Geologiya

1) Амрах Дадашев
Земледельческо-скотоводческая экономика обществ эпохи палеометалла на территории Азербайджана
2) Z.H.Kərimov
Geodinamika
3) Nağıyev V.N., İ.Ə.Məmmədov
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları
4) Babazadə V.M., İsayev S.A., Əliyev M.İ., Qələndərov B.H.
Ekoloji geologiya
5) Çıraqov M.İ., Abdullayev Z.B.
Eksperimental mineralogiya, geokimya və petrologiya
6) Abduyev M.
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması
7) Abduyev M.R.
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları
8)
Akademik M.Ə. Qaşqayın elmi irsi XXI əsrdən baxış
9) V.Ramazanov, M.Mansurov
Mühəndisi geoloji tədqiqat üsulları
10) B.Qarayev
Seysmik yazıların emalı və seysmogeoloji modelləşdirmə əsasında geoloji dəyərləndirilməsi
11) E.Məsimov
Ьmumi geologiya
12) Ş.Mehdiyev
Ьmumi geomorfologiya
13) Boqoyavlenskaya O.V., Puçkov V.N., və b.
Regional geologiya
14) Babayev Ş.Ə.
Ryazi geologiya
15) V.M.Babazadə, A.İ.Xasayev
Faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatının texnikası
16) V.M.Babazadə
Faydalı qazıntıların geologiyası
17) V.M.Babazadə
Faydalı qazıntıların geologiyası
18) V.M.Babazadə
Faydalı qazıntıların geologiyası
19) Məsimov A.Ə., Məmmədova E.A.
Hidrogeoloji və mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar
20) İmamvediyev N.Ə.
Maqmatik proseslərin geokimyası (petroloji əsaslarla)
21) Дмитриев А.Н.
Планетофизические перемены Земли: Сборник статей и докладов Дмитриева А.Н. на научно-практических конференциях Международной Славянской академии в 2007-2011 годах.
22) Babazada V.M., Memmedov M.N.,İimamverdiyev N.O.
Petroqrafiya
23) Скопенков А.Б.
Алгебраическая топология с геометрической точки зрения
24) Tağıyev S.
Naftalan nefti və onun baytarlıq təbabətində istifadə edilməsi
25) Baxşəliyev V., Catherine Marro
Naxçıvan duzdağının qədim duz mədənləri
26) Melling A.J.
Natural gas pricing and its future
27) Babazadə V. M., Axundov F.A., Məmmədov M.N., İmamverdiyev N.Ə.
Maqmatik formasiyalar
28) Нагиев В.Н., Мамедов И.А.
Полезные ископаемые Нахчыванской Автономной Республики
29) Асланов Б.С.
Геодинамика и гравитационное поле Азербайджана
30) Babazadə V.M., Məmmədov M.H., İmamverdiyev H.Ə.
Petroqrafiya
31) XƏLƏFLİ A.A.
GEOFİZİKİ KƏŞFİYYATA GİRİŞ
32) Xələfli A.A.
Paleomaqnetizm
33) Халафлы А. А.
ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СДВИГОВЫХ ДЕФОРМАЦИИ МАЛОГО КАВКАЗА
34) Xələfli A.A.
Geofiziki kəşfiyyat üsulları
35) Булыгин Д.В., Булыгин В.Д.
Геология и имитация разработки залежей нефти
36) Ермилов О.М.
Методы обработки и представления геолого-геофизической и промысловой информации
37) Николаевский В.Н.
Геомеханика и флюидодинамика С приложениями к проблемам газовых и нефтяных пластов
38) Кулагин А.В., Мушин И.А., Павлова Т.Ю.
Моделирование геологических процессов
39) John Milsom
Field Geophysics Third Edition
40) Philip Kearey, Michael Brooks, Ian Hill
An Introduction to Geophysical Exploration Third Edition
41) William Lowrie
Fundamentals of Geophysics Second Edition
42) Дарлинг Т.
Практические аспекты геофизических исследований скважин
43) Bernhard Hofmann-Wellenhof, Helmut Moritz
Physical Geodesy
44) Каналин В.Г., Вагин С.Б., Токарев М.А., Ланчаков Г.А., Тимофеев В.А.
Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология
45) Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н.А.
Историческая геология
46) B.S.Aslanov
QRAVİ-KƏŞFİYYAT KURSU
47) Vasif Nağı oğlu Nağıyev, İlman Məmmədov
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları.
48) Səmədov S.S., Məmmədova P.Ə.
Geomorfologiya və dördüncü dövr çöküntülərinin geologiyası
49) Əzizov Ə.H., Heydərov X.M.
Həcmi hidravlik intiqallar və hidropnevmoavtomatika
50)
Torpaqların səhralaşması üzrə izahlı lüğət
51) S.M.Kazımov, A.V.Səfərov, İ.İ.Tağıyev, M.M.Abasov
Ьmumi hidrogelogiya
52) Е.А.Məmmədova
Yeraltı suların dinamikası
53) Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov
Geodeziya və kartoqrafiyanın əsasları
54) Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov
Geodeziya
55) Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov
GPS System 500 qəbuledicisindən istifadəyə dair təlimat
56) A.Məsimov, E.Məmmədov
Hidrogeoloji və mühəndis-geoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar
57) Məmmədova E.A.
Meliorativ hidrogeologiya