Kitabxanaçılıq-informasiya

1) İslamova Ş.
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI KİTABXANA ŞƏBƏKƏSİNİN TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFI (1923-2000-ci illər)
2) Sadıqova S.A.
Abuzər Xələfov:Biblioqrafik məlumat kitabı
3) Ian H. Witten, David Bainbridge, David M. Nichols
Digital libraries in education
4) S.İsmayılova
Uşaq və gənclər
5) Xələfov A.A., Qurbanov A.İ.
Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları
6) Əhmədov E.Y.
Uşaq və gənclərin kitabxana-informasiya təminatı
7) Məmmədov M.Ə.
Azərbaycanda texniki kitabxanaların inkişafı
8) Həsənov M.
Kitabxana fondunun yaranması, formalaşması və idarə edilməsi
9) Sadıqova S.A.
Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı
10) Vəliyev İ.
Redaksiya--nəşriyyat işinin əsasları
11) Вильям И. Армс
Цифровые библиотеки
12) Rüstəmova A.
Azərbaycan SSR-də elmi-sahəvi kitabxanalarının yaranması və fəaliyyəti
13) David Creamer
Computer typography basics
14)
Универсальная десятичная классификация
15) А. Б. АНТОПОЛЬСКИЙ, Е. А. ДАНИЛИНА,
Правовые и технологические проблемы создания и функционирования электронных библиотек
16) Ванеев А.Н.
Библиотековедение в России конца XX века
17) Волковский Н. Л.
История информационных войн
18) Володина В. П.
Информационно-библиотечная культура
19) Карташов Н. С., Скворцов В. В.
ОБЩЕЕ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ.
20) Н. С. Карташов, В. В. Скворцов
ОБЩЕЕ БИБЛИОТЕКО ВЕДЕНИЕ
21) Мотульский Р. С.
Общее библиотековедение
22)
Библиотечно- библиографическая классификация
23) Abdulwahab O.
Fundamentals of Library and Information Science
24) Gloria J. Leckie and John E. Buschman
Information technology in librarianship : new critical approaches
25) Писляков Владимир Владимирович
Информетрическое моделирование процесса обращения к электронным информационным ресурсам
26)
An introduction to library science
27) Cavid Cəfərov
Kitabxana-informasiya xidmətində elektron kataloq
28) Xələfov A.A.
Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi
29) Xələfov A.A.
Bakı Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanası 90 il elm və təhsilin xidmətində
30) Xələfov A.A.
Kitabxanaşünaslığa giriş (Dərslik)
31) Петушко, Н.Е.
Библиотечный маркетинг
32)
Справочник библиотекаря
33) С.В.Бредихин, А.Ю.Кузнецов
Методы библиометрии и рынок электронной научной периодики
34) Е.В. Суханова
Общее библиотековедение
35) Abuzər Xələfov
Heydər Əliyev və Azərbaycanda Kitabxana işi
36) Nağıyeva N.
Mir Cəlal. Biblioqrafiya
37)
Virtual Tape Library
38) Philip Carter
The complete book of The complete book of Intelligence tests
39) Holly Yu
Electronic resource management in libraries
40) James Henry Breasted
Ancient records of Egypt
41) В.А. Есипова
История книги
42) Ching Se
The printing presses of the London missionary society among the Chinese
43)
Краеведческая деятельность муниципальных публичных библиотек
44) И. В. Архиповой
Инновационные формы поддержки и продвижения чтения в обще- доступных библиотеках
45) Sze Chi-ching
A brief talk on Chinese tarditional calligraphy and enlightements
46) Cemil Boyraz
Book publishing in Turkey: problems and prospects in the context of industrialization
47) В.А. Есипова
История книги
48) Philip K.Hitti, Nabih Amin Paris, Butrus Abd-Al-Malik
Descriptive catalog of the Garrett collection of Arabic manuscripts
49) Xələfov A.A.
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi (qısa tarixi icamal)
50) Xələfov A.A.
Kitabxanaya giriş (kitabxanaşünaslığın nəzəri əsasları)
51) Халафов А.А.
Библиотечное дело в Азербайджанской Республике (Исторический обзор)
52) Əliyev Z.H.
Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq
53) İsmayılov X.
Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin metodik təminat sisteminin inkişaf tarixi
54) Xələfov A.A.
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi
55) Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ., Musayeva N.N.
Kitabxana informatikası
56) Xələfov A., Qurbanov A.
Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları (dərslik)
57) Брежнева В.В., Минкина В.А.
Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий
58) Когатков Д.Я.
Библиографическая деятельность библиотеки
59) Pərviz Kazimi
Səfəvilər dövründə azərbaycanda Kitabxan işi
60) Xələfov A.A.
Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsili
61) Xələfov A.A.
Azərbaycanda kitabxana işinə dair Heydər Əliyev doktrinası uğurla davam edir
62) Xələfov A.A,
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi (1933-1958)
63) Xələfov A.A,
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi
64) Xələfov A.A.
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən
65) Xələfov A.A.
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən
66) Xələfov A.A.
Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafı
67) Xələfov A.A
Heydər Əliyev: biblioqrafik məlumat kitabı
68) Xələfov A.A.
Kitabxana fondu təşkilinin bəzi məsələləri
69) Xələfov A.A.
Kitabxana işçisinin məlumat kitabı
70) Xələfov A.A.
Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş
71) Xələfov A.A.
Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş
72) Xələfov A.A.
Kitabxana və cəmiyyət
73) Xələfov A.A.
Kitabxanaşünaslığa giriş
74) Xələfov A.A.
Kitabxanaşünaslığın tarixi və metodologiyası
75)
Kitabxanaşünaslıq (kitabxana kataloqları)
76) Xələfov A.A.
Lenin və kitabxana
77) Xələfov A.A.
Respublika Elmi- texniki kitabxanası (1930-2000):kitabxananın 70 iliyinə həsr edilmiş qısa tarixi oçerk
78) Xələfov A.A.
Sovet Azərbaycanında kitabxana işinin tarixindən (1920-1932)
79)
Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı
80)
Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı
81) Xələfov A.
XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kitabxana işinin əsas inkişaf istiqamətləri
82) Xələfov A.A
Гейдар Алиев:Библиографический справочник
83) Xələfov A.A
Из истории библиотечного дела в Советском Aзербайджане (1920-1932 гг.)
84) Kazımi P.F.
Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti
85) Ahmet Зelik
Bilgi hizmetleri ve mevzuat
86) Rüstəmova A.
Azərbaycan SSR-də elmi-sahə kitabxanalarının yaranması və fəaliyyəti
87) S.İsmayılova
Biblioqrafik evristika
88)
Library and information science training manual
89) Canıyeva U. H.
Əlyazma üzərində redaktor işi
90) Бойкова О.Ф., Клюев В.К.
Правовая среда российской библиотеки
91) Musalı (Səmədova) Vüsalə
Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri.
92) Allahverdiyev Bayram
Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatçılıq fəaliyyəti
93) Umudlu İsmayıl
Kitab nəşri bu gün
94) Ələsgərova İradə Hacı
Kitabın bədii və texniki tərtiЬаtı
95) Rüstəmov Ə.M.
Patentlər və əmtəə nişanları:tərtibi, mühafizəsi, axtarışı
96) Allahverdiyev B.V.
Ьmumi kitab tarixi
97) Yarməmmədov N.
XIX əsr Azərbaycan əlyazma kitabı