Lüğət və ensiklopediyalar

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Abdullayev Əlövsət Zakir oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn] Sintaksis: [dərslik] /Ə.Abdullayev, Y.Seyidov, A.Həsənov; red. E.Həsənova, İ.Əhmədzadə, [burax. məs. Ə.Güləliyev] dördüncu hissə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 422, [2] s.       

 Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: İki cilddə /Tərc. edən. H. Arzulu, Ə. Nəcəfov, A. Mollayeva, V. Hacıyev, A. Abbasova. - I cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006. - 440 s.

 Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: İki cilddə /Tərc. edən. G. Həsənzadə, S. Hüseynova, T. Elçin. - II cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006. - 376 s.

 Almanca-Azərbaycanca lüğət [Mətn]: lüğətə təxminən 40000 söz və söz birləşməsi daxil edilmişdir: A-Z /red. Ç. Qurbanlı; [tərt. ed. R. Babayeva və b. ] [burax. məs. Ə. Güləliyev]Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 647, [1] s.

 Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti A-Z /Tərtib edəni. H. Həsənov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 144 s. 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: dörd cilddə XIX əsr /S.Mehdiyeva və b.; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu III cild Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 334, [2] s.

 Azərbaycan dili   izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə. ABCÇD I cild /red. Ə. Orucov; tərtibçilər: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; nəşrə haz. , təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B. : Şərq-Qərb, 2006. - 744 s.

 Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti [Mətn]: A-Z /Red. A.A.Axundov; Q.Ş.Kazımov, S.M.Behbudov; AzMEA Nəsimi Adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 568 s.

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə EƏFGHXİJK II cild /red. Ə. Orucov; tərtibçilər. Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; nəşrə haz. , təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B. : Şərq-Qərb, 2006. 792 s

 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə QLMNOÖPR III cild /red. Ə. Orucov; tərtibçilər. Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; nəşrə haz. , təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B. : Şərq-Qərb, 2006. - 672 s.

 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə SŞTUÜVYZ [Mətn] IV cild /Red. Ə. Orucov; Tərtibçilər. Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; Nəşrə haz. , təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B. : Şərq-Qərb, 2006. - 712 s.

 Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. [Mətn] /red. A. Axundov; Azərb. Respub. Döv. Dil Komissiyası, AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. - B. : Lider, 2004. - 728 s.

 Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti [Mətn]: A-Z /Omonimlər haqqında məqalələrin müəllifi və lüğətin tərtibçisi. H. Həsənov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 168 s.

 Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti [Mətn]: A-Z /Tərtib edəni. N. Seyidəliyev; Red. İ. Məmmədov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 424 s.

 Azərbaycan ədəbi dili tarixi dörd cilddə /V.Aslanov, S.Mehdiyeva, S.Əlizadə, A.Əlizadə; red. və ön sözün müəl. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu I Cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 478, [2] s. 

  Azərbaycan ədəbi dili tarixi dörd cilddə /R.Məhərrəmova, F.Parənci; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu II Cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 327, [1] s

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: dörd cilddə XIX əsr /S.Mehdiyeva və b.; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu III cild Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 334, [2] s.

 Azərbaycan ədəbi dili tarixi dörd cilddə /tərt. ed. A.Axundov [və b.]; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 421, [3] s.

 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov; Red. heyəti. İ. Ağayev, T. Babayev (məsul katib), A. Bağırov və b. I cild. - B. : Lider, 2004. - 440 s.

 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov; Red. heyəti. İ. Ağayev, T. Babayev (məsul katib), A. Bağırov və b. II cild. - B. : Lider, 2005. - 472 s.

 Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti [Mətn]: iki cilddə /AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; tərt. R. Əliyeva və b. ; red. R. Əliyeva I cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 299, [5] s.

 Azərbaycanca-Fransızca lüğət [Mətn]: A- Z: lüğətə 25000- dən artıq söz daxil edilmişdir /red. R. Cabbarov. - Bakı: Şərq -Qərb, 2007. - 619, [5] s.

 Azərbaycanca-ingiliscə lüğət A-Z [Mətn]: Lüğətə təxminən 55. 000 söz, söz birləşməsi və cümlə daxil edilmişdir /Red. : E. İ. Hacıyev. - Bakı: Şərq-Qərb, 2005. - 896 s.

 Azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə-azərbaycanca lüğət A-Z [Mətn]: 22000 söz və söz birləşməs /Tərtib edənləri. İ. Rəhimov, S. Mir Cəfərova, Z. Rəhimova, Y. Rəhimov; Red. S. Mir Cəfərova. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006. - 288 s.

 Azərbaycanca-rusca lüğət: 4 cilddə A-D [Mətn] I cild /müəl. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b. ; red. M. T. Tağıyev və b. ; Bakı Slavyan Un-ti. - B. : Şərq-Qərb, 2006. - 896 s.

 Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: 4 cilddə E-K /müəl. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b. ; red. M. T. Tağıyev və b. ; Bakı Slavyan Un-ti II cild. - B. : Şərq-Qərb, 2006. - 848 s.

 Azərbaycanca - rusca lüğət: 4 cilddə Q-R [Mətn] III cild /Müəlliflər. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b. ; Red. M. T. Tağıyev və b. ; Bakı Slavyan Universiteti B. : Şərq-Qərb, 2006. - 840 s.

 Azərbaycanca - rusca lüğət: 4 cilddə S-Z [Mətn] IV cild /Müəlliflər. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b. ; Red. M. T. Tağıyev və b. ; Bakı Slavyan Universiteti B. : Şərq-Qərb, 2006. - 984 s.

 Bünyadov Ziya Musa oğlu. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər [Mətn]: [ensiklopedik soraq kitabı] /Ziya Bünyadov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 336 s.

 Cəfərov Səlim Əbdüllətif oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn] Leksika /S. Cəfərov; red. B. Əhmədov; [burax. məsul. Ə. Güləliyev] II hissə. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 191, [1] s.

 Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyası [Mətn] /red. hey. Anar [və b. ]Bakı: Şərq-Qərb, 2008. - 318, [2] s.

 Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn] Fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya: [dərslik]/Ə. M. Dəmirçizadə; red. A. Axundov; [buraxılışa məsul Ə. Güləliyev] birinci hissə. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 253, [3] s.

 Ərəbcə-azərbaycanca lüğət [Mətn]: İki cilddə: Təxminən 45000 söz və ifadə /R. Əliyev I cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 440 s.

 Farsca-Azərbaycanca lüğət lüğətə təxminən 35000 söz və söz birləçməsi daxil edilmişdir /tərt. ed. M. Nağısoylu, Ə. Bağırov, A. Ramazanov, Ş. Abdullayeva; red. və ön söz. M. Nağısoylu. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 636, [4] s.

 Fransızca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: A-Z. Lüğətə təxminən 30000 söz və söz birləşmələri daxil edilmişdir /Red. R. Cabbarov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 464 s.

İngiliscə-Azərbaycanca lüğət [Mətn]: A-Z /Tərt. O. İ. Türksevər (Musayev), T. İ. Əliyev, Q. Q. Məmmədov və b. ; Red. Q. Q. Məmmədov. - B. : Şərq-Qərb, 2004. - 1320 s.

 Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti: 2 cilddə. A-L [Mətn] /tərt. ed. B. Abdullayev, M. Əsgərli, H. Zərinzadə; elmi red. M. Adilov I cild. - B. : Şərq-Qərb, 2005. - 416 s.

 Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti: 2 cilddə M-Z [Mətn] /tərt. ed. B. Abdullayev, M. Əsgərli, H. Zərinzadə; elmi red. M. Adilov II cild. - B. : "Şərq-Qərb", 2005. - 472 s.

 Novruz bayramı ensiklopediyası [Mətn]: xalq bayramı /tərt. ed. B. Abdulla, T. Babayev; elmi red. M. Qasımlı. - Bakı: Şərq-Qərb, 2008. - 207, [1] s.

 Politologiya izahlı lüğət /baş red. və ön söz. R. Mehdiyev; elmi red. S. Qəndilov; müəl. kol. R. Mehdiyev [və b. ]; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 352 s.

 Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: Üç cilddə А-К /Red. Ə. Orucov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu I cild. - B. : Şərq-Qərb, 2005. - 728 s.

 Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: Üç cilddə Л-П /Red. Ə. Orucov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu II cild. - B. : Şərq-Qərb, 2005. - 848 s.

 Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: Üç cilddə Р-Я /Red. Ə. Ə. Orucov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu III cild. - B. : Şərq-Qərb, 2005. - 672 s.

 Uşaqlar üçün ensiklopediya. Geologiya [Mətn] /Azərb. nəşri üzərində işləyənlər. A. Əlizadə və b. [tərc. AMEA-nın Geologiya və Coğrafiya İnsitutları; ADNA; BDU]Bakı: Şərq-Qərb, 2008. - 711, [1] s.

 Uşaqlar üçün ensiklopediya. İnformatika [Mətn] /Azərb. nəşri üzərində işləyənlər. Ə. Abbasov, R. Əliquliyev, Ə. Əliyev. - Bakı: Şərq-Qərb, 2008. - 615, [1] s.

 Uşaqlar üçün ensiklopediya. Kimya [Mətn] /Azərb. nəşri üzərində işləyənlər E. Məmmədov, N. Abışov, R. Süleymanov, E.Allahyarov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2008. - 638, [2] s.

 Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası [Mətn] /E. Abbasova [və b. ]; red. hey. E. Abbasova [və b. ]; red. S. Ağababayeva, T. Dadaşova; burax. məs. Ə. Güləliyev; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu. - Bakı: [Şərq-Qərb], 2008. 239, [1]s.

Атлас мира. (2006, 448с.) 

Биологический энциклопедический словарь. (1986, 831с.) 

Большая книга IQ-тестов: 1600 заданий.  Рассел К., Картер Ф. (2009, 544с.)

Большая книга эрудита.  Сидорина Т.В. (2006, 144с.) (детск.)

Большая энциклопедия открытий и изобретений. (2007, 224с.) (детск.)

Большой энциклопедический справочник. (2001, 944с.)   

Весь мир в цифрах и фактах. Универсальный справочник.  Сост.  А.И. Будько (2001, 640с.)   

Всё о странах мира. Атлас-справочник. (2008, 272с.)

Все тайны Земли, которые ты должен узнать, прежде чем умрешь. (2009, 636с.) 

Все, что нужно знать о своих анализах. Пигулевская И.С.(2010, 128с.)

Всемирная энциклопедия: Философия.  Гл. научн. ред. Грицанов А.А. (2001, 1312с.) 

Города мира. Энциклопедия.  Сост. Воронцова Е.А. (2009, 208с.)

 

Древний мир. Полная энциклопедия.  Хардман Ш., Стил Ф., Теймс Р. (2007, 256с.)

Животные. Полная энциклопедия.   Юлия Школьник (2007, 256с.)  

Занимательная энциклопедия мер, единиц и денег.  Грамм М.И. (2000, 413с.)

Земля. Полная энциклопедия.   Ананьева Е.Г., Мирнова С.С. (2007, 256с.) 

Новейший справочник необходимых знаний.  Сост. Кондрашов А.П., Стреналюк Ю.В. (2003, 2-е изд., 768с.)

Новейший справочник уникальных фактов в вопросах и ответах.  Сост. Кондрашов А.П. (2009, 672с.)

Новейший философский словарь.  Сост. и гл. н. ред. Грицанов А.А. (2003, 3-е изд., 1280с.) 

Подводный мир. Полная энциклопедия. Юлия Школьник (2007, 256с.) 

Птицы. Полная энциклопедия.   Юлия Школьник (2007, 256с.)  

Страны мира от А до Я.  Сост. Романцова С.А. (2007, 352с.)

Таинственные явления природы.  Палао Понс П. (2007, 256с.)

Энциклопедия чудес света. (2004, 110с.)