Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı

 

 Abid Əmin. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əmin Abid; tərtib ed. və ön sözün müəl. B.Əhmədov.-B.: Şərq-Qərb, 2007.-288 s.

  Ağaoğlu Əhməd bəy. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Ağaoğlu; tərt. ed. Ə. Mirəhmədov, V. Quliyev; ön sözün müəl. V. Quliyev; red. A. Rüstəmli.-B.: Şərq-Qərb, 2007.- 391, [1] s.

 Axundov Süleyman Sani. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.S.Axundov; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. N.Vəlixanov; Red. Ş.Vəliyev.-B.: Şərq-Qərb, 2005. 448 s.

 Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: [3 cilddə]. I cild /Mirzə Fətəli Axundzadə; tərt. ed. və ön sözün müəl. N.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

  Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: [3 cilddə]. II cild /M.F.Axundzadə; tərt. ed. H.Məmmədzadə; ön sözün müəl. Y.Qarayev; red. Ə.Mirəhmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 376 s.

   Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: [3 cilddə]. III cild /M.F.Axundzadə; tərt. edəni və ön sözün müəl. H.Məmmədzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.  

 Aşıq Alı. Əsərləri [Mətn/Aşıq Alı; Tərtib ed. və ön sözün müəll. H.İsmayılov.- B.: Avrasiya press, 2006.- 192 s.

  Aşıq Ələsgər. Əsərləri /Aşıq Ələsgər; Tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi: İslam Ələsgər.- B.: Şərq- Qərb, 2004.- 400 s.

 Bakıxanov Abbasqulu ağa. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /A. Bakıxanov; tərt. ed., fars dilindən tərcümə, müqəddimə, qeyd və şərhlərin müəl. M. Sultanov; red. Ə. Əhmədov, R. Sultanov.- B.: Avrasiya Press, 2005.-488 s.

 Bürhanəddin Qazi. Divan [Mətn] /Qazi Bürhanəddin; tərtib ed. Ə.Səfərli; red. S.Əlizadə.- B.: Öndər, 2005.- 728 s.

  Cabbarlı Cəfər. Əsərləri: 4 cilddə. I cild [Mətn] /Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 328 s

  Cabbarlı Cəfər. Əsərləri: 4 cilddə. II cild [Mətn] /Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 360 s.

  Cabbarlı Cəfər. Əsərləri: 4 cilddə. III cild [Mətn] /Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 368 s.

  Cabbarlı Cəfər. Əsərləri: 4 cilddə. IV cild [Mətn] /Cəfər Cabbarlı; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 288 s.

  Cavad Əhməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əhməd Cavad; Tərtib edəni: Əli Saləddin.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

 Hüseyn Cavid.Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. I cild/Hüseyn Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 256 s.

 Hüseyn CavidƏsərləri [Mətn]: Beş cilddə. II cild  /H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 352 s.

 Hüseyn Cavid. Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. III cild  /H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 304 s.

 Hüseyn Cavid. Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. IV cild  /H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 256s.

 Hüseyn Cavid. Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. V cild  /H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 288s.

 Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri [Mətn]: Üç cilddəI cild /Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 360 s. 

 Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri [Mətn]: Üç cilddə
 II cild /Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 664 s. 

 Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri [Mətn]: Üç cilddə
III cild /Yusif Vəzir Çəmənzəminli; tərt.ed. M.Axundova, Red. T.Hüseynoğlu III cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 440 s.

 Çobanzadə Bəkir.  Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /B. Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəl. M. Adilov; red. A. Babayev I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 336 s.

 Çobanzadə Bəkir.  Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan. A.Ramazanov, T.Quliyev; red. və ön sözün müəl. M.Adilov.- II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 365, [3] s.

Çobanzadə Bəkir.  Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi. M.Adilov; red. A.Babayev.- III cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 342, [2] s.

Çobanzadə Bəkir.  Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan və ön sözün müəl. M.Adilov; red. V.Adilov.- IV cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 198, [2] s.

  Çobanzadə Bəkir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /B.Çobanzadə; nəşrə hazırlayan. M.Adilov, S.Hadıyeva; red. V.Adilov, T.Axundova V cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 261, [3] s.

 Divanbəyoğlu Abdullabəy. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Abdulla bəy Divanbəyoğlu; tərtib ed. və ön sözün müəl. İ. Bəktaşi.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 184 s.

 Əfəndiyev Rəşid bəy. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /R. Əfəndiyev; tərtib ed. A. Abdullayev; red. M. Adilov; [buraxılışa məsul: Ə.Güləliyev].-B.: Şərq-Qərb, 2006.-120 s.

  Fədai. Bəxtiyarnamə [Mətn] /Fədai; Tərtib və ön sözün müəllifi. Q.Məmmədli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 168 s.

  Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Əsərləri: [6 cilddə]. I cild [Mətn] /M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.-.- B.: “Şərq-Qərb”, 2005.- 400 s.

  Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Əsərləri: [6 cilddə]. II cild [Mətn] /M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 336 s.

  Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Əsərləri: [6 cilddə]. III cild  [Mətn] /M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 472 s.

  Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Əsərləri: [6 cilddə]. IV cild [Mətn] /M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 344 s.

  Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Əsərləri: [6 cilddə]. V cild  [Mətn]  /M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 224 s.  

  Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Əsərləri: [6 cilddə]. VI cild [Mətn]  /M. Füzuli; Tərtib edəni: Ə. Səfərli; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 384 s.

  Gülşəni Şeyx İbrahim Bərdəi. Divan [Mətn] /Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəi; Əlyazma qaynaqları əsasında nəşrə hazırl. və ön sözün müəl.A.Musayeva; Red. S.Şıxıyeva.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 416 s.

  Hadi Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Hadi; Tərt. edənlər: Ə.Hüseynov, Ə.Mirəhmədov, Ə.Hüseyni.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 464 s.

 Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy. Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə. I cild [Mətn] /Ə. Haqverdiyev; Tərt. edəni və ön sözün müəllifi: K. Məmmədov.- B.: Lider, 2005.- 504 s. ,1 portr.

 Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy. Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə. II cild [Mətn] /Ə.Haqverdiyev; Tərt. edəni: K.Məmmədov.- B.: Lider, 2005.- 408 s.

 Heyran xanım Dünbüli. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Heyran xanım; Tərtib edənlər. M. Soltan, Q. Məmmədli; Red. C. Nağıyeva; Rəssam. M. Rəhmanzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 232s.

 Həbibi. Şeirlər [Mətn] /Həbibi; Toplayanı və tərtib ed. Ə. Məmmədov; Red. A. Paşayeva.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 88 s.

  Həqiqi Cahanşah. Şeirlər [Mətn] /C.Həqiqi; tərt. ed. Ə.Rəhimov, L.Hüseynzadə, H.Mail; red. M.Mailoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 152 s.

 Nərimanov Nəriman. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N. Nərimanov; red. R.Mehdiyev; tərt. edən və ön sözün müəl. T.Əhmədov.- B.: Lider, 2004.- 496 s.

 Hüseyn Seyid. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Seyid Hüseyn; red. və ön sözün müəl. Nazif Qəhramanlı.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 328 s.

 Hüseynzadə Əli Bəy. Seçilmiş əsərləri [Mətn]  /Əli bəy Hüseynzadə; transliterasiya və tərt ed. O. Bayramlı; elmi red. və izahların müəllifi.A. Turan.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 479, [1] s.

 Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /X. Şirvani; tərt. ed. M. Sultanov; ön sözün müəl. və elmi red. X. Yusifli.- B.: Lider, 2004.- 672 s.

  Xətai Şah İsmayıl. Əsərləri [Mətn] /Şah İsmayıl Xətayi; tərt. ed. Ə. Səfərli, X.Yusifli; ön sözün müəl. X.Yusifli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 384 s.

 Kişvəri Nemətullah. Əsərləri [Mətn] /Kişvəri; tərt. ed., şərh və lüğətin müəl. C. Qəhrəmanov; ön sözün müəl. Ə. Səfərli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 176 s.

 Köçərli Firudin bəy Əhmədağa oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: 2 cilddə /F.Köçərli; tərt. ed., müqəddimə, izah və qeydlərin müəl. R. Qənbərqızı; red. Ə.Mirəhmədov, B.Nəbiyev.- I cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 560 s.

 Köçərli Firudin bəy Əhmədağa oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: 2 cilddə /F.Köçərli; tərt. ed., müqəddimə, izah və qeydlərin müəl. R.Qənbərqızı; red. Ə.Mirəhmədov, B.Nəbiyev.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 464 s.

  Qaracaoğlan. Şeirlər [Mətn] /Qaracaoğlan; tərtib edənlər və ön sözün müəllifləri. İ.Öməroğlu, Q.Namazov 
B.: Şərq-Qərb, 2006.-256 s.

 Qənizadə Sultan Məcid. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.Qənizadə; tərtib ed. ön sozün, şərhlərin və lüğətin müəl. A.Zamanov; red. H.Araslı.- Bakı.-Avrasiya press, 2006. XX əsr.

 Qəmküsar Əliqulu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Qəmküsar; tərtib ed. və red. İ.Ağayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-158 s.

 Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qövsi Təbrizi; tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Paşa Kərimov; red. Kamil Allahyarov.- B.: Lider, 2005. -328 s.

  Qurbani. Əsərləri [Mətn] /Qurbani; tərt., ön söz, qeyd və izahların müəl. Q.Kazımov, B.: Şərq-Qərb, 2006. -232 s.

 Qutqaşınlı Hacı İsmayıl bəy. Əsərləri [Mətn] /H. İ. Qutqaşılı; Ön sözün müəllifi: C. Qəhrəmanov;                  Tərtib edəni və elmi red.: Ə. Tahirzadə.- Bakı: Lider, 2005.-224 s.

 Marağalı Əvhədi. Cami-Cəm [Mətn] /Farscadan tərcümə edən və izahların müəllifləri: Qulamhüseyn Beqdeli Xəlil Yusifli; Ön sözün müəllifi və elmi red. Xəlil Yusifli.- B.: Lider, 2004.- 288 s.

 Marağayi Zeynalabdin. İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ya təəssübkeşliyin bəlası [Mətn] /Z.Marağayi; Farscadan tərcümə edən və ön sözün müəllifi. H. Məmmədzadə; Farscadan tərcümənin red. H.Xoşginabi Bakı : Avrasiya Press , 2006.-456 s.

 Məhsəti Gəncəvi. Rübailər [Mətn] /G. Məhsəti; tərc. N.Rəfibəyli, X.Yusifli.- B.: Lider, 2004.- 144 s.

 Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu. Əsərləri [Mətn]: 4 cilddə. Nəsr, dram əsərləri, satirik şeirlər, tərcümələr /C. Məmməquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov I cild.- B.: Öndər, 2004.- 664 s. 

 Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu. Əsərləri [Mətn]: 4 cilddə. Felyeton və məqalələr /Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəllifi: İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov II cild.- B.: Öndər, 2004.- 584 s. 

 Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu. Əsərləri [Mətn]: 4 cilddə. Felyetonlar və məqalələr /Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov III cild.- B.: Öndər, 2004.- 480 s. 

 Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu. Əsərləri [Mətn]: 4 cilddə. Memuarlar, məqalələr, məktublar /Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov IV cild.- B.: Öndər, 2004.- 472 s.

 Mənsur Səməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Qəmküsar; Tərtib edənlər: Ə.Hüseynov, T.Hüseynova, A.Abdullayev; [Buraxılışa məsul: Ə.Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s. 

 Məsihi. Vərqa və Gülşa [Mətn] /Məsihi; tərt. ed., ön sözün və şərhlərin müəl. Ə. Səfərli; red. X. Yusifli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 336 s.

 Molla Cümə. Əsərləri [Mətn] /Molla Cümə; Tərt. edəni və ön sözün müəllifi: P. Əfəndiyev; Elmi red.: H. İsmayılov; [Buraxılışa məsul: Ə. Güləliyev].0 B.: Şərq-Qərb, 2006.- 648 s.

 Möcüz Mirzə Əli Şəbüstəri. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mirzə Əli Möcüz; toplayanı, tərtib edəni və ön sözün müəl. Q. Məmmədli; [buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].-B.: Avrasiya Press, 2006. - 216 s.

 Musabəyov İbrahimbəy. Neft və milyonlar səltənətində [Mətn] /İ.Musabəyov; tərt. ed. və ön sözün müəl. G.Məmmədova.- B.: Şərq-Qərb, 2006. -152 s.

 Müşfiq Mikayıl. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Müşfiq; Tərt. edəni və red. G.Hüseynoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 352 s., 1 portr.

 Müznib Əliabbas. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Müznib; Tərtibçi, ön sözün və lüğətin müəl. İ. Ağayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 256 s.

 Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri [Mətn] /Õ. Natəvan; Tərt. və ön sözün müəllifi. B. Məmmədov.- B.: Lider, 2004.- 88 s.

 Nemanzadə Ömər Faiq. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ömər Faiq Nemanzadə; Tərtib edəni, ön sözün və izahların müəllifi. Ş.Qurbanov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 352 s.

 Nəbati Seyid Əbülqasim. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Seyid Əbülqasım Nəbati; Tərtib edən. Əbülfəzl Hüseyni; Ön sözün müəllifi. Zaman Əsgərli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 216 s.

 Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. I cild. /İmadəddin Nəsimi; Tərt. åd. Həmid Àraslı; Red. və lüğətin müəllifi: Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2004.- 336 s.

 Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. II cild /İmadəddin Nəsimi; tərt. åd. Həmid Àraslı; red. və lüğətin müəl. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2004.- 376 s.

 Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mir Möhsün Nəvvab; Transliterasiya ed. Ə.Məmmədbağıroğlu, A.Ramazanov; Elmi, dini, tibbi qeydləri tərcümə ed. R.Kərimov..- B.: -Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

 Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə [Mətn]: İqbalnamə /N.Gəncəvi; Tərc.ed.: M.Rzaquluzadə; İzahların müəllifi: Əkrəm Cəfər; Ön sözün müəllifi: Zümrüd Quluzadə.- B.: Lider, 2004.- 256 s. 

 Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə [Mətn]: Şərəfnamə /N.Gəncəvi; Tərc.ed. Abdulla Şaiq.- B.: Lider, 2004.- 432 s.

 Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun.- B.: "Lider nəşriyyat", 2004.- 288 s.

 Nizami Gəncəvi. Lirika [Mətn] /N. Gəncəvi; ön sözün müəl. və elmi red. X.Yusifli.- B.: Lider, 2004.- 160 s.

 Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin.- B., "Lider nəşriyyat", 2004.- 392 s.

 Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi [Mətn] /N.Gəncəvi; farscadan tərc.ed. və izahların müəl. X.Rza Ulutürk; ön sözün müəl. X.Yusifli.- B.: Lider, 2004.- 264 s.

 Nizami Gəncəvi. Yeddi gözəl.- B., "Lider nəşriyyat", 2004.- 336 s.

 Sabir Mirzə Ələkbər. Hîphîpnamə. İki cilddə. I cild.- B., “ŞərqQərb”, 2004.- 480 s.

 Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə. İki cilddə. II cild.- B., “ŞərqQərb”, 2004.- 384 s.

 Sarabski Hüseynqulu. Köhnə Bakı [Mətn] /Hüseynqulu Sarabski; Rəsmlərin müəl. Ə.Əzimzadə; red. Ə.Quliyev; ön sözün müəl. R.Məmmədova. B.: Şərq-Qərb, 2006. -144 s.

 Səhhət Abbas. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Abbas Səhhət; tərt. ed., ön söz və qeydlərin müəl. K.Talıbzadə.- B.: Lider, 2005.- 456 s.

 Səid Qurban. Əli və Nino [Mətn]: [roman]  /Qurban Səid; burax. məs. Ə. Güləliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 208 s.

 Simürğ Tağı Şahbazi. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /T. Ş. Simürğ; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: T. Əlişanoğlu; [Buraxılışa məsul: Ə. Güləlıyev].- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 168s.

 Seyid Əzim ŞirvaniSeçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. I cild /S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.- 288 s.

 Seyid Əzim ŞirvaniSeçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. II cild /S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.- 384 s.

 Seyid Əzim ŞirvaniSeçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. III cild /S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.- 288 s.

 Təbrizi Əssar. Mehr və Müştəri [Mətn] /Ə. Təbrizi; farscadan tərc.edəni, ön söz və şərhlərin müəl. M. Sultanov; red. B.Azəroğlu.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-312 s.

 Təbrizi Saib. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Saib Təbrizi; tərt. və tərc. B.Azəroğlu; red. M.Adilov.-B.: Öndər, 2004. -256 s.

 Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-Nasiri [Mətn] /Xacə Nəsirəddin Tusi; Farscadan tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: R.Sultanov; Red.: M.Nağısoylu.-B.: Lider, 2005. -280 s.

 Vaqif Molla Pənah. Əsərləri [Mətn] /Molla Pənah Vaqif; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: Həmid Araslı.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 264 s.

 Vazeh Mirzə Şəfi. Nəğmələr [Mətn] /Mirzə Şəfi Vazeh; Alman dilindən tərcümə edəni: A. Aslanov; Tərtib edəni və red.: F. Sadıqzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 96 s.

 Vəzirov Nəcəfbəy. Əsərləri [Mətn] /Nəcəf bəy Vəzirov; tərt. ed. D. Məmmədova; red. T.Məmməd.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

 Vidadi Molla Vəli. Əsərləri [Mətn] /Molla Vəli Vidadi; Tərtib edən: Həmid Araslı; Ön sözün müəllifi və redaktoru: Əlyar Səfərli.- B.: Öndər, 2004.- 128 s.

 Zakir Qasım bəy. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qasım bəy Zakir; tərt. ed. və ön sözün müəl. K. Məmmədov.- B.: Avrasiya Press, 2005.-400 s.

 Zərir Mustafa. Yusif və Züleyxa [Mətn] /Mustafa Zərir; Transfoneliterasiya edən və ön sözün müəllifi: Ş. Xəlilov; Red.: M. Adilov.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-128 s.