Jurnalistika

1) Rüstəmov A.
Dьnya jurnalistika tarixi
2) Məmmədli C.
Mьasir Jurnalistika
3)
Gazeteciliğin Temel Kavramlari
4)
Jurnalistika 2.0
5) Ənvər Qafarlı
Televiziya jurnalistikasının əsasları
6)
Media etikası
7)
Əkinçi (1875-1877)
8)
Heydər Əliyev və mətbuat
9)
Heydər Əliyev və mətbuat
10)
Heydər Əliyev və mətbuat
11) Tahirli Abid Həmid oğlu
İdrak işığında
12)
Mən jurnalistləri vətənpərvərliyə çağırıram
13) İmanzadə İsmayıl, Abbaslı Tariyel
Qəm leysanı: Publisistika
14) Yusifoğlu Rafiq
Tanrının ömür payı
15) Elşad Quliyev
Televiziya: nəzəriyyə, inkişaf meylləri
16) Oya Tokgцz
Temel qazetecilik
17) A.Bəşirli, A.Kərimova, D.Vəkilova
Xəbərçilik
18) Yushi Chiba
Media history of modern Egypt: a critical review
19)
Magazines in the twentieth century
20) Məmmədli Cahangir .
Jurnalistikanın aktual problemləri (dərs vəsaiti)
21)
Akademik Abel Məhərrəmov və mətbuat ( 1996-2008 )
22)
Tarixi yaddaş: kargüzarlıq sənədləri ( Metodik vəsait)
23) Osman Gьndьz
Jurnalistlər üçün infomasiya texnologiyaları
24) Nəsiman Yaqublu
Azərbaycan-Polşa əlaqələrində M.Ə.Rəsulzadənin rolu
25) Nəsiman Yaqublu
Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski
26) Məhərrəmli Qulu
Televiziya dili spesifika:funksiya və struktur
27) Nəsiman Yaqublu, Akif Rüstəmli
Xarici ölkələrin jurnalistikası
28) Vəliyev Ş., Babayev Z.
Azərbaycanda internet yurnalistikası
29) Rəhimova S.
Jurnalist etikası
30) Rüstəmov A.
Jurnalistika
31) Məmmədli C.
Jurnalistikanın müasir inkişaf meylləri
32) Rüstəmov A.
Jurnalistikanın əsasları
33) Vəliyev H.
Xarci ölkələrin jurnalistikası tarixi
34) Rüstəmov A.
Jurnalistika
35) Məmmədli C.
Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi
36) Pirəliyev V.
Jurnalistikaşünaslığın əsasları
37) Məmmədli C.Ə.
Jurnalistikaya giriş
38)
Media etikası
39) Əlibəyli E.
Televiziya nəzəriyyəsinin əsasları
40) Bəşirli A.Ə.
Azad mətbuatın çərçivəsində
41) Bayramoğlu Alxan
Аzərbаусаnjurnalistika məktəbləri.
42) Əlizadə Y.M., Məhərrəmli Q.M.
Аzərbаусаn еfiri: tarix və müasirlik
43) Xudiyev Nizami
Azərbaycan radio və televiziyası bu gün
44) Yaqublu Nəsiman
Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların nəşrləri
45) Mazanlı İ.A., Zeynalova A.Ə.
Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri
46) Mazanlı İ.
Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri
47) Rafiqoğlu R.
Lider jurnalist
48) Məmmədli S.
Beynəlxalq jurnalistika: təşəkkül prosesi və demokratik ölkələrin media təcrübəsi
49) Vəliyev Həmid
Beqnəlxalq jurnalist təşkilatları
50) Əliyev Vüqar
Beynəlxalq jurnalistikada etik normalar və Azərbaycan mətbuatı
51) Məmmədli P.
Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi
52)
Uşaqların hüquqları və jurnalistika praktikası-hüquqlara əsaslanan perspektiv
53) Dünyaminqızı Qərənfil
Cumhuriyyət dövründə Azərbaycan mətbuatı (1918-1929-ci illər)
54)
Demokratik dövlətlərin televiziya və radio sistemi
55) Aslanov Aslan
Dövlət siyasətinin informasiya təminatı
56) Z.Babayev, R.Məmmədli
Dövri nəşrlərin hazırlanma texnologiyası
57) Mahmudov M.
Ədəbi redaktə: nəzəriyyə və təcrübə
58) Xudiyev Nizami
Ədəbi dilimiz efirdə və ekranda
59) Dadaşov Aydın
Ekran publisistikası
60)
Ekstremal jurnalistin əl kitabı
61)
Ekstremal jurnalistika
62) Abbas Məmmədtağı oğlu Musa
EIm insanlann уеgапə üimid уегidiг
63)
Elmi məqalələrin yazılma metodikası
64)
Ənənəvi mediadan internet mediaya doğru: problemlər, çağırışlar
65) Məhərrəmli Qulu
İctimai televiziya. Prinsiplər, reallıqlar, perspektivlər.
66) Bayramoğlu A.
Jurnalist sənətkarlığı
67) Erik Fichtelius
Jurnalistikanın on qızıl qaydası
68) Əhmədli Nəsir
Jurnalistin nitq mədəniyyətinin əsasları
69) Əhmədli Nəsir
Jurnalistin nitq mədəniyyəti
70) Əhmədli Nəsir
Jurnalistin viziual nitq mədəniyyəti
71)
Jurnalist məsuliyyəti
72) Məhərrəmli Qulu
Kino, televiziya, radio terminləri.İzahlı lüğət.
73)
“Nəyi? Necə? Nə vaxt? –İctimaiyyətlə əlaqələrin idarə edilməsi”
74) Dadaşov Aydın
Kütləvi informasiya vasitələrində reklam və marketinq problemləri
75)
Media məlumat kitabçası
76) Yaşa Lange
Media və seçkilər
77) Məhərrəmli Q., Məmmədli Z., Əliyev A.
Mediada debatlar
78) Cəfərov C., İbrahimli İ.
Mətbuat xidməti əməkdaşlarının stolüstü kitabı
79) Şərifli Kamandar
Mətnşünaslığın nəzəri əsasları
80) Şərifli Kamandar
Mətnşünaslıq (VII-XIX əsr yazılı abidələri əsasında)
81) Quliyeva Q.D.
Milli tərəqqiyə doğru
82) Seyid Surə
Naxçıvanda mətbuatın inkişaf tarixi
83) Axundov В., Mahmudov М.
Nəşriyyat işinin əsasları
84)
Nəşriyyat işi
85) Əbdürrəhimova C.
Qəzet satirasının əsasları
86) Məhərrəmli Qulu
Radio dərsləri. Tarix. Nəzəriyyə. Təcrübə
87) Xudiyev Nizami
Radio, televiziya və ədəbi dil
88) Маzаnlı İ.A.
Sdz azadllýt va iпfоrmаsiуа tahlilkasizliyi: Söz azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi: milli və Ьеуnəlхаlq təmiпаt. Теrmiпlər və аnlayışlar
89) Ağayev İslam
Tarixi yaddaşımızın böyük yadigarı
90) Dadaşov Aydın
Televiziya геklаmı: demokratiya və Ьаzаг iqtisadiyyatı kontekstində
91) Bəşirli Aynur., Kərimova Aynur, Vəkilova Dilarə
Xəbərçilik
92) Zeynalov Əsgər Məmməd
Qısa ömrün böyük fəaliyyəti
93) Əliyeva İradə
İllərim sərvətimdir…