 MB)
Müəllif(lər): Marion Grussendorf
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
295) English pronunciation elementary (42.68 MB)
Müəllif(lər): Jonathan Marks
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
296) Easier english basic dictionary (11.97 MB)
Müəllif(lər): P.H.Collin
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
297) İELTS secrets (312.73 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
298) New Round-up (41.35 MB)
Müəllif(lər): Virginia Evans, Jenny Dooley
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
299) Dictionary of contemporary slang (12.53 MB)
Müəllif(lər): Tony Thorne
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
300) Dictionary of sport and exercise science (5.13 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
301) Dictionary of politics and government (8.41 MB)
Müəllif(lər): P.H.Collin
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
302) Dictionary of nursing (12.00 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
303) Dictionary of military terms (7.11 MB)
Müəllif(lər): Richard Bowyer
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
304) Dictionary of medical terms (13.88 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
305) Dictionary of media studies (7.05 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
306) Ümumi mətnşünaslıq (0 bytes)
Müəllif(lər): Əliyev Y.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
307) Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
308) Azərbaycan dili (0 bytes)
Müəllif(lər): Hacıyeva M., Əbülhəsənli T.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Azərbaycan İqtisad Universiteti nəşriyyatı
309) İşgüzar Azərbaycan dili (0 bytes)
Müəllif(lər): Əbülhəsənli T.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: İqtisad universiteti nəşriyyatı
310) Azərbaycan dili: İşgüzar yazışmalar (0 bytes)
Müəllif(lər): Əbdülhəsənli T., Hüseynova A., İsmayılzadə G.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
311) Azərbaycan dili (0 bytes)
Müəllif(lər): Əbdülhəsənli T., Kazımova F., Sultanova İ.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: İqtisad Universiteti
312) İşgüzar Azərbaycan dili (0 bytes)
Müəllif(lər): Əbdülhəsənli T., Hüseynova A.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: İqtisad universiteti nəşriyyatı
313) Azərbaycan dili (0 bytes)
Müəllif(lər): Tofiq Əbdülhəsənli, Firəngiz Kazımova, İradə Sultanova
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: İqtisad universiteti nəşriyyatı
314) Biznesmenlər üçün ingilis dili (0 bytes)
Müəllif(lər): Antonov A.İ.
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat:
315) İşgüzar Fransız dili (0 bytes)
Müəllif(lər): Nəbiyev N. ,, Həsənov F
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Çaşıoğlu
316) Сборник (0 bytes)
Müəllif(lər): Гусейнова С.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
317) Пособие по развитию професиональной речи студентов экономических специальностей (0 bytes)
Müəllif(lər): Рзаева Г. Н., Амирова Э. М., Кулиева Э.Р.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: экономика
318) Azərbaycan dili (0 bytes)
Müəllif(lər): Maarifə Hacıyeva, Tofiq Əbdülhəsənli
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: İqtisadiyyat Universiteti
319) Великий Азербайджанский поет Низами (0 bytes)
Müəllif(lər): Бертельс
Nəşr ili: 1940
Nəşriyyat: Qanun
320) Türk dillərində zaman kateqoriyası (0 bytes)
Müəllif(lər): Gülnarə Fəxrəddin qızı
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Qismət
321) Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm.: Ali məktəblərin filoloji fakültələri üçün dərs vəsaiti. (0 bytes)
Müəllif(lər): Yaqub Babayеv
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
322) Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr: Qaravəllilər, oyunlar və xalq tamaşaları (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Şərq-qərb
323) Mühacirət və klassik ədəbi irs: Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığında Klassik irs problemi (0 bytes)
Müəllif(lər): Nikpur Cabbarlı
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Azərbaycan universiteti nəşriyyatı
324) Latın əsaslı yeni türk əlifbası və I Bakı Türkolji qurultayı:Biblioqrafiya (0 bytes)
Müəllif(lər): Kamil Vəli Nərimanoğlu
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Зinar-Зap
325) Heydər Əliyevin dil siyasəti (0 bytes)
Müəllif(lər): Salatın Əhmədova
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
326) Heydər Əliyevin dil siyasəti (0 bytes)
Müəllif(lər): Əliyev V.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Prezident kitabxanası
327) Folklorumuzun ilk doktoru (Məmmədhüseyn Təhmasib) (0 bytes)
Müəllif(lər): Dadaşov A.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Molodaya Gvardia
328) Ədəbiyyat ömrü yaşayan əbədiyyat memarı (0 bytes)
Müəllif(lər): Almaz ÜLVİ
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Elm
329) Collection of texts and tasks in english language for improvement of oral speech (0 bytes)
Müəllif(lər): Sabina Almammadova
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Prezident kitabxanası
330) Azərbaycan - Özbək (Cığatay) ədəbi əlaqələri: Dövrlər, simalar, janrlar, təmayüllər (0 bytes)
Müəllif(lər): Almaz Ьlvi
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Şərq- Qərb
331) Abay Dağlının mühacirət dövrü yaradıcılığı (0 bytes)
Müəllif(lər): Nikpur Cabbarlı
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Qanun
332) Çağlayan bulaq (0 bytes)
Müəllif(lər): Rzayev A.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Gənclik
333) Seçilmiş əsərləri (0 bytes)
Müəllif(lər): Haıibəyov Ü.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
334) Seçilmiş əsərləri (0 bytes)
Müəllif(lər): Hacıbəyov Ü.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
335) Gьlьstan (0 bytes)
Müəllif(lər): Şirazi Sədi
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
336) Bustan (0 bytes)
Müəllif(lər): Şirazi Sədi
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
337) Rübailər (0 bytes)
Müəllif(lər): Ömər Xəyyam
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
338) Nitqin inkişafı (Dərs vəsaiti) (0 bytes)
Müəllif(lər): Mustafayeva S.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
339) Yeddi səyyarə (0 bytes)
Müəllif(lər): Əlişir Nəvai
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
340) Azərbaycan xalq ədəbiyyatı (0 bytes)
Müəllif(lər): Nəbiyev A.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Зiraq
341) Əsərləri (0 bytes)
Müəllif(lər): Müşfiq M.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
342) Əsərləri (0 bytes)
Müəllif(lər): Müşfiq M.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
343) Azərbaycan xalq ədəbiyyatı (0 bytes)
Müəllif(lər): Nəbiyev A.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Elm
344) Кəlilə və Dimnə (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
345) Şəhnamə (0 bytes)
Müəllif(lər): Firdovsi
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
346) Fərhad və Şirin (0 bytes)
Müəllif(lər): Əlişir Nəvai
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
347) "Dədə Qorqud kitabı" və müasir Azərbaycan ədəbi düşüncəsi (0 bytes)
Müəllif(lər): İsmayılova Y.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Elm
348) Ənbiyalar məclisi (0 bytes)
Müəllif(lər): Sudef Sail, Molla Abbas Fədai oğlu
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Adiloğlu
349) Ənbiyalar məclisi (0 bytes)
Müəllif(lər): Sudef Sail, Molla Abbas Fədai oğlu
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Adiloğlu
350) El çələngi (xalq şerindən seçmələr) (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
351) Aşıq yaradıçılığının inkişaf mərhələləri (0 bytes)
Müəllif(lər): Allahmanlı M.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Elm və təhsil
352) Hekayələr (0 bytes)
Müəllif(lər): Yusif Vəzir Çəmənzəminli
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
353) Yusif və Züleyxa (0 bytes)
Müəllif(lər): Əbdürrəhman Cami
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
354) Baharıstan (0 bytes)
Müəllif(lər): Əbdürrəhman Cami
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
355) Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri (0 bytes)
Müəllif(lər): Əfəndiyev P.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Elm və təhsil
356) Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbayan dili. (0 bytes)
Müəllif(lər): Sadıqlı A.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Mütərcim
357) Çağlayan bulaq (0 bytes)
Müəllif(lər): Rzayev A.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Gənclik
358) Həzrət Nizami Gəncəvinin meracnamələrinin şərhi (0 bytes)
Müəllif(lər): Siracəddin Hacı
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Nafta-Press
359) Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.) (0 bytes)
Müəllif(lər): Siracəddin Hacı
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Nafta-Press
360) Koroğlu dastanında xalq inciləri (0 bytes)
Müəllif(lər): Ağabəyli Sevil Sultan qızı
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
361) Əli Fəhmi dünyası (0 bytes)
Müəllif(lər): Cəfərli Yeqzar
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Adiloğlu
362) TÜRK DİLLƏRİNDƏ ZAMAN KATEQORİYASI (0 bytes)
Müəllif(lər): GÜLNARƏ FƏXRƏDDİNQIZI
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Nurlan
363) Каракалпакская литература (3.87 MB)
Müəllif(lər): Мамедов Низами
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Мутарджим
364) Ускоренный курс английского языка Система "Чайка Джонатан" (2.31 MB)
Müəllif(lər): Шихирев Л.Н.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Фолиум
365) İzahlı tərcüməşünaslıq terminləri lüğəti (955.72 KB)
Müəllif(lər): Manafoglu R., Tağısoy N., Kamal R.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Mütərcim
366) Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirlər (3.08 MB)
Müəllif(lər): Həsənzadə Səftər
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Mütərcim
367) Практическая грамматика английского языка (374.93 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Гродно
368) TOEFL Exam success from Learning Express in only 6 strategic steps (615.58 KB)
Müəllif(lər): Elizabeth Chesla
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
369) Tofel exam essentials (337.80 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
370) Etnos və epos. Keçmişdən bu günə (2.87 MB)
Müəllif(lər): Tağısoy Nizami
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Mütərcim
371) Английский шаг за шагом. (13.47 MB)
Müəllif(lər): Бонк Н.А.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Росмен
372) Şilyan:Ozü, sözu-çeşmənin gözü (1,003.11 KB)
Müəllif(lər): Tağısoy Nizami
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
373) Bir ömrün rapsodiyası (4.29 MB)
Müəllif(lər): Tağısoy Nizami
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Mütərcim
374) Nitq mədəniyyəti (557.74 KB)
Müəllif(lər): Hьseynov Sьleyman
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Yazıçı
375) Qasım bəy Zakir (1.16 MB)
Müəllif(lər): Hьseynov Sьleyman
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Yazıçı
376) Ədəbiyyatda lirk növ (908.28 KB)
Müəllif(lər): Babazadə B.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
377) Персидская поэзия конца ХХ века. (1.65 MB)
Müəllif(lər): Кязимов М.Д.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
378) Сборник упражнений по-русскому языку для студенов-иностранцев (подготовительный факультет – начальный этап) (1.06 MB)
Müəllif(lər): Гулиева Л.М., Сеидзаде Л.Г.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
379) Aşıq Əhmədin yaradıcılığı (1.11 MB)
Müəllif(lər): Bahadurqızı Y.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Caşıoğlu
380) Mir Cəlal-100 Ədəbi bədii dil problemləri ( Monoqrafiya ) (1.05 MB)
Müəllif(lər): Seyidov Yusif.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
381) Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm (980.55 KB)
Müəllif(lər): Babayev Y.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Nurlan
382) Salman Savəcinin həyat və yaradıcılığı (1.59 MB)
Müəllif(lər): Fatiyev M.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Elm
383) Azərbaycanşünaslığın əsasları (1.72 MB)
Müəllif(lər): Cəfərov N.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Pedoqogika
384) İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi " Lək-Lək" jurnalı (819.83 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Açıq dünya
385) Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s) (2.35 MB)
Müəllif(lər): Siracəddin Hacı
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
386) Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s) (2.65 MB)
Müəllif(lər): Siracəddin Hacı
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
387) Gülüstani-İrem (1.26 MB)
Müəllif(lər): Bakıxanov A.
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: Minarə
388) Nizami Gəncəvinin insan konsepsiyası (15.06 MB)
Müəllif(lər): Əlimirzəyev Xalid.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Gənclik
389) Türkcə şəxs adlarımız (458.81 KB)
Müəllif(lər): Seyran Kazımoğlu
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Elm
390) Türk uluslarının yer yaddaşı (4.53 MB)
Müəllif(lər): B.Ə.Budaqov
Nəşr ili: 1994
Nəşriyyat: Elm
391) Türk Söylence Sözlüğü (5.89 MB)
Müəllif(lər): Deniz Karakurt
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
392) Tьrk dili (2.67 MB)
Müəllif(lər): Ə.Rəsulov, R.Rüstəmov
Nəşr ili: 1991
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
393) Tarixi anlayış və Terminlərin izahlı lüğəti (491.64 KB)
Müəllif(lər): Əkbər Qocayev, Şəhla Quliyeva,Sevda Əlİyeva
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Maarif
394) Supplement to the book practical English phonetics (1.54 MB)
Müəllif(lər): Fərman Zeynal
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
395) Словарь синонимов русского язıка (7.75 MB)
Müəllif(lər): З.Е.Александровна
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Русский язıк
396) Qədim Türkcə-Azərbaycanca lüğət (3.13 MB)
Müəllif(lər): Əbülfəz Rəcəbli
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Azərbaycan Milli Ensiklopediya
397) Practical English phonetics (3.45 MB)
Müəllif(lər): Fərman Zeynalov
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
398) Müasir Azərbaycan dilinin leksikası (6.32 MB)
Müəllif(lər): Həsrət Həsənov
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Nurlan
399) Müasir Azərbaycan dilinin fonetikası (2.59 MB)
Müəllif(lər): Həsrət Həsənov
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
400) Müasir Azərbaycan dili sintaksis (7.14 MB)
Müəllif(lər): Q.Ş.Kazımov
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Təhsil
401) Ərəb və Fars sözləri lüğəti (8.90 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
402) Kitabi-Dədə Qorqud Dastanları Alman tədqiqatında (3.11 MB)
Müəllif(lər): Flora Əlimirzəyeva
Nəşr ili: 1998
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
403) Kərkük folklorunun janrları (1.43 MB)
Müəllif(lər): Qəzənfər Paşayev
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Elm
404) Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı (6.51 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
405) Pedaqogika (18.28 MB)
Müəllif(lər): A.Həsənov, Ə.Ağayev
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Nasir
406) Əcəl zəngi (10.36 MB)
Müəllif(lər): Ernest Heminquey
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Avrasiya press
407) Git Kendini Зok Sevdirmeden (325.77 KB)
Müəllif(lər): Tuna K.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Dogan Kitapçılık
408) Seçilmiş əsərləri (8.86 MB)
Müəllif(lər): Frans Kafka
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
409) 300-dən sonrakı azərbaycanlılar (1.02 MB)
Müəllif(lər): Fərid Hüseyn
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
410) Bəxtiyarnamə (2.57 MB)
Müəllif(lər): Fədai
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
411) Business words (15.37 MB)
Müəllif(lər): Deirde Howard- Williams Cyntbia Herd
Nəşr ili: 1992
Nəşriyyat: HEİNEMANN
412) Azərbaycan türkcəsinin düzgün yazı qaydaları ( Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində düzgün yazmağı öyrənənlər üçün yardımçı vəsait) (1.37 MB)
Müəllif(lər): Rəhimoğlu A.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
413) Advanced English C.A.E. Grammar Practice (1.83 MB)
Müəllif(lər): Richard Walton
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat:
414) Tat dilinin leksikası (Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında) (497.18 KB)
Müəllif(lər): Hüseynova G.İ.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
415) Tat dili leksik fondunun geneoloji təhlili (Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında) (1.93 MB)
Müəllif(lər): Hьseynova G.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Elm və təhsil
416) Tat dilinin lüğət tərkibinin leksik - semantik təhlili (15.37 MB)
Müəllif(lər): Hьseynova G.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Elm və təhsil
417) Fel zamanlarının müqayisəli tipologiyası (1.37 MB)
Müəllif(lər): Həsənova G.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Elm və təhsil
418) Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü (714.81 KB)
Müəllif(lər): Paşayev A.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
419) Ömür yolu və biblioqrafiya (2.46 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
420) Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri (2.52 MB)
Müəllif(lər): Əliqızı A.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Azərnəşr
421) РУССКИЙ ЯЗЫК БЫСТРО (инновационный учебно-методический комплекс для интенсивного изучения РКИ на этапе довузовской подготовки) (2.53 MB)
Müəllif(lər): Е.С. КУЗЬМИНА
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: РУДН
422) Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti (10.32 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
423) Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti (2.30 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
424) Azərbaycan dastanları (1.64 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Lider
425) Azərbaycan dastanları (2.41 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Lider
426) Azərbaycan dastanları (3.56 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Lider
427) Azərbaycan dastanları (3.56 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Lider
428) Azərbaycan dastanları (2.91 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Lider
429) Azərbaycan dastanları (1.57 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Lider
430) Azərbaycan antroponimiyasının əsasları (4.49 MB)
Müəllif(lər): Зobanov M.
Nəşr ili: 1998
Nəşriyyat: Maarif
431) Azadlıq və istiqlal poeziyası (1.97 MB)
Müəllif(lər): Əliqızı A.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat:
432) Antik ədəbiyyat antologiyası (9.65 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Avrasiya Press
433) Almanca- Azərbaycanca lüğət (A-Z) (12.52 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
434) Göytürk dilinin morfologiyası (9.44 MB)
Müəllif(lər): Rəcəbli Ə.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Bakı Universiteti Nəşriyyatı
435) English for beginners (17.10 MB)
Müəllif(lər): Abbasov A.Q., Abbasova R.A., Qarayev A.A.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Зinar-Зap
436) Azərbaycanca-Fransızca lüğət (A-Z) (12.09 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
437) Antik ədəbiyyat antologiyası (4.82 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Avrasiya Press
438) Azərbaycan xalq mahnıları (7.29 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Öndər nəşriyyatı
439) Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr (5.82 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
440) Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası (3.92 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Öndər nəşriyyatı
441) Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası (4.60 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Öndər nəşriyyatı
442) Azərbaycan qadın şairləri antologiyası (14.08 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Avrasiya Press
443) Azərbaycan nəsri antologiyası (6.35 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Şərq- Qərb
444) Azərbaycan nəsri antologiyası (5.70 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
445) Azərbaycan nəsri antologiyası (7.49 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
446) Azərbaycan nəsri antologiyası (6.71 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
447) Azərbaycan nəsri antologiyası (5.72 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
448) Azərbaycan nağılları (5.17 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
449) Azərbaycan nağılları (1.76 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
450) Azərbaycan nağılları (1.65 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
451) Azərbaycan nağılları (1.63 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
452) Azərbaycan nağılları (5.91 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
453) Azərbaycan ədəbiyyatı (2.36 MB)
Müəllif(lər): Köçərli F.Bəy
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Avrasiya Press
454) Azərbaycan ədəbiyyatı (3.15 MB)
Müəllif(lər): Köçərli F.Bəy
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Avrasiya Press
455) Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası (9.49 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
456) Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası (10.19 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
457) Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası (8.56 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
458) Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası (8.76 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
459) Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti (1.04 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Lider Nəşriyyat
460) Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti (9.42 MB)
Müəllif(lər): Budaqov B.Ə., Qeybullayev Q.Ə.
Nəşr ili: 1998
Nəşriyyat: Oğuz eli
461) Ərəbcə- Azərbaycanca lüğət (8.73 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
462) Ərəbcə- Azərbaycanca lüğət (16.67 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
463) Dictionary of American Biography (31.24 MB)
Müəllif(lər): Dumas Malone
Nəşr ili:
Nəşriyyat: Oxford University Press
464) Azərbaycan paleoqrafiyası (1.08 MB)
Müəllif(lər): Adilov Məmməd
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Elm
465) Azərbaycanşünaslığın əsasları (0 bytes)
Müəllif(lər): Cəfərov N.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Elm
466) Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu: 1920-ci ilə qədər (0 bytes)
Müəllif(lər): Şurəddin Məmmədli
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Azərbaycan
467) Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Kolori
468) Azərbaycan dilinin izahli lüğəti:4 cilddə, dördüncü cild (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 0
Nəşriyyat: Lider
469) Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti II cild:lüğət (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Şərq- Qərb
470) Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti I cild (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Şərq- Qərb
471) Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Şərq- Qərb
472) Synonyms and antonyms (1.01 MB)
Müəllif(lər): James Champlin
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
473) A short history of French literature (974.99 KB)
Müəllif(lər): George Saintsbury
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
474) The synonym finder: English language—Synonyms and antonyms (41.04 MB)
Müəllif(lər): Rodale Jerome Irving
Nəşr ili: 1978
Nəşriyyat:
475) Proto-Indo-European: Etymological Dictionary (14.34 MB)
Müəllif(lər): Julius Pokorny’s
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Dnghu Association
476) American literature (3.92 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1994
Nəşriyyat:
477) A handbook of germanic etymology (4.40 MB)
Müəllif(lər): Orel V.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
478) An etymological dictionary of arabic (6.10 MB)
Müəllif(lər): Peyman Mikaili
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
479) Lexicography : An Introduction (646.71 KB)
Müəllif(lər): Jackson, Howard
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Taylor & Francis Routledge
480) Large English dictionary (29.02 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
481) The short Oxford history of English literature (1.67 MB)
Müəllif(lər): Andrew Sanders
Nəşr ili: 1994
Nəşriyyat:
482) İntroducing morphology (1.73 MB)
Müəllif(lər): Rochelle Lieber
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Cambridge University Press
483) The Cambridge history of American literature:Prose writing 1860-1920 (3.42 MB)
Müəllif(lər): Bercovitch S.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Cambridge University Press
484) Etymology of the Hebrew nouns (537.41 KB)
Müəllif(lər): Gerd Carling
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
485) Англо-русский и русско-английский синонимический словарь с тематической классификацией. (4.63 MB)
Müəllif(lər): П.П.Литвинов
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
486) A north Caucasian etymological dictionary (685.09 KB)
Müəllif(lər): Nikolayev S.L., Starostin S.A.
Nəşr ili: 1994
Nəşriyyat:
487) 100 books for u nderstanding contemporary Japan (2.18 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
488) Arabic dialectology (2.80 MB)
Müəllif(lər): T. Muraoka, C.H.M. Versteegh
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Brill
489) Brief History of English and American Literature (673.35 KB)
Müəllif(lər): Henry A. Beers
Nəşr ili: 1897
Nəşriyyat:
490) Etymological dictionary of Basque (1.45 MB)
Müəllif(lər): Trask R.L.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
491) An Amerind Etymological Dictionary (7.16 MB)
Müəllif(lər): Greenberg, Joseph H., Ruhlen Merritt.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
492) The ancient Hebrew language and alphabet (1.08 MB)
Müəllif(lər): Benner J.A.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
493) The Price History of English Agriculture;1209-1914 (293.18 KB)
Müəllif(lər): Gregory Clark
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
494) Modern literary criticism and theory: a history (4.40 MB)
Müəllif(lər): Habib M.A.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
495) A consice etymological dictionary of the English language (44.98 MB)
Müəllif(lər): Walter W. Skeat
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
496) A history of twentieth century African literatures (2.02 MB)
Müəllif(lər): Owomoyela O.
Nəşr ili: 1993
Nəşriyyat: Nebraska Press
497) A history of English literature (549.38 KB)
Müəllif(lər): Fletoher R.H.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
498) A dictionary of literary terms and literary theory (6.41 MB)
Müəllif(lər): Cuddon J.A.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
499) Literary theory: a very short introduction (1.70 MB)
Müəllif(lər): Hillis M.J.
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: Oxford
500) Poetic thoughts and poetic effects: a relevance theory account of the literary use of rhetorical tropes and schemes (11.85 MB)
Müəllif(lər): Pikington A.
Nəşr ili: 1994
Nəşriyyat:
501) Cognitive poetics (908.42 KB)
Müəllif(lər): Stockwell P.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
502) Profiling English in China: the pearl river Delta (4.21 MB)
Müəllif(lər): Graddol D.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
503) A readers guied to contemporary literary theory (2.16 MB)
Müəllif(lər): Selden R., Windowson P., Brooker P.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
504) Vocabulary: history and geography words (829.72 KB)
Müəllif(lər): Joanne Suter
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
505) A history of Arabic literature (28.00 MB)
Müəllif(lər): Clement Huart
Nəşr ili: 1903
Nəşriyyat: Appleton and company
506) The book in fact and fiction in pre-modern arabic literature (4.27 MB)
Müəllif(lər): Antonella Ghersetti, Alex Metcalfe
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
507) A history of Korean literature (298.11 KB)
Müəllif(lər): Peter H.Lee
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
508) Транслитерация, перевод, глоссарий (7.11 MB)
Müəllif(lər): Меликов Р.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
509) Söz konstruktorluğu (729.34 KB)
Müəllif(lər): Rzayev F.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
510) Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti (1.68 MB)
Müəllif(lər): Qasımov Xeyirbəy
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Aspoliqraf
511) Milli yaddaş sistemində ürfan və təsəvvüf (2.61 MB)
Müəllif(lər): Fəxrəddin Salim (Baxşəliyev)
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Elm və təhsil
512) Məktəblinin tarixi lüğəti (3.16 MB)
Müəllif(lər): Məlikov R., İbrahimov N.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Ayna Mətbu evi
513) Renessans (9.91 MB)
Müəllif(lər): Seyran Məkan Azərli
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Elm və Təhsil
514) Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası (764.16 KB)
Müəllif(lər): Hacılı Asif
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Mütərcim
515) Heydər Əliyev və Hüseyn Cavid (1.76 MB)
Müəllif(lər): Gülbəniz Babaxanlı
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Proqres
516) Folklor yaradıcılığında fasiləsiz transfer və yuxu paradiqmaları (2.74 MB)
Müəllif(lər): Nəbiyev A.m.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
517) Ədəbiyyat nəzəriyyəsi (2.35 MB)
Müəllif(lər): Əliyev Rəhim
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Mütərcim
518) Əbədiyyət AN (983.23 KB)
Müəllif(lər): Abdulla Mahirə
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Adiloğlu
519) Cavid fəlsəfəsi (1,015.11 KB)
Müəllif(lər): Xəlilov Səlahəddin
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Nurlar
520) Cavid fəlsəfəsi. (869.82 KB)
Müəllif(lər): Xəlilov Səlahəddin
Nəşr ili: 1996
Nəşriyyat: Qanun
521) Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili (882.55 KB)
Müəllif(lər): Alməmmədova S.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: 2010
522) Axısqa türklərinin dili (543.43 KB)
Müəllif(lər): Kazımov İsmayıl
Nəşr ili:
Nəşriyyat: