Ekologiya

1) Cəfərova S.Q., Hümbətova S.T., Əsgərov S.Ə.
Reptililərin ekologiyası
2) Məmmədov Qərib, Xəlilov Mahmud
Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi
3) Qərib Məmmədov, Mahmud Xəlilov
Ekologiya, Ətraf mühit və İnsan
4) Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y.
Ekoloqların məlumat kitabı
5) Аğаzеynаl A. Qurbаnzаdə, Əlihəsən Ə. Həmzəyеv
Bio еkologiyа: Аrеаlogiyаsı, Dаyаnıqlı modеli
6) Əsgərov A.M.
Ekologiyaya giriş və onun tədrisi üzrə metodik göstərişlər
7) Əhmədov Ş., Məmmədova Ş.
Ekoloji monitorinq
8) Ağayev T.D., Əhmədov Ş. Ə., Xəlilov T.A.
Ekoloji təhlükəsizlik
9) Abbasov M.
Əsrimizin qlobal ekoloji problemləri
10) Q.Məmmədov, A.Həşimov, X.Cəfərov
Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi
11) S.Məmmədova, A.Cəfərov
Ьmumi ekologiya
12)
Xəzər dənizinin bioloji resurslarının qorunması və bərpası
13) İsmayılov C.
Ьmumi ekologiya
14) Ələkbərov U.
Davamlı insan inkişafı və ekoloji sivilizasiyanın əsasları
15) Cəfərov S.Q., Hümbətova S.T., Əsgərova S.Ə.
Reptililərin ekologiyası
16) Bayramov K.B.
Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji problemləri
17) Джаруллаев А.Ш.
Геоэкологическая оценка эродированных почв зимних пастбищ Азербайджана (Аджиноурского массива)
18) Namazov E.,Babayev Ş.,Kərimov H.
Ekoloji nəzarət vasitələrinin metroloji əhəmiyyəti
19)
Azərbaycan meşələrinin davamlı idarə edilməsinin əsasları: Bioekoloji tələblər
20) Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y.
Ekologiya, ətraf mühit və insan
21) Abbasova Elmira Məmməd qızı
İnsan ekologiyası: bioloji və sosioloji aspektlər
22) Əhmədov Ş., Muradov M.
Ekologiya. Atmosferin çirklənməsi
23) Əhmədov Ş.Ə., Ağayev F.G. və b.
Ьmumi ekologiya
24) A.E. Beveridge, B.R. Christensen, M.C. Smale and D.O. Bergin
Ecology, management and history of the forests of the Mamaku Plateau, New Zealand
25) Nüsrət Siracov
Torpaqşünaslıq. Araşdırmalar:Elmi məqalələr toplusu
26) Nüsrət Siracov
Torpaqşünaslıq: yeni araşdırmalar
27)
Azərbaycan meşələrinin davamlı idarə edilməsinin əsasları
28) Məmmədov R.M.
Azərbaycanda landşaft planlaşdırılması (ilk təcrübə və tətbiq)
29) Nəbibəyli Z.
Ekologiya və fövqəladə hallar
30) Babayev A.H., Babayev V.A.
Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları
31)
Gənclərin Fəaliyyət Qrupları üçün "Ətraf mühit məsələləri barədə məlumatlandırma" və "Ətraf mühit və ekoloji layihələrin hazırlanması" mövzusunda təlim materialı
32) Kliment Mindjov
Yaşıl paket: təhsil materiallarının komplekti
33) Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y.
Ekoloji lüğət
34) C.Ə.Hacıyev, E.R.Allahverdiyev, A.Q.İbrahimov
Suvarma əkinçiliyi
35)
Gənclərin fəaliyyət qruplari üçün “ətraf mühit məsələləri barədə məlumatlandirma” və “ətraf mühit və ekoloji layihələrin hazirlanmasi” mövzusunda təlim materiali
36) Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y.
Aqroekologiya
37) Qərib Məmmədov
Azərbaycan təbiət elminin patriarxı
38) Q.Ş.Məmmədov, M.P.Babayev, A.İ.İsmayılov
Azərbaycan torpaq təsnifatının WRB sistemi ilə korrelyasiyası
39) Təhməzov B.H., Yusifov E.F., Əsədov K.S.
Azərbaycanın bioloji təbiət abidələri
40) E.Muradova
Demokratik ekoloji təhsilin prinsipləri
41) Q.T.Mustafayev
Düşünək və düşündürək
42) Q.Mustafayev, E.Əlizadə
Ekologiya
43) M.Q.Musayev
Kür-Araz ovalığındakı şirin su hövzələrinin flora və bitkiliyinin müasir ekoloji vəziyyəti
44) Л.С. Тарова, Е.А. Сергеева
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
45) Сычев Ю.Н.
Безопасность жизнедеятельности
46) С.И. Колесников
Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду: экологическая экспертиза
47) Е.А.Епифанова
Экологические основы природопользования
48)
Экологическое право
49) Алеева А.Я., Громов Ю.Ю. и др.
Экономическая география
50) Məhərrəmov A.A.
Avropa ittifaqının ekologiya hüququ