Kimya

1) Abbasov A.Q., İmanov S.X.
Chemistry
2) Abbasov V.M., Səlimova N.Ə., Babayev Ə.İ., Abbasov M.M.
Ekoloji kimyaya giriş
3) Abbasov V.M., Əliyeva R.Ə., Səlimova N.Ə., Abbasov M.M., Babayev Ə.İ., Əsgərov F.S., Abbasov Ş.M.
Ekoloji kimya
4) Əlbəndov Ə.A.
Ьmumi kimya
5) Məhərrəmov A.M., Rəhimova A.Q., Rəhimov A.A., Şıxəliyev N.Q.
Azot üzvi birləşmələri
6) Quliyev A.Ə., Ömərova S.N.
Enzimologiyanın əsasları
7) Rüstəmov M.İ., Abbasov V.M., Məhərrəmov A.M. və b.
Əsas üzvi və neft kimyası
8) Mцvsьmov E., Quliyeva L.
Ətraf mühitin kimyası
9)
Analitik kimya
10) Şahinde Demirci
Analitik kimya temel kavramlar
11) İnci Biryol
Analitik kimya
12) Əliyeva R.Ə., Çıraqov F.M., Məlikov Ə.A.
Analitik kimya
13) Əliyeva R., Çıraqov F., Hüseynov F.
Analitik kimyadan praktikum
14)
Analitik kimyanın əsasları
15)
Analitik kimyanın əsasları
16) Emre Dцlen
Analitik kimyaya giriş
17) A.M.Məhərrəmov, M.Ramazanov
Nanotexnologiya
18) R.Əliyeva, S.Hacıyeva,F.Çıraqov
Neft-kimya sənayesində istifadə olunan kimyəvi analiz metodları
19) R.Əliyeva, S.Hacıyeva,F.Çıraqov
Neft-kimya sənayesində istifadə olunan kimyəvi analiz metodları
20) M.Bayramov, H.Hacıyev, M.Mirzəyev, İ. Məmmədov
Neft yağlarının istehsalı proseslərinin nəzəri əsasları
21) F.Səmədov
Neft kimyası və neft-kimya sintezindən praktikum
22) E.Məsimov, T.Mürsəlov
Nüvə maqnit rezonansı spektroskopiyası
23) N.Ləzgiyev, R.Göyüşov
Polimer kimyası
24) S.Novruzov
Qeyri-üzvi kimya texnologiyası
25) L.Məmmədova, T.İlyaslı
Radiasiya kimyası
26) N.Şəmilov, S.Mirzəyeva, G.Vəliyeva
Tətbiqi elektrokimyadan praktikum
27) T.İlyasov, M.Babanlı
Ьmumi kimya kursu
28) Ya.A.Uqay
Ьmumi kimya kursu
29) V.Abbasov, A.Məhərrəmov, M.Babanlı
Ümumi kimyanın əsasları
30) N.Sьleymanov
Ümumiləşmiş funksiyalar və korrekt sərhəd məsələləri
31)
Ьzvi kimya praktikum
32) S.Novruzov
Üzvi kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası
33) Ə.İsmayılov, İ.İsmayılova, S.Qarayev
Ьzvi kimya
34) Quliyev T.N., İlyaslı T.M.
Bərk cisimlər kimyası
35) Qarayev S.F., Məmmədova P.Ş. və b.
Biokimyanın əsasları
36) Yusifov N.M., Daşdəmirov K.Ş.
Bioloji kimya
37) Quliyev A.Ə., Həsənov T.H. və b.
Bioloji kimya (statika)
38) Əcəmov K.Y., Bağırova N.N.,Məmmədxanova S.Ə., Hüseynova E.Ə.
Katalizator və adsorbentlərin hazırlanma texnologiyası
39) S.Ə.Həsənova, V.S.Ramazanov
Kimya praftikumu
40) R.Əliyev, Ə.Əzizov
Kimyanın tədrisi metodikası
41) E.Əhmədov, N.Rzayeva
Kimyəvi kinetika və kataliz
42) B.M.Əsgərov
Bərk cisimlərin nəzəriyyəsi
43) Ə.Ə.Nəbiyev, E.Ə.Moslemzadeh
Qida məhsullarının biokimyası
44) A.M.Abdullayev,T.M.İlyaslı
Koordinasiya kimyasının əsasları
45)
Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflığın üç bucağı
46) Abbasov Vaqif
Nanokimyaya giriş
47) R.Ə.Əliyeva, S.R.Hacıyeva
Nümunənin çəkisinin götürülməsi və analizi
48) R.Ə.Əliyeva, A.Q.Hüseynli
Optiki analiz metodlarından praktikum
49) Ə.B.Əliyev
Qeyri-ьzvi kimya
50) Ə.B.Əliyev
Qeyri-ьzvi kimya
51) H.R.Qurbanov
Qeyri-ьzvi kimya
52) Asəf Quliyev
Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları
53) Qurbanov Araz
Hidroböhran, hidromünaqişələr və hidrostrategiya
54) Rzayev Bayram
Qeyri-su mühitində titrləmə
55) Arif Hьseynov, Namiq Hьseynov
Torpaq kimyası
56) Ə.Əliyev
Ьmumi kimya
57) Ə.Əliyev
Ьmumi kimya
58) G.Ə. Qurbanova
Ьmumi kimya
59) İ.Əliyev, Ə.Quliyev
Ьzvi boyaqlar
60) İ.Əliyev, Ə.Quliyev
Ьzvi boyaqlar
61) Əliyev E.
Ьzvi kimyadan praktikum
62) Alekseyev V.
Vəsfi kimya yarımmikroanaliz kursu
63) O.Əkbərov, A.Əzizov, E.Əkbərov
Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası
64) William T. Hall
Analitical chemistry
65) Chambers C., Holliday A.K.
Modern inoragnic chemistry
66) David C. Young
Computational chemistry
67) Rogers, Donald
Computational chemistry using the PC
68) John A. Dean
Lange's handbook of chemistry
69) Christopher J. Cramer
Essentials of computational chemistry
70)
The Free High School Science Texts: A Textbook for High School Students Studying Chemistry.
71)
General chemistry-principles, patterns and applications
72) Frank Jensen
Introduction to computational chemistry
73) Patrick G.
An introduction to medical chemistry
74)
Chemistry
75) Abbasov V.M., Məhərrəmov A.M., Abbasov M.M., Babanlı M.V.,Tağıyeva A.M.
Qeyri-ьzvi kimya
76) Məhərrəmov A.M., Allahverdiyev M.Ə.
Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları. Ali məktəblər üçün dərslik
77) Məmmədova L., İlyaslı T., Bağıyeva M.
Radiasiya kimyası.(qısa kurs)
78) Quliyev T.N.
Kimyəvi rabitə
79) Магеррамов А.М., Ахмедова Р.А., Ахмедова Н.Ф.
Нефтехимия и нефтепереработка
80) Məhərrəmov A.M., Allahverdiyev M.Ə.
Üzvi kimya sual və cavablarda
81) A.M.Məhərrəməv, A.İ.İsmiyev, M.N.Məhərrəmov.
Üzvi birləşmələrin adlandırılması (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti)
82) Məhərrəmov A.M., Nəsibov Ş.S., Allahverdiyev M.Ə.
Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.
83) A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundov
Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti)
84) Ахмедов М.М., Теймурова. З.А.
Переработка высокожелезистых сульфидных свинцовых концентратов
85) Məsimov E.Ə.
Polimerlərin fiziki kimyası
86) Məhərrəmov A.M., Çıraqov M.İ, Rəhimov K.Q., Şirinova A.F.
Kristolografiya və kristallokimya
87) Zeynalov E.B.
Polimer materiallari ьзьn antioksidantlar
88) Егоров А.С., ШАцкая К.П., Иванченко Н.М, и др.
Химия Пособие-репетитор для поступающих в вузы
89) Эмсли Дж.
Элементы
90) Стахеев А.Ю.
Вся химия в 50 таблицах
91) Кочубей В.И.
Определение концентрации веществ при помощи спектрофотометрии: Руководство к лабораторной работе
92) Леенсон И.А.
Спектрофотометрия: Методическая разработка к спецпрактикуму "Экспериментальные методы химической кинетики"
93) Браун Д., Флойд А., Сейнзбери М.
Спектроскопия органических веществ
94) Ельяшевич М.А.
Атомная и молекулярная спектраскопия
95) Гармаш А.В.
Введение в спектрокопические методы анализа. Оптические методы анализа
96) редактор О.М.Петрухин
Аналитическая химия Химические методы анализа
97) Ермаченко Л.А.
Атомно-абсорбционный анализ в санитарно-гигиеническихисследованиях
98) Карнаухова Л.И., Тупицын Е.Н.
УФ-спектроскопия биологических макромолекул (учебно-методическое пособие)
99) Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю.
Занимательные задания и Эфекктные опыты по химии
100) Гусев А.И.
Нанокристаллические материалы: Методы получения и свойства
101) Кутепов А.М., Полянин А.Д. и др.
Химическая гидродинамика Справочное пособие
102) Аверко-Антонович И.Ю., Бикмуллин Р.Т.
Методы исследования структуры и свойств полимеров. Учебное пособие
103) Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Введение в теорию технологических процессов.
104) Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Избранные разделы общей и неорганической химии.
105) Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Краткий курс коллоидной химии.
106) Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Химия и микробиология воды.
107) Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Элементарный курс физической химии.
108) Степин Б.Д.
Техника лабораторного эксперимента в химии.
109) Евстигнеев Э.
Химия древесные
110) Стромберг А.
Физическая химия
111) Репьев С.
Забавные химические опыты
112) Гельфман М.И., Ковалевич О.В., Юстратов В.П.
Коллоидная химия
113) Алексинский В.Н.
Занимательные опыты по химии
114) Алексинский В.Н.
Занимательные опыты по химии
115) Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю.
Занимательные задания и эффектные опыты по химии
116) Ланге К.Р.
Поверхностно-активные вещества Синтез, свойства, анализ, применение
117) редактор проф. Краснов К.С.
Физическая химия Строение вещества Термодинамика
118) Сергеев Г.Б.
Нанохимия
119) Зимон А.Д.
Занимательная коллоидная химия
120) Литвинова Т.Н., Мельникова Е.Д., Соловьёва М.В. и др.
Химия в задачах
121) под ред. проф. В.А.Проскурякова А.Н.Драбкина
Химия нефти и газа
122) Пентин Ю.А., Вилков Л.В.
Физические методы исследования в химии
123) редактор проф. Краснов К.С.
Физическая химия Электрохимия Химическая кинетика и катализ
124) Steven L.Hoenig
Basic training in chemistry
125) Roger N. Reeve
Introduction to enviromental analysis
126) Donnell R. Christian
Forensic Investigation of Clandestine Laboratories
127) Ernest Hodgson
A textbook of modern toxicology
128)
Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis
129) Jared B. Ledgard
Kings Chemistry Survival Guide
130) Thompson J.Michael
Visions of the Future: Chemistry and Life Science
131) Tony Owen
Fundamentals of UV-visible spectroscopy
132) David Harvey
Modern Analytical Chemistry
133) Ronald D. Archer
Inorganic and organometallic polymers
134) Беляев Б.А., Зобнина А.Н., Минина Н.Е., Ткаченко О.Ю.
Лабораторный практикум по химической термодинамике
135) Alfonso Hernбndez-Laguna, Jean Maruani, RoyMcWeeny, Stephen Wilson
Quantum systems in chemistry and physics. Volume 1 Basic Problems and Model Systems
136) Alan Hinchliffe
Modelling molecular structures. Second edition
137) Donald W. Rogers
Computational chemistry using the PC
138) David C. Young
Computational chemistry. A Practical Guide for Applying Techniques to Real-World Problems
139) Englezos P., Kalogerakis K.
Applied parameter estimation for chemical engineers
140) Andrew R.Leach
Molecular modelling principles and applications
141) Jorge Llano
Modern computational physical cehmistry
142) Jerzy Cioslowski
Quantum-mechanical prediction of thermochemical data
143) Johann Gasteiger, Thomas Engel
Chemoinformatics: A Textbook
144) Рахманкулов Д.Л., Кимсанов Б.Х., Чанышев Р.Р.
Физические и химические свойства глицерина
145) Стахеев А.Ю.
Вся химия в 50 таблицах
146) Sami Matar, Lewis F. Hatch
Chemistry of petrochemical processes
147) T.İlyaslı, F.Sadıqov, M.Allazov, E.Əliyev
Yarımkeçiricilər kimyası
148) Stuart A. Rice
Advances in chemical physics
149) Ch. Chipot, A. Pohorille
Free energy calculations:Theory and Applications in Chemistry and Biology
150) Seyfullayeva J.M., İlyaslı T.M.
Elementlər kimyası
151)
Kimya tədrisi üsulu praktikumu
152) Qurbanova G.Ə.
Kimyadan mühazirə
153) Xəlilov Ə., Əzizov Ə.
Kimyanın tədrisində görkəmli alimlərin həyat-yaradıcılığına dair materialların öyrədilməsi
154) Xəlilli Ə.
Nobel mükafatı laureatları: Görkəmli kimyaçılar
155) İlyaslı T.M., Seyfullayeva J.M.
Qeyri üzvi kimya: elementlər kimyası
156) T.M.İlyaslı, J.M.Seyfullayeva
Qeyri-üzvi kimya elementlər kimyası
157) İlyaslı T.M., Seyfullayeva J.M.
Qeyri ьzvi biokimya
158) G.Ə.Qurbanova
Ьmumi kimya
159) T.M.İlyaslı
Ümumi kimyadan mühazirə mətnləri
160) A.Ə.Verdizadə, N.A.Verdizadə
Analitik Kimya
161) Abel Məhərrəmov, Mirzə Allahverdiyev, Rəfiqə Əliyeva
Azərbaycan kimyaçıları
162) A.M.Məhərrəmov
Karbohidrogen
163) A.M.Məhərrəmov
Kimya
164) A.M.Məhərrəmov
Kimyadan 500 məsələ
165) A.M.Məhərrəmov
Kimyadan olimpiada məsələləri
166) M.Abbasov, T.Mahmudov, N.Abışov
Kimyadan olimpiada məsələlər
167) J.Seyfullayeva, T.İlyaslı
Kimyanın inkişaf tarixinin bəzi aspektləri
168) E.Məsimov, V.Prudko, R.Mahmudov
Makromolekul məhlullarında işığın səpilməsi
169) E.Məsimov
Məhlulların fiziki-kimyəvi xassələri
170)
Dizel yanacağının komponent tərkibi
171) Cəfərov Y.İ.
Fiziki kimya
172) E.B.Zeynalov, D.B.Tağıyev, Y.M.Nağıyev, E.R.Hüseynov, F.B.Nəzərov, Ə.B.Hüseynov
Dizel yanacağının və onun aromatiksizləşdirilmiş və parafinsizləşdirilmiş fraksiyalarının maddə tərkibi
173) Cəfərova R.Ə.
Fiziki-kimyəvi tədqiqat metodları: elektron spektroskopiyasının nəzəri əsasları və onun tətbiqi metodları
174)
Kimyəvi birləşmələrdə fotokimyəvi çevrilmə prosesləri və onların aradan qaldırılması yolları
175) Zeynalov N.Y.
Kimya texnologiyası prosesləri kinetikasının modelləşdirilməsi