Jurnalistika

1) Azərbaycan mühacirət irsi (2.12 MB)
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Elm və təhsil
2) İllərim sərvətimdir… (52.84 MB)
Müəllif(lər): Əliyeva İradə
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat: “Letterpress” Nəşriyyat Evi
3) Qısa ömrün böyük fəaliyyəti (3.05 MB)
Müəllif(lər): Zeynalov Əsgər Məmməd
Nəşr ili: 2022
Nəşriyyat: “MM-S” müəssisəsi
4) Xəbərçilik (1.43 MB)
Müəllif(lər): Bəşirli Aynur., Kərimova Aynur, Vəkilova Dilarə
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
5) Televiziya геklаmı: demokratiya və Ьаzаг iqtisadiyyatı kontekstində (16.29 MB)
Müəllif(lər): Dadaşov Aydın
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: "Nurlan"
6) Tarixi yaddaşımızın böyük yadigarı (2.39 MB)
Müəllif(lər): Ağayev İslam
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: "Elm"
7) Sdz azadllýt va iпfоrmаsiуа tahlilkasizliyi: Söz azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi: milli və Ьеуnəlхаlq təmiпаt. Теrmiпlər və аnlayışlar (18.58 MB)
Müəllif(lər): Маzаnlı İ.A.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
8) Radio, televiziya və ədəbi dil (32.50 MB)
Müəllif(lər): Xudiyev Nizami
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat:
9) Radio dərsləri. Tarix. Nəzəriyyə. Təcrübə (26.94 MB)
Müəllif(lər): Məhərrəmli Qulu
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: "Nurlan"
10) Qəzet satirasının əsasları (16.11 MB)
Müəllif(lər): Əbdürrəhimova C.
Nəşr ili: 1991
Nəşriyyat:
11) Nəşriyyat işi (27.62 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat:
12) Nəşriyyat işinin əsasları (17.86 MB)
Müəllif(lər): Axundov В., Mahmudov М.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: "Aspoliqraf"
13) Naxçıvanda mətbuatın inkişaf tarixi (5.17 MB)
Müəllif(lər): Seyid Surə
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
14) Milli tərəqqiyə doğru (19.52 MB)
Müəllif(lər): Quliyeva Q.D.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: ADPU-nəşriyyatı
15) Mətnşünaslıq (VII-XIX əsr yazılı abidələri əsasında) (16.59 MB)
Müəllif(lər): Şərifli Kamandar
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat:
16) Mətnşünaslığın nəzəri əsasları (19.93 MB)
Müəllif(lər): Şərifli Kamandar
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: "Nurlan"
17) Mətbuat xidməti əməkdaşlarının stolüstü kitabı (2.75 MB)
Müəllif(lər): Cəfərov C., İbrahimli İ.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
18) Mediada debatlar (5.16 MB)
Müəllif(lər): Məhərrəmli Q., Məmmədli Z., Əliyev A.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: "Yeni nəsil"
19) Media və seçkilər (3.47 MB)
Müəllif(lər): Yaşa Lange
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
20) Media məlumat kitabçası (3.52 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: "Nurlan"
21) Kütləvi informasiya vasitələrində reklam və marketinq problemləri (9.76 MB)
Müəllif(lər): Dadaşov Aydın
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat:
22) “Nəyi? Necə? Nə vaxt? –İctimaiyyətlə əlaqələrin idarə edilməsi” (10.01 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
23) Kino, televiziya, radio terminləri.İzahlı lüğət. (1.60 MB)
Müəllif(lər): Məhərrəmli Qulu
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası"
24) Jurnalist məsuliyyəti (4.02 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
25) Jurnalistin viziual nitq mədəniyyəti (3.13 MB)
Müəllif(lər): Əhmədli Nəsir
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
26) Jurnalistin nitq mədəniyyəti (5.93 MB)
Müəllif(lər): Əhmədli Nəsir
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
27) Jurnalistin nitq mədəniyyətinin əsasları (13.90 MB)
Müəllif(lər): Əhmədli Nəsir
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
28) Jurnalistikanın on qızıl qaydası (954.31 KB)
Müəllif(lər): Erik Fichtelius
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: AJB-nin
29) Jurnalist sənətkarlığı (3.54 MB)
Müəllif(lər): Bayramoğlu A.
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat: Elm və təhsil
30) İctimai televiziya. Prinsiplər, reallıqlar, perspektivlər. (13.55 MB)
Müəllif(lər): Məhərrəmli Qulu
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
31) Ənənəvi mediadan internet mediaya doğru: problemlər, çağırışlar (6.43 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2016
Nəşriyyat:
32) Elmi məqalələrin yazılma metodikası (1.67 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat:
33) EIm insanlann уеgапə üimid уегidiг (18.31 MB)
Müəllif(lər): Abbas Məmmədtağı oğlu Musa
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Mütərcim
34) Ekstremal jurnalistika (14.14 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
35) Ekstremal jurnalistin əl kitabı (16.31 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 20015
Nəşriyyat: Elm və Təhsil
36) Ekran publisistikası (5.40 MB)
Müəllif(lər): Dadaşov Aydın
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat: BDU
37) Ədəbi dilimiz efirdə və ekranda (8.61 MB)
Müəllif(lər): Xudiyev Nizami
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat:
38) Ədəbi redaktə: nəzəriyyə və təcrübə (23.92 MB)
Müəllif(lər): Mahmudov M.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
39) Dövri nəşrlərin hazırlanma texnologiyası (9.58 MB)
Müəllif(lər): Z.Babayev, R.Məmmədli
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
40) Dövlət siyasətinin informasiya təminatı (34.31 MB)
Müəllif(lər): Aslanov Aslan
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
41) Demokratik dövlətlərin televiziya və radio sistemi (15.29 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat:
42) Cumhuriyyət dövründə Azərbaycan mətbuatı (1918-1929-ci illər) (12.08 MB)
Müəllif(lər): Dünyaminqızı Qərənfil
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Elm
43) Uşaqların hüquqları və jurnalistika praktikası-hüquqlara əsaslanan perspektiv (1.36 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
44) Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi (12.84 MB)
Müəllif(lər): Məmmədli P.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Elm
45) Beynəlxalq jurnalistikada etik normalar və Azərbaycan mətbuatı (8.06 MB)
Müəllif(lər): Əliyev Vüqar
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
46) Beqnəlxalq jurnalist təşkilatları (3.23 MB)
Müəllif(lər): Vəliyev Həmid
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
47) Beynəlxalq jurnalistika: təşəkkül prosesi və demokratik ölkələrin media təcrübəsi (14.71 MB)
Müəllif(lər): Məmmədli S.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
48) Lider jurnalist (2.11 MB)
Müəllif(lər): Rafiqoğlu R.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Elm
49) Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri (2.55 MB)
Müəllif(lər): Mazanlı İ.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
50) Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri (728.91 KB)
Müəllif(lər): Mazanlı İ.A., Zeynalova A.Ə.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
51) Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların nəşrləri (7.42 MB)
Müəllif(lər): Yaqublu Nəsiman
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Elm və təhsil
52) Azərbaycan radio və televiziyası bu gün (13.08 MB)
Müəllif(lər): Xudiyev Nizami
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: Təhsil
53) Аzərbаусаn еfiri: tarix və müasirlik (12.05 MB)
Müəllif(lər): Əlizadə Y.M., Məhərrəmli Q.M.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
54) Аzərbаусаnjurnalistika məktəbləri. (7.55 MB)
Müəllif(lər): Bayramoğlu Alxan
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
55) Azad mətbuatın çərçivəsində (14.33 MB)
Müəllif(lər): Bəşirli A.Ə.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
56) Televiziya nəzəriyyəsinin əsasları (7.01 MB)
Müəllif(lər): Əlibəyli E.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Elm
57) Media etikası (1.31 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
58) Azərbaycanda internet yurnalistikası (16.37 MB)
Müəllif(lər): Vəliyev Ş., Babayev Z.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
59) Xarici ölkələrin jurnalistikası (11.97 MB)
Müəllif(lər): Nəsiman Yaqublu, Akif Rüstəmli
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
60) Televiziya dili spesifika:funksiya və struktur (19.21 MB)
Müəllif(lər): Məhərrəmli Qulu
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat:
61) Jurnalistikaya giriş (19.14 MB)
Müəllif(lər): Məmmədli C.Ə.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat:
62) Jurnalistikaşünaslığın əsasları (28.01 MB)
Müəllif(lər): Pirəliyev V.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: "Təknur"
63) Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi (35.35 MB)
Müəllif(lər): Məmmədli C.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
64) Jurnalistika (13.90 MB)
Müəllif(lər): Rüstəmov A.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: "UniPrint"
65) Xarci ölkələrin jurnalistikası tarixi (50.40 KB)
Müəllif(lər): Vəliyev H.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
66) Jurnalistikanın əsasları (19.73 MB)
Müəllif(lər): Rüstəmov A.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: AzTU
67) Jurnalistikanın müasir inkişaf meylləri (27.28 MB)
Müəllif(lər): Məmmədli C.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
68) Jurnalistika (15.33 MB)
Müəllif(lər): Rüstəmov A.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
69) Jurnalist etikası (7.73 MB)
Müəllif(lər): Rəhimova S.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: BUN
70) Mьasir Jurnalistika (24.70 MB)
Müəllif(lər): Məmmədli C.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat:
71) Dьnya jurnalistika tarixi (7.42 MB)
Müəllif(lər): Rüstəmov A.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
72) Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski (1.88 MB)
Müəllif(lər): Nəsiman Yaqublu
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Abşeron Nəşr
73) Azərbaycan-Polşa əlaqələrində M.Ə.Rəsulzadənin rolu (3.30 MB)
Müəllif(lər): Nəsiman Yaqublu
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Adiloğlu
74) Jurnalistlər üçün infomasiya texnologiyaları (0 bytes)
Müəllif(lər): Osman Gьndьz
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Multimedia və informasiya texnologiyaları mərkəzi
75) Tarixi yaddaş: kargüzarlıq sənədləri ( Metodik vəsait) (611.85 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
76) Akademik Abel Məhərrəmov və mətbuat ( 1996-2008 ) (742.89 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
77) Jurnalistikanın aktual problemləri (dərs vəsaiti) (512.50 KB)
Müəllif(lər): Məmmədli Cahangir .
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat:
78) Xəbərçilik (1.43 MB)
Müəllif(lər): A.Bəşirli, A.Kərimova, D.Vəkilova
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
79) Temel qazetecilik (30.78 MB)
Müəllif(lər): Oya Tokgцz
Nəşr ili: 1981
Nəşriyyat:
80) Televiziya: nəzəriyyə, inkişaf meylləri (4.49 MB)
Müəllif(lər): Elşad Quliyev
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Şərq-Qərb
81) Media etikası (1.31 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Media Hüququ İnstitutu
82) Televiziya jurnalistikasının əsasları (2.28 MB)
Müəllif(lər): Ənvər Qafarlı
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Çənlibel
83) Jurnalistika 2.0 (6.45 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
84) Gazeteciliğin Temel Kavramlari (399.25 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
85) Magazines in the twentieth century (4.26 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1956
Nəşriyyat:
86) Media history of modern Egypt: a critical review (665.21 KB)
Müəllif(lər): Yushi Chiba
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
87) Tanrının ömür payı (3.63 MB)
Müəllif(lər): Yusifoğlu Rafiq
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat:
88) Qəm leysanı: Publisistika (4.86 MB)
Müəllif(lər): İmanzadə İsmayıl, Abbaslı Tariyel
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat:
89) Mən jurnalistləri vətənpərvərliyə çağırıram (7.85 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
90) İdrak işığında (4.40 MB)
Müəllif(lər): Tahirli Abid Həmid oğlu
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Ozan
91) Heydər Əliyev və mətbuat (52.67 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Nurlar
92) Heydər Əliyev və mətbuat (27.06 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Nurlar
93) Heydər Əliyev və mətbuat (73.16 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Nurlar
94) Əkinçi (1875-1877) (3.22 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Avrasiya Press