Kompüter elmləri

1) İnformasiya sistemləri (6.21 MB)
Müəllif(lər): Kərimov S.Q.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
2) İnformasiya sistemləri (6.21 MB)
Müəllif(lər): Kərimov S.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Elm
3) Sosial şəbəkələr (11.73 MB)
Müəllif(lər): Əliquliyev Rasim., İmamverdiyev Yadigar
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
4) Rəqəm imzası texnologiyası (6.91 MB)
Müəllif(lər): Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: "Elm"
5) Новые информационные технологии в науке (2.68 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat: АЭТЕРНА
6) Korporativ şəbəkələrin idarə edilməsi (18.83 MB)
Müəllif(lər): Rəhimov E.R.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
7) İnternetdə domen problemləri və həlli yolları (8.15 MB)
Müəllif(lər): Qastmova R.T.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
8) İnformasiya təhlükəsizliyi (5.85 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2016
Nəşriyyat: İqtisad Universiteti
9) İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə tələbatın monitorinqi (8.46 MB)
Müəllif(lər): Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.O.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: İnformasiya texnologiyaları
10) İnformasiya təhlükəsizliyi insidentləri (9.86 MB)
Müəllif(lər): Əliquliyev R., İmamverdiyev Y.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: İпfоrmаsiуа Texnologiyalarl nəşriyyatı
11) Hüquqi informatikanın əsasları (24.69 MB)
Müəllif(lər): Xəlilov M.S.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
12) Elmi təşkilatların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə metodika (1.21 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Elm və təhsil
13) Elmi kadr hazırlığı (1.62 MB)
Müəllif(lər): Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
14) Elektron irnza, еlеktгоп kommersiya (informatika) (18.05 MB)
Müəllif(lər): Quliyev N.Ə.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
15) Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi (2.19 MB)
Müəllif(lər): Əlizadə M., Musayev İ., Əliyev E.
Nəşr ili: 2016
Nəşriyyat:
16) İntellektual sistemlər və texnologiyalar (3.80 MB)
Müəllif(lər): Balayev R., Əlizadə M., Musayev İ.
Nəşr ili: 2016
Nəşriyyat: MSV Nəşr
17) Информационные и коммуникационные технологии для среднего образования (2.43 MB)
Müəllif(lər): Пит Коммерс, Маргрит Симмерлинг
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
18) Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları (2.26 MB)
Müəllif(lər): Əliquliyev Rasim, Ağayev Nadir
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı
19) İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları (11.03 MB)
Müəllif(lər): Qasımov V.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
20) İnformasiya axtarışı üsulları və sistemləri (1.74 MB)
Müəllif(lər): Qasımov V.
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
21) Базы данных. Проектирование и создание (4.75 MB)
Müəllif(lər): С.М. Диго
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
22) Вычислительные машины, сети и телекоммуникационные системы (4.73 MB)
Müəllif(lər): А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
23) ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ: (680.82 KB)
Müəllif(lər): Н.В. Комлева, А.А. Смирнов,Д.В. Хрипков
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
24) Программирование на языке высокого уровня TURBO PASCAL (628.69 KB)
Müəllif(lər): С.В. Краснов
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: УлГТУ
25) Объектно-ориентированное программирование (502.73 KB)
Müəllif(lər): Булицын С.А., Кузнецова Ю.В., и др.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
26) Информатика: (897.07 KB)
Müəllif(lər): Ю.А. Горяев
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
27) Информационно-аналитические системы (1.35 MB)
Müəllif(lər): В.С. Белов
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
28) Информационный менеджмент (921.98 KB)
Müəllif(lər): Дик В.В., Мизина С.Н., Печенкин А.В
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
29) Делопроизводство и офисные технологии (534.08 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat:
30) Автоматизация технологической подготовки производства (789.59 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: ТГТУ
31) Yataqların kompüter modelləşdirilməsi və ehtiyatların geostatistik hesablanması (4.66 MB)
Müəllif(lər): V.Ramazanov
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Təhsil
32) Microsoft Office 2007 paketi (49.90 MB)
Müəllif(lər): E.Vəizadə, Z.Əmirov
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
33) İnformasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılmış modelləşdirilməsi və tədqiqi üsulları (1.34 MB)
Müəllif(lər): M.A.Əhmədov, H.M.Məhəmmədli
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
34) Rəqəmsal idarəetmə sistemləri (1.57 MB)
Müəllif(lər): Fazil Ələkbərli, Əli Nağıyev
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
35) İnformatikanın əsasları (1.71 MB)
Müəllif(lər): Musayev İ., Əlizadə M.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
36) İdarəetmə sistemlərinin lahiyələndirilməsinin avtomatlaşdırılması (1.13 MB)
Müəllif(lər): Ələkbərli F.H., Ağayev U.X., Salmanov M.S.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
37) Hamı üçün internet (1.45 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1998
Nəşriyyat:
38) Gəmilərin avtomatlaşdırılmış elektroenergetika sistemləri (1.23 MB)
Müəllif(lər): Mehdiyev H.A.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Nurlan
39) Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyaları (189.68 KB)
Müəllif(lər): Nəbiyeva C.O.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
40) C dilində proqramlaşdırma (4.17 MB)
Müəllif(lər): Allahverdiyeva N., Namazov M.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
41) Guide to measurong information and commucation technologies in education (1.87 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat:
42) Bilişim teknolojileri ve yazılım (2.80 MB)
Müəllif(lər): Mustafa Sangьl
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
43) Adobe Premiere pro: help and totarials (7.11 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
44) Adobe Premiere pro: help and totarials (7.11 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
45) Этапы развития Телекоммуникации Азербайджана (0 bytes)
Müəllif(lər): Каграманзаде Абдул Гамидулла
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
46) Прикладные аспекты регулирования телекоммуникации (0 bytes)
Müəllif(lər): А.Г. Каграманзаде
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Бакинский Университет
47) Основы развития инфокоммуникации Азербайджана (0 bytes)
Müəllif(lər): Каграманзаде А.Г.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Айрис-пресс
48) Borland C++ ilə Obyektyönlü Proqramlaşdırma (0 bytes)
Müəllif(lər): Seyidzadə Etibar
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Qafqaz” Universiteti
49) Этапы развития Телекомуникации Азербайджана (0 bytes)
Müəllif(lər): Каграманзаде А.Г.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Элм
50) Прикладные аспекты регулирования телекоммуникации (0 bytes)
Müəllif(lər): Каграманзаде А.Г.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Элм
51) Информационные технологии в горном деле (5.83 MB)
Müəllif(lər): Попков Ю.Н., Прокопов А.Ю., Прокопова М.В.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Южно-Российсикй Государственный Технический Университет
52) Информационные технологии (2.20 MB)
Müəllif(lər): Советов Б.Я., Цехановский В.В.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Высшая школа
53) Анализ данных на компьютере (10.89 MB)
Müəllif(lər): Тюрин Ю.Н., Макаров А.А.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: ИНФРА-М
54) Нейрокомпьютеры и их применение (0 bytes)
Müəllif(lər): Галушин А.И.
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: "Радиотехника"
55) Excel Charts (0 bytes)
Müəllif(lər): John Walkenbach
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Wiley Publishing Inc.
56) Нейронные сети. Распознавание, управление, принятие решений. (4.17 MB)
Müəllif(lər): Барский А.Б.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Финансы и статистика
57) Ubuntu (5.75 MB)
Müəllif(lər): Orloff J.T.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: McGraw-Hill
58) Practical MATLAB applications for engineers (8.63 MB)
Müəllif(lər): Kalechman M.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: CRC Press Taylor & Francis Group
59) Учимся программировать на языке С++ (4.84 MB)
Müəllif(lər): Джамса К.
Nəşr ili: 1997
Nəşriyyat: Мир
60) Техника отладки программ без исходных текстов (19.87 MB)
Müəllif(lər): Крис Касперски
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: БХВ-Петербург
61) Современный Фортран самоучитель (5.80 MB)
Müəllif(lər): Сергей Немнюгин, Ольга Стесик
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: БХВ-Петебург
62) Самоучитель пользователя Linux (36.32 MB)
Müəllif(lər): Белунцов В.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: ДЕСС КОМ
63) Самоучитель Ассемблер (4.07 MB)
Müəllif(lər): Александр Крупник
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
64) Самоучитель Linux для пользователя (45.08 MB)
Müəllif(lər): Виктор Костромин
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: БХВ-Петербург
65) С++ для чайников (6.51 MB)
Müəllif(lər): Стефан Р.Дэвис
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Диалектика
66) Поиск знаний в Internet (8.96 MB)
Müəllif(lər): Ланде Д.В.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Вильямс
67) Переход с Windows на Linux (13.96 MB)
Müəllif(lər): Девид Аллек
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Русская Редакция, БХВ-Петербург
68) Нестандартные приемы программирования на Delphi (11.47 MB)
Müəllif(lər): Юрий Ревич
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: БХВ-Петербург
69) Команды Linux (15.21 MB)
Müəllif(lər): Скловская С.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: ДиаСофтЮП
70) Командная строка Windows (7.81 MB)
Müəllif(lər): Уильям Р.Станек
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
71) Записки исследователя компьютерных вирусов (4.94 MB)
Müəllif(lər): Крис Касперски
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
72) Ассемблер? Это просто! Учимся программировать (11.78 MB)
Müəllif(lər): Олег Калашников
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: БХВ-Петербург
73) Ассемблер на примерах. Базовый курс (5.77 MB)
Müəllif(lər): Рудольф Марек
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Наука и Техника
74) Апгрейд компютера (38.42 MB)
Müəllif(lər): Александ Ватаманюк
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Питер
75) Ubuntu и сородичи, или Гуманистический Linux (6.59 MB)
Müəllif(lər): Федорчук Алексей
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
76) Ubuntu Linux Краткое руководство пользователя (6.59 MB)
Müəllif(lər): Колисниченко Денис
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: БХВ-Петербург
77) Linux для чайников (7.98 MB)
Müəllif(lər): Ди-Анн Лебланк, Мелани Хоуг, Эван Бломквист
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Диалектика
78) Knoppix это Linex без проблем (23.22 MB)
Müəllif(lər): Соломенчук В.Г.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: БХВ-Петербург
79) Fortran & Win32 API: Создание программного интерфейса для Windows средствами современного фортрана (3.75 MB)
Müəllif(lər): Штыков В.В.
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat:
80) 100% самоучитель Linux (48.57 MB)
Müəllif(lər): Валади Джанет
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Технолоджи
81) Delphi. Быстрый старт. (5.16 MB)
Müəllif(lər): Гофман В.Э., Хомоненко А.Д.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: БХВ - Петербург
82) Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе (1.77 MB)
Müəllif(lər): Ежов А.А., Шумский С.А.
Nəşr ili: 1998
Nəşriyyat:
83) Командная строка Мicrosoft Windows. (0 bytes)
Müəllif(lər): Уильям Р. Станек
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Русская Редакция
84) Реестр Windows XP: Настройки, трюки, секрети (0 bytes)
Müəllif(lər): Куприянова А.В.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Наука и Техника
85) Модернизация и ремонт ПК для "чайников" (0 bytes)
Müəllif(lər): Ратбон, Энди.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Вильяме
86) Как собрать недорогой компьютер. (0 bytes)
Müəllif(lər): Соломенчук В. Г.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Питер
87) Секреты BIOS (0 bytes)
Müəllif(lər): Белунцов В.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Питер
88) Компьютер для начинающи (0 bytes)
Müəllif(lər): Ливанов, А. Ю.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Технический бестселлер
89) Железо ПК. Новые возможности. (0 bytes)
Müəllif(lər): Мураховский В. И.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Питер
90) Ваш PC: Проблемы и решения (0 bytes)
Müəllif(lər): М. Дэвид Стоун, Альфред Пур
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Издательство ЭКОМ
91) Linux для чайников (0 bytes)
Müəllif(lər): Лебланк, Ди-Анн, Хоуг, Мелани, Бломквист, Эван.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Вильяме
92) Выбор оптимального ПК под ваши нужды (0 bytes)
Müəllif(lər): Данилов П.П.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Аквариум-Принт
93) Виртуальные машины: несколько компьютеров в одном (+CD) (0 bytes)
Müəllif(lər): Гультяев А. К.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Питер
94) Самоучитель Linux для пользователя (0 bytes)
Müəllif(lər): Костромин В. А.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: БХВ-Петербург
95) 100% самоучитель. Linux® (0 bytes)
Müəllif(lər): Валади, Джанет
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Технолоджи
96) Самоучитель пользователя Linux (0 bytes)
Müəllif(lər): В. Белунцов
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: ДЕСС КОМ
97) Железо ПК. Хитрости (0 bytes)
Müəllif(lər): Байджелоу С.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Питер
98) Windows ХР для чайников (0 bytes)
Müəllif(lər): Ратбон, Энди.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Вильяме
99) Windows® XP for Power Users: Power Pack (0 bytes)
Müəllif(lər): Curt Simmons
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Wiley Publishing, Inc.
100) Windows. Народные советы (0 bytes)
Müəllif(lər): Климов А. П., Чеботарев И. Г.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: БХВ-Петербург
101) Укрощение компьютера, или Самый полный и понятный самоучитель ПК (0 bytes)
Müəllif(lər): Экслер А. Б.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: НТ Пресс
102) PC DOS 7 Concise User's Guide (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1997
Nəşriyyat:
103) Microsoft Windows Server 2003. (0 bytes)
Müəllif(lər): Шетка Петр
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Наука и Техника
104) MAC OS® X LEOPARD™ QuickSteps (0 bytes)
Müəllif(lər): GUY HART-DAVIS
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
105) Linux для "чайников" (0 bytes)
Müəllif(lər): Лебланк, Ди-Анн, Хоуг, Мелани, Бломквист, Эван
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Вильямс
106) Руководство по установке Debian GNU/Linux (0 bytes)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
107) 222 ПРОБЛЕМЫ С КОМПЬЮТЕРОМ И ИХ РЕШЕНИЕ: Настольная книга начинающего пользователя (0 bytes)
Müəllif(lər): Лохниски Я.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Наука и Техника
108) WINDOWS XP: Полный справочник в вопросах и ответах (0 bytes)
Müəllif(lər): Евсеев Г. А., Симонович С. В.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: «Развитие»,
109) Библия домащнего компютера (0 bytes)
Müəllif(lər): Белунцов Валерий
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Десс
110) Алгрейд компьютера (0 bytes)
Müəllif(lər): Ватаманюк А.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Питер
111) Модернизация и ремонт ПК для чайников, (0 bytes)
Müəllif(lər): Ратбон Энди.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Вильямс
112) Компьютер как центр развлецений (0 bytes)
Müəllif(lər): Ватамарюк Александр
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Питер
113) Современный самоучитель работы на компьютере. Быстрый старт (0 bytes)
Müəllif(lər): В.Б. Комягин А.О. Коцюбинский, Комягин В.Б.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: ТРИУМФ
114) 100 лучших программ для windows (0 bytes)
Müəllif(lər): Шахов Михаил
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Питер
115) Ubuntu и сородичи, или Гуманистический Linux (0 bytes)
Müəllif(lər): Алексей Федорчук
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
116) Код (0 bytes)
Müəllif(lər): Петцольд Ч.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Русская Редакция
117) БИБЛИОТЕКА ПРОГРАММИСТА (0 bytes)
Müəllif(lər): Джефф Элджер
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
118) C++ для чайников (0 bytes)
Müəllif(lər): Дэвис, Стефан, Р.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: "Вильяме",
119) Язык программирования С++ (0 bytes)
Müəllif(lər): Стенли С. Липман Ж.Л.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
120) VISUAL FORTRAN:Новые возможности (0 bytes)
Müəllif(lər): Бартеньев О.В.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
121) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Microsoft Office Excel 2003 (0 bytes)
Müəllif(lər): Патрик Блаттнер
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: "Виляме"
122) Office 2003 для чайников (0 bytes)
Müəllif(lər): Уоллес Вонг
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Издательский дом "Вильяме",
123) Microsoft Office Excel 2003: Учебный курс (0 bytes)
Müəllif(lər): Кузьмин В.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Питер; Киев
124) Базы данных Microsoft Access. Проблемы и решения (0 bytes)
Müəllif(lər): Андерсен В.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Издательство ЭКОМ,
125) Excel 2OO3 для ЧАЙНИКОВ: Полный справочник (0 bytes)
Müəllif(lər): Грег Харвей
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Диалектика
126) Microsoft Office 2003 (0 bytes)
Müəllif(lər): Брокер Э.М., Глазырош И.Б., Глазырм Б.Э.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Издательство БИНОМ
127) Fərdi kompüterlərin proqram təminatı (3.71 MB)
Müəllif(lər): Qurbanov A., Abdullayeva R.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Caşıoğlu
128) MICROSOFT POWERPOINT 2000. Шаг за шагом (29.17 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
129) Основы математического моделирования. Построение и анализ моделей с примерами на языке MATLAB (7.51 MB)
Müəllif(lər): Егоренков Д.Л., Фрадков А. Л., ХарламовВ.Ю.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
130) Система инженерных и научных рачетов MATLAB 5.Х : (12.07 MB)
Müəllif(lər): Потемкин В.Г.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
131) Система инженерных и научных рачетов MATLAB 5.Х : (13.89 MB)
Müəllif(lər): Потемкин В.Г.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
132) MATLAB 5.2. Имитационное моделирование в среде WINDOWS: (27.54 MB)
Müəllif(lər): Гультяев А.К.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
133) Математические пакеты расширения MATLAB. Специальный справочник (25.64 MB)
Müəllif(lər): Дьяконов В., Круглов В.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
134) MATLAB 6: Учебный курс. (39.96 MB)
Müəllif(lər): Дьяконов В.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Питер
135) MATLAB 5.X.Вычисления, визуализация, программирование (27.87 MB)
Müəllif(lər): Мартынов Н.Н., Иванов А.П.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
136) Компьютер в математическом исследовании (33.47 MB)
Müəllif(lər): Говорухин В., Цибулин Б.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
137) MAPLE V POWER EDITION (7.60 MB)
Müəllif(lər): Манзон Б.М.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
138) Введение в MAPLE. Математический пакет для всех (6.72 MB)
Müəllif(lər): Говорухин В.Н., Цибулин В.Г.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
139) Математика по компюьтере: МАPLE 8 (7.76 MB)
Müəllif(lər): Сдвижков О.А.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Солон-Пресс
140) Учебный курс : MAPLE 7. (40.84 MB)
Müəllif(lər): Дьяконов В.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Питер
141) MAPLE 6.Решение задач высшей математики и механики (26.56 MB)
Müəllif(lər): Матросов А.В.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
142) Пакет символьных вычислений МАPLE V (4.03 MB)
Müəllif(lər): Прохоров Г.В., Леденев М.А., Колбеев В.В.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
143) Набор и верстка в пакете ТЕХ (14.69 MB)
Müəllif(lər): Львовский С.М.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
144) Путеводитель по пакету latex и его и расширению Latex2Е (29.90 MB)
Müəllif(lər): Гуссенс М., Миттельбах Ф., Самарин А.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
145) Справочник по системе символьной математики Derive (16.85 MB)
Müəllif(lər): Дьяконов В.П.
Nəşr ili: 1998
Nəşriyyat: CК-Пресс
146) Практикум по решению задач в математической системе Derive (16.65 MB)
Müəllif(lər): Лобанова А.В.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
147) ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ AMS-TEX: Руководство по комфортному изготовлению научных публикаций (10.64 MB)
Müəllif(lər): Спивак М.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
148) Kompüter texnikası və proqramlaşdırma (1.42 MB)
Müəllif(lər): Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M., Hüseynova A.S.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Təhsil
149) Riyazi proqram paketləri (dərs vəsaiti) (1.65 MB)
Müəllif(lər): Qurbanov İ.Ə., Qurbanov A.İ.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Təhsil
150) Kodlaşdırma nəzəriyyəsi (1.30 MB)
Müəllif(lər): Mənsimоv K.B., Fеyziyеv F.G., Аslаnоvа N.Х.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
151) Информатика (984.61 KB)
Müəllif(lər): Артемова С.В.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: ТГТУ
152) Информатика (404.25 KB)
Müəllif(lər): Артемова С.В.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: ТГТУ
153) Теория информации (916.41 KB)
Müəllif(lər): Лидовский В.В.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Компания спутник
154) Информатика (819.24 KB)
Müəllif(lər): Майстренко А.В.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: ТГТУ
155) Введение в практику разработки параллельных программ в стандарте MPI (772.49 KB)
Müəllif(lər): В.М.Баканов, Д.В.Осипов
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
156) Microsoft Visio 2013 (4.47 MB)
Müəllif(lər): Scott A. Helmers
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
157) Схема работы в «mark-sql» (6.46 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
158) Введение в параллельное программирование на языке MC (645.54 KB)
Müəllif(lər): Сердюк Ю. П.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Переславль-Залесский
159) Параллельное программирование для многоядерных процессоров (724.42 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
160) Введение в параллельные вычисления на языке си с использованием интерфейа МРИ (684.56 KB)
Müəllif(lər): А. Сальников, Е.Ярошенко, О.Гребенник, С. Спиридонов
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
161) Adobe photoshop elements (4.92 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
162) Adobe photoshop CS3 (7.26 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
163) Mьasir elektronika (7.59 MB)
Müəllif(lər): P.F.Qəhrəmanov, R.A.Rəsulov
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Ozan
164) Koha 3.10 Manual (en) (26.45 MB)
Müəllif(lər): Nicole C. Engard
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
165) Информационное право (2.03 MB)
Müəllif(lər): Копылов В.А.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
166) Fərdi kompüterin element vasitələri və periferiya qurğuları (8.69 MB)
Müəllif(lər): Amil Babayev,Etibar Seyidzadə
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Qafqaz Universiteti
167) İnformatika və proqramlaşdırma (20.59 MB)
Müəllif(lər): Aydın Əliyev
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Mütrəcim
168) İnformatika,hesablama texnikası və proqramlaşdırmanın əsasları (37.59 MB)
Müəllif(lər): A.Əliyev
Nəşr ili: 1998
Nəşriyyat: Mütərcim
169) Основы работы с Adobe InDesign: текст и графика (1.65 MB)
Müəllif(lər): Тюрин А.В., Берков Ю.Н., Залецкая И.А., Якимчук В.И.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
170) Adobe indesign cs5 conversion guide (6.78 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
171) ПараЛаб. Программная система для изучения и исследования методов параллельных вычислений (2.41 MB)
Müəllif(lər): Гергель В.П., Лабутина А.А
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: ННГУ
172) Самоучитель Visual Foxpro 8. (23.36 MB)
Müəllif(lər): Омельченко Л. Н.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: БХВ-Петербург
173) Архитектура современных компьютеров (2.15 MB)
Müəllif(lər): Шнитман В.З.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
174) Архитектура компьютера (926.33 KB)
Müəllif(lər): Омар Габедава
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
175) Архитектура компьютеров (721.85 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Киев
176) Advanced Computer Architecture (714.81 KB)
Müəllif(lər): Wells G.C.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Department of Computer Science
177) Системное Программное Обеспечение (3.74 MB)
Müəllif(lər): Гордеев А.В., Молчанов А.Ю.
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Питер
178) Основы информационная безопасность (1.99 MB)
Müəllif(lər): Сычев Ю.Н.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Изд. центр ЕАОИ
179) Языки програмирование и методы транляции (11.63 MB)
Müəllif(lər): Опалова Э.А., Самойленко В.П.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: БХВ- Петербург
180) Тактика защиты и нападения на Web-приложеиия (25.02 MB)
Müəllif(lər): Низамутдинов М. Ф.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: СПб
181) Параллельное программирование с использованием технологии МРI (392.60 KB)
Müəllif(lər): Антонов А.С.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: МГУ
182) Adobe Illustrator CS5 (31.69 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
183) 2D черчение в AutoCAD 2007-2010. Самоучитель (9.03 MB)
Müəllif(lər): Климачева Т. Н.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: ДМК Пресс
184) Информатика для экономистов (8.46 MB)
Müəllif(lər): Агальцов В. П., Титов В. М.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М
185) Методы оптимизации и исследование операций для бакалавров информатики (2.27 MB)
Müəllif(lər): Гладких Б.А.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: HTЛ
186) EXCEL 2010 (7.72 MB)
Müəllif(lər): Волков В.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Питер
187) Самоучитель Corel Draw 12 (2.35 MB)
Müəllif(lər): Тайц А.М., Комолова А.А.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
188) Philosophy of computer science (3.86 MB)
Müəllif(lər): William J. Rapaport
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
189) Making dictionaries:A guide to lexicography and the Multi-Dictionary Formatter: Software version 1.0 (1.82 MB)
Müəllif(lər): David F. Coward, Charles E. Grimes
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: Waxhaw
190) Matlab (4.17 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
191) Руководство пользователя ABBYY FineReader 11 (1.29 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
192) Discrete math for computer science students (1.72 MB)
Müəllif(lər): Bogart K., Drysdale S., Stein C.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
193) Adobe Photoshop CS4: Kullanıcı el kitabı (12.61 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
194) Социальная психология (1.67 MB)
Müəllif(lər): Семечкин Н.И.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
195) Corel Draw 12 (2.69 MB)
Müəllif(lər): Əlizadə M.
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
196) Video çəkilişi texnologiyası (6.79 MB)
Müəllif(lər): Əliyeva G.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
197) Kompüter anlayışları (6.31 MB)
Müəllif(lər): Mikayılov Ə.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
198) Azərbaycan dili və vitual məkan (8.13 MB)
Müəllif(lər): Kazımov Tofiq
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: İnformasiya texnologiyaları nəşriyyatı